Blog

Acuzații de denaturare a concurenței și favorizare a unui operator economic în achiziția de ambulanțe
Revizii

Acuzații de denaturare a concurenței și favorizare a unui operator economic în achiziția de ambulanțe

Autor: Olga Diaconu

 

După patru proceduri de licitație anulate, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a inițiat o nouă procedură de achiziție de ambulanțe la data de 8 februarie 2023, identificată cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887, cu valoarea estimată de 5 032 813 Euro. Autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze 64 de ambulanțe, în două loturi, și anume:

 • 23 de ambulanțe de tip B, 4×4, valoarea lotului fiind estimată la 1 918 453 Euro;
 • 41 de ambulanțe de tip B, 4×2, valoarea lotului fiind estimată la 3 114 360 Euro.

De această dată, autoritatea contractantă a inclus cerințe de achiziție a ambulanțelor de tip B, certificate conform normei europene EN 1789/2007 redacția A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor cu modificările ulterioare, EN 1865 (specificații pentru brancarde și alte echipamente pentru transportul pacienților în ambulanță), directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale. Contractul de achiziții este stabilit a fi finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, inclusiv din Proiectul de Modernizare de Ambulanțe a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească finanțat în baza Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 12 iulie 2018, valabil până la 31 martie 2023. Ca răspuns la o solicitare de clarificare cu privire la siguranța sursei de finanțare, autoritatea contractantă a afirmat că acest acord este în proces de a fi prelungit.

 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Încă de la etapa inițială, documentația de atribuire a provocat nemulțumirea mai multor operatori economici, care au formulat un număr foarte mare de clarificări în sistemul MTender, cât și contestații la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). O parte semnificativă din clarificările din sistemul MTender, dar și din pretențiile asupra documentației de atribuire, se referă la faptul că autoritatea contractantă și/sau beneficiarul final ar restrânge concurența, favorizând un anumit operator economic.

Contestațiile asupra documentației de atribuire

Prima contestație asupra documentației de atribuire a fost depusă de FPC „GGA Internațional Grup” SRL la data de 17.02.2023. Acest operator economic și-a exprimat dezacordul cu următoarele prevederi din documentația de atribuire:

 • „Ambulanța va fi livrată în DDP condiții, conform INCOTERMS 2020, în tranșe în termen de până la 9 luni din data semnării contractului”. 

După părerea contestatorului, termenul de 9 luni ar fi fost prea mic, în contextul războiului din Ucraina, întrucât producătorii europeni ar avea probleme la producerea vehiculelor, fiind criză pe piața de metal, dispozitive electronice, piese de schimb. Potrivit contestatorului, un termen de minim 12 luni ar fi rezonabil, iar termenul stabilit de 9 luni ar crea impresia că s-ar dori favorizarea unui anumit agent economic care ar deține aceste ambulanțe în stoc și s-ar putea încadra în acest termen. Pe parcursul examinării contestației, beneficiarul final a fost de acord să reformuleze specificația după cum urmează „Ambulanta va fi livrată în DDP condiții, conform INCOTERMS 2020, în tranșe în termen de până la 12 luni din data semnării contractului”. În condițiile în care beneficiarul final a acceptat modificarea, ANSC a admis pretenția dată.

 • „Garda la sol minimum 200 mm”;

Contestatorul a solicitat ca acest parametru să fie modificat în „Garda la sol 150 – 200 mm”, pentru a permite participarea mai multor agenți economici cu o gamă mai variată de modele de vehicule. În ședința de examinare a contestației, reprezentantul contestatorului a argumentat că „mașinile de ce sunt mai înalte, de la sol până la caroserie, ele sunt mai periculoase pentru transportarea pacienților cu patologii periculoase pentru viață. Această pretenție a fost respinsă de ANSC, luând în considerare argumentele CAPCS potrivit cărora, în caietul de sarcini este prevăzută eroare de ±5%, limita de jos fiind admisibilă până la 190 mm, dar și afirmația contestatorului că se poate încadra în această limită. Necesitatea de a stabili garda la sol de 200 mm a fost argumentată de CAPCS prin faptul că autovehiculele sunt destinate pentru localități rurale, unde ambulanțele cu garda la sol mai joasă nu vor putea face față calității precare a drumurilor.

