Blog

Câștigătorii din lista de interdicție
Revizii

Câștigătorii din lista de interdicție

Autor: Diaconu Olga

 

Din 50 de operatori economici incluși în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, cel puțin 17 au continuat să colaboreze cu autoritățile publice, încheind contracte de achiziții publice noi, sau prelungind termenul și majorând valorea celor încheiate anterior. 

Patru dintre operatorii economici incluși în lista de interdicție („Decebal-Impex” SRL, „Tiraston” SRL și „Eco Building Stage” SRL, „Franzeluța” SA), au reușit să încheie noi contracte de achiziții după ce deciziile de includere în lista de interdicție au fost suspendate prin încheieri ale instanțelor de judecată. De obicei, aceste dosare judiciare se examinează ani în șir, iar operatorii economici din lista de interdicție reușesc să încheie, fără restricții, noi contracte de achiziții, sau să le prelungească/majoreze pe cele încheiate anterior.

Alți 13 operatori economici din lista de interdicție reușesc să colaboreze în continuare cu autoritățile publice, chiar și în lipsa unor încheieri de suspendare a deciziei de includere în lista de interdicție. În topul operatorilor economici din lista de interdicție, fără încheieri de suspendare a deciziilor de includere în această listă, care colaborează în continuare cu autoritățile contractante, se află:

 1. „Levprocons” SRL
 2. „Premium Catering” SRL
 3. „Delmix-Prim” SRL
 4. „Prodagrotrade” SRL – inclus în lista de interdicție de două ori
 5. „Amager-Com” SRL
 6. „Rodicons” SRL
 7. „Prim-Mol” SRL
 8. „UMA&MSI” SRL
 9. „JT Rosas Grup” SRL
 10. „Xpert-PC” SRL
 11. „CIA Electroservice” SRL
 12. „Vials-Teh” SRL
 13. „Orhei-Lada-Service” SRL

„Levprocons” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin Decizia AAP din 11.05.2018, pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, la cererea primăriei s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă.

Cu toate acestea, „Levprocons” SRL a reușit să încheie 11 acorduri adiționale de majorare a valorii și 7 acorduri adiționale de prelungire a contractelor de achiziții publice de achiziție de lucrări de construcție a sistemelor de canalizare încheiate anterior.

Contracte atribuite

Două dintre acordurile de majorare a valorii contractelor au fost încheiate cu primăria Abaclia, r-nul Basarabeasca, aferente unui contract de lucrări de alimentare cu apă și construcția sistemului de canalizare (etapa I apeduct), din 23.11.2015, cu valoarea de 63 114 920 lei. Conform informației de pe pagina Agenției Achiziții Publice, începând cu anul 2016, valoarea contractului menționat a fost majorată de 4 ori. Valoarea totală a majorărilor ajunge la 6 404 573,59 lei, ceea ce reprezintă 10,14% din valoarea inițială a contractului.

Două acorduri lista de mai sus au fost încheiate cu primărie s. Porumbeni, r-nul Cimișlia, având ca obiect majorarea valorii unui contract de achiziție de lucrări de alimentare cu apă și construcția rețelei de canalizare, încheiat la 27.11.2014, cu valoarea de 10 464 560 lei. Conform informației de pe pagina AAP, începând cu anul 2014, primăria s. Porumbeni a încheiat 7 acorduri adiționale la contractul inițial, dintre care 6 de majorare, în valoare totală de 1 754 064,49 lei (16,76 din valoarea inițială a contractului) și un acord de micșorare a valorii contractului cu 237 891,64 lei. Nu am reușit să identificăm procedura și contractul inițial în vechiul sistem etender, pentru a verifica care a fost termenul de valabilitate a contractului inițial. Orice majorarea a valorii contractului cu o valoare ce depășește 15% din valoarea inițială a acestuia, este contrară prevederilor art. 76 din Legea 131/2015, care stabilește că 

„(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii:

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
 2. b) schimbarea contractantului este imposibilă;
 3. c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial.

Alte două acorduri de majorare au fost încheiat cu primăria s. Lozova, aferente unui contract de achiziție de lucrări de aprovizionare cu apă, evacuare și epurare a apelor uzate, din 17.10.2017, cu valoarea de 34 024 484,87 lei. 

