Blog

Contracte de achiziții de zeci de milioane atribuite întreprinderilor municipale prin negociere fără publicare
Revizii

Contracte de achiziții de zeci de milioane atribuite întreprinderilor municipale prin negociere fără publicare

Autor: Olga Diaconu

 

În anul 2023, Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare ( în continuare DGLCA) și-a propus să cheltuie 329,785,904 lei fără TVA prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (în continuare NFP), reieșind din planul de achiziții pentru anul 2023 publicat pe pagina web a autorității pe data de 2 februarie 2023. Suma preconizată pentru a fi cheltuită prin NFP reprezintă 63,49% din suma totală a achizițiilor planificate de DGLCA (519,391,628 lei fără TVA). Bugetul total pentru achiziții al DGLCA este repartizat astfel:

Bunuri – 69,232,334 lei fără TVA

Lucrări  – 99,132,333 lei fără TVA

Servicii – 351,026,961 lei fără TVA.

Prin urmare, din informațiile publicate pe pagina Agenției Achiziții Publice, observăm că în primele 3 luni ale anului 2023, DGLCA a încheiat un număr considerabil de contracte de achiziție de mai multe zeci de milioane de lei prin NFP. Cea mai mare parte din aceste contracte au fost încheiate cu întreprinderile municipale și direcțiile municipale de salubritate, având ca obiect serviciile de întreținere și salubrizare a spațiilor publice.

Din explicațiile oferite verbal de directorul DGLCA, Ion Burdiumov, contractele încheiate prin NFP cu întreprinderile municipale și direcțiile municipale de salubrizare reprezintă o modalitate prin care se alocă resurse financiare acestora. În anii precedenți, aceste resurse se alocau întreprinderilor și direcțiilor municipale în afara procedurilor de achiziții publice. În anul curent, au fost încheiate contracte prin NFP din considerentul că organele de control ar fi atenționat DGLCA despre necesitatea desfășurării procedurilor de achiziții publice în acest sens.

Totuși, apar semne de întrebare sub aspectul eficienței utilizării banilor publici și asigurării concurenței loiale. Pe de o parte, DGLCA asigură aceste întreprinderi municipale cu tehnică necesară prestării serviciilor de întreținere, salubrizare și/sau deszăpezire, achiziționate din bani publici. Pe de altă parte, tot DGLCA le atribuie acestor întreprinderi municipale contracte pentru prestarea serviciilor de întreținere și salubrizare, deszăpezire etc., pe care acestea le prestează utilizând tehnica achiziționată de DGLCA. Asta reiese și dintr-o postare pe pagina de facebook a DGLCA din 29.11.2022, în care se menționează că în anul 2022, DGLCA a procurat 6 tractoare noi dotate cu remorci; perii; lopeți; 25 de sărărițe; dar și 5 avanturi dotate cu sărărițe; perii și utilaje de curățare a trotuarelor. Toate acestea au fost transmise în gestiunea întreprinderilor municipale pentru servicii locative a mun. Chișinău. În total, DGLCA ar fi transmis în gestiunea întreprinderilor municipale de salubrizare 50 de tractoare, 50 de remorci, 31 de sărărițe, 10 furgonete basculante, 5 camioane basculante, 20 unități Hako, 10 miniîncărcătoare „Avant 745”, 1 buldoexcavator, 5 unități Dacia Dokker, 2 unități UAZ 3309, 15 unități de utilaj salubrizare mecanizată atașabil la tractor, 1 autospecială evacuare. Totodată, în postare se menționează că DGLCA achiziționase 1200 de tone de sare în anul 2022, care a fost depozitată la toate întreprinderile de sector și 6 tone de lichid clorură de calciu.

 

 

 

Din datele publicate în secțiunea contracte pe pagina Agenției Achiziții Publice reiese că DGLCA ar fi cheltuit în jur de 20 de milioane de lei pentru tractoare, accesorii pentru tractoare și utilaje, piese de schimb, sare tehnică doar în ultimii 3 ani.

 

 

 

 

În esență, întreprinderile municipale desfășoară activitate de întreprinzător și ar trebui să fie pe picior de egalitate cu alți operatori economici care participă la procedurile de achiziții publice. Diferența dintre întreprinderile municipale și alte întreprinderi rezultă din prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, „Întreprinderea municipală este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale/unității teritoriale autonome Găgăuzia transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare”. 