 • livrarea consumabilelor pentru dispozitivele cu care vor fi dotate ambulanțele pe întreaga perioadă de garanție;

Contestatorul a afirmat că autoritatea contractantă nu a indicat cantitatea de consumabile, și termenul de garanție fiind de 36 de luni, operatorul economic nu poate estima ce cantitate de consumabile va fi necesară pe această perioadă. Această pretenție a fost considerată tardivă de ANSC, fiind depusă într-un supliment la contestație remis mai târziu de 10 zile de la momentul când s-a luat cunoștință de această prevedere.

 

A doua contestație asupra documentației de atribuire a fost depusă de „Mercuriy Trade” SRL la data de 20.02.2023. Pretențiile contestatorului au fost următoarele:

 • modelul de contract prezentat de către autoritatea contractantă ar conține clauze contradictorii cerințelor anunțului de participare publicat, respectiv anunțul de participare în limba română și cel publicat în limba engleză ar conține cerințe contradictorii în ceea ce ține de anul de producere a ambulanțelor;

Urmare a acestei pretenții, au fost operate modificări, stabilindu-se că ambulanțele nu vor fi mai vechi de anul 2022. Respectiv ANSC a admis această pretenție.

 • cerința prezentării ofertelor în Euro, care ar limita posibilitatea acestuia de a participa la procedura de achiziție publică din litigiu;

Autoritatea contractantă a răspuns că „în documentația de atribuire s-a indicat că se acceptă prezentarea garanției pentru ofertă și de bună execuție atât în Euro cât și în lei MDL, fiind indicate ambele conturi IBAN în acest sens”.

 • inacțiunea autorității contractante de a răspunde la solicitările de clarificări pe marginea documentației de atribuire;

Autoritatea contractantă s-a obligat să ofere răspuns la toate solicitările de clarificare, imediat ce urma să primească răspuns de la  beneficiarul final –   Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP). Respectiv, ANSC a admis această pretenție.

 

A treia contestație asupra documentației de atribuire a fost depusă de „Mercuriy Trade” SRL la data de 27.03.2023. Prin aceasta, „Mercuriy Trade” SRL a înaintat următoarele pretenții:

 •  Anul producerii auto ambulanței nu mai vechi de anul 2022.. Această cerință a fost divizată de cerința „Anul producerii echipamentelor nu mai vechi de anul 2022”. 

În opinia contestatorului, indicarea anului producerii ambulanței nu mai vechi de 2022 ar constitui un risc pentru autoritatea contractantă din motiv că aceasta ar fi obligată „să procure ambulanțe pe baza șasiului/vehiculelor/produse mai vechi de anul 2022, astfel compromițând principiul utilizării eficiente a banilor publici, iar pe operatorii economici cu bună credință, cei cu producere actuală să-i dezavantajeze în raport cu cei care au stocuri din 2021”. Pretenția  fost respinsă de ANSC, care a conchis că în contractul model e prevăzut la pct. 6.1 lit. k): ,,Autoturismele trebuie să fie noi, neutilizate, produse nu mai vechi de anul 2022 și fără parcurs”.

 • Acceptarea ca metoda de plată pentru nerezidenți prin acreditiv bancar, susținând că astfel s-ar încălca „principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu, în privința ofertanților și operatorilor economici”.

ANSC a acceptat acest argument, constatând că autoritatea contractantă a justificat modalitatea de plată acceptată pentru nerezidenți prin intenția acesteia de a asigura o concurență mai mare, însă nu a fost în măsură să argumenteze/probeze că de fapt, această modalitate nu ar pune în condiții inegale rezidenții. ANSC a reținut argumentul că aceste condiții ar dezavantaja ofertanții rezidenți, în condițiile în care utilizarea instrumentului financiar are impact asupra modalității de formare a prețului, iar în acest sens, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate urmează să elimine elementele de natură discriminatorie, respectiv, să formuleze cerințele, în așa mod, încât acestea să nu faciliteze operatorii economici nerezidenți în raport cu cei rezidenți ce intenționează să participe la procedura de achiziție publică în cauză.

