Blog

Cine ar putea livra cele 100 de autobuze pentru Chișinău
Revizii

Cine ar putea livra cele 100 de autobuze pentru Chișinău

Primăria municipiului Chișinău a anunțat achiziționarea a 100 de autobuze, cu valoarea estimativă totală de 270 000 000 lei. Sursa alocațiilor bugetare pentru această achiziție este un credit bancar, de la o bancă comercială din Republica Moldova, pornind de la premisa că bugetul municipiului Chișinău nu dispune de surse financiare în acest sens, conform Raportului Grupului de lucru al Consiliului Municipal Chișinău privind identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău.

În cadrul competiției au depus ofertele 4 companii (afișate în ordinea prețului):

  1. «Автотехкомплект» (dealer autorizat pentru MAZ din Belarus) cu o ofertă de 235 341 030 lei
  2. SC „DENIAUTO”SRL (dealer pentru autobuzele BMC) cu o ofertă de 248 343 950 lei
  3. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş (autobuze marca ISUZU) cu o ofertă de 260 030 640 lei

și 

  1. Otokar Europe Filala Bucuresti (respectiv marca Otokar) cu o ofertă de 268 396 557 lei

 

Ofertele sunt în curs de evaluare, pe platforma de achiziții electronice Mtender fiind afișată informația privind procesul de evaluare a celor mai mici oferte, celelalte fiind în așteptare. 

Deși în documentația standard pentru această achiziție, autoritatea contractantă specifică că evaluarea va fi efectuată ”pe poziții”, această achiziție avînd o singură poziție (100 de autobuze de un anumit tip). Mai jos vedem din factorii de evaluare aplicați, că autoritatea aplică criteriul de atribuire prevăzut la art. 26 al Legii privind achizițiile publice, și anume cel mai bun raport calitate-preţ

Astfel, autoritatea contractantă a stabilit următorii factori de evaluare:

 

Nr Factori de evaluare Punctajul maxim alocat Metodologie de evaluare Punctaj de referință
1 Prețul ofertei 60 Oferta cu prețul cel mai scăzut 60
Oferta cu alt preț (Preț cel mai scăzut /

Preț oferta) x

Punctaj maxim

Algoritm de calcul: Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; pentru un alt preț ofertat punctajul se calculează proporțional, astfel: (Preț cel mai scăzut / Preț ofertat) x Punctaj maxim alocat.
2 Consum combustibil

(Sort 2)

20 Oferta cu consumul cel mai mic 20
Oferta cu un alt consum (Consum cel mai scăzut/ Consum ofertat) x Punctaj maxim
Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic consum se acordă punctajul maxim alocat; pentru un alt consum ofertat punctajul se calculează proporțional, astfel: (Consum cel mai scăzut / Consum ofertat) x Punctaj maxim alocat.
3 Termenul de garanție 20 >24 luni 20
Oferta cu alt termen (Garanția mai mică / Garanția mai mare) x Punctaj maxim
Algoritm de calcul: Pentru cel mai mare termen de garanție se acordă punctajul maxim alocat; pentru un alt termen ofertat punctajul se calculează proporțional, astfel: (Termen ofertat / Termenn cel mai mare) x Punctaj maxim alocat.

 

Respectiv, în afară de preț, vor juca un rol determinant termenul de garanție și consumul de combustibil, ambele având o pondere egală. 

Conform documentației de atribuire, termenul de garanție minim solicitat de autoritatea contractantă este de autobuze este de minim 24 luni pentru toate agregatele, mecanismele și componentele autobuzului și de minim 5 ani pentru garanţia anticorozivă a caroseriei.

Autoritatea contractantă a mai indicat, în 

Autoritatea contractantă a mai indicat, la pct. 26 din documentația de atribuire, că ofertele trebuie redactate în limbile română, rusă și engleză, ceea ce generează confuzii. O asemenea formulare sugerează că orice ofertant trebuie să prezinte actele în toate 3 limbi, ceea unii ofertanți au și făcut.