Reiese că întreprinderea municipală trebuie să folosească bunurile proprietate municipală, pe care le are în gestiune pentru a desfășura activitate de antreprenoriat și a obține profit în folosul fondatorului, care este Consiliul Municipal Chișinău. În cazul nostru, fondatorul alocă resurse financiare pentru a dota întreprinderile municipale cu tehnică necesară, ca ulterior să achiziționeze servicii de la aceleași întreprinderi municipale prin proceduri de achiziții necompetitive (NFP). În acest mod, sunt eliminați din competiție alți operatori economici, care ar putea presta aceleași servicii, procurând sau închiriind din cont propriu tehnica necesară prestării serviciilor. Desfășurarea unei licitații deschise ar oferi și altor operatori economici posibilitatea de a depune oferte, ceea ce ar facilita concurența și ar oferi posibilitatea semnării unor contracte mai avantajoase. 

Totuși, nici asta nu ar elimina riscurile de denaturare a concurenței, pentru că alți operatori economici nu ar fi puși în condiții de egalitate cu întreprinderile municipale, care sunt dotate din bani publici, de aceeași autoritate care achiziționează în cele din urmă serviciile. Această măsură de sprijin cade sub incidența prevederilor Legii 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Agenția Achiziții Publice a elaborat mai multe rapoarte de monitorizare a acestor proceduri de achiziție, constatându-se lipsa unui temei justificat pentru aplicarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Una dintre cele mai importante NFP pentru care Agenția Achiziții Publice a constatat lipsa unui temei a fost achiziția de servicii de întreținere și modernizare a spațiilor verzi din or. Chișinău, în valoare de 151 677 725 lei fără TVA. În raportul de monitorizare nr. 34, număr de ieșire Nr 27/259 din 27.03.2023, este indicat că DGLCA, prin decizia de atribuire a grupului de lucru nr. 11 din 30.01.2023, nu a expus motivul/temeiul juridic și argumentele relevante privind decizia de aplicare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. Respectiv, se constată desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără publicare prin care se încalcă principiul transparenței și asigurării concurenței, prevăzut la art. 7 lit. b) și c) al Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și nu este asigurată eficiența utilizării banilor publici. În mod firesc, autoritatea contractantă ar fi trebuit să desfășoare o procedură de licitație deschisă sau licitație restrânsă, procedura de negociere fără publicare prealabilă fiind aplicabilă doar în condițiile prevăzute de lege.

Din aceste considerente, Agenția Achiziții Publice a dispus revizuirea deciziei grupului de lucru și conformarea la prevederile legale din domeniul achizițiilor publice. În rezultatul raportului de monitorizare, DGLCA ar urma să remedieze abaterile constatate și să informeze Agenția Achiziții Publice despre acestea.

Contactând telefonic reprezentanții DGLCA, aceștia ne-au comunicat că este vorba despre o eroare, și că autoritatea nu are prevăzute resurse financiare pentru astfel de servicii. Din planul de achiziții pentru 2023, reiese că DGLCA are totuși planificată o astfel de procedură spre a fi desfășurată prin NFP, valoarea fără TVA fiind de 136 481 500 lei, deci nu este vorba despre nicio eroare, ci despre eschivare din partea DGLCA.

 

 

Agenția Achiziții Publice a mai elaborat și alte rapoarte de monitorizare în privința achizițiilor desfășurate de DGLCA prin procedura de NFP,  și anume:

  • Raport de monitorizare nr. 22, nr. de ieșire 27/259-81 din 01.02.2023, în privința procedurii de achiziție de servicii de salubrizare mecanizată a spațiilor publice, în sumă de 9 871 800 lei, fără TVA.

Din raportul de monitorizare reiese că DGLCA nu a prezentat argumente suficiente temeinic justificate cu privire la imposibilitatea aplicării procedurilor de achiziție concurențiale și transparente și necesitatea de aplicare a procedurii de negociere fără publicare. În mod firesc, ar fi trebuit să fie aplicată o procedură de licitație deschisă sau licitație restrânsă.

  • Raport de monitorizare nr. 21, nr. de ieșire 27/259-80 din 01.02.2023, în privința procedurii de achiziție de servicii de transport pentru salubrizare și deszăpezire, în valoare de 13 983 300 lei fără TVA.