 

A patra contestație asupra documentației de atribuire a fost depusă de ,,Mercuriy Trade” SRL la data de 15.05.2023. Contestatorul și-a exprimat dezacordul față de neprelungirea termenului de depunere a ofertelor, care ar fi fost necesar în rezultatul modificărilor operate la documentația de atribuire. De asemenea operatorul economic contestator susține că autoritatea contractantă nu ar fi oferit răspuns la clarificările depuse, respectiv acesta a fost în imposibilitate de a elabora oferta.  Contestația a fost respinsă ca neîntemeiată.

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII OFERTELOR

Pentru primul lot, ambulanțe de tip B 4×4, a fost depusă o singură ofertă, din partea operatorului economic ,,Mercuriy Trade” SRL, care a fost respinsă. Pentru lotul al doilea, ambulanțe de tip B 4×2, au fost depuse 4 oferte. În rezultatul evaluării pentru lotul al doilea, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de SC Deltamed SRL, o companie românească, care a oferit un preț de 3 423 500 Euro, după ce a fost respinsă oferta operatorului ,,Mercuriy Trade” SRL pentru același lot.

În sistemul MTender, oferta cu cel mai mic preț apare a fi cea depusă de operatorul economic ,,Mercuriy Trade” SRL. Totuși, analizând actele depuse, observăm că lipsesc unele documente obligatorii, fiind atașate în schimb o contestație, solicitări de clarificare și capturi de ecran de pe solicitările de clarificare. În sistemul MTender, a fost atașată nota informativă nr. Rg02-1760 din 15.06.2023, de unde aflăm că oferta ,,Mercuriy Trade” SRL pentru ambele loturi a fost respinsă deoarece nu a fost atașat formularul specificațiilor tehnice și garanția pentru ofertă în cuantum de 2%, documente solicitate obligatorii conform documentației de atribuire și art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Considerăm că, oferta ,,Mercuriy Trade” nu poate fi considerată o ofertă ca atare, fiind depusă mai curând ca formă de boicot față de acțiunile autorității contractante, pe care acest operator economic le consideră ilegale. În sistemul MTender nu au fost atașate oferta tehnică, garanția bancară, și nici alte acte obligatorii. În schimb, au fost atașate mai multe documente ce repetă solicitările de clarificare depuse prin intermediul MTender, precum și o contestație formulată în adresa ANSC. De asemenea, ,,Mercuriy Trade” SRL nu a răspuns la întrebările ANSC cu privire la motivele de neconformitate a ofertei sale.

Din același răspuns, reiese că lotul nr. 1 (ambulanțe de tip B 4×4) a fost anulat, în lipsa unor oferte conforme, în timp ce lotul nr. 2 (ambulanțe de tip B 4×2) a fost atribuit operatorului economic SC Deltamed SRL.

 

 

 

În continuare, decizia de atribuire a lotului nr. 2 ofertantului SC Deltamed SRL a nemulțumit ceilalți ofertanți. Astfel, asupra deciziei de atribuire au fost depuse 3 contestații de ,,Mercuriy Trade” SRL, GGA International Group SRL și Deniauto SRL.

 

 

CONTESTAȚIILE DEPUSE ASUPRA REZULTATELOR PROCEDURII

 

Contestația ,,Mercuriy Trade” SRL asupra rezultatelor procedurii 

Contestația depusă de ,,Mercuriy Trade” SRL asupra rezultatelor procedurii a fost respinsă de ANSC prin decizia nr. 03D-428-23 din 05.07.2023, din considerentul că acest operator economic nu a demonstrat interesul în obținerea unui contract de achiziții publice, având în vedere neconformitatea ofertei sale.