Am analizat ofertele depuse de fiecare concurent, ca să vedem în ce măsură acestea corespund solicitărilor autorității contractante. În mare parte ofertanții au depus toate documentele solicitate și acestea corespund criteriilor specificate în documentația standard. Sunt câteva mici excepții. 

 

«Автотехкомплект»

Oferta  «Автотехкомплект», deși conține specificațiile tehnice, acestea sunt efectiv copiate din specificațiile autorității contractante, respectiv nu reflectă specificațiile exacte ale modelului propus de ofertant. Însuși formularul cu specificațiile tehnice conține mai multe colonițe, dintre care una se referă la cerințele tehnice ale autorității contractante, iar următoarea – la cele propuse de ofertant, pentru a putea compara corespunderea ultimei cu prima. Același ofertant, deși a depus DUAE, acesta este completat doar parțial, iar la majoritatea răspunsurilor unde ofertantul trebuia să aleagă ”DA” sau ”NU”, acesta nu a bifat vreo opțiune. Trebuie să menționăm însă, că deși autoritatea contractantă a pus la dispoziția ofertanților documentația standard în 3 limbi (română, rusă și engleză), documentul DUAE a fost oferit doar în română. 

Astfel, din punct de vedere formal, această ofertă nu corespunde în totalitate cerințelor stabilite de către autoritatea contractantă. Ținând cont de faptul că DUAE este un document care vine să înlocuiască, la prima etapă, o serie de alte documente depuse de ofertanți, iar în acest caz ofertantul respectiv a depus toate documentele care s-ar conține prin declarația DUAE, am putea spune că nu este o eroare semnificativă. Această concluzie reiese și din practica ANSC. Prin Decizia nr. 03D-613-19 din 08.10.19,  ANSC a respins argumentele privind atașarea de către ofertantul câștigător „Ecotehlider” SRL a unui DUAE care nu corespunde formei puse la dispoziție de autoritatea contractantă Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, constatând că operatorul economic câștigător a prezentat oferta și toate actele din anunțul de participare. ANSC a apreciat a fi disproporționată decizia de respingere a ofertei „Ecotehlider” SRL doar din motivul că DUAE-ul prezentat nu corespunde formei DUAE-ului autorității contractante, or DUAE reprezintă un instrument pentru facilitarea participării operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, iar o interpretare inversă a acestui fapt nu poate fi admisă și, totodată, ar fi contrară conceptului de DUAE și principiului utilizării eficiente a banilor publici.  

Iar în ce privește specificațiile tehnice, din punctul nostru de vedere, acesta este un document important, iar faptul că ofertantul nu a prezentat descrierea tehnică anume a modelului de autobuze propuse, ar putea constitui o problemă la admiterea acestuia la procedura de evaluare, per se. Or, art 69 al legii privind achizițiile publice stabilește următoarele: 

(5) Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se ia în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

(6) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:

  1. a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție;
  2. b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;
  3. c) oferta financiară nu are un preț fixat;
  4. d) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70;
  5. e) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. În ce măsură aceasta poate constitui o abatere neînsemnată este la latitudinea autorității contractante de a se expune, conform art. 69 alin. (5) din Legea 131/2015, care prevede că autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. ANSC a reținut anterior că autoritatea contractantă are dreptul și obligația să solicite clarificări ofertantului, or principiul proporționalității impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit. 

Un alt aspect controversat este semnătura electronică. Oferta depusă de  «Автотехкомплект» și actele atașate nu sunt semnate cu semnătură electronică care ar putea fi verificată în sistemul MSign. Aceasta pare a fi semnată cu semnătură electronică din Federația Rusă, însă nu am găsit mențiuni cu privire la modalitatea de verificare a acesteia. 

