Blog

Restrângerea concurenței la achizițiile publice de construcție a Taberei militare din Băcioi
Revizii

Restrângerea concurenței la achizițiile publice de construcție a Taberei militare din Băcioi

 

Autor: Diaconu Olga

 

 

 

 

În anul 2024, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării și-a propus să înceapă lucrări de construcție în cadrul taberei militare nr.136, din Băcioi. În perioada ianuarie – februarie 2024, au fost inițiate cinci licitații cu o valoarea de circa 300 de milioane de lei, fără TVA, deși toate aveau ca obiect, achiziționarea lucrărilor de construcție  privind infrastructura aceleiași locații, tabăra militară din comun Bacioi. 

Prin urmare, analizând procedurile de achiziție, au fost identificate o serie de indicatori de risc sau erori, care amenință să reducă eficiența utilizării banilor publici, admise de autoritatea contractantă – Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu,  cum ar fi:

 

  • Limitarea transparenței și evitarea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cele mai mari proceduri de licitație inițiate la tabăra militară au avut valoarea estimată aproximativ de 90 de milioane de lei, fără TVA (mai exact 88 milioane lei și 82,5 milioane lei). Conform prevederilor Legii 131/2015 privind achizițiile publice, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire pentru procedurile de achiziție publică de lucrări cu valoarea ce depășește pragul de 90 milioane lei, fără TVA, se vor publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), în limba română și în una din limbile de circulație internațională (art. 28-30). Art. 47 alin. (3) din aceeași lege mai prevede un termen de cel puțin 35 de zile între data publicării în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor. În același timp, termenul de contestare pentru procedurile de achiziții cu valoarea peste 90 de milioane de lei este de 10 zile, în loc de 5 zile. 

În altă ordine de idei, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a împărțit lucrările de infrastructură la un obiectiv major, cu valoarea estimată de aproape 300 milioane de lei, în cinci proceduri de licitație mai mici, toate cu o valoarea sub 90 milioane lei. Deși nu ar fi existat niciun impediment în a desfășura o procedură de licitație mare, împărțită pe loturi și să ofere posibilitatea mai multor agenți economici să depună ofertele lor financiare per loturi. De asemenea, autoritatea contractantă nu a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, restricționând accesul agenți economici din statele europene, cu experiență relevantă în construcția obiectivelor de infrastructură militară să participe la achiziție. 

În rezultat, a fost recepționată o singură ofertă financiară de la un agent economic din afara Republicii Moldova, care ar dispune de o anumită experiență, conform criteriilor de evaluare. În rest, la concurs au participat agenți economici locali, fără experiență în construcții prevăzute pentru o infrastructură militară. Termenele reduse de depunere a ofertelor de preț, cel mult 22 de zile, au nemulțumit unii ofertanți, care au solicitat prelungirea acestora, însă aceste solicitări au fost respinse. 

Totodată, termenul de contestare la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) de doar 5 zile, combinat cu practica autorității contractante de a informa ofertanții despre rezultatele procedurii într-o zi de vineri, după orele de program, ar fi putut limita posibilitatea depunerii contestațiilor. 

Ca urmare a celor analizate, am constatat că Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a împărțit o achiziție publică în valoare de aproximativ 300 de milioane lei, în 5 achiziții mai mici pentru a evita publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ceea ce constituie o obligație în cazul unei achiziții de valoare mare. Astfel, a fost restricționată participarea agenților economici din afara Republicii Moldova de a participa la achiziția anunțată, precum și limitarea procesului de transparență. Ceea ce constituie un indicator de risc îngrijorător în procesul de achiziții publice.

