Lucrări de reparație în cadrul Taberei de Odihnă Poienița Veselă subordonată DETS Botanica

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
IDNO
1007601010448
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Persoana de contact
Inna Frunză,
+37322776711
achizitiidetsbotanica@gmail.com
Tip procedură
openTender (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
2 980 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini. Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini. **** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: I parte până -31.10.2020 II parte până – 31.10.2021

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 14 : 02
pînă la 08/04/2020 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 08/04/2020 07 : 00
pînă la 16/04/2020 07 : 00