Blog

Încălcări la achizițiile sectoriale de vopsele
Revizii

Încălcări la achizițiile sectoriale de vopsele

Autor: AGER

 

În contextul procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova la directivele europene, au fost adoptate acte normative care să aducă țara noastră mai aproape de standardele europene, cum ar fi calitatea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de orice tip puse la dispoziție populației, protecția mediului și multe altele. Aceste norme sunt aplicabile și în cazul în care autoritățile sau entitățile contractante desfășoară achiziții de bunuri, servicii sau lucrări ce vor fi necesare pentru asigurarea satisfacerii corespunzătoare a unor interese publice. Cu toate acestea, normele de aliniere la standardele europene sunt adesea ignorate, chiar și de autoritățile publice sau de întreprinderile de stat, atunci când desfășoară proceduri de achiziții

Într-un articol precedent  am pus problema certificatelor de calitate și de conformitate pentru anumite bunuri, ce par a fi o pură formalitate pentru mai multe entități contractante, dar și operatori economici. În unele cazuri este vorba de necunoaștere, în timp ce în altele, de rea-credință. În continuare aducem câteva exemple referitor la modul în care sunt ignorate prevederile legale armonizate la directivele europene în domeniul comercializării substanțelor chimice, în special vopsele, lacuri etc. și protecției mediului și sănătății populației sub acest aspect, reieșind din efectele foarte nocive pe care le poate avea utilizarea unor produse necorespunzătoare. Chiar și atunci când legislația stabilește obligativitatea certificării produselor, pentru a asigura că aceste produse corespund unor standarde ce au ca scop evitarea efectelor negative asupra sănătății și mediului, creativitatea unor agenți economici face ca aceștia să obțină niște certificate de conformitate „improvizate”, eliberate de organisme de certificare neacreditate. Mai multe autorități/entități contractante acceptă aceste certificate de conformitate emise contrar prevederilor legale, câteva exemple în acest sens fiind relatate în continuare. Astfel de conduită nu pare să fi fost sancționată până la acest moment de organele competente, iar păgubași ajung contribuabilii.

Printre entitățile contractante, ale căror achiziții le-am monitorizat, care au admis astfel de încălcări enumerăm Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, S.A.„CET-Nord” și SRL „Chișinău-Gaz”.

 

Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

Produse de vopsit, ocds-b3wdp1-MD-1691744430547

În cadrul procedurii de achiziție de produse de vopsit nr. ocds-b3wdp1-MD-1691744430547, entitatea contractantă Î.S.„Calea Ferată” și-a propus să achiziționeze vopsele în 17 loturi, cu valoarea estimată de 890 645 lei fără TVA. Din specificațiile tehnice aflăm că vopselele vor fi de tip „Email PF-115”, „Grund alchidic GF-021”, Lac PF-170” etc.

O obiecție față de specificațiile tehnice ale bunurilor achiziționate se referă la faptul că entitatea contractantă încalcă prevederile art. 52 alin (9) din Legea 74/2020, care prevede că specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret, la caz „Email PF-115”, „Grund alchidic GF-021” și „Lac PF-170”. Vopseaua „email PF-115”corespunde standardului GOST 6465-76. Grundul alchidic GF-021 corespunde standardului GOST 25129-82. Lacul PF-170 corespunde standardului GOST 15907-70. Toate acestea standarde au fost anulate pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul adoptării legislației de armonizare la directivele europene. Informații despre anularea standardelor menționate sunt disponibile în Catalogul Standardelor: GOST 6465-76, GOST 25129-82 și GOST 15907-70.

Mai mult, produsele cum sunt vopsea PF-115, grund GF-021 și lac PF-170  au un nivel foarte ridicat de toxicitate și sunt considerate produse cu grad sporit de pericol, ceea ce presupune efecte negative mai accentuate asupra sănătății atât pentru muncitorii implicați în aplicarea vopselelor, cât și pe întreaga durată de utilizare a obiectivelor pe care sunt aplicate vopselele.

Din considerentele menționate, apreciem critic decizia Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de a achiziționa astfel de bunuri.