Totuși, din decizia ANSC nr. 03D-428-23 din 05.07.2023, prin care a fost respinsă contestația, regăsim integral pretențiile acestui operator economic cu referire la oferta SC Deltamed SRL. În opinia contestatorului, oferta câștigătoare este neconformă, respectiv urma a fi respinsă de autoritatea contractantă. Motivele de neconformitate a ofertei SC Deltamed SRL, invocate de ,,Mercuriy Trade” SRL, sunt următoarele:

 • Formularul specificației tehnice prezentat de SC Deltamed SRL nu este conform cerințelor pct. 15 din anunțul de participare, nefiind completată coloana nr. 6 a formularului specificației tehnice.
 • Neindicarea de către ofertant la coloanelele ,,Țara de Origine” și „Producătorul” a informațiilor bunului solicitat/ofertat și anume pentru Ambulanțe de tip B 4×2. În schimb, SC Deltamed SRL la coloana nr. 5 ,,Producător” a indicat: ,,Renault Master L3H2”, iar la ,,Țara de Origine” – Franța, fapt care nu corespunde cu informația documentelor suport prezentate, anume: „Propunere financiară 45 raport de testare_renault master.semnat.pdf/ Raport de încercare nr. 182/23”, ce atestă o altă informație și anume că producător al bunului ofertat – ambulanțe de tip B, se prezintă a fi SC Deltamed SRL, țara de origine România. Respectiv, contestatorul conchide că informația prezentată este ambiguă și confuză, deoarece producătorul șasiului ofertat nu este Renault Master L3H2, ci Renault S.A.S., iar bunurile ofertate, ambulanțe de tip B 4×2, nu pot fi de origine din Franța, în cazul când, conform aceluiași document suport anexat la ofertă se indică clar că vehiculul medical și echipamentele sale (ambulanța) este realizat în România, jud. Cluj, com. Gilău, Ferma 8, Halele 20 – 21.
 • SC Deltamed SRL nu a identificat în Formularul Specificații tehnice, modelul articolului presupusului bun ofertat – ambulanțe de tip B 4×2, limitându-se doar la descrierea acestuia, fapt ce ar permite speculații în procesul de executare a contractului. Respectiv, la coloana nr. 3 ,,Modelul articolului” operatorul economic nominalizează utilajele, dispozitivele medicale și echipamentele din dotarea presupusei ambulanțe de tip B 4×2, un oarecare model, iar în coloana coloana nr. 7 ,,Specificație tehnică propusă de operatorul economic” indică un altfel model a articolului.
 • Formularul DUAE prezentat este altul decât cel aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor, nu cuprinde conținutul integral (lipsește întreg capitolul VI).
 • Scrisoarea de garanție bancară nr. GI/85750 din 28.04.2023 nu întrunește cerințele solicitate în documentația de licitație și nici a Formularului anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, în partea ce ține de specificarea tuturor situațiilor de risc nominalizate și anume a neindicării situației de risc de neexecuarea condițiilor documentației de atribuire. 
 • Lipsesc următoarele documente obligatorii:
 1. Lista accesoriilor echipamentului oferit, de la producător în limba română și rusă sau engleză, conform supct. 7 a pct. 15 din Anunțul de participare;
 2. Certificatul de Conformitate CE și/sau declarația de conformitate CE de la producător, pentru următoarele dispozitive: targă rigidă, scaun cu rotile și sistem de fixare pentru pacient, dispozitiv de extracție de tip KED, atele vacuum pentru imobilizarea membrelor superioare și inferioare, butelia de oxigen 2l ș.a., conform cerinței din subpct 8 a pct. 15 din Anunțul de participare;
 3. Confirmarea respectării standardului de calitate ISO 9001/2008 pentru următoarele dispozitive medicale: targă principală, targă rigidă reglabilă tip lopată din aluminiu, targă rigidă completă pentru coloana vertebrală; saltea vacuum; scaun cu rotile și sistem de fixare pentru pacient; dispozitiv de extracție tip KED, atele vacuum pentru imobilizarea membrelor superioare și inferioare; instalație fixă de oxigen; oxigen portabil; aspiratoare; defibrilator semiautomat, dispozitiv ECG cu geantă de transportare; seringă electrică automată; sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile, conform Specificației tehnice solicitate de către autoritatea contractantă;
 • Formularul specificației tehnice diferă de cerințele din documentația de atribuire elaborată de autoritatea contractantă. Este atașată o broșură cu un tabel pentru autovehiculul Renault Master L3H2, cu anumiți parametri, însă în aceeași broșură este și un alt tabel, pentru aceeași versiune, doar că diferă parametrii. În tabelul indicat în Broșura prezentată pentru Renault Master L3H2 (pagina 9), sunt prezentați următorii parametri: – propulsie cu roți RS; – lungimea totală: 6225 mm; – lungimea cargo la h de 1,1 m de la pardoseală – 3680 mm, – gardă la sol: 197-208 mm. Însă, în aceeași broșură este indicat un alt tabel (pagina 11) pentru aceeași versiune, doar că parametrii diferă esențial de indicii primului table și anume: – lungimea totală: 6225 mm, – lungimea cargo la h de 1,1 m de la podea – 2640 mm – gardă la sol – 172 mm. Respectiv, în tabelul de încercări indicat la pagina 18/41 paragraful 4.4.4.2: – lungimea cargo la h de 1,1 m constituie 2800 mm, ceea ce rezultă că nu corespunde cerințelor solicitate deoarece lungimea constituie 2800 mm, ceea ce este mai mică decît lungimea minima solicitată în documentația de atribuire – min. 3000 mm. 
 • Specificațiile din broșura atașată nu corespund celor din documentația de atribuire în ceea ce ține de următoarele echipamente: defibrilator, geantă de transportare cablu de alimentare DC, seringă electrică automată cu baterie încorporată cablu de alimentare AC, cutie frigorifică, kit pentru membre amputate, sistem tourniquet manual un tub de conectare 1 metru, proiector flexibil.