„Premium Catering” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin decizia AAP din 31.01.2019, în legătură cu prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziție publică, la cererea Primăriei or. Ialoveni. Conform prevederilor art. 19, alin. (3) din Legea privind achizițiile publice, „Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici”.

Cu toate acestea, după includerea în lista de interdicție, „Premium Catering” SRL a reușit să încheie 12 contracte de achiziții noi și 2 acorduri adiționale de majorarea contractelor de achiziții. Majoritatea contractelor atribuite  „Premium Catering” SRL sunt de valoare mică.

Contracte atribuite:

Operatorul economic „Delmix-Prim” SRL a fost inclus în lista de interdicție prin decizia AAP din 11.04.2018, la cererea DETS Buiucani, pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale.

Pe pagina AAP nu apar contracte noi de achiziții publice atribuite acestui operator economic. Totuși, acest operator economic a încheiat 8 acorduri adiționale de majorare a valorii contractelor de achiziție încheiat anterior și 4 acorduri adiționale de prelungire a termenelor de executare a contractelor. Majoritatea acordurilor adiționale au fost încheiate cu direcțiile de educație, tineret și sport din mun. Chișinău și cu unele instituții medicale sau de plasament și reabilitare, având ca obiect livrarea produselor alimentare.

 

 

„Prodagrotrade” SRL este unul dintre operatorii economici înscriși de două ori în lista de interdicție – prima dată pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, iar a doua oară pentru prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice. 

După prima decizie de includere în lista de interdicție, „Prodagrotrade” SRL a reușit să încheie 5 contracte de achiziții publice. După a doua decizie de includere în lista de interdicție, operatorul economic a încheiat un acord de prelungire a termenului unui contract de achiziții din anul 2017, care nu apare pe pagina AAP, cu Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale băieți Orhei.

 

„Rodicons” SRL a fost inclus în lista de interdicție la data de 16.07.2019, la cererea AGER, pentru prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziție publică.

După includerea în lista de interdicție, „Rodicons” SRL a încheiat două acorduri de prelungire a termenului și un acord adițional de majorare a valorii contractului inițial, din 2017, cu Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău.

Contracte atribuite

Contractul încheiat în 2017 avea valoarea estimată de 26 356 997, 48 lei. Conform proiectului inițial, primăria mun. Chișinău urma să achiziționeze lucrări de construcție și modernizare a 518 platforme, inclusiv 10 platforme subterane, și 490 de containere, iar termenul de livrare pentru lucrările planificate era de cel mult 6 luni. DGLCA nu a solicitat un număr minim de ani de experiență specifică în livrarea bunurilor sau serviciilor similare, demonstrarea capacității minime de producere sau echipamente necesare, valoarea contractelor executate anterior și disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant sau suma minimă de resurse creditare.

Contractul de achiziții nr. 16/01788/001 din 16.09.2016, încheiat cu operatorul economic „Rodicons” SRL, avea termenul de valabilitate până la data de 31.12.2017. Prin urmare, termenul inițial de executare a contractului depășea cu 9 luni termenul specificat în documentația de atribuire. Chiar și așa, „Rodicons” SRL, care nu avea capacitate de a executa contractul în asemenea termeni, a mai avut nevoie de alte 4 acorduri de prelungire a termenului contractului. 

Alți operatori economici au reușit să încheie câte 1-2 contracte de achiziții sau acorduri de majorare/prelungire după includerea în lista de interdicție.

 

„Amager-Com” SRL

Contracte atribuite

 

„Prim-Mol” SRL 

Contracte atribuite

 

SRL „UMA&MSI”

Contracte atribuite

 • „JT Rosas Grup” SRL

Contracte atribuite

 

„Xpert-PC” SRL

Contracte atribuite

 

SRL „CIA Electroservice”

Contracte atribuite

 

„Vials-Teh” SRL

Contracte atribuite

 

„Orhei-Lada-Service” SRL

Contracte atribuite

Lista de interdicție a fost creată ca un mecanism prin care autoritățile publice evită irosirea banilor publici, prin eliminarea din cursă a operatorilor economici care au comis anterior abateri de la normele legale. Reieșind din datele prezentate mai sus, scopul acestui mecanism nu pare să fie atins pe deplin.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).