 

  • Condiții de calificare restrictive, de natură să limiteze participarea agenților economici

Documentația de atribuire conținea unele criterii de calificare restrictive, ce se refereau la:

Experiența similară – se cerea ca ofertantul/membrii asocierii să fi finalizat în ultimii 5 ani  un contract ce a avut ca obiect execuţia unor lucrări de construcție similare, cel puţin 75 % din valoarea viitorului contract. În urma  clarificărilor, s-a acceptat 50% din valoarea viitorului contract, executat pe durata unui an, având în vedere că, termenul de executare a lucrărilor este de 2 ani. Ulterior, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a acceptat ca valoarea cumulată a tuturor contractelor pentru lucrările de construcție similare cu obiectul contractului executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 

*Lichiditatea generală – 200%, ceea ce se stabilește aplicând formula  LICHIDITATEA GENERALĂ = Active curente (Total active circulante)/Datorii curente (Total datorii curente). Ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificare, documentația de atribuire a fost modificată, fiind acceptată lichiditatea generală de 100%.

 

  • Acceptarea ofertelor cu preț aparent anormal de scăzut, în baza unor justificări formale

Toate contractele au fost atribuite ofertanților care au depus oferte cu preț aparent anormal de scăzute (cu valoarea sub 85% din valoarea estimată a procedurii de achiziție). Argumentele privind justificarea prețului aparent foarte scăzut din toate deciziei de atribuire, par trase la indigo. Toți ofertanții ar fi justificat prețurile foarte mici prin costuri de regie între 2% și 3%, pe motiv că,  executarea lucrărilor se face concomitent pe mai multe șantiere, beneficii la deviz de cheltuieli între 1% și 3%, costuri de transport, pe motiv că, ar dispune de propriile parcuri auto și reduceri pentru combustibil. 

În acest sens, menționăm următoarele, cotele pentru cheltuielile de transportare a materialelor de construcții, situate în mun. Chișinău sunt aproximativ de 7%. Beneficiul mediu de deviz este de 5% – 8%, iar acesta este destinat pentru acoperirea cheltuielilor de antrepriză, legate de plata impozitelor, dezvoltarea producției, plata dobânzii pentru folosirea creditelor bancare, completarea parțială a mijloacelor circulante proprii, stimularea materială a lucrătorilor etc. Cheltuielile de regie reprezintă totalitatea cheltuielilor legate de crearea condițiilor pentru execuția lucrărilor de construcții, organizarea, administrarea și deservirea acestora, ceea ce constituie, în medie 14%. 

Așadar, considerăm că argumentele prezentate sunt insuficiente pentru a justifica reducerea acestor costuri. Mai mult, în unele decizii se regăsesc argumente precum că, oferta nu reflectă cheltuieli de depozitare, clădiri și construcții provizorii, plata pentru energia electrică, pe care ofertantul și le-ar asuma din cont propriu. 

Reducerea acestor costuri reprezintă un indicator de risc, din considerentul că, agentul economic/asocierea s-ar putea găsi în situația de a-și recupera cheltuielile prin a face economii pe calitatea materialelor și a lucrărilor executate, cât și prin evaziune fiscală. Orice antreprenor, angajându-se într-un proiect, are ca scop obținerea profitului și sub nicio formă asumarea costurilor proprii pentru realizarea lucrărilor, care l-ar duce la faliment. Nicio autoritate contractantă nu ar trebui să accepte astfel de argumente.  „Bunăvoința” cu care unii antreprenori își asumă costuri pentru realizarea lucrărilor se materializează în lucrări necalitative, cu folosirea unor materiale de proastă calitate, personal angajat „la negru” și evaziune fiscală. 

 

  • Acceptarea ofertelor agenților economici ce nu întrunesc condițiile de calificare

Conform  procedurii de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1706096489214, autoritatea contractantă a desemnat câștigătoare oferta depusă de „Verilaproiect” SRL. Constatăm că, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu nu a analizat în profunzime dosarul agentului economic, în condițiile în care Verilaproiect” SRL  a prezentat, drept experiență similară, un proiect executat cu întârziere de 6 ani. De asemenea, ofertantul a fost implicat în acorduri de denaturare a concurenței, aspecte neglijate de autoritatea contractantă.

Decizia de atribuire a fost anulată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în rezultatul unei contestații.