 

Contestațiile GGA International Group SRL și Deniauto SRL asupra rezultatelor procedurii

Cele două contestații au fost examinate de ANSC în cadrul aceleiași ședințe din 13 iulie 2023. Argumentele celor doi contestatori în mare coincid, și se repetă cu cele invocate de ,,Mercuriy Trade” SRL.

 

Pretențiile GGA International Group SRL

În ședința de examinare a contestației, reprezentantul GGA International Group SRL a reiterat doar o parte din pretențiile din contestația depusă în formă scrisă, din cauză că acestea ar fi numeroase. Pretențiile exprimate în ședință au fost următoarele:

 • Ofertantul câștigător nu a prezentat certificatul 10G, care corespunde EN 1789 (crash test), ci doar un raport de încercare emis de Registrul Auto Român (RAR). Contestatorul a invocat că RAR nu este un organism de certificare, și nu are un laborator pentru a efectua astfel de testări pe teritoriul României; 
 • Specificațiile tehnice indicate nu s-ar regăsi în broșurile atașate;
 • Aspiratorul de secreții OB 500 nu are baterie inclusă și nu este mobil. Nu are geanta necesară pentru a acorda asistență;
 • Defibrilatorul D60 nu corespunde caietului de sarcini, nu dispune de echipamente de alarmă vizuală și sonoră.

 

 

Punctul de vedere al CAPCS

CAPCS a menținut poziția precum că oferta câștigătoare este conformă cu documentația de atribuire. Reprezentantul CAPCS a menționat în ședință că evaluarea tehnică a fost realizată de CNAMUP, beneficiarul final, care s-a și expus printr-o scrisoare asupra tuturor pretențiilor din contestație, ci nu de CAPCS. Respectiv, poziția exprimată a fost următoarea:

  • Grupul de lucru a considerat că RAR (Registrul Auto Român) este un organism autorizat omologat  cu cele care eliberează certificate EN 1789 și are atribuții de testare;
  • Ofertantul câștigător a depus o serie de acte care ar demonstra că specificațiile bunurilor propuse ar corespunde documentației de atribuire;
  • Aspiratorul de secreții OB500 este un model de aspirator staționar, însă a fost prezentat și un alt model de aspirator mobil, al producătorului Venmer;
  • Referitor la defibrilator, CNAMUP ar fi făcut o analiză și ar fi constatat că acesta ar corespunde.

