Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Riscurile de corupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, analizate de către IDIS „Viitorul” | IDIS Viitorul


Română

 

Neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică, au fost scoase în evidență în cadrul unui studiu. Acesta a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, în cadrul proiectului „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”.

În analiză au fost indicate cele mai importante diferențe de reglementare, care pot constitui riscuri majore în procesul de control. Documentul cuprinde cinci compartimente, care descriu contextul actual și scopul studiului, analizează factorii de risc generați de actele normative în domeniu, existența instrumentelor de integritate prevăzute de cadrul normativ și modalitatea de implementare a măsurilor de asigurare a integrității instituționale. Raportul continuă cu analiza factorilor de risc operaționali, care pot apărea din gestionarea informației de serviciu, gestionarea mijloacelor financiare, achizițiile publice, neimplementarea adecvată a controlului intern managerial.

Un compartiment aparte este dedicat analizei riscurilor aferente procesului de efectuare al controlului de stat, de la etapa de planificare, la cea de emitere a deciziilor. Urmează analiza transparenței decizionale și a accesului la informație în cadrul SFS. În final, au fost întocmite concluzii generale și înaintate recomandări în vederea eliminării riscurilor existente în cadrul SFS.

În rezultatul analizei au fost identificate restanțele în realizarea măsurilor de integritate, stabilite de cadrul normativ, dar și analizate cum sunt implementate instrumentele de integritate, necesare pentru asigurarea integrității instituționale în cadrul SFS. Referitor la achizițiile publice, a fost remarcată lipsa de transparență, prin nepublicarea tuturor informațiilor și documentelor prevăzute de cadrul normativ în domeniu, deficiențele și inconsistențele în datele publicate, precum și nerespectarea unor prevederi legale, fapt ce poate favoriza apariția riscurilor de corupție, conflicte de interese, dar și executarea necalitativă a contractelor. Per general, a fost notată probabilitatea înaltă de apariție a riscurilor de corupție.

În analiză s-a constatat că riscurile de corupție aferente gestionării mijloacelor financiare în cadrul SFS sunt minore, cu o probabilitate mică de apariție. În ce privește riscurile aferente controlului intern managerial, acestea sunt moderate și cu o probabilitate medie de apariție. Acest fapt reiese din carențele în organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial.

Riscurile aferente transparenței în procesul decizional sunt moderate și cu o probabilitate înaltă de apariție. SFS nu reușește să asigure transparența la toate etapele procesului decizional și o participare reală a publicului în procesul decizional. În același timp,  riscurile aferente activității de oferire a accesului la informație de către SFS sunt moderate și cu probabilitate medie de apariție. Totuși, se remarcă în fiecare an hotărâri ale instanțelor de judecată prin care s-a constatat încălcarea dreptului de acces la informație de către SFS.

În analiză este constatată lipsa unei evidențe corecte a datelor despre numărul controalelor efectuate și rezultatele acestora, fiind identificate discrepanțe majore în informațiile publice prezentate în rapoartele anuale de activitate ale SFS și în Registrul de stat al controalelor. Analiza datelor statistice aferente controlului de stat, efectuat de către SFS în ultimii trei ani, scoate în evidență mai multe aspecte, care ridică anumite semne de întrebare, pot semnala prezența unor elemente de coruptibilitate, subliniază în multe cazuri pregătirea insuficientă a inspectorilor de muncă, dar și indică necesitatea unei analize minuțioase și întreprinderea măsurilor necesare din partea managementului instituției. În acest sens, este menționat numărul extrem de mic de dezacorduri și contestații depuse în privința actelor și deciziilor de control, anularea rezultatelor controalelor fiscale de către instanțele de judecată pe motivul depunerii peste termen a apelului și recursului, întocmirea incorectă a actelor de control și sancționarea nemotivată a contribuabililor.

Pentru realizarea studiului a fost desfășurat un interviu cu reprezentanții SFS în care au fost abordate aspecte ale cadrului legal, ale modului de funcționare a instituției, procedurile interne ce țin de asigurarea integrității instituționale și a personalului, precum și cele care vizează capacitățile financiare ale instituției și modul în care această utilizează resursele publice. Totodată, a fost analizată pagina web instituționale, rapoartele disponibile public, precum și informațiile furnizate de către SFS la solicitarea de informații transmisă de către IDIS „Viitorul”.

Proiectul „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare” este sprijinit financiar de către Fundația Soros Moldova.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.

Image: 
Tags: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More