Din anunțul de participare, aflăm că ofertanții urmau să prezinte în mod obligatoriu  copii de pe actele de conformitate sau actele de inspecție a bunurilor. Totuși, entitatea contractantă nu a făcut referire la standardele pe care ar trebui să le întrunească bunurile achiziționate, ceea ce contravine prevederilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 74/2020 prevede: ,,(1) În cazul în care entitatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.”

La etapa de evaluare a ofertelor, entitatea contractantă a acceptat certificate ce nu corespundeau prevederilor legale. Majoritatea loturilor au fost atribuite operatorului economic SC”Redmarket&VV”SRL. Este un mare stegulet rosu, faptul ca acest OE cistigat 11 din 17 loturi sau toate loturile la care a particupat (11 din 11). Mai mult, la toate a oferit pretul cel mai mic chiar dacă concurența a fost una acerba, la care au participat si cate 6 alti OE. Acest operator economic a depus un formular al ofertei în care nu sunt indicate nici specificație tehnică, nici standardele de referință aplicabile, și nici producătorul bunurilor. Este indicată doar culoarea vopselelor sau a grundurilor.

Certificatul de conformitate prezentat de   SC”Redmarket&VV”SRL pentru produsele oferite nu este eliberat de un organism de certificare acreditat. Emitentul certificatului apare ca fiind organismul de certificare „Certmatcon”. Cu toate acestea, în certificatul prezentat nu se face referire la certificatul de acreditare al organismului de certificare „Certmatcon”, care trebuia să fie eliberat de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC”. Motivul este lipsa acreditării „Certmatcon” pentru certificarea emailurilor și grundurilor menționate.

 

 

În certificat se mai face referire la faptul că acesta ar fi emis în baza raportului de evaluare final nr. 24.04.2023, eliberat de OC „Certmatcon”, Raportului de încercări Nr.86 din 24.08.2023, eliberat de laboratorul de încercări al SRL „Aschim CI”, și raportului de încercări nr. 247/8 din 14.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul „Certmatcon” SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-101 din 12.07.2021, valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA „MOLDAC”. Remarcăm că doar despre unul dintre rapoarte de încercări se indică certificatul de acreditare eliberat de CNA„MOLDAC”.

Am verificat pe pagina web a CNA „MOLDAC” informația despre acreditarea laboratoarelor/organismelor care au eliberat rapoartele respective. Am constatat următoarele:

 • Organismul de certificare de produse „Certmatcon” este acreditat prin certificatul de acreditare OCpr-049 pentru alte produse decât emulsii și grunduri, respectiv raportul de încercări nu este valabil. Certificatul de acreditare pentru certificarea vopselelor, grundurilor, lacurilor a expirat la 07.05.2022.
 • Laboratorul de încercări al SRL „Aschim CI” nu este acreditat. Certificatul de acreditare a LÎ al SRL „Aschim” a expirat la 19.10.2021.
 • Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul „Certmatcon” SRL dispune de certificat de acreditare LÎ-101, care se referă la determinarea calității mobilei, nu a produselor cum ar fi vopsea, lacuri etc.

Am comparat certificatul de conformitate prezentat de SC„Redmarket&VV”SRL cu alte certificate de conformitate mai vechi emise de același organism de certificare „Certmatcon” SRL pentru vopsele, grunduri și lacuri. Observăm că pe certificatele emise anterior datei expirării certificatului de acreditare  este prezent logo-ul „MOLDAC”, numărul de înregistrare a certificatului de conformitate, numărul certificatului de acreditare al organismului de certificare și data expirării certificatului de acreditare, spre deosebire de certificatul prezentat de SC„Redmarket&VV”SRL. De asemenea, observăm că în certificatele mai vechi, se face referire și la certificatul de acreditare al laboratorului de încercări al „Aschim” SRL, eliberat de CNA „MOLDAC”, care a expirat la data de 19.10.2021.

