Blog

Revizii

Achizițiile de valoare mică – instrument de divizare a procedurilor?

Divizarea achizițiilor publice nu este un fenomen nou în acest domeniu, mai mult decât atât, unele autorități contractante continuă să facă această greșeală fie din neștiință, fie deliberat, în vederea evitării unei proceduri conform prevederilor legislative în acest sens. În continuare ne vom referi la contractele de achiziții publice de valoare mică, deoarece, deseori, tocmai aici observăm astfel de încălcări, fiind o procedură mai puțin transparentă.

Conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, pct.5, „Nu se permite divizarea achiziţiilor planificate de bunuri, lucrări şi servicii în scopul aplicării prevederilor prezentului Regulament şi evitării procedurii de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.” Cu toate acestea, există cazuri când autoritatea contractantă optează pentru procedura de achiziție de valoare mică, deși ar putea alege procedura ce trebuia desfășurată în conformitate cu legea, asigurând concurența și un tratament egal, imparțial, nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților. Pentru o mai bună înțelegere a acestui fenomen, vom face referire la noțiunea de achiziție publică de valoare mică, care se referă la „contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări.” Este esențial să subliniem că, conform aceluiași Regulament, „Autoritatea contractantă este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice chiar dacă valoarea estimată a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte sumele indicate anterior.”

Analizând contractele de achiziții publice de valoare mică ale unei autorități contractante, am observat următoarele:

Autoritatea contractantăNr. și data contractului de achizițieObiectul achiziției (denumirea bunurilor, serviciilor, lucrărilor)Suma contractului (lei)
Curtea de Apel Chișinău19.01.2018Reparație curentă117.682,14
24.01.2018Reparație curentă117.516,03

Total: 235.198,17

11.05.2018Rechizite de birou95.100,00
08.05.2018Rechizite de birou59.810,30

Total: 154.910,00

03.09.2018Materiale de uz gospodăresc94.980,00
26.09.2018Materiale de uz gospodăresc18.800,00

Total: 113.780

DETS Rîșcani24.09.2018Lucrări de reparație la Gr.nr.6652.613,00
24.09.2018Lucrări de reparație la Gr.nr.66112.876,00

Total: 165.489,00

În cazul acestor proceduri, autoritatea contractantă ar fi fost corect să opteze pentru COPF, și nu achiziții de mică valoare, fiind obligată, conform Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, pct. 7 (dar și pct.68 din HG Nr.669 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări)[1], să transmită o invitație de participare, urmând ca până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor să fie înregistrate cel puțin 3 oferte. Totodată, același Regulament prevede la pct. 4 că „autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care presupune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp şi a căror condiţii de achiziţionare se modifică în funcţie de perioada în care sînt realizate.”

În astfel de situații, sugestia noastră este ca autoritatea contractantă să își planifice eficient bugetul, așa încât să opteze pentru proceduri corecte, respectând prevederile legale. Să reținem că se sancționează conform art. 327¹ (3) al Codului Contravențional al Republicii Moldova: neplanificarea achiziţiilor publice sau planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative, nepublicarea anunţului de intenţie, divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziţie decât cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere!

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.


[1] Invitaţia de participare, în cazul procedurii prin cererea ofertelor de preţuri fără publicare a unui anunţ de participare, va fi transmisă unui număr cît mai mare de operatori economici încît pînă la termenul-limită de depunere să fie obţinute cel puţin trei oferte.