Blog

Agenția Servicii Publice denaturează concurența pe timp de pandemie
Revizii

Agenția Servicii Publice denaturează concurența pe timp de pandemie

 

La data de 03.04.2020, Agenția Servicii Publice a lansat procedura de achiziționare de servicii de curățenie pentru 8 luni (01.05.2020 – 31.12.2020) ale anului 2020, cu valoarea estimată de 7 847 914 lei.

Din anunțul de participare reiese că autoritatea contractantă procură servicii de curățenie, specificând cantitatea acestora, în m2, pentru fiecare dintre următoarele categorii: exterior, interior și fațade. Nimic deosebit, până nu deschidem specificarea tehnică deplină, conform anexelor nr. 1, nr. 2, și nr. 3. 

Anexa nr. 1 conține lista tuturor centrelor multifuncționale, serviciilor de stare civilă, serviciilor de înregistrare a unităților de drept, serviciilor cadastrale teritoriale, birourilor de înmatriculare a transportului, serviciilor de eliberare a actelor de identitate, secțiilor de înmatriculare a transportului și blocurilor administrative, în gestiunea Agenției Servicii Publice, din 41 de localități ale Republicii Moldova. Anexele nr. 2 și nr. 3 conțin tipurile de servicii solicitate și condițiile de îndeplinire a acestor servicii.

 

 

Serviciile care urmează a fi prestate nu sunt împărțite pe loturi. Prin urmare, sunt favorizați operatorii economici mari, care au capacitate de a presta servicii de curățenie pe întreg teritoriul țării. În acest mod, sunt defavorizați operatorii economici mici sau locali. Această situație contravine art. 39 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, care prevede că „autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”.  În aceeași ordine de idei, alin. (3) din același articol stabilește că „Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”.

Pare ciudat că Agenția Servicii Publice procură servicii doar pentru 8 luni ale anului 2020, începând cu luna mai. Studiind pagina Agenției Achiziții Publice, observăm că pentru primele 4 luni ale anului, autoritatea contractantă a contractat deja servicii de curățenie în baza unor proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare.

Conform informației de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, „Proterra Grup” SRL a încheiat cu Agenția Servicii Publice, la data de 27.12.2019, un contract de prestare a serviciilor de curățenie pentru primele două luni ale anului 2020, în valoare de 2 811 697,46 lei.

Un alt contract a fost semnat pentru luna martie 2020, cu operatorul economic „Elina Service” SRL, tot prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Valoarea contractului de prestare a serviciilor de curățenie pentru luna martie este de 2 342 174,40 lei.

Conform prevederilor art. 56 din Legea 131/2015,  „(1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă: 
    a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției;
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă”.

Nici unul dintre circumstanțele prevăzute de legislație nu par a avea relevanță pentru contractarea serviciilor de curățenie.

Revenind la specificațiile restrictive, ținem să precizăm că nu este prima dată când Agenția Achiziții Publice elaborează specificațiile astfel încât să elimine concurența. În cadrul procedurii de procurare a serviciilor de curățenie pentru anul 2019, cu valoarea estimată de 15 milioane de lei, serviciile urmau, în același mod, să fie prestate în toate subdiviziunile aflate în gestiunea Agenției Servicii Publice, de pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, anunțul de participare conținea o serie de alte prevederi restrictive, cum ar fi demonstrarea accesului la personalul de specialitate în număr de 300 de persoane, dintre care 100 de persoane aflate în raioanele Republicii Moldova, sau încheierea contractelor în valoare de 6 000 000 lei anual pe parcursul ultimilor ani.

Deși procedura menționată a fost repartizată pe loturi, repartizarea a fost realizată doar formal, restricționând și mai mult concurența. Aceasta a fost realizată în funcție de tipul serviciilor de curățenie, deși niciuna dintre acestea nu necesită calificări distincte, iar nu în funcție de localitate sau regiune. Considerăm că astfel de împărțiri pe loturi pot limita concurența în condițiile în care este mai puțin rentabil, pentru orice agent economic, să presteze doar un tip dintre serviciile menționate pe tot teritoriul țării, decât prestarea tuturor acestor tipuri de serviciu într-o singură localitate sau un singur sediu aflat în gestiunea Agenției Servicii Publice.

În consecință, toate contractele de achiziții pentru fiecare lot au fost atribuite aceluiași operator economic – „Proterra Grup” SRL.

Aceluiași operator economic i-au fost atribuite două contracte de prestare a serviciilor de curățenie și în anul 2018, în bază de licitație publică și respectiv, negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare. Valoarea totală a contractelor pentru anul 2018 este de 14 823 579,35 lei.