Blog

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, aprilie – septembrie 2023
Rapoarte

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, aprilie – septembrie 2023

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Cele descrise în acest raport confirmă persistența problemelor constatate în rapoartele anterioare de monitorizare a achizițiilor publice. Observăm lacune serioase la capitolul planificării achizițiilor publice, fie din neștiință sau din rea voință; numeroase cazuri de favorizare a unor ofertanți și cazuri de participare cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice. Toate acestea au impact negativ asupra eficienței utilizării banilor publici.

Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele:

 • Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice (prin stabilirea unor condiții nefavorabile; caiete de sarcini elaborate incorect; utilizarea unor proiecte învechite sau necalitative), ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
 • Persistă cazuri în care unele autorități contractante încalcă Legea 131/2015 privind achizițiile publice, fie prin atribuirea unor contracte fără a recurge la proceduri de achiziție publică sau prin abateri de la prevederile ce reglementează modul de desfășurare a acestora;
 • Transparența achizițiilor publice este în continuare scăzută, multe autorități contractante recurgând în continuare la proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare sau datorită majorării pragurilor pentru achizițiile de valoare mică;
 • Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este limitată/denaturată prin includerea specificațiilor restrictive sau a acordurilor anticoncurențiale între potențialii ofertanți;
 • Contractele de achiziții publice sunt executate necalitativ, fiind utilizată excesiv posibilitatea majorării valorii acestora sau ajustării la inflație sau în baza actualizării componentelor de cost;
 • Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină
  ignorarea acestora de către unele autorități contractante;
 • Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor lipsește;
 • Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de influențare și stopare a procedurilor ilegale.

Recomandări:

Reieșind din cele expuse în raport, autorii propun, la această etapă, următoarele recomandări:

De ordin legislativ sau normativ:

 • Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma „precum și continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor și majorarea valorii contractelor de achiziții publice încheiate între operatorul economic inclus în lista de interdicție și o autoritate contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică”;

De ordin funcțional:

 • Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor planurilor de achiziții publice, anunțuri de intenție și anunțuri de participare pe paginile web;
 • Autoritățile contractante să asigure desfășurarea procedurilor de achiziții publice, inclusiv celor de valoare mică, în sistemul MTender și raportarea achizițiilor de valoare mică;
 • Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate maximă privind
  desfășurarea calitativă a procedurilor de achiziție precum și privind
  implementarea deciziilor Agenției Naționale pentru Soluționarea
  Contestațiilor;
 • Guvernul, împreună cu partenerii de dezvoltare să asigure dezvoltarea în continuare a sistemului de achiziții electronice în baza standardelor OCDS, cu asigurarea transparenței maxime și mecanismelor eficiente de monitorizare a achizițiilor publice;
 • Centrul Național Anticorupție, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței,
  Inspecția Financiară, precum și alte autorități abilitate prin lege, să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă.

Descarcă RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, aprilie – septembrie 2023

ager_raport_apr_sept_2023