Conchidem că certificatul de conformitate prezentat de S.C.„REDMARKET & VV” SRL nu poate fi considerat valid, deci nu putea fi acceptat de entitatea contractantă. Conform prevederilor Legii 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității, produsele pentru construcții se supun în mod obligatoriu acreditării. În lipsa unui certificat de conformitate valid, comercializarea acestor produse pe teritoriul Republicii Moldova nu este permisă. Mai mult, Legea 277/2018 privind substanțele chimice stabilește și alte obligații sub aspectul etichetării și marcării, care nu sunt acoperite de standardele GOST pentru produsele achiziționate de entitatea contractantă. Hotărârea de Guvern nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a autovehiculelor are ca scop limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) și prevede limitele admisibile pentru diferite tipuri de aceste produse. De asemenea, aceasta prevede și norme de etichetare pentru aceste tipuri de produse. Anexa nr. 2 a acestui Regulament prevede valorile limită maxime pentru conținutul de compuși organici volatili pentru vopsele și lacuri.

Obligativitatea informațiilor despre valorile de compuși organici volatili reiese din pct. 10 , 12 și 13 a Regulamentului:

       „10. Vopselele, lacurile și produsele de refinisare a autovehiculelor stabilite în anexa nr. 1, la plasare pe piață, sunt însoțite de o etichetă, care indică:

1) subcategoria produsului și valorile limită relevante pentru conținutul de COV în g/l, astfel cum sunt menționate la anexa nr. 2;

2) conținutul maxim de COV, în g/l, al produsului gata pentru utilizare;

3) datele de contact ale producătorului sau furnizorului responsabil pentru introducerea pe piață a produselor stabilite în anexa nr. 1.”

 1. La etapa de plasare pe piață a produselor stabilite în anexa nr. 1, informațiile specificate la pct. 10 trebuie să figureze pe etichetele aplicate pe ambalajul acestora, precum și pe documentele de însoțire.
 2. Se interzice plasarea pe piață și comercializarea lacurilor, vopselelor și produselor de refinisare a autovehiculelor stabilite în anexa nr. 1 în lipsa informațiilor specificate la pct. 10.”

Am încercat să ne dăm seama dacă vopselele achiziționate de Î.S.„Calea Ferată” corespund normelor prevăzute în HG 914/2020. Din așa-numitul certificat de conformitate prezentat de S.C.„REDMARKET & VV” SRL ne dăm seama că produsele oferite vor fi procurate de la OOO „PP Polysan” din Ucraina, mărcile comerciale „DekArt”, „Farbex” și „Maxima”. Am căutat pe pagina web a producătorului vopsele care ar corespunde specificațiilor declarate.

Unul dintre produsele ce se încadrează în informația din ofertă este vopseaua email PF-115, marca comercială „DekArt”. Din informațiile tehnice despre produs lipsește informația cu privire la valorile de COV, iar aceasta nu se regăsește nici pe ambalaj. Doar în specificația tehnică, la partea de securitate este indicat că produsul este în categoria cu conținut COV egal sau mai mic de 300 g/l, ceea ce este exact limita maximă admisă în RM pentru această categorie.

 

Un alt produs este grundul GF-021, marca comercială „DekArt”. În secțiunea similară despre securitatea produsului este indicat că acesta face parte din categoria de până la 500g/l COV, dar că conținutul de fapt ar fi de 350g/l. Limita maximă admisă de lege este 350 g/l pentru acest produs.

 

O altă marcă comercială de grund GF-021 este Farbex. Din nou, informația lipsește de pe etichetă, și doar în secțiunea „Securitate” regăsim informații despre conținutul de compuși organici volatili. Acest produs face parte din categoria de 500 g/l CIV, dar este declarat că ar avea conținut de COV ce nu depășește 400 g/l, ceea ce este peste limitele admise de legislația RM, respectiv acest produs nu poate fi pus pe piața RM în mod legal. Cu toate acestea, produsul este comercializat în RM, chiar dacă pe paginile magazinelor specializate nu este indicat conținutul de compuși organici volatili, contrar prevederilor legale.

 

Ajungem la concluzia că, în acest caz, pe de o parte, entitatea contractantă încalcă prevederile legale achiziționând un produs ce nu corespunde standardelor în vigoare, iar ulterior acceptând certificate de conformitate nevalide. Pe de altă parte, observăm că operatorii economici nu par a avea impedimente în ceea ce ține de introducerea pe piață a unor produse ce nu corespund prevederilor legale.

