Blog

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC
Revizii

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC

 

Autor: Olga Diaconu

Versiunea în rusă poate fi accesată aici

Un proiect de modificare a legislației în achizițiile publice, votat în primă lectură anul trecut, vizează reducerea numărului de contestații la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, prin instituirea unei taxe de contestare, egală cu 1% din valoarea estimată a achiziției. Prin această măsură, legiuitorul își propune să reducă incidența contestațiilor abuzive, „sancționând” operatorii economici ale căror contestații vor fi respinse de ANSC. Pe de altă parte, legiuitorul nu pare preocupat deloc de sancționarea autorităților contractante sau membrilor grupurilor de lucru din cadrul autorităților contractante, care adoptă decizii ilegale, ulterior anulate de ANSC. Asta deși ponderea contestațiilor admise de ANSC este de aproape 60%, deci este mai mare decât ponderea contestațiilor respinse. Prin urmare, ponderea cazurilor în care ANSC constată erori sau încălcări admise de autoritățile contractante este mai mare decât cazurile în care contestațiile operatorilor economici sunt neîntemeiate. 

Mai mult, numărul mare de contestații, în special contestațiile repetate depuse în cadrul unei proceduri de achiziții reprezintă un indicator de risc și reflectă, de cele mai multe ori, o conduită abuzivă din partea autorității contractante. În activitatea de monitorizare, AGER a identificat multiple cazuri în care unii operatori economici au depus contestații repetate pe aceeași procedură de achiziție, atunci când autoritățile contractante au admis încălcări și au ignorat cu bună știință deciziile obligatorii ale ANSC, fără nicio sancțiune

Un caz mai recent de conduită abuzivă din partea unei autorități contractante, care a generat un număr mare de contestații, a fost procedura de achiziție de lucrări de reparație capitală la Liceul Grigore Vieru, nr. ocds-b3wdp1-MD-1646983111782, desfășurată de Direcția de Învățământ, Tineret și Sport Briceni. În cadrul acestei proceduri de achiziție, au fost depuse 6 contestații de operatorul economic Casabella Group SRL, dintre care 5 au fost admise, iar una a fost respinsă ca tardivă. O parte dintre contestații au avut ca obiect ignorarea deciziilor anterioare ale ANSC de autoritatea contractantă. Supărați pe tupeul operatorului economic care a contestat deciziile ilegale ale autorității contractante, DÎTS Briceni a înaintat către Agenția Achiziții Publice un demers de includere în lista de interdicție a operatorului economic Casabella Group SRL, pe motiv că aceste contestații repetate ale Casabella Group SRL i-ar fi afectat activitatea.

Prima contestație

Prin Decizia Nr. 03D-198-22 din 29.04.2022, ANSC a dispus admiterea contestației Casabella Group SRL, anularea deciziei de atribuire a contractului către NORDGLAVSTROI SRL și actelor subsecvente și reevaluarea ofertei depuse de Casabella Group SRL. Din Decizia ANSC, reiese că DÎTS Briceni a respins oferta contestatorului din motiv că ar fi lipsit scrisoare de garanție pentru lucrări, oferta ar fi fost anormal de scăzută (69,4% din valoarea estimată) și că ar fi fost admise abateri grave în devizul-ofertă. În cadrul ședinței de examinare a contestației, autoritatea contractantă a recunoscut că scrisoarea de garanție a lucrărilor era prezentă, deci acest argument a decăzut. Cu privire la prețul aparent anormal de scăzut și pretinsele abateri din devizul-ofertă, ANSC a constatat că autoritatea contractantă era obligată să solicite justificarea prețului aparent anormal de scăzut și clarificări privind abaterile, care erau de erori mecanice, din devizul ofertă. Din conținutul Deciziei, cităm „Agenția atestă o ignorare a normelor legale de către grupul de lucru, în partea ce ține de evaluarea ofertei contestatorului. Mai mult decât atât, în aprecierea Agenției, un astfel de comportament al membrilor grupului de lucru denotă, fără echivoc, încălcarea principiilor asigurării concurenţei şi combaterea practicilor anti-concurențiale în domeniul achiziţiilor publice, cât și a principiului tratamentului egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, statuate la art. 7 lit. c) și lit. h) din Legea nr. 131/2015. În acest context, din considerentele expuse supra, se constată că autoritatea contractantă nu a depus întreaga diligență în vederea evaluării ofertei operatorului economic „Casabella Group” SRL, motiv pentru care Agenția va admite pretențiile contestatorului în partea ce ține de respingerea ofertei sale.”

