Blog

Revizii

Achiziții publice fără cantități fixate la Primăria mun. Bălți

Autor: Vadim Țurcan

La data de 3 octombrie 2019, Primăria mun. Bălți a organizat procedura de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1568890441870 pentru achiziționarea lucrărilor ”Reparații curente a străzilor de importanță secundară prin repararea gropilor”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți, cu o valoare estimată de 1 666 666,67, fără TVA. La procedură au participat 3 operatori economici, care au prezentat oferte în valoare de:

  1. SC LUXGAZ SRL – 1 025,09 MDL
  2. IPS ”Corsag” SRL – 1 069,73 MDL
  3. SA Drumuri Bălți – 1 127,34 MDL

La prima vedere observăm un lucru cel puțin bizar, în care toate ofertele sunt cu 99% mai mici decât valoarea estimată a ofertei. Acest fapt se datorează specificului formulării caietului de sarcini de către autoritatea contractantă (AC). Conform caietului de sarcini, AC a solicitat oferta de preț pentru cantități unitare a următoarelor tipuri de lucrări:

Nr. Denumirea lucrărilor Cantitatea solicitată de AC
1 Tăierea asfaltului cu freza 1.00 m2
2 Așternerea unui strat de fundație din pietriș,  1.00 m3
3 Plombarea gropilor din beton asfaltic 3 cm,  1.00 m2
4 Plombarea gropilor cu beton asfaltic 5 cm și  1.00 m2
5 Transportarea deșeurilor de construcție 1.00 t

 

Procedura s-a desfășurat cu mai multe încălcări ale legislației în vigoare, și anume:

  1. Întocmirea incorectă a documentației de atribuire

Art. 4 alin. (2) din Legea 131/15 specifică expres că valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.

Grupul de lucru este obligat conform legii să elaboreze planuri anuale de achiziții publice și să elaboreze documentația de atribuire și alte documente aplicabile. În acest caz, urma să fie întocmit cel puțin un deviz estimativ al lucrărilor pentru a determina cantitățile și lista de lucrări ce urmează a fi executate. Totodată, acest deviz estimativ trebuia să fie elaborat de către un specialist atestat și verificat de către un verificator de proiecte conform Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. De asemenea, CPL 01.01.2012 ”Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” la pct. 3.2.1 specifică: Pentru determinarea valorii de deviz a construcţiilor (proiectate, reparate sau restaurate), (…) se elaborează documentaţia de deviz, alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, calcule de deviz pentru anumite categorii de cheltuieli, cataloage de preţuri unitare, devize pe obiect, devize generale pentru determinarea valorii construcţiei reparaţiei, restaurării), centralizatoare de cheltuieli, iar pct. 3.2.3 specifică că:  La întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări, devizelor locale şi calculelor, volumul lucrărilor se determină în baza documentaţiei de proiect (sau în baza descrierii lucrărilor – pentru lucrările de reparaţie şi de restaurare) conform normelor de deviz şi regulilor de calcul a volumelor de lucru.

 

2. Oferta anormal de scăzută

Conform art. 70 al Legii 131/15, în cazul achiziției de lucrări, dacă prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă, este obligatorie solicitarea justificarii cu privire la prețul anormal de scăzut. În cazul dat, din datele disponibile, autoritatea contractantă nu a solicitat nicio justificare de la operatorii economici, deși ofertele sunt 1 % din valoarea estimată a lucrărilor.

 

3. Lipsa pârghiilor de control

În cadrul acestei proceduri, operatorul economic câștigător s-a conformat criteriilor solicitate de autoritatea contractantă și a acceptat să prezinte garanția de bună execuție. Însă este necesar de subliniat că, în conformitate cu informația prezentată în Formularului F3.1 – Oferta, acesta indică garanția de bună execuție în cuantum de 5% din prețul ofertei. Prin urmare garanția totală prezentată de către ofertant este de 61.50 MDL. Astfel, autoritatea contractantă este lipsită de posibilitatea de penalizare în cazul executării necorespunzătoare a achiziției.

 

4. Riscuri sporite de corupție 

  • Posibile înțelegeri frauduloase (înțelegeri între autoritatea contractantă și operatorul economic) pentru diminuarea cantităților executate, dar formalizarea acestora ca fiind reale. Autoritatea contractantă nu a planificat cantitatea necesară ce urmează a fi reparată, prin urmare, în urma monitorizării este greu de verificat cantitățile de lucrări executate în baza contractului, or în caietul de sarcini lipsește cantitatea și locația acestor lucrări.
  • Înțelegeri cu privire la recepția lucrărilor, chiar dacă acestea pot avea defecte grave. Fiind lucrări de reparație curentă, care intră în categorii unor lucrări cu un scurt ciclu de viață, performanța contractantului este greu de evaluat, deoarece monitorizarea implementării, din punct de vedere al calității, este foarte dificilă.

Drept recomandare pentru autoritatea contractantă ar fi utilizarea acordului-cadru ca instrument specific de atribuire a contractelor de achiziție publică, reglementat prin HG 826/2012. Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică este o practică uzuală de achiziții publice în diferite țări ale lumii, reieșind din multiplele beneficii pe care le oferă acesta și, în special, prin eliminarea riscurilor în procesul achiziționării bunurilor, serviciilor și lucrărilor cu caracter repetitiv, care sunt, de regulă, achiziții de bază ale unei autorități contractante.

Printre avantajele utilizării acordului – cadru regăsim următoarele:

  • Posibilitatea autorității contractante de a încheia un acord-cadru fără a deține efectiv la data semnării resursele necesare achiziției respective, urmând ca sursele financiare să fie identificate și alocate ulterior.

Este necesar de menționat că încheierea unui acord cadru poate dura până la 4 ani;

  • Pe toată durata pentru care a fost încheiat un acord-cadru și în funcție de necesitățile sale concrete, autoritatea contractantă va putea atribui, ulterior, contracte subsecvente aferente, nemaifiind astfel necesară organizarea de noi proceduri pentru bunuri, servicii sau lucrări suplimentare, fiind eficientizat procesul de achiziție.

 

Bilbliografie:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1563452870963?tab=contract-notice&fbclid=IwAR0l4cG9tzGSedUt7ZVU90Uhl2PwLeZg_IeGYkiIa0eHXEBLd6eyl9A9Dys

https://achizitii.md/ro/public/tender/21012316/lot/11411768/

http://www.viitorul.org/files/library/3.%20RO_Acord%20Cadru_%20ff%281%29.pdf?fbclid=IwAR1NVzXXVZPA1JAw0ss_37Ny_wPO8dxWszp_sdSXIdL3y-jqeiNcCaPq4cs

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.