 

Posibilități limitate pentru operatorii economici de a contesta rezultatele achizițiilor  

Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a informat ofertanții despre rezultatele a celor mai mari două proceduri, din cinci, la finalul zilei de vineri, astfel, limitând posibilitatea de a depune contestații. Totuși, un agent economic a depus o contestație privind rezultatele licitației, peste termen, încercând să argumenteze că s-ar fi încadra în termen. 

Prin urmare, considerăm că, publicarea deciziei privind rezultatele achiziției publice după programul de lucru, într-o seară de vineri, este un indicator de risc. Deoarece, posibilitatea formulării unei contestației din partea ofertanților, cu respectarea termenilor legali – este limitată. 

 

 

 

 

În continuare ne-am propus să facem o scurtă analiză pentru fiecare dintre cele cinci achiziții publice, anunțate în parte, de Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu. Scopul lucrărilor de construcție reprezintă reconstrucția și îmbunătățirea infrastructurii taberei militare nr. 136 din comuna Băcioi, mun. Chișinău. Potrivit caietului de sarcini, infrastructura obiectului militar prevede lucrări a terasamentului, lucrări de montaj, zidărie exterioară și interioară, renovarea acoperișului, finisaje interioare și exterioare, fațade etc. 

 

Denumirea: Lucrări de construcție a două oObiecte de infrastructură militară 

(obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul taberei mMilitare nr.136, din Băcioi, 

Contract: contract multianual 2024-2025, 

Suma: VE – 88 000 000 lei,

Sursa: ocds-b3wdp1-MD-1706096489214, 

Perioada inițiată: 24 ianuarie 2024. 

Prin decizia nr. 26/24 din 29 martie 2024, a fost desemnată câștigătoare oferta de preț depusă de asocierea SC„Verilaproiect” SRL și SC„PV Const-Service” SRL, în sumă de 65 886 192,47 lei, fără TVA. Oferta financiară constituie mai puțin de 75% din valoarea estimată de Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu, care este autoritatea contractantă. În ambele companii, fondatorul și administratorul sunt aceleași persoane.  SC„Verilaproiect” SRL și-a asumat executarea a 46% din volumul lucrărilor, iar SC„PV Const-Service” SRL restul de 54%. 

Din decizia de atribuire (atașată în sistemul Mtender), aflăm că ofertantul a justificat realizarea unei reduceri semnificative a costului ofertei cu circa 25,12% prin faptul că, împreună cu asociații, și-ar fi asumat pe cont propriu cheltuielile de depozitare, clădiri și construcții provizorii, cheltuieli suplimentare la realizarea lucrărilor de construcție – montaj pe timp friguros, plata pentru energia electrică aferentă lucrării (iluminare șantier, clădiri auxiliare) și cheltuieli neprevăzute. Oferta de preț scăzută a mai fost argumentată și prin reduceri la materiale de la furnizori, includerea în devize a beneficiului de deviz de doar 3%, cheltuieli de regie de doar 3%, precum și salarii reduse pentru muncitori calificați. 

Considerăm că această reducere majoră de preț reprezintă un indicator de risc puternic. Din aceeași decizie, aflăm că, un rol decisiv în aprecierea experienței similare a operatorului economic SC„Verilaproiect” SRL au fost „Lucrările de construcție a blocului locativ cu 80 apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, din str. Alba Iulia, mun.Chișinău”, în sumă de 50,9 milioane lei, executate în perioada 2011-2020. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor finale a fost semnat în 2019, cu o întârziere de 6 ani (procesul-verbal a fost semnat de Agenția de Supraveghere Tehnică la 25.06.2020). 

Antreprenorul a explicat că, deși termenul de executare inițial a fost de 24 de luni, resursele financiare nu au fost disponibile integral, dar au fost alocate în limita surselor stabilite anual prin Legea bugetului, anume acest factor contribuind la extinderea termenului de executare. Antreprenorul nu a  prezentat o recomandare din partea beneficiarului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, sub pretextul că instituția a fost reorganizată de mai multe ori, din momentul semnării contractului în 2011, și nu s-ar cunoaște în gestiunea cui se află blocul, ca să fie solicitată eliberarea recomandării. 