A doua contestație

Prin Decizia Nr. 03D-319-22 din 17.06.2022, în mod repetat, ANSC a admis contestația depusă de Casabella Group SRL, a anulat decizia de atribuire operatorului economic NORDGLAVSTROI SRL și a dispus reevaluarea ofertei contestatorului. Din Decizia ANSC reiese că, la data de 05.05.2022, autoritatea contractantă a solicitat contestatorului să prezinte, în decurs de 1 zi, deci până la data de 06.06.2022, ora 16:00, toate documentele necesare care vor justifica preţul anormal de scăzut, precum și oferta cu preţul schimbat după licitaţie, devizele de cheltuieli, formularele nr. 3,5, şi 7 modificate în urma micşorării sumei după licitaţie. Contestatorul nu a reușit să pregătească toate actele în termenul solicitat, pe care îl consideră nerezonabil, respectiv actele au fost expediate autorității contractante la data de 09.05.2022. Între timp, la data de 12.05.2022, autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică cu cel de-al patrulea ofertant – NORDGLAVSTROI SRL.

Autoritatea contractantă a încercat să inducă ANSC în eroare, prin uz de falsuri, precum că ar fi informat contestatorul despre atribuirea contractului celui de-al treilea ofertant, la data de 06.05.2022, ora 16:42. Drept dovadă, a fost prezentată o captură de ecran care conținea adresa autorității contractante, dar nu și alte date concludente sau răspunsuri. La solicitarea ANSC ca autoritatea contractantă să facă dovada remiterii scrisorii de înștiințare de pe cutia poștală, aceasta a comunicat faptul că, din cauza unei erori, mesajele din cutia poștală au fost șterse și nu pot fi accesate. ANSC a constatat că înștiințarea respectivă se referea la o altă procedură de achiziție, iar notificarea pe marginea procedurii de achiziție nr. MD-1646983111782 din 22.03.2022, privind achiziția „Reparația capitală la Liceul Teoretic Grigore Vieru”, și anume scrisoarea nr. 382 din 06.05.2022 a fost transmisă contestatorului abia la data de 10.05.2022, fapt confirmat în ședința de examinarea a contestației prin vizualizarea conținutului cutiei poștale. 

Din Decizia ANSC cităm ”Agenția constată că, pe de o parte, autoritatea contractantă nu a acordat un termen suficient contestatorului pentru prezentarea justificărilor, iar pe de altă parte nu a reevaluat oferta prezentată de contestator, în cadrul procedurii din speță, cu diligența impusă de actele normative în vigoare din domeniul achizițiilor publice, și cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivă a deciziei nr. 03D-198-22 din 29.04.2022, care, odată ce nu a fost suspendată sau anulată de către instanța judecătorească competentă, este executorie pentru părți, din care considerente, pretențiile contestatorului „Casabella Group” SRL urmează a fi admise cu dispunerea măsurilor de remediere.”