 

Poziția SC Deltamed SRL

Deltamed a declarat că oferta corespunde documentației de atribuire în proporție de 100%. Cu referire la competența RAR de a certifica ambulanțe, aceștia au menționat că RAR este o instituție înființată de Guvernul României și agreată de Uniunea Europeană. Ofertantul câștigător face referire la Hotărârea de Guvern din România nr 786 din 08.11.1992, potrivit căreia, RAR are atribuții de omologare și supraveghere a pieței autovehiculelor, remorcilor și componentelor acestora, deținând și posibilitatea de a emite rapoarte de încercare pentru verificarea conformității cu cerințele EN 1789. SC Deltamed SRL a mai prezentat o scrisoare din partea RAR, prin care aceștia ar certifica componentele ambulanțelor fabricate de Deltamed utilizând șasiul Renault, denumire comercială Master, echipat ca și ambulanțe.

 

Contestatorul GGA International Group SRL nu a fost de acord cu argumentele SC Deltamed SRL, argumentând că ultimul nu are autorizație de a produce ambulanțe pe șasiu Renault Master, conform standardelor EN1789, și că nicio ambulanță de acest model nu ar fi fost livrată în România sau Uniunea Europeană în baza raportului RAR. Totodată, GGA International Group oferă ca exemplu certificatul EN1789 prezentat de alt ofertant în cadrul procedurii, pentru ambulanțe, reutilate în Turcia, pe același model de șasiu. 

 

Reprezentantul Deltamed a afirmat că nu a pregătit o astfel de autorizație, pentru că nu a fost solicitată în caietul de sarcini. Referitor la valabilitatea documentelor, acesta consideră că valabilitatea lor poate fi contestată doar în fața autorităților europene.

 

 

Pretențiile Deniauto SRL

În ședință, reprezentantul Deniauto SRL, s-a referit doar la pretențiile ce nu au fost expuse de celălalt contestator, și anume:

 • Cutia frigorifică – nu este certificată ca dispozitiv medical, ci este o cutie frigorifică casnică.

 

 

Punctul de vedere al beneficiarului final CNAMUP și CAPCS

Potrivit CNAMUP, cutia frigorifică nu necesită certificat Conformitate europeană (CE), pentru că e suficient și un dispozitiv casnic pentru depozitarea medicamentelor. Reprezentantul CAPCS a afirmat că în caietul de sarcini nu s-a solicitat CE ca dispozitiv medical pentru cutia frigorifică.

 

 

ESTE SAU NU CONFORMĂ OFERTA DESEMNATĂ CÂȘTIGĂTOARE?

În ceea ce ne privește, nu considerăm că raportul emis de Registrul Auto Român (RAR)  poate ține loc de certificatul EN1789, acesta nefiind un organism de certificare recunoscut la nivelul Uniunii Europene. La o simplă căutare pe internet, aflăm că certificatul EN nu se referă doar la caroserie și la caracteristicile autoturismului, dar și la echipamentele și la dispozitivele din interiorul ambulanței, având în vedere că dispozitivele medicale să fie utilizate în și în afara vehiculului de ambulanță, în afara structurii spitalului sau clinicii și în situații și condiții de mediu care, desigur, ar putea fi semnificativ diferite de cele găsite în mod normal în structurile standard. 

În cazul certificării EN1789, se acordă o atenție și o importanță considerabilă cerințelor de conformitate atât ale dispozitivului, cât și ale structurii de fixare a acestuia, care trebuie să poată ține dispozitivul și să reziste la forța de accelerare și decelerare de 10 G atât longitudinal (înapoi și înainte), transversal (de la stânga la dreapta) și într-o cădere verticală de 10G. Punctul 4.5.9 din UNI EN 1789 precizează că „toate persoanele și obiectele precum: dispozitivele medicale, instrumentele și obiectele utilizate în mod obișnuit la bordul ambulanței trebuie să fie depozitate, instalate sau ținute în așa fel încât să nu devină gloanțe (tr. ,,bullets”) în caz de accelerare/decelerare cu o forță de până la 10G înainte, înapoi, vertical sau transversal. La testare, întregul produs nu ar trebui să provoace daune persoanelor din interiorul ambulanței, iar pacientul nu trebuie să se miște mai mult de 150 mm.