Faptul că un agent economic a prezentat drept experiență similară un proiect executat cu întârziere de 6 ani, reprezintă un indicator de risc major. Mai multe informații aflăm din Hotărârea Curții de Conturi nr. 37 din 28 iulie 2022. Contractul inițial a fost de 39,39 milioane lei, majorat în 2013 la 50,9 milioane lei. Ca urmare a examinării de către audit a procesului-verbal de recepție finală nr.1 din 23 iulie 2020, s-a constatat că la punctul 3 potrivit procesului verbal, comisia de recepție finală nu a consemnat degradarea construcției și a recomandat recepția finală a blocului de locuințe. La 17 februarie 2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a venit cu un răspuns din care reiese că, în urma ședințelor cu antreprenorul „Verilaproiect” SRL, acesta a constatat defecțiunile prin actul de constatare din 11.07.2022, ulterior, a efectuat lucrări de reparație curentă pentru înlăturarea defecțiunilor și daunelor provocate de ploi. 

Decizia de atribuire a fost publicată la 29 martie 2024, ora 17:30 în sistemul Mtender. Faptul că decizia a fost publicată într-o seară de vineri, este un indicator de risc, deoarece, avea potențial de a reduce posibilitatea operatorilor economici de a formula contestații în termen. Decizia a fost contestată de operatorul economic S.R.L „DAS”. Una dintre pretențiile din contestație, acceptată de ANSC, a fost implicarea operatorului economic „Verilaproiect” SRL în participare la licitații cu oferte trucate, în timp ce în DUAE a indicat că nu ar fi fost. În acest sens, Consiliul Concurenței a emis  Decizia nr. DA-19/20-65 din 29.12.2023, prin care se constată participarea cu oferte trucate la licitații a operatorilor economici „Verilaproiect” SRL și „Protecția” SA, în anii 2019 – 2020. Vedem un indicator de risc și în faptul că autoritatea contractantă nu a verificat sau nu a luat în considerare aceste aspecte.

După admiterea contestației, autoritatea contractantă a trecut la următorul ofertant – SC„Prestigiu-AZ” SRL, pe care l-a respins din considerentul că a depus garanția bancară pentru o altă procedură de achiziție. Pe data de 29 mai 2024, autoritatea contractantă a emis decizia de atribuire nr. 61/24 din 29.05.2024, în favoarea S.R.L „DAS”. În decizie se menționează scurt că oferta S.R.L„DAS” întrunește toate cerințele de participare la concurs, fără a se preciza dacă au mai fost solicitate justificări.

Compania S.R.L„DAS” este înregistrată în jud. Iași, România și a declarat că a executat anterior un contract de construcție a pavilioanelor noi – centru de instruire, magazii, șoproane în cazarma 525 Focșani pentru Ministerul Apărării Naționale a României, Direcția domenii și infrastructuri, în sumă de peste 45 milioane RON. Valoarea ofertei depuse de S.R.L„DAS” este de 73 918 562,86 lei, fără TVA, ceea ce constituie 84% din valoarea estimată de autoritatea contractantă. Din actele atașate nu reiese că Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu ar fi solicitat justificarea prețului aparent anormal de scăzut și nici prelungirea termenului de valabilitate a ofertei. Totodată, menționăm că nu au fost analizate toate devizele de cheltuieli depuse de acest agent economic, respectiv, nu ne putem expune în privința conformității ofertei sale.

 

Denumirea: Lucrări de construcție a două obiecte de infrastructură militară 

(1.1; 1.15), în cadrul taberei militare nr.136, din Băcioi, 

Contract: contract multianual 2024-2025, 

Suma: VE – 82 250 000 lei,

Sursa: ocds-b3wdp1-MD-1706279648167,  

Perioada inițiată: 26 ianuarie 2024. 