A treia contestație

Prin Decizia ANSC Nr. 03D-429-22 din 21.07.2022, ANSC a admis iarăși contestația Casabella Group SRL, a anulat decizia de atribuire a contractului operatorului economic NORDGLAVSTROI SRL și reevaluarea ofertei Casabella Group SRL. Din Decizia ANSC reiese că oferta Casabella Group SRL nu a fost reevaluată, din considerentul că valabilitatea acesteia ar fi expirat. Autoritatea contractantă a emis o decizie de atribuire în favoarea NORDGLAVSTROI SRL, oferta căruia ar fi fost încă valabilă. Din Decizia ANSC cităm ”Agenția conchide că eludarea prevederilor actelor normative supra citate nu poate să ducă la justificarea încălcării dreptului ofertantului de a avea șansa de a-i fi atribui contractul, în măsura în care prin depunerea contestației acesta și-a manifestat interesul în continuare în acest sens. La caz, deși se constată că autoritatea contractantă a omis să solicite prelungirea valabilității ofertelor participanților la procedura de achiziție publică nr. МD-1646983111782, fiind eludate în acest sens prevederile pct. 111 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, citate supra, operatorul economic „Casabella Group” SRL a remis autorității contractante declarația privind valabilitatea ofertei, menținându-și astfel interesul pentru procedura de achiziție publică în cauză până la data 05.08.2022 și confirmând, totodată, posibilitatea continuării procedurii de achiziție din speță”.

După cea de-a treia decizie a ANSC, la data de 30.07.2022, grupul de lucru s-a întrunit într-o ședință, în care a decis includerea în lista de interdicție a operatorului economic Casabella Group SRL, din motiv că acest operator economic ar afecta activitatea autorității contractante.

În baza procesului-verbal al ședinței din 30.07.2022, DÎTS Briceni a depus un demers la Agenția Achiziții Publice privind includerea Casabella Group SRL în lista de interdicție. Agenția Achiziții Publice a respins demersul autorității contractante prin decizia nr. 21/22 din 08.08.2022, din considerentul că motivele invocate nu pot servi temei de includere în lista de interdicție.

A patra contestație

Prin Decizia Nr. 03D-554-22 din 06.09.2022, ANSC a admis cea de-a patra contestație depusă de Casabella Group SRL, a anulat decizia de anulare a procedurii de achiziție și a dispus reevaluarea ofertei Casabella Group SRL. Motivul invocat de autoritatea contractantă pentru anularea procedurii de achiziție a fost existența unor abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire și face imposibilă încheierea contractului, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective făra a încălca principiile prevăzute la art. 7. 

În decizia ANSC, se constată că autoritatea contractantă în Decizia nr. 10 din 22.07.2022 de anulare a procedurii de atribuire a indicat următoarele temeiuri de anulare a procedurii de achiziție publică în cauză: „Anulăm procedura „Reparația capitală la Liceul Teoretic Grigore Vieru” care a avut loc 22.03.2022 la ora 14:23 cu nr. ocds-b3wdp1-MD1646983111782 în temeiul art. 71 (1), g) a legii Achizițiilor publice Nr. 131 din 03.07.2015, anulare procedurii de achiziție publică, unde existau abateri de la prevederile legale și ofertele nu mai sunt valabile, au expirat termenilor ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă.”

Din Decizia ANSC cităm „Agenția constată că autoritatea contractantă repetat a acționat contrar prevederilor cadrului normativ precum și contrar măsurilor de remediere dispuse de către Agenție prin deciziile nominalizate, la caz, „reevaluare ofertei depusă de către „Casabella Group” SRL primită în cadrul procedurii de achiziție publică nr. МD1646983111782 din 22.03.2022, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii și finalizarea procedurii în conformitate cu cadrul normativ în vigoare în materie de achiziții publice”. Totodată, urmează a fi menționat faptul că, autoritatea contractantă a indicat formal temeiul de anulare a procedurii de achiziție publică, fără a avea la bază circumstanțe întemeiate, ceea ce nu se încadrează în dispozițiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, iar reprezentantul acesteia, în cadrul ședinței deschise pe marginea contestației în cauză, a motivat decizia grupului de lucru prin prisma acelorași aspecte pe marginea cărora Agenția s-a expus deja în deciziile prenotate. În consecință, Agenția apreciază critic acțiunile autorității contractante care a eludat prevederile art. 86 alin. alin. (11) din legea prenotată, care dispune că decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părți, respectiv aceasta nu a reevaluat ofertele prezentate, în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, cu diligența impusă de actele normative în vigoare, contrar prescripțiilor din deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, a anulat procedura de achiziție publică nr. MD-1646983111782 din 22.03.2022. Or, deciziile ANSC fiind sunt supuse controlul judecătoresc, odată ce nu au fost suspendate sau anulate de către instanța judecătorească competentă, sunt executorii pentru părți, autoritatea contractantă având două opțiuni, fie le execută efectiv, nu doar formal, fie le contestă în instanța judecătorească competentă”.