Am deschis și ofertele altor operatori economici care au depus oferte, pentru a vedea ce fel de produse au oferit și ce certificate de confomitate au atașat. Am constatat următoarele:

 • SRL „Deniadi” a oferit produse ale producătorului F.C.P. „Cheton Grup” SRL, certificatul de confomitate prezentat este eliberat de OC „Certmatcon”, care nu este acreditat pentru această categorie de produse.
 • SRL „Ideal Prestige” a oferit vopsele ale producătorului OOO „PP POLISAN” Ucraina, și a prezentat un certificat de conformitate eliberat de OC „Certmatcon”, solicitant al căruia este S.C.„Redmarket&VV” SRL.
 • C.„Nelimot-Com” a oferit vopsele ale producătorului OOO„Policolor”, Ucraina, și a atașat un certificat de conformitate emis de OC „Certmatcon”.
 • „Mixoff Trade” SRL a oferit produse ale producătorului F.C.P. „Cheton Grup” SRL, certificatul de confomitate prezentat este eliberat de OC „Certmatcon”.
 • „Nanu B2B” a oferit vopsele ale producătorului OOO„Policolor”, Ucraina, și a atașat un certificat de conformitate emis de OC „Certmatcon”, al cărui solicitant a fost S.C.„Nelimot-Com”.

Prin urmare, observăm că OC „Certmatcon” continuă să elibereze certificate de conformitate pentru vopsele, cu toate că nu mai este acreditat pentru acest tip de produse.

S.A.„CET-Nord”

Achiziționarea vopselelor în sortiment și dizolvanților, nr. ocds-b3wdp1-MD-1682429445766

La fel ca și în cazul precedent, S.A.„CET-Nord” a inclus în caietul de sarcini specificații ce se referă la tipul de vopsea „PF-115”, deși aceasta nu corespunde unor standarde în vigoare în RM, fiind astfel limitată și concurența. Ca și în cazul precedent, în anunțul de participare nu se face referire la standardele  de referință cărora ar trebui să le corespundă vopseaua.

În anunțul de participare a fost inclusă obligația de prezentare a certificatului de calitate/conformitate abia la livrarea produsului.

La procedura de achiziție au fost depuse patru oferte, de următorii operatori economici:

 • „Vermilion” SRL – a oferit produse de la „Cheton Grup” SRL, fără a atașa un certificat de conformitate în sistemul Mtender. Oferta a fost respinsă.
 • SRL„Deniadi” – a oferit majoritatea produselor de la „Cheton Grup” SRL, două produse de la Dr. Demuth Derisol Lackfarben, unul de la Progres-2010, iar unul de la Chamaleon. Pentru produsele de la „Cheton Grup” SRL, a fost încărcat un certificat de conformitate eliberat de OC „Certmatcon”, care nu este acreditat pentru acest tip de produse. Pentru altele, au fost oferite acte de la producători care ar certifica conformitatea, deși aceste acte nu pot fi considerate efectiv certificate de conformitate. Au mai fost prezentat specificații tehnice și de securitate pentru bunurile din ofertă, în care este indicat inclusiv conținutul de compuși organici volatili. Au fost atașate declarații de performanță eliberate de producători. Oferta a fost desemnată câștigătoare.
 • SRL „Soverang”- oferta și certificatele nu pot fi vizualizate în Mtender.
 • SRL„Stroylux”- au fost oferite majoritatea produselor de la „Cheton Grup” SRL, doua de la Reglat Cons paints and coatings și unul de la WD 40. În sistem nu sunt vizibile certificate de conformitate sau de calitate.

Deși oferta depusă de SRL„Deniadi” a fost declarată câștigătoare, observăm, ca și în situația precedentă, că acest operator nu a probat că ar dispune de certificate de conformitate ce corespund prevederilor legale în Republica Moldova. Și există dubii rezonabile că vor obține acest certificat la livrarea bunurilor. În cazul că acest lucru nu se întîmplă, autoritatea contractantă ar trebui să refuze să primească vopseaua, să aplice penalități și să rezilieze contractul.