Această procedură de achiziție a fost lansată cu două zile mai târziu decât precedenta. Oferta cu cel mai mic preț a fost depusă de asocierea „PV Const-Service” SRL și „Verilaproiect” SRL, doar liderul asocierii s-a schimbat față de licitația precedentă. Oferta depusă de această asociere a fost respinsă, din motiv că nu au dat curs solicitării autorității contractante de a pune la dispoziție actele confirmative asupra situațiilor din DUAE. Neglijarea solicitării pare stranie, având în vedere efortul de pregătire a ofertei financiare.

Prin decizia din 29 martie 2024, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu, în calitate de autoritatea contractantă a desemnat câștigătoare oferta de 69705 788,74 lei, fără TVA (84,74% din valoarea estimată), depusă de asocierea SC„Prestigiu-AZ” SRL și „Estate Invest Company” SRL, . 

Potrivit ofertei de preț, SC„Prestigiu-AZ” SRL i-ar reveni 80% din executarea lucrărilor, iar „Estate Invest Company” SRL – 20%. În calitate de fondator și administrator al SC„Prestigiu-AZ” SRL apare Ciobanu Sergiu, în timp ce firma „Estate Invest Company” SRL este afiliată fostului deputat Iurie Dîrda.

Decizia de atribuire nr. 27/24, a fost plasată în sistemul Mtender la data de 29 martie 2024, ora 17:34. Din document aflăm că, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a solicitat justificarea prețului aparent anormal de scăzut. Ofertantul câștigător ar fi prezentat confirmări privind reducerile de care beneficiază pentru unele materiale de construcție și și-ar fi asumat responsabilitatea pentru prețurile oferite și garantarea calității înalte, conform caietului de sarcini. 

De asemenea, prețul mai redus a fost argumentat prin cheltuielile de transport de 3% (pe motiv că ar dispune de propriul parc auto), cheltuielile de regie de doar 3% (pe motiv că executarea lucrărilor pe mai multe șantiere permite micșorarea) și beneficiul de deviz, la fel de 3%.

Decizia de atribuire a fost contestată de S.R.L „Foremcons”, care a invocat faptul că asociatul „Estate Invest Company” SRL nu ar satisface cerința de calificare de lichiditate generală 100% (99,95%) și nu ar avea certificatele ISO solicitate de autoritatea contractantă. Este de notat faptul că, autoritatea contractantă a publicat decizia de atribuire doar în seara zilei de vineri, 29 martie 2024. În contestație, SRL„Foremcons” a invocat că, termenul urma să fie calculat începând cu următoarea zi lucrătoare, 1 aprilie, respectiv, a depus contestația la 5 aprilie 2024. ANSC a respins contestația ca fiind tardivă, respectiv, termenul ar fi expirat la 3 aprilie 2024. 

Faptul că decizia a fost publicată într-o seară de vineri este un indicator de risc, deoarece, avea potențial de a reduce posibilitatea agenților economici de a formula contestații în termen.

 

Denumirea: Lucrări de construcție a patru obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi

Contractul: multianual 2024-2025

Suma: VE – 31 283 200 lei,

Sursa: ocds-b3wdp1-MD-1707232995597

Data de inițiere: 6 februarie 2024

Achiziția publică a fost împărțită pe două loturi. Prin decizia de atribuire nr. 28/24 din 1 aprilie 2024, unul lot a fost atribuit agentului  economic „Megatek Grup” SRL, iar altul operatorului economic „Pădureț Alexandru”. Ambii operatori economici au oferit prețuri mult mai mici decât cele estimate de autoritatea contractantă – Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu

Ambii ofertanți au indicat reducerea prețului pe seama cheltuielilor mici de transport, de regie și pentru beneficiul de deviz, salarii, dar, și reducerile substanțiale de la furnizorii de materie primă. Spre exemplu, „Pădureț Alexandru” a indicat că, beneficiul de deviz este de doar 1% (media fiind de 5%-8%), cheltuielile de regie sunt de doar 2% (media fiind 14%), iar cheltuielile de transport 3% (cota medie pentru cheltuielile de transportare a materialelor de construcții situate în mun. Chișinău fiind de 7%). În justificare prețului avantajos mai regăsim argumente referitor la faptul că, oferta nu reflectă cheltuieli de depozitare, clădiri și construcții provizorii, cheltuieli suplimentare pe timp friguros, plata pentru energia electrică și cheltuieli neprevăzute.