 Nu considerăm că Registrul Auto Român (RAR) dispune de capacități de efectuare a unor astfel de testări, prin urmare, raportul de încercări prezentat nu poate echivala cu un certificat EN1789. În aceeași ordine de idei, nu considerăm că poate fi acceptat nici argumentul că o cutie frigorifică de uz casnic ar îndeplini necesitățile beneficiarului final or, aceasta nefiind certificată corespunzător, ar putea fi inadecvată pentru folosire în interiorul ambulanței. În documentația de atribuire s-a solicitat un frigider pentru medicamente, iar odată ce scopul este de păstrare a medicamentelor, acest dispozitiv trebuie să corespundă normelor GDP, respectiv are nevoie de certificat CE. 

 

Probleme în oferta SC Deltamed SRL:

    • Lipsește certificatul EN 1789. Compania prezintă un raport de la Registrul Auto Român  (care specifică că rezultatele testării ar fi în conformitate cu ISO). Cu toate acestea, Registrul Auto Român nu este un organism de certificare EN 1789, recunoscut la nivelul Uniunii Europene;
    • Lipsește specificația tehnică atașată conform cerințelor, respectiv nu e clară și nu poate fi apreciată configurația aparatelor medicale furnizate, consumabilele și accesoriile necesare;
    • Lipsește certificatul „CE” sau/și declarația de conformitate „CE” pentru dispozitivele medicale din ofertă;
    • Există neconcordanțe între denumirea și producătorul dispozitivelor medicale din oferta tehnică și broșuri/producător/denumire comercială a broșurilor atașate la ofertă;
    • Aspiratorul de secreții nu are baterie inclusă și nu este mobil, ceea ce nu corespunde cerințelor caietului de sarcini. Caracteristicile modelului ofertat OB 500 nu corespunde în mai multe privințe: rezistență la cădere; lovituri;  apă și dezinfectanți; nu are regulator de vacuum incorporate. De asemenea, nu este robust, portabil și compact deoarece este un sistem din 3 componente, nu are mod de funcționare continuu în baza bateriei incorporate și nu are autonomie minim 60  min.  Nu are geantă de transport. 
    • Pentru cutia frigorifică este prezentată doar o declarație „CE”, dar nu pentru dispozitiv medical, dar pentru dispozitiv electric casnic;
    • Nu este specificată configurația ofertei, deci nu scrie clar ce module, ce accesorii și ce consumabile sunt incluse:
Considerente generale:  

defibrilator automat cu monitor, construcție  robustă cu suprafețe ușor de curățat, ușor de  manipulate și utilizat, ușor de transportat;  

Corespunde.
Echipat cu sisteme de alarmă minim pentru:  

desprindere electrozi;  

asistolie;  

tahicardie;  

bradicardie;  

fibrilație;  

cu sisteme digitale de ajustare pentru nivelurile de  alarmă.  

– Nu corespunde. 

Este  denaturată afirmația  

ofertantului cu privire la  funcția de Autotestare. Funcția  respectivă este caracteristică tuturor echipamentelor  digitale și se referă strict la  verificarea funcționării  corespunzătoare a  echipamentului.  

Referitor la funcțiile de alarmă  destinate asigurării siguranței pacient și medic este o  inducere în eroare. 

Să permită afișarea și supravegherea:

traseu ECG;

detecție Paceaker;

Modul AED;

valorilor SpO2;

tensiunea arterială non-invazivă;

status baterie, NU ESTE;

status alarme, NU ESTE;

zi, data;

contorizarea și înregistrarea fiecărui șoc  administrat;

să dispună de un meniu de acces rapid și sigur  pentru opțiuni și energia de șoc.