Legea 131 / 2015 Art 33 punctul i) prevede că pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. Conform pct. 83 al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin HG nr. 986 din 10.10.2018, operatorii SIA RSAP (MTender) și ai PEA vor asigura verificarea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta și contractele de achiziții publice să fie aplicată semnătura electronică validă. Pct 105 al aceluiași regulament prevede că depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia. 

Pct. 43 din regulamentul menționat mai prevede utilizarea serviciului MSign  pentru semnarea documentelor electronice. Cadrul legal nu elucidează cum va fi verificată veridicitatea semnăturilor electronice ale operatorilor economici înregistrați în alte state. 

«Автотехкомплект» a oferit cel mai mare termen de garanție, de 61 de luni pentru agregatele, mecanismele și componentele autobuzului, și de 5 ani pentru garanția anticorozivă a caroseriei. 

 

SC „Deniauto” SRL

Compania SC „Deniauto” SRL a ofertat autobuze de model BMC Procity 12m Diesel Bus, produse de compania turcă BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ș. 

SC „Deniauto” a oferit un termen de garanție de 24 de luni pentru agregatele, mecanismele și componentele autobuzului, și de 5 ani pentru garanția anticorozivă a caroseriei.

 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş

Deși oferta acestui operator economic pare să corespundă în general cerințelor din documentația de atribuire. Pe de altă parte, acest ofertant, deși a atașat actele semnate cu semnătură electronică, a omis să atașeze procura prin care a delegat împuterniciri de semnare a ofertei. O mențiune cu privire la o procură eliberată la data de 03.08.2020 se face în DUAE. Totuși, pct. 122 din HG nr. 986 din 10.10.2018 stabilește că „În cazul în care certificatul digital nu poate lega direct semnatarul de poziția și autoritatea pe care o reprezintă, partea interesată urmează să prezinte un document electronic oficial care să indice legătura dintre persoana semnatară și autoritatea pe care o reprezintă”. Această eroare ar putea duce la descalificarea ofertantului.

Oferta depusă de Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş, este a doua după termenul de garanție oferit, oferind 60 de luni pentru agregatele, mecanismele și componentele autobuzului sau 400 000 de km, după principiul situației care intervine prima, și un termen de 5 ani pentru garanția anticorozivă a caroseriei. Prin urmare, dacă autobuzul parcurge 100 000 km anual, termenul de garanție se va reduce la 4 ani, iar nu după 5. Respectiv, 

 

Otokar Europe Filala Bucuresti 

Acest operator economic a venit cu o ofertă de autobuze Otokar Kent LF M3 Clasa 1, motorizare Diesel, clasa Euro 5 pentru transportul de pasageri pe rute urbane și suburbane.

Termenul de garanție oferit pentru agregatele, mecanismele și componentele autobuzului este de 24 de luni, iar pentru garanția anticorozivă a caroseriei – de 5 ani.

În ceea ce ține de consumul de combustibil, conform testelor efectuate, autobuze au următoarele norme de consum.

 

SORT Ofertanti
«Автотехкомплект» SC „DENIAUTO”SRL Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş Otokar Europe Filala Bucuresti
SORT 1. Urban 50,12 litri/100 km

(echivalentul a 41,36 kg/100 km, la densitatea 0,825) 

41,5 litri/100 km;;  44,41 l itri/100km (densitatea 0,806 kg/litri);  45,7 litri/100km;; 
SORT 2. Mixt 40,26 litri/100 km

(echivalentul a 33,22 kg/100 km, la densitatea 0,825) 

35,2 litri/100km 36,02 litri/100km (densitatea 0,808 kg/litri);  38,8 litri/100km
SORT 3. Suburban 36,58 litri/100 km

(echivalentul a 30,18 kg/100 km, la densitatea 0,825) 

33,7 litri/100km 32,48 litri/100km (densitatea 0,803) 35 litri/100km
Media 42,28 36,8 37,64 39,83

 

Din tabel observăm că unii operatori economici au prezentat rezultatele testelor de consum de combustibil în litri/100km, în timp de alții în kg/100km. Aceste valori sunt convertibile, în măsura în care cunoaștem densitatea combustibilului. Nu toate rapoartele de testare prezentate conțin date cu privire la densitatea combustibilului, condițiile meteo la care au fost efectuate testările, și alte date relevante care ar fi putut influența rezultatele, ceea ce limitează posibilitățile de comparare.