Drept argument pentru justificarea prețului aparent anormal de scăzut, oferit de „Megatek Grup” SRL a servit și deținerea în proprietate a utilajelor ce i-ar fi permis să reducă din cheltuielile de transport, regie sau beneficiu de deviz, precum și o fabrică proprie de producție a construcțiilor din PVC, aluminiu, precum și elemente metalice, fapt ce ar permite confecționarea unui volum impunător de construcții din PVC și aluminiu, într-un timp rezonabil. 

La fel, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a acceptat argumentele agentului economic cu privire la faptul că, „Megatek Grup” SRL efectuează transportul de materiale din cont propriu, cu camioane, proprietate a companiei, precum și dispunerea de utilaje ce ar permite reducerea considerabilă a cheltuielilor suportate și termenului prevăzut pentru executarea lucrărilor.

 

Denumirea: Lucrări de construcție a patru obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi

Contract: multianual 2024-2025

Suma:VE – 42 117 480 lei

Sursa: ocds-b3wdp1-MD-1707379522332

Data inițierii:8 februarie 2024

 

Prin decizia nr. 29/24 din 1 aprilie 2024, contractul de achiziție a fost atribuit agentului economic S.R.L „Pădureț Alexandru”, care a oferit cel mai mic preț. Valoarea ofertei a fost de 29 582 129 lei, ceea ce constituie 70,23% din valoarea estimată de Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu. 

Argumentele privind justificarea prețului aparent anormal de scăzut se aseamănă izbitor cu cele din alte decizii de atribuire. Reducerea prețului este pusă pe seama cheltuielilor  mici de transport, de regie și pentru beneficiul de deviz, salarii, precum și a reducerilor mari de la furnizorii de materie primă. Beneficiul de deviz este și de această dată de doar 1% (media fiind de 5%-8%), cheltuielile de regie sunt de doar 2% (media fiind 14%), iar cheltuielile de transport 3% (cota medie pentru cheltuielile de transportare a materialelor de construcții situate în mun. Chișinău fiind de 7%). 

În justificarea prețului avantajos mai regăsim argumente identice cu alte proceduri de achiziție descrise mai sus referitor la faptul că, oferta nu reflectă cheltuieli de depozitare, clădiri și construcții provizorii, cheltuieli suplimentare pe timp friguros, plata pentru energia electrică și cheltuieli neprevăzute.

 

Denumirea: Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi

Contract: multianual 2024-2025

Suma: VE – 41 380 526 lei

Sursa:  ocds-b3wdp1-MD-1707748125385

Data inițierii: 12 februarie 2024

Contractul a fost atribuit către asocierea constituită din conducătorul „Megatek Grup” SRL și asociații „Mobiclass” SRL, Danstar Evolution” SRL și „Lorinela Grup” SRL, prin decizia de atribuire nr. 50/24 din 3 mai 2024. Oferta acestui operator economic a fost de 30 770 314,54 lei, fără TVA, ceea ce constituie 74,35% din valoarea estimată de Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu

Drept argumente pentru justificarea prețului aparent anormal de scăzut au servit faptul că agentul economic deținea în proprietate utilaje, ce i-ar fi permis să reducă din cheltuielile de transport, regie sau beneficiu de deviz, dar și o fabrică proprie de producție a construcțiilor din PVC, aluminiu, precum și elemente metalice, fapt ce ar permite confecționarea unui volum impunător de construcții PVC și aluminiu, într-un timp rezonabil. 

