Blog

Cum favorizează ANSA agenții economici dubioși în procedura de achiziție a serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi
Revizii

Cum favorizează ANSA agenții economici dubioși în procedura de achiziție a serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi

 

Autor: Diaconu Olga

 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor desfășoară procedura de achiziționare a serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia, cu valoarea estimată de 18 939 935 lei, fără TVA.

Autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze servicii de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale. În aceste servicii de vaccinare antirabică prin „distribuție aeriană” intră, pe de o parte, asigurarea, transportul, depozitarea și distribuția aeriană a momelilor vaccinale, iar pe de alta, asigurarea, transportul, depozitarea de momeli vaccinale „pentru distribuția manuală”. Toate aceste servicii au fost incluse în același lot.

În caietul de sarcini au fost prevăzute două moduri distincte de distribuire a momelilor: aerian și manual. Din descrierea serviciilor reiese că momelile destinate pentru distribuție manuală vor fi, puse de prestator la dispoziția Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, pentru a fi distribuite manual de către acestea, conform Procedurii Specifice – Vaccinarea antirabică la vulpi postată pe site-ul ANSA. Prin urmare, în acest caz, autoritatea contractantă achiziționează bunuri, iar nu servicii de vaccinare, în sarcina prestatorului nefiind pusă distribuirea momelilor vaccinale.

Deși distincte, serviciile care presupun distribuirea aeriană și cele destinate spre a fi distribuite manual de subdiviziunile teritoriale au fost incluse într-un singur lot. Deci un singur operator economic poate presta ambele tipuri de servicii. Respectiv, un operator economic care ar putea satisface necesarul autorității contractante de vaccinuri/momeli vaccinale care urmează a fi distribuite manual, nu are posibilitatea de a participa la licitație dacă nu dispune de 4 aparate de zbor – dotări prevăzute în capitolul III din caietul de sarcini.

 

Criteriul de selectare a ofertelor, prevăzut în documentația de atribuire, a fost raportul calitate-preț. Pentru prețul ofertei a fost stabilită ponderea de 40%, iar restul de 60% a fost atribuit pentru experiența piloților, operatorilor și experților IT. Din ecuație lipsește însă calitatea vaccinurilor, pe care autoritatea contractantă nu pare să o fi considerat prioritară. Iarăși, este exclus din cursă orice operator economic care comercializeaza vaccinuri calitative, pentru distribuție manuală, dar nu dispune de autorizații de zbor sau de experți IT, piloți și operatori.

 

Experiența piloților, spre exemplu, se măsoară în numărul de activități de distribuție aeriană de produse medicinale monitorizate prin GPS prin pilotarea avioanelor. În mod similar se cuantifică și experiența operatorilor și experților IT. Respectiv, sunt favorizate companiile care au fost anterior implicate în campanii similare.

 

Singurul ofertant în cadrul procedurii de achiziție a fost operatorul economic „Decebal Impex” SRL, care a depus o ofertă în parteneriat cu alți operatori economici din afara țării. Acest operator se află în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, în legătură cu prezentarea actelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice, pentru un termen de până la 18.06.2018. Decizia de includere în lista de interdicție a fost suspendată în temeiul Încheierii Judecătoriei Chișinău (Centru) din 17.08.2018.

 

 

Presa a scris anterior despre intentarea de dosare penale pentru trucarea achizitiilor publice pentru 3 persoane, printre care și directorul adjunct al „Decebal Impex” SRL. Mai exact, au fost intentate dosare penale următoarelor persoane:

  • Todoroșco Victor Ion – șeful Direcției patrimoniu și management intern al Agenției pentru Siguranța Alimentelor;
  • Gangal Nicolae Varlam – directorul IP „Centrul Republican Diagnostică Veterinară”;
  • Alexa Gheorghe Constantin – director adjunct „Decebal Impex” SRL.

Potrivit aceluiași material din presă, care face referire la materialele urmăririi penale, persoanele menționate au creat un mecanism de trucare a procedurii de achiziții publice, destinate vaccinului antirabic oral pentru animale carnivore din fauna sălbatică, prin falsificarea documentelor prezentate la licitație.

Prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-1306/2019 din 26.06.2019, se constată că „…fără decizia Comisiei Medicamentelor Veterinare și ordinului directorului general a ANSA, au schimbat rezumatul, prospectul (instrucțiunea de utilizare) și eticheta produsului, unde au fost introduse informații false, că vaccinul antirabic oral este pentru speciile 3 animale carnivore sălbatice (vulpi, bursuci, lupi, câine enot, dihori, jderi și alte animale), posibilitatea administrării până la +25°C, valabilitatea minimă 11 luni, care era contrară cu informația din documentele în baza cărora a fost emis certificatul de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar cu seria CIFV nr. 001273 din 16.02.2016, fapt prin care a favorizat câștigarea de S.R.L. „Decebal – Impex” a licitației publice nr. 17/03139 din 10.10.2017, privind achiziția vaccinului antirabic oral pentru animalele carnivore din fauna sălbatică, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în sumă de 1 465 200 MDL, ce constituie urmări grave.” Fapta directorului IP „Centrul Republican Diagnostică Veterinară”, Gangal Nicolae Varlam, a fost calificată în temeiul prevederilor art. 328 alin. (3) lit. d) Cod penal (Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu).

