Blog

Revizii

Achiziții noi, după legi vechi

Autor: Diaconu Olga

Succesul nu vine niciodată singur, și nici contractele de achiziții cu statul, în special cele care au drept miză sume fabuloase. Nu face excepție nici cazul companiei „Acar-Construct” SRL, care a câștigat anterior contracte de achiziții publice dubioase privind reconstrucția ,Președinției Republicii Moldova, reconstrucția Centrului pentru Copii și Tineret „Artico”, dar și multe altele în valoare de sute de milioane de lei. Mai nou, aceasta reușește să câștige contracte de achiziții mari prin proceduri lipsite de transparență, cum ar fi negocierile fără publicarea în prealabil a anunțului de participare.

La data de 09.10.2019, în sistemul de achiziții MTender a fost plasat anunțul despre desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, privind achiziționarea de lucrări suplimentare necesare finalizării lucrărilor de construcție a Complexului de menire social-culturală din str. N. Testemițanu 25, inițiată de IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”, cu valoarea de 3 773 881,73 MDL. „Acar-Construct” SRL a fost singurul ofertant, respectiv câștigătorul procedurii de achiziții.

Din considerentul că autoritatea contractantă IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” nu a plasat anunțul de participare sau alte informații suplimentare referitor la procedura de negociere fără publicare în sistemul MTender, ne-am adresat cu o solicitare în acest sens direct acestei autorități. Prin scrisoarea din 24.10.2019, autoritatea contractantă ne-a comunicat că procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ar avea la origine procedura nr. MD-2019-10-09-000001-1, iar contractul de antrepriză încheiat la 04.10.2019, ar reprezenta de fapt definitivarea unui contract de antrepriză  anterior cu nr. 45 din 26.04.2017, în sumă de 44 836 767,85 MDL. Contractul din 04.10.2019 nu apare deocamdată în compartimentul „contracte atribuite” de pe pagina Agenției Achiziții Publice.

Grupul de lucru din cadrul IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” argumentează că, la organizarea procedurii de negociere fără publicare, s-ar fi condus strict de prevederile  art. II alin. (2) al Legii nr. 169 din 26.07.2018 cu privire la modificarea Legii nr. 131/2015, care prevede că „Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se  definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora”.

Pe de altă parte, autoritatea contractantă a invocat drept temei juridic art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015 prevede că „În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitație restrînsă sau cerere a ofertelor de preţuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază”. 

Totuși invocarea prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015 denotă inconsistență cu alte circumstanțe care reies din procesul-verbal din 03.10.2019, cât și din darea de seamă a autorității contractante din 04.10.2019. Deși pentru a fi aplicate prevederile art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015 lucrările ar fi trebuit să fie repetitive sau similare, să fie conforme cu proiectul de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin licitație publică, din actele menționate înțelegem că lucrările nu au fost incluse în proiectul inițial. Astfel, se face referire la faptul că în anul 2017, obiectivul a fost inclus în Proiectul de îmbunătățire a eficienței sistemului Alimentării Centralizate cu Energie Termică (SACET), ceea ce a determinat modificarea substanțială a proiectului inițial la compartimentul „Încălzire, ventilare și condiționare” cu excluderea lucrărilor de construcție a centralei termice pe gaze naturale, dotarea ei cu utilaj și echipament și includerea unor noi lucrări, utilaje și echipamente. Noile necesități și costuri au fost constatate printr-un aviz de verificare a documentației de deviz compartimentul „Ventilare, Condiționare și Încălzire” nr. 076-04-18 din 18.04.2018, deci la un an distanță după încheierea contractului inițial.  De asemenea, este specificat expres că în documentația de proiect și, respectiv, în caietul de sarcini și devizul ofertă nu au fost incluse lucrările de fonoizolare a sălii de conferință din incinta obiectivului. Prin avizul respectiv, costul lucrărilor noi este estimat la peste 9 milioane de lei.


Prin urmare, având în vedere că lucrările suplimentare care au făcut obiectul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu au fost incluse în proiectul inițial, necesitatea acestora fiind constatată abia la un an de la data contractului de bază, prevederile art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015 nu se aplică. Pe de altă parte, ținem să menționăm că pentru aplicarea negocierii fără publicare mai este necesară existența cel puțin a unei condiții prevăzute la alin. (1) din același articol, și anume nedepunerea  niciunei oferte adecvate sau niciunei candidaturi la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, stricta necesitate din motive de maximă urgență sau atunci când un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive. Autoritatea contractantă nu a făcut referire vreuna dintre aceste condiții, deși ele sunt obligatorii. Alin. (5) al aceluiași articol, preferat de autoritatea contractantă, nu reprezintă o excepție, ci doar o circumstanță opțională, atunci când deja este întrunită una dintre condițiile menționate la alin. (1). 