La fel, autoritatea contractantă a acceptat argumentele agentului economic „Megatek Grup” SRL, precum că, acesta va transporta materiale din cont propriu, cu camioane, proprietate a companiei și ar dispune de utilaje ce ar permite reducerea considerabilă a cheltuielilor suportate și termenului pentru executarea lucrărilor. 

În acest caz, asupra rezultatelor procedurii de achiziție au fost depuse două contestații, una de către agentul economic „Profact Construct” SRL, iar alta de „Verilaproiect” SRL. 

„Profact Construct” SRL și-a manifestat dezacordul cu privire la respingerea ofertei sale, care nu conținea semnătură electronică. Totodată, acesta a invocat că ofertantul desemnat câștigător nu a demonstrat că ar dispune de bani lichizi pentru executarea contractului și nici că ar fi demonstrat experiență similară suficientă. „Verilaproiect” SRL și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu descalificarea sa, determinată de existența unei decizii a Consiliului Concurenței prin care s-a constatat participarea sa la practici de denaturare a concurenței. 

Ambele contestații au fost respinse de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor ca fiind neîntemeiate. 

Referitor la criteriul de evaluare privind relatarea unei experiențe similare, considerăm că, probele și exemplele oferite sunt insuficiente. Agenții economici sus menționați au experiență în efectuarea lucrărilor de construcții privind infrastructura civilă, nu și lucrări care au obiective militare. 

Asocierea „Megatek Grup” SRL și „Mobiclass SRL” a prezentat un proces verbal la terminarea lucrărilor privind executarea unui contract de antrepriză pentru construcția unui depozit industrial-agricol cu oficii de peste 18 milioane de lei, în beneficiul agentului economic „Market Plast” SRL. 

Din informațiile publice, aflăm că,  „Market Plast” SRL deține calitatea de fondator cu cota de 100% în compania „Megatek Grup” SRL și cea de fondator cu cota de 75% în compania „Mobiclass SRL”. Compania „Market Plast” SRL este în cea mai mare măsură interesată de obținerea unui contract de achiziții de companiile-fiică, neputându-se vorbi despre obiectivitate. Alte contracte executate de „Mobiclass SRL” se referă la instalare de geamuri. 

În ceea ce ține de ține de „Danstar Evolution” SRL, experiența sa se referă la lucrări de reparație curentă sau capitală a unor obiective gestionate de autorități publice. 

Prin urmare, lucrările la tabără militare Permanente nr.136, din Băcioi au început încă în anul 2023. Tot atunci, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării a desfășurat mai multe proceduri de achiziție în vederea construcției infrastructurii militare la obiectivul menționat. 

Lucrările achiziționate în anul 2023 au fost mai modeste și aveau ca obiect construcția a două remize pentru păstrarea tehnicii militare (licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1685453562215 și ocds-b3wdp1-MD-1685454413145), securizarea perimetrului (licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1685549630824) și sistematizarea, amenajarea teritoriului (licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1693398285727). Unul dintre contracte a fost atribuit operatorului economic „Megatek Grup” SRL, iar altele două operatorului economic „PV Const Service” SRL.

 

Concluzii

Cele analizate scot la iveală mai multe nereguli admise de Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării la desfășurarea procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de infrastructură la Tabăra militară nr. 36, Băcioi. Autoritatea contractantă nu a asigurat în măsură suficientă respectarea principiilor prevăzute la art. 7 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, printre care utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante, transparenţa achiziţiilor publice și asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Maniera de a achiziționa aceste lucrări a avut drept efect contractarea unor agenți economici fără experiență de executare a acestor tipuri de lucrări, care ar putea să nu cunoască anumite subtilități de executare a unor lucrări de această natură. Astfel, calitatea lucrărilor care urmează a fi executate, respectiv, eficiența utilizării banilor publici, nu pot fi garantate. 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).