Din raportul de monitorizare observăm că, prin decizia grupului de lucru nr. 4 din 24.01.2023, autoritatea contractantă își întemeiază decizia de aplicare a procedurii de achiziție făcând referire la prevederile art. 56 alin. (5) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în vederea atribuirii contractelor de achiziție operatorilor economici: Întreprinderea Municipală Servicii Locative din sectorul Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Râșcani, potrivit căruia, în cazul contractelor de achiziții publice de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziții prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru lucrări sau servicii noi, constând în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredințate de aceleași autorități contractante operatorului economic câștigător al contractului inițial, cu condiția ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau cerere a ofertelor de prețuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază. Agenția Achiziții Publice a constatat că DGLCA nu a ținut cont de prevederile alin. (6) al art. 56 din Legea 131/2015, conform căruia, posibilitatea de a aplica situațiile specificate la alin. (5) este prevăzută odată cu lansarea invitației de participare la primul proiect, iar autoritățile contractante țin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea serviciilor. Situația specificată la alin. (5) poate fi aplicată numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului inițial.

  • Raport de monitorizare nr. 20, număr de ieșire 27/259-79 din 01.02.2023, în privința procedurii de achiziție de servicii de întreținere a Grădinii Zoologice din mun. Chișinău prin NFP, în sumă de 38 632 200 lei fără TVA.

Din acest raport de monitorizare rezultă că, prin decizia grupului de lucru nr. 01 din 16.01.2023, DGLCA și-a întemeiat decizia de aplicare a procedurii de NFP în vederea atribuirii contractului ÎM „Grădina Zoologică” în baza art. 56 alin. (5) al Legii 131/2015. Și în acest caz, Agenția Achiziții Publice a constatat că DGLCA nu a ținut cont de prevederile alin. (6) al art. 56 din Legea 131/2015, conform căruia, posibilitatea de a aplica situațiile specificate la alin. (5) este prevăzută odată cu lansarea invitației de participare la primul proiect, iar autoritățile contractante țin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea serviciilor. Situația enunțată la alin. (5) poate fi aplicată numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului inițial.

  • Raport de monitorizare nr. 19, număr de ieșire 27/259-73 din 31.01.2023, în privința procedurii de achiziție prin NFP de servicii de întreținere a ÎM „Parcul Dendrariu”, în sumă de 17 382 100 lei fără TVA.

În urma analizei raportului de monitorizare, constatăm că autoritatea contractantă își întemeiază decizia grupului de lucru nr. 3 din 23 ianuarie 2023 de atribuire a contractului de achiziții ÎM Dendrariu în baza art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015. Și în acest caz, Agenția Achiziții Publice a constatat că DGLCA nu a ținut cont de prevederile alin. (6) al art. 56 din Legea 131/2015, conform căruia, posibilitatea de a aplica situațiile specificate la alin. (5) este prevăzută odată cu lansarea invitației de participare la primul proiect, iar autoritățile contractante țin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea serviciilor. Situația specificată la alin. (5) poate fi aplicată numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului inițial.

  • Raport de monitorizare nr. 4, număr de ieșire 27/259-6 din 31.01.2023, în privința procedurii de achiziție prin NFP de servicii de dispecerat, în sumă de 1 857 900 lei fără TVA.

Din acest raport de monitorizare, de asemenea reiese că autoritatea contractantă își întemeiază decizia grupului de lucru nr. 2 din 16.01.2023, de atribuire a contractului de achiziții ÎM Infocom în baza art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015, fără a ține cont de prevederile alin (6) al aceluiași articol.

  • Raport de monitorizare nr. 14, număr de ieșire nr. 27/259-49 din 24.01.2023, în privința procedurii de achiziție prin NFP de servicii de întreținere a Grădinii Zoologice din mun. Chișinău, în sumă de 38 632 200 lei, fără TVA.

Din raportul de monitorizare rezultă că DGLCA nu a prezentat argumente suficiente temeinic justificate cu privire la imposibilitatea aplicării procedurilor de achiziție concurențiale și transparente și necesitatea de aplicare a procedurii de negociere fără publicare. În mod firesc, ar fi trebuit să fie aplicată o procedură de licitație deschisă sau licitație restrânsă.

 

 

Utilizarea excesivă a procedurii de achiziție „Negociere fără publicare” reprezintă de fapt tentative ușor camuflate de a evita procedurile de achiziții transparente și de a ascunde modul în care se utilizează banul public. Riscurile de corupție în cazul  a astfel de proceduri este unul foarte înalt, fiindcă este exclusă atât concurența, cât și posibilitatea de monitorizare din partea societății civile și respectiv, în spațiul public lipsesc datele despre volumul și caracteristicile bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate, precum și alte detalii importante.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).