Nu corespunde.
Să dispună de un terminal dedicat pentru testarea  funcționării corespunzătoare a padelelor.Lipsește.
Să dispună de sisteme de alarmă vizuale și sonore cu  privire la descarcarea bateriei.Lipsește.
Sistemul să poată lucra cu padele reutilizabile, cât și cu  padele de unică folosință.Corespunde.
Padelele trebuie sa fie interschimbabile.Nu corespunde.
Sistemul trebuie să recunoască automat tipul de padele – adult/copil și să limiteze puterea șocului electric la 50 J pentru padele copil.Nu se confirmă limitarea automată a  șocului.
Sistemul trebuie să recunoască și să afișeze vizual pe  monitor poziționarea corectă a padelei pe torace.Nu are astfel de caracteristică.
Sistemul trebuie să dispună opțional de opțiune hardware și  să poată fi utilizate și padele invazive.Lipsește.
Sistemul trebuie să prezinte opțiuni pentru: Modul AED  inclus, Modul SpO2 inclus, modul NIBP opțional – sistemul  trebuie să poată funcționa ca un pacemaker extern inclus;

printarea în mod automatic sau manual pe 1 canal;

– lățime hîrtie 48 mm sau alte dimensiuni standard;

– viteza de printare 25, 50 mm/sec.

Ofertantul afirmă că deține, în lipsa  documentelor probatorii.
Captura semnalului ECG să se poată face: prin intermediul  padelelor de defibrilare, electrozilor de unică folosință sau  electrozilor reutilizabili.Caracteristică ce nu se confirmă în datele broșurii prezentate.
Recunoașterea pacemaker să fie automată.Specificația nu se confirmă în datele  pliantului prezentat.
Domeniul de frecvență cardiacă de la 30 la 300 bpm.Corespunde.
Să dispună de sisteme de alarmă pentru: dezlipire electrod,  asistolie, tahicardie, bradicardie, fibrilație;Nu corespunde.
Înregistrare: memorie internă de 2 GB minim.Corespunde.

 

Parametrii tehnici defibrilare: 
Sistem automat de limitare a puterii la 50 J în cazul  în care sistemul recunoaște padelele pediatrice.Specificația nu se confirmă în  datele broșurii prezentate.
Sistem automat de anulare și descărcare șoc pînă la  30 secunde de neutilizare; opțiunea se poate activa  și manual.Nu corespunde.
Alte caracteristici tehnice  

Monitor: HD color, 7 inchi, permite afișarea: traseu  ECG, Pacemaker detectat, Mod AED, SpO2,  tensiune arterială noninvazivă (opțional).

Corespunde.
Status baterie, alarme, data și ora, contorizare  automată șocuri.Nu are.

 

 

CONCLUZII

Analizând argumentele din toate contestațiile depuse, observăm că toți ofertanții în afară de cel câștigător, au acuzat autoritatea contractantă de faptul că, a fost desemnată câștigătoare o ofertă care nu corespunde documentației de atribuire, dar și că ar fi favorizat un anumit operator economic. Autoritatea contractantă își menține decizia de atribuire a contractului către SC Deltamed SRL, dar justifică această decizie exclusiv prin prisma evaluării tehnice realizate de beneficiarul final CNAMUP. Spre deosebire de alte ședințe de examinare a contestațiilor, reprezentantul CAPCS nu a expus la fel de explicit, exact și cu referire la prevederile legale concrete, argumente privind conformitatea ofertei desemnate câștigătoare. Se crează impresia că CAPCS nu-și asumă în totalitate decizia, ci ar fi mai curând pusă în situația de a accepta oferta care convine beneficiarului final CNAMUP, autoritatea care a și realizat evaluarea tehnică și a transmis scrisoarea cu răspuns la pretențiile contestatorilor către CAPCS. Unul dintre contestatori a declarat în cadrul ședinței de examinare a contestației că a fost telefonat în repetate rânduri de reprezentanți ai CNAMUP, fiind rugat să retragă contestația asupra rezultatelor procedurii. Deși nu avem cum să cunoaștem despre veridicitatea acestor declarații, observăm totuși că, numărul de acuzații la adresa autorității contractante și beneficiarului final CNAMUP este foarte mare, ceea ce constituie un indicator de risc. În ceea ce ne privește, considerăm că oferta SC Deltamed SRL nu este conformă, respectiv urma a fi descalificată. 

 

 

Sursa foto: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).