Blog

160%=100%. Matematica Preturii Buiucani pentru 18 milioane de lei.
Revizii

160%=100%. Matematica Preturii Buiucani pentru 18 milioane de lei.

Autor: Diaconu Olga

 

La data de 03.07.2020, Pretura sect. Buiucani a inițiat procedura de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1593795297290, cu valoarea estimată de 18 726 000 lei, fără TVA, din 03.07.2020 privind conceptul reparației curente a căilor de comunicații și amenajării parcului „La izvor”. Denumirea procedurii de achiziție induce în eroare. Deși pare a fi vorba despre lucrări de proiectare, din codul CPV și din conținutul documentației de atribuire ne dăm seama că e o achiziție de lucrări de reparație. 

Eroarea s-ar putea datora faptului că Pretura sect. Buiucani desfășurase în prealabil licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1583752069329, privind achiziționarea serviciilor de proiectare: Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații și amenajării parcului „La Izvor”. La data de 14.05.2020, Pretura sect. Buiucani a încheiat cu ÎM „Chișinăuproiect” contractul de achiziții publice în sumă de 433 200 lei.

Conform temei de proiectare, conceptul urma să conțină: rераrаțiа și modernizarea intrărilоr în parc; repararea aleilor pietonale existente, precum și amenajarea aleilor noi, amenajarea și extinderea zonei pentru plajă, amenajarea a 2 zone pentru foișoare, amenajarea pistei pentru bicicliști, reamplasarea și gruparea terenurilor de joacă pentru copii, inclusiv cliping system, amenajarea unui teren multifuncțional și a unui teren pentru minifotbal; teren pentru volei de plajă și 2 terenuri pentru tenis de câmp, amenajarea rotondei și a scenei, mobilierului urban, iluminatului public, parcărilor publice pentru 300 de automobile, reabilitarea a 2 poduri și construirea unui havuz pietonal.

Urmând cosecutivitatea logică, proiectul elaborat în cadrul procedurii  menționate urma să servească pentru organizarea lucrărilor de reparație, achiziționate în cadrul procedurii curente. Proiectul respectiv nu a fost însă atașat la documentația de atribuire în sistemul MTender. Nu cunoaștem dacă acesta a fost elaborat, până la urmă, deoarece termenul de executare a serviciilor de proiectare nu pare să fi fost determinat. Potrivit fișei de date a achiziției, termenul de executare era „conform graficului executării lucrărilor aprobat de autoritatea contractantă. 

Pe de altă parte, în documentația de atribuire se menționează că plata pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic are loc în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii și procesului verbal, și nu pare a fi condiționată de remiterea sau aprobarea proiectului elaborat.

 

În anunțul de participare din procedura ocds-b3wdp1-MD-1593795297290 este precizat că aducerea la cunoștință a proiectului tehnic poate avea loc doar în cadrul unei vizite la șantier, timp de 10 zile până la data limită de publicare a ofertelor, pentru care operatorii economici interesați trebuie să se programeze prin email. La depunerea ofertei, ofertanții urmează să atașeze, în mod obligatoriu, procesul-verbal al vizitei la șantier la ofertă. 

Considerăm această cerință abuzivă, deoarece restricționează dreptul oricărei persoane de a lua cunoștință de proiectul tehnic și încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Legea 131/2015, care prevede că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de participare”. 

Aceeași practică am întâlnit-o și la licitația publică a Preturii sect. Buiucani cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1589811214840, privind achiziția de lucrări „Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații și amenajării parcului „Alunelul” și reconstrucția scenei” – etapa II. Similar, autoritatea contractantă a stabilit ca și cerință obligatorie anexarea la ofertă a procesului-verbal al vizitei la șantier. Ofertanții au atașat procesele verbale datând din 18 iunie 2020, în condițiile în care termenul limită de depunere a ofertelor era 20 iunie 2020.  În rezultatul procedurii de achiziție, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „Barzine-Cons” SRL, în valoare de 13 999 996 lei, fără TVA. Coincidență sau nu, aceluiași operator economic i-a fost atribuit, în luna iunie 2019, contractul de achiziții de lucrări de reparație curentă a căilor de comunicații și amenajarea parcului „Alunelul”, în baza procedurii de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558436308330

 

Singurul document tehnic atașat pentru procedura de achiziție de lucrări de reparație în parcul „La Izvor” este caietul de sarcini, care conține următoarele compartimente:

  1. Reconstrucția și amenajarea teritoriului. Aleile în jurul lacurilor.
  2. Reparația și amenajarea teritoriului. Plaja.
  3. Amenajarea. Scena.
  4. Iluminat electric exterior (lucrări de demontare).
  5. Iluminat electric exterior.

Acest caiet este însă neclar, deoarece admite o gamă largă de specificații, care pot da naștere unor abordări diferite la elaborarea ofertelor. 

 

Astfel de specificații contravin prevederilor art. 37 din Legea 131/2015, care prevede că „Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite”.

 

Algoritmul de calcul al factorilor de evaluare

Conform pct. 19 din anunț, contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta cea mai avantajoasă economic în baza criteriului de atribuire – cel mai bun raport calitate-preț. Prețul ofertei va fi luat în considerație în proporție de 80%, calitatea – în proporție de 40%, iar organizarea, calificarea și experiența personalului – în proporție de 40%. În total, se vor cumula 160%.

Autoritatea contractantă nu a descifrat modalitatea în care urmează a fi punctată fiecare ofertă conform factorilor de evaluare menționați.  Referitor la organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului, este neclar care vor fi criteriile de departajare în cazul în care mai mulți operator economici demonstrează că dispun de de personal calificat, întrunind condițiile din documentația de atribuire. Nu este specificat dacă această departajare se va face în funcție de calitatea studiilor, numărului de ani de experiență, sau proiectelor în care a fost anterior implicat personalul. Mai mult, se specifică că acest factor de evaluare va fi luat în considerație doar în cazul iп саrе calitatea personalului desemnat аrе un impact semnificativ аsuрrа nivelului calitativ de ехесutаrе а contractului. Prin urmare, autoritatea contractantă, cunoscând sarcinile pe care le are de îndeplinit operatorul economic, nu a decis, până la data publicării anunțului de participare, dacă organizarea și calificarea personalului are relevanță pentru executarea acestui proiect. Nu este clar nici cum va fi apreciată calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale, în condițiile în care documentația de atribuire nu stabilește astfel de factori de performanță.

Lipsa algoritmului/metodologiei de calcul a factorilor de evaluare contravine prevederilor art. 26 din Legea 131/2015, care stabilește că „Autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului cel mai scăzut preţ”.

Mai jos, autoritatea contractantă a inclus o notă referitor la faptul că, în cazul în care mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar – prețul cel mai scăzut. Considerăm inutilă această mențiune, deoarece criteriul raport calitate – preț deja stabilește că prețul ofertei va fi apreciat în cuantum de 80%.

Confuzia cauzată de specificațiile incorecte și de lipsa actelor tehnice necesare, în cumul cu factorii de evaluare neclari, practic oferă putere discreționară absolută autorității contractante de a aplica orice criteriu vor găsi de cuviință  pentru desemnarea ofertei câștigătoare..  Asemenea abordare prezintă riscuri sporite de corupție și de trucare a licitațiilor.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).