SRL „Chișinău-Gaz”

Achiziționarea vopselilor, grundurilor și dizolvanților pentru anul 2023, nr. ocds-b3wdp1-MD-1675258509225

În procedura de achiziție menționată, SRL „Chișinău-Gaz” și-a propus să achiziționeze vopsele și lacuri cu valoarea estimată de peste 6 milioane lei fără TVA. În anunțul de participare și în caietul de sarcini nu se specifică standardele de referință cărora trebuie să le corespundă produsele achiziționate, deși se prevede prezentarea obligatorie a certificatelor de conformitate. Sunt însă enumerate actele normative ale RM cărora trebuie să le corespundă produsele, inclusiv limita maximă de compuși organici volatili.

La procedura de achiziție au fost depuse patru oferte, după cum urmează:

 • „Nelimot-Com” SRL – a prezentat o ofertă pentru vopsele produse de OOO „Policolor”, Ucraina. Certificatul de conformitate este eliberat de OC „Certmatcon”, despre care deja am scris că nu are certificat de acreditare pentru vopsele.
 • „Manticora” SRL – a prezentat o ofertă pentru vopsele produse de „Orgachim” JSC din Bulgaria și certificat de conformitate eliberat de Bureau Veritas Bulgaria.
 • „Varox Comerț” SRL – a prezentat ofertă pentru vopsele de la producătorul Makroboya, Turcia și respectiv un certificat de conformitate la standardele turcești, eliberat de Institutul de Standardizare din Republica Turcia.
 • „Nicord Prima” SRL – a prezentat oferta pentru vopsele de la producătorul Kansai Helios Ucraina. În sistemul Mtender nu au fost atașate certificate de conformitate.

Observăm că operatorii economici prezintă în continuare certificate de conformitate eliberate de OC „Certmatcon”, cu toate că acesta nu mai are acreditare pentru vopsele.

Referitor la certificatele de conformitate la standardele turcești, acestea au făcut obiectul unei contestații la ANSC în cadrul unei alte proceduri de achiziție de vopsele și lacuri a SRL „Chișinău-Gaz”, identificată cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1680587072511. Nici în cadrul procedurii de achiziție menționate, entitatea contractantă nu specificase cărui standard trebuia să corespundă bunurile. A fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „Varox Comerț” SRL, care a prezentat certificatul de conformitate la standardele turcești. Contestatorul „Manticora” SRL a invocat că certificatul de conformitate prezentat nu a fost recunoscut pe teritoriul RM, or. art. 31 alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea nr. 235/2011 prevede că „(2) Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformităţii străine, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii. Recunoaşterea certificatelor de conformitate se efectuează prin eliberarea unui nou certificat de conformitate de către organismele de certificare acreditate de Centrul Naţional de Acreditare.” Acesta a argumentat că, prin certificatul prezentat, nu ar fi fost asigurate standardele calității. ANSC a reținut că, având în vedere că entitatea contractantă nu a solicitat prin documentația de atribuire corespunderea bunurilor anumitor standarde, iar contestatorul nu a adus probe în vederea demonstrării imposibilității plasării pe piață de către SRL „Varox Comerț” a bunurilor ofertate, ceea ce a dus la respingerea contestației. Cu toate acestea, Agenția a menționat că la plasarea pe piață a diferitor bunuri, operatorii economici urmează să țină cont și să se asigure că respectă legislația relevantă a Republicii Moldova.

Concluzie

Din cele relatate, am stabilit o listă a indicatorilor de risc după cum urmează:

 1. Entitățile contractante au făcut referire la tipul bunurilor ce urmau a fi achiziționate, iar nu la specificațiile tehnice cărora acestea trebuiau să corespundă, ceea ce limitează concurența;
 2. Entitățile contractante nu au stabilit standardele de referință cărora trebuiau să le corespundă produsele achiziționate;
 3. Entitățile contractante au acceptat certificate de conformitate emise de organisme de certificare neacreditate;
 4. Mai mulți operatori economici au obținut și au prezentat la procedurile de achiziții publice certificate de conformitate emise de organisme de certificare neacreditate;
 5. Lipsa intervenției din partea organelor de control în legătură cu certificarea și comercializarea unor bunuri care nu se conformează prevederilor legale.

Admiterea acestor riscuri/încălcări afectează direct drepturile și interesele contribuabililor, care au dreptul la un mediu de viață și de lucru sănătos.

 

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia  IDIS „Viitorul” și a donatorului.