A cincea contestație 

Prin Decizia 03D-665-22 din 19.10.2022, a fost admisă contestația, a fost anulată decizia grupului de lucru și dispusă reevaluarea ofertei Casabella Group SRL. De această dată, contestatorul a solicitat anularea deciziei autorității contractante de excludere a Casabella Group SRL, din considerentul problemelor apărute în procesul de executare a contractului de achiziții publice în cadrul altei proceduri de achiziție. Autoritatea contractantă a susținut că ar fi fost depuse câteva plângeri la Inspecția Muncii de persoane angajate, dar și că lucrările erau tergiversate și/sau nu corespundeau rigorilor. Din decizia ANSC cităm „Agenția nu pune la îndoială necesitatea respectării legislației de către ofertanți în cadrul procedurilor de achiziții publice și a clauzelor contractuale asumate de către aceștia în cadrul procedurilor date, însă orice acțiune de excludere/descalificare/respingere urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile 16 normative, iar din acest considerent Agenția conchide că autoritatea contractantă, atât în punctul de vedere expus, cât și în cadrul ședinței deschise de examinare a eșuat în a demonstra prin probe concludente și pertinente raportate la speța din litigiu, modalitatea în care operatorul economic contestator ar fi încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale și se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, astfel cum impune cadrul legal, or invocarea formală a unor prevederi legale nu pot servi drept temei pentru excluderea operatorului economic din procedura de achiziție”.

A șasea contestație 

Prin Decizia Nr. 03D-799-22 din 30.11.2022, ANSC a respins contestația Casabella Group SRL ca tardivă. Din decizie, aflăm că autoritatea contractantă a respins oferta Casabella Group SRL, de această dată pe motivul existenței restanțelor la Bugetul Public Național, conform datelor din Sistemul Informațional de Stat, la situația din 01.11.2022. ANSC a constatat că autoritatea contractantă nu a depus diligența necesară de a informa corespunzător contestatorul referitor la ofertantul declarat câștigător în conformitate cu imperativele art. 31 din Legea nr.131/2015. Totuși, aceasta i-a adus la cunoștință contestatorului despre excluderea sa din procedura de achiziție publică la data de 08.11.2022, respectiv termenul de contestare de 5 zile calendaristice urma a fi calculat începând cu data respectivă. Contestația a fost înregistrată abia la data de 17.11.2022, contestatorul calculând termenul începând cu data de 11.11.2022, când a primit scrisoarea de informare despre respingerea ofertei Casabella Group SRL și atribuirea contractului operatorului economic NORDGLAVSTROI SRL.

În cazul descris, conduita membrilor grupului de lucru din cadrul DÎTS Briceni este ilegală, din considerentul că au fost încălcate în mod repetat și ostentativ deciziile obligatorii ale ANSC. De fiecare dată când ANSC dispunea reevaluarea ofertei contestatorului cu luarea în considerare a constatărilor din deciziile sale, autoritatea contractantă reușea să găsească diverse tertipuri pentru a nu reevalua oferta contestatorului și desemna câștigător, în repetate rânduri, ofertantul favorit – NORDGLAVSTROI SRL. Cu regret, în astfel de cazuri, legislația în achizițiile publice nu prevede mecanisme de sancționare a membrilor de lucru care au acționat ilegal. Singura modalitate de sancționare a persoanelor care au admis astfel de încălcări ar fi atragerea la răspundere penală, în cazul în care s-ar constata prezența elementelor unei infracțiuni de corupție.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).