Blog

2 în 1, sau despre denaturarea concurenței la Primăria or. Vatra
Revizii

2 în 1, sau despre denaturarea concurenței la Primăria or. Vatra

Autor: Diaconu Olga

La data de 23.07.2020, Primăria or. Vatra a inițiat procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1595309538423 privind amenajarea stadionului provizoriu și construcția blocului gospodăresc situat în or. Vatra, str. Ștefan Vodă, cu valoarea estimată de 8 111 416, 67 lei, fără TVA. 

Studiind actele atașate în sistemul MTender, printre cele mai semnificative probleme legate de această procedură de achiziții se numără:

  1. Lipsa lotizării;
  2. Specificații restrictive referitor la experiența similară solicitată;
  3. Restricționarea accesului la documentația de proiect.

 

 1. Lipsa lotizării

Obiectul achiziției include atât amenajarea unui stadion provizoriu, cât și construcția unui bloc gospodăresc. În același timp, nu este elucidată proporția lucrărilor de amenajare a stadionului provizoriu, în raport cu lucrările de construcție a blocului gospodăresc, respectiv costul lucrărilor pentru fiecare obiectiv. 

În sensul prevederilor legale, autoritatea contractantă era obligată să achiziționeze separat lucrările pentru amenajarea stadionului provizoriu și construcția blocului gospodăresc sau, cel puțin, să împartă aceste lucrări pe loturi. Conform art. 39 alin (2) din Legea 131/2015, „… autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”. Alin. (3) al aceluiași articol stabilește că „Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”. O astfel de justificare nu se regăsește în documentația de atribuire elaborată de Primăria or. Vatra.

 

2. Specificații restrictive referitor la experiența similară solicitată

Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă solicită demonstrarea executării unui contract de achiziție de lucrări de construcție a terenului sportiv de volei, fotbal sau tenis, cu valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. 

Astfel, este obligatoriu ca operatorul economic selectat să fi executat, în ultimii 5 ani, contracte de construcție și amenajare a terenurilor sportive de peste 6 083 562 lei, fără TVA. Ținând cont că valoarea estimată a lucrărilor preconizate pentru cele două obiective nu este divizată, ar fi corect ca cele 75% să se raporteze la valoarea estimativă a lucrărilor de amenajare a stadionului, iar nu la valoarea estimativă totală a procedurii de licitație. În cazul de față, se cere demonstrarea experienței similare de construcție a terenurilor sportive deși, conform caietului de sarcini, cea mai mare parte a lucrărilor pare să se refere la lucrările de construcție a blocului gospodăresc.

Nu pretindem să estimăm valoarea lucrărilor de amenajare a stadionului. Menționăm însă că, prin comparație, în luna iulie 2019, Primăria mun. Bălți a atribuit operatorului economic „Foremcons” SRL un contract de achiziții publice de amenajare a 4 terenuri universale de sport, în valoare de 4 707 317,03 lei, inclusiv TVA – aproximativ 1 176 829,25 lei, cu TVA, pentru 1 teren. 

 

 3. Restricționarea accesului la documentația de proiect

Autoritatea contractantă nu a atașat proiectul lucrărilor în sistemul MTender. Rațiunea restricționării accesului la proiectul de execuție nu reiese din documentația de atribuire. Această abordare restricționează dreptul oricărei persoane de a lua cunoștință de proiectul tehnic și încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Legea 131/2015, care prevede că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de participare”. 

Prin excepție de la prevederile menționate, alin. (3) al aceluiași articol permite punerea la dispoziție a unei părți din documentația de atribuire prin alte modalități, dar trebuie să existe motive justificate în acest sens, cum ar fi elaborarea acestora în formate sau fișiere inaccesibile în general. Anunțul de participare nu oferă justificări referitor la imposibilitatea publicării acestor documente în sistemul MTender. Totodată, modalitatea de a lua cunoștință de documentația de atribuire reiese doar din condițiile de eligibilitate stabilite în anunțul de participare. Astfel, fiecare ofertant va trebui să prezinte o confirmare a vizitării obiectului, pentru a lua cunoștință cu documentele proiectului de execuție, eliberată de reprezentantul Primăriei or. Vatra. Pe lângă vizita la fața locului, ofertantul va trebui să prezinte confirmarea participării la ședința de clarificări. Orice operator economici interesat să depună o ofertă, va trebui să contacteze președintele grupului de lucru pentru a confirma data și ora desfășurării ședinței de clarificare.

Aceste prevederi din anunțul de participare restricționează abuziv dreptul operatorilor economici de a solicita clarificări asupra documentației de proiect. Conform prevederilor art. 35 din Legea 131/2015, „(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

Autoritatea contractantă menționează despre o ședință de clarificare, care va avea loc după expirarea a 7 zile din momentul publicării anunțului de participare. Teoretic, această ședință de clarificare ar trebui să se desfășoare între 29 și 31 iulie. După data de 31 iulie, autoritatea contractantă nu va mai fi obligată să ofere clarificări, din considerentul expirării termenului de 9 zile stabilit de lege.

Totuși, nu este foarte clar din ce moment potențialii ofertanți vor avea posibilitatea de a lua cunoștință de documentația de proiect și dacă responsabilii din cadrul Primăriei or. Vatra se obligă să asigure accesul potențialilor ofertanți la documentația de proiect înainte de ședința de clarificări. Nu este exclus că  vizita de familiarizare cu documentația de proiect va coincide cu ședința de clarificări. În același timp, aceste condiții contravin regulilor de transmitere în formă scrisă a comunicărilor și schimburilor de informații, prevăzute la art. 33 alin. (1).

 

În maniera în care Primăria or. Vatra a elaborat documentația de atribuire, apreciem că există un risc sporit de denaturare a concurenței libere, prin favorizarea unui operator economic care dispune de experiență specifică, fără a se demonstra relevanța acestei experiențe pentru lucrările achiziționate. Limitarea concurenței are loc și prin stabilirea  unor condiții restrictive de acces la documentația de proiect, care oferă un grad ridicat de discreție în ceea ce privește operativitatea oferirii accesului la această documentație, fapt ce ar putea descuraja participarea unor operatori economici.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).