Din datele prezentate, consumul cel mai mic de combustibil pare să-l aibă autobuzele ofertate de SC „Deniauto” SRL, reieșind din valoarea în litri/100km. 

Luând în considerare aspectele sus-menționate, am încercat să apreciem care ofertă ar putea fi desemnată câștigătoare în rezultatul evaluării. În cazul în care nicio ofertă nu ar fi descalificată, punctajul acordat ar arăta în felul următor:

 

«Автотехкомплект» SC „DENIAUTO”SRL Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş Otokar Europe Filala Bucuresti
Preț 60 58,86 54,30 52,61
Consum 17,4 20 19,55 18,48
Garanție 20 12,63 18,04 12,63
Total 97,4 89,49 91,89 83,72

 

Conchidem că, în condițiile în care autoritatea contractantă nu ar aprecia că erorile admise de ofertanți, descrise sau nu în prezentul material, constituie temei pentru descalificare, oferta «Автотехкомплект» ar conduce detașat clasamentul, datorită prețului mai scăzut și termenului de garanție mai mare oferit. Chiar dacă această ofertă s-a clasat pe ultimul loc sub aspectul consumului de combustibil, ceea ce ar genera costuri mai mari în procesul de exploatare pe termen lung, ponderea de doar 20% pentru acest factor de evaluare nu l-au dezavantajat foarte mult pe acest operator economic. În acest context, trebuie să menționăm faptul că ideal ar fi ca în asemenea achiziții să se utilizeze metoda de evaluare ”cel mai bun raport calitate-cost”, deoarece în acest caz autoritatea contractantă ar putea include si criterii de tipul ”costul de viață” al produsului. În cazul de față este evident că deși costul de exploatare al modelului care a acumulat cel mai mare punctaj ar putea fi mai mare decît al celorlalte, pe motivul consumului semnificativ mai mare de combustibil (or asta se intrebuinteaza zilnic în cantități mari), costul de cumpărare este cel mai mic, și combinat cu o garanție mai mare – genereaza efectul cîștigător. 

Parcursul mediu anual estimativ al unui autobuz va fi de 80.000 km, conform estimărilor Primăriei mun. Chișinău, menționate în documentația de atribuire. Am încercat să calculăm costul pe termen lung pentru combustibil pe care îl va plăti autoritatea contractantă, selectând o ofertă cu un consum mai mare de combustibil.

 

N/O Operator economic Consum mediu (l/100km) Consum estimativ anual (litri per autobuz) Consum estimativ anual (litri per 100 autobuze)
«Автотехкомплект» 42,28 338 240 33 824 000
SC „DENIAUTO”SRL 36,8 294 400 29 440 000
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş 37,64 301 120 30 112 000
Otokar Europe Filala Bucuresti 39,83 318 640 31 864 000

 

Prin urmare, observăm că, în cazul selectării ofertei «Автотехкомплект», municipalitatea va achiziționa cu 4 383 000 litri de combustibil mai mult anual (aproximativ 57 milioane lei la prețul mediu de 13 lei/litru), decât ar achiziționa în cazul selectării ofertei SC „Deniauto” SRL, cu 3 712 000 litri de combustibil mai mult anual (peste 48 milioane de lei la prețul mediu de 13 lei/litru), decât dacă ar achiziționa în cazul selectării ofertei Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş, și cu 1 960 000 litri de combustibil mai mult anual (peste 25 milioane de lei la prețul mediu de 13 lei/litru) decât ar achiziționa în cazul selectării ofertei Otokar Europe Filala Bucuresti. 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).