Cu privire la derularea procedurii de achiziții, autoritatea contractantă nu a indicat expres care ar fi norma legală abrogată pe care a aplicat-o conducându-se de art. 2 alin. (2) al Legii nr. 169 din 26.07.2018 cu privire la modificarea Legii nr. 131/2015. Având în vedere circumstanțele descrise, presupunem că reprezentantul USMF a făcut referire la prevederile art. 54 alin. (4) al Legii 131/2015 în redacția în vigoare în anul 2017, deci la momentul semnării contractului de bază, care acorda dreptul autorității contractante de a încheia contracte de achiziții pentru lucrări neincluse în proiectul inițial cu operatorul economic care executa contractul de bază, și anume:  „(4) În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare:  a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:

  – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau

  – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 15% din valoarea contractului iniţial”.

Aici este necesar să facem o distincție între „definitivarea contractului precedent” și finalizarea lucrărilor de construcție a complexului de menire socio-culturală. În condițiile în care în anul 2018  proiectul a fost modificat esențial la compartimentul „Ventilare, Condiționare și Încălzire”, nu poate fi vorba despre o definitivare a contractului inițial, ci doar despre derularea unei noi proceduri de achiziții, în condiții generale și conform principiului aplicării legislației în vigoare a Republicii Moldova. Făcând abstracție de aceste incoerențe, ținem să precizăm modificările operate la Legea 131/2015 pe parcursul ultimilor ani fac parte dintr-o Strategia de dezvoltare a sistemului achizițiilor publice în Republica Moldova, care urmărește armonizarea legislației la standardele UE și obținerea unui sistem eficient și transparent de achiziții publice, în vederea reducerii risipei, fraudei și corupției, sporind astfel încrederea cetățenilor și mediului de afaceri. Norma susmenționată a fost abrogată din considerentul că era contrară principiilor evocate în art. 7 din Legea 131/2015, în special principiilor transparenței și asigurării concurenței și combaterii practicilor anticoncurențiale în achizițiile publice. Interpretarea unei norme legale în sensul în care ar fi contrară principiilor, spiritului legii și voinței legiuitorului este abuzivă.

Studiind totuși actele din dosarul de achiziții remise de autoritatea contractantă,  am constatat că ideea de a aplica legea veche nu se regăsește în acestea. Printre documentele din dosarul de achiziții am identificat inclusiv și o invitație de participare la procedura de achiziții din 02.10.2019, adresată operatorilor economici interesați, deci nu ofertantului câștigător din procedura inițială, fără nicio justificare referitor la motivele care au determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

Operatorilor economici interesați li s-a acordat un termen până a doua zi, 03.10.2019, ora 15:00, pentru a elabora și depune ofertele și documentația de deviz. Întocmirea invitației menționate a fost doar o formalitate, deoarece aceasta nu a fost expediată unor potențiali ofertanți, iar termenul de 1 zi este în mod vădit insuficient pentru elaborarea unei oferte în construcții.

În ședința grupului de lucru din 03.10.2019, nici nu s-a pus în discuție posibilitatea oferirii accesului în cadrul procedurii a unui număr rezonabil de ofertanți, ci doar s-a examinat posibilitatea atribuirii contractului de achiziții ofertantului câștigător din procedura anterioară, conform contractului nr. 45 din 26.04.2017. A fost desemnată câștigătoare unica ofertă depusă în cadrul procedurii – cea a operatorului economic „Acar-Construct” SRL, contractul fiind încheiat în aceeași zi. Contrar practicilor în domeniul achizițiilor publice și principiului minimalizării riscurilor, autoritatea contractantă nu a pretins la garanții din partea ofertantului câștigător, nici la depunerea ofertei și nici la garanția de bună execuție la încheierea contractului. Totuși a convenit să transfere în avans 10% din valoarea contractului.

Având în vedere circumstanțele descrise, dar și prevederile legale relevante, este cert că autoritatea contractantă nu avea temei pentru a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în speță. Respectiv, aceasta urma să deruleze o nouă licitație publică, care ar fi permis accesul mai multor ofertanți în cadrul procedurii, ceea ce ar fi putut conduce la un rezultat diferit. Interpretarea abuzivă și încercarea de a adapta prevederile legale în vigoare, dar și abrogate, în sensul justificării atribuirii contractului de achiziții anume operatorului economic „Acar-Construct” SRL ridică suspiciuni privind aranjarea achiziției.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.