 

Celelalte două persoane – Todoroșco Victor și Alexa Gheorghe, au contestat sentința de condamnare a lui Gangal Nicolae Varlam întrucât, prin constatările instanței, se constată și implicarea acestora, respectiv, și a companiei „Decebal-Impex” SRL în trucarea licitațiilor.  În condițiile în care decizia instanței a rămas definitivă și irevocabilă, constatările instanței sunt obligatorii și pentru instanțele care examinează cauzele lui Todoroșco Victor și Alexa Gheorghe, indiferent de decizia care urmează a fi adoptată. 

Din paragraful menționat, aflăm că Alexa Gheorghe, director adjunct al „Decebal-Impex” SRL, avea calitatea de învinuit într-un dosar penal intentat în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal (Escrocherie) și art. 361 alin. (2) Cod Penal (Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false). Nu cunoaștem dacă în privința acestuia a fost emisă o hotărâre definitivă.

Aceeași întreprindere a fost vizată și în unele litigii civile cu ANSA. Prin Decizia CSJ nr.  2rac-183/19 din 10.07.2019, se constată că, la 07 decembrie 2015, între FCP „Decebal-Impex” SRL și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au încheiat contractul nr. 62/AP de achiziționare a seturilor de diagnostice, medii, reactive și consumabile la prețul de 2 811 096, 36 lei, în baza licitației publice nr. 15/01987 pentru achiziționarea de „Seturi diagnostice, medii, reactive și consumabile”. COntractul a fost înregistrat la Agenția Achiziții Publice la data de 29.12.2015, dar nu a fost înregistrat la Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, care era una dintre condițiile de valabilitate ale contractului. În pofida neîndeplinirii acestei condiții de valabilitate a contractului, părțile contractante au purces la executarea contractului și anume FCP „Decebal-Impex” SRL a predat, iar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a primit bunurile contractate, semnând actul de primire-predare a seturilor diagnostice conform facturilor fiscale, în sumă totală de 2 811 096,36 lei.

Prin aceeași decizie, se mai constată că, deși potrivit fișei de date a procedurii de achiziții nr. 15/01987 la poziția 236 Set pentru diagnosticul de epididimită infecțioasă (brucella ovis) prin reacția de fixare a complementului (RFC) s-au licitat 15 000 doze,  în contractul nr. 62/AP din 07 decembrie 2015, și anume, în Specificațiile tehnice și de formare a prețului contractului, s-a regăsit o altă cantitate – 300 000 doze, care nu era necesară autorității contractante, dar și care au condus la majorarea esențială a prețului contractului cu 997 920,00 lei, în lipsa unei acoperiri bugetare. Acest fapt a fost constatat în Actul inspectării financiare tematice a activității economico-financiare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din 09 noiembrie 2016, efectuat de către Inspecția Financiară. Instanța supremă a mai constatat că termenul de valabilitate a bunurilor procurate de ANSA nu corespunde prevederilor contractuale, dar și că în privința factorilor de decizie din cadrul ANSA a fost pornită urmărirea penală în temeiul art. 324 alin. (3) lit. b) și art. 328 alin. (3) lit. d) Cod penal.

Printre actele depuse de „Decebal Impex” SRL, se regăsește și certificatul de înregistrare seria CIFV nr. 001273 din 16 februarie 2016, despre care se constată, prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-1306/2019 din 26.06.2019, că a fost emis în urma abuzului de serviciu și falsificării actelor de către Gangal Nicolae, Todoroșco Victor și Alexa Gheorghe. Certificatul de înregistrare a medicamentului de uz veterinar pe teritoriul Republicii Moldova este un document obligatoriu în procedura actuală de achiziție, conform anunțului de participare. Respectiv, prezentarea unui act, despre care se constată că a fost obținut prin infracțiune, echivalează cu neîntrunirea condițiilor de eligibilitate.

În concluzie la cele menționate, considerăm că achiziția prezintă probleme din mai multe puncte de vedere. Întâi de toate, pentru că specificațiile au fost elaborate astfel încât restricționează concurența, neasigurând calitatea bunurilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate, și creează premise pentru trucarea licitațiilor. În al doilea rând, autoritatea contractantă a neglijat faptul că unele dintre actele prezentate de operatorul economic au fost emise cu încălcarea legii, circumstanțe ce denotă ineligibilitatea operatorului economic.

O altă problemă care merită a fi sesizată este maniera în care mai mulți operatori economici reușesc să evite lista de interdicție, obținând o încheiere de la instanța de judecată prin care se suspendă includerea acestora în lista de interdicție. Dosarele în instanța de judecată se tergiversează, în unele cazuri, timp de mai mulți ani. Aceste încheieri nu sunt publicate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, și nici pe portalul web al instanțelor de judecată. Nu apare nici măcar numărul dosarelor în cadrul cărora au fost emise încheierile, ceea ce face imposibilă monitorizarea acestor încheieri de către societatea civilă. Pe de altă parte, în lipsa numărului dosarului și datorită nepublicării pe pagina web a AAP și pe portalul instanțelor, nu avem posibilitatea de a monitoriza dacă în privința dosarelor respective nu au fost deja emise hotărâri definitive și irevocabile, respectiv dacă acestea au fost transmise AAP. În cazul în care această procedură nu a fost realizată, există riscul ca suspendarea deciziei de includere în această listă să se mențină și după încheierea examinării dosarelor în instanță.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).