Blog

Revizii

ANSC vs Autorități contractante – problematica neexecutării deciziilor

Autor: Olga Diaconu

Crearea ANSC prin Hotărârea Parlamentului nr. 721 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale privind Soluționarea Contestațiilor a fost una dintre prioritățile reformei achizițiilor publice în contextul angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de Asociere cu UE în anul 2014. Rolul ANSC a fost acela al unei „instituții imparțiale și independente, însărcinată cu revizuirea deciziilor luate de autoritățile sau entitățile contractante”, care ar trebui să prevină numeroasele nereguli admise, anterior, în procedurile de achiziții publice. 

Reforma pare să fi rămas însă parțial blocată de refuzul unor autorități contractante de a se conforma Deciziilor ANSC, recurgând în mod conștient și intenționat la diverse tactici de eludare a dispozițiilor acestora, abuzuri care prejudiciază enorm bugetul de stat. La aceste concluzii a ajuns echipa AGER în rezultatul monitorizării a 317 decizii ANSC pronunțate în perioada mai – august 2019. 

Una dintre autoritățile contractante „codașe” la capitolul executării deciziilor ANSC este Direcția Generală Locativ – Comunală și Amenajare. Deși cunoșteau despre contestațiile depuse, reprezentanții AC și-au făcut un obicei din ignorarea solicitărilor ANSC de a prelungi termenul de valabilitate al ofertelor depuse și de reevaluare a acestora, anulând integral mai multe proceduri de achiziții, pe aceleași temeiuri. 

Prima situație de această natură am constatat-o în procedura de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1553260096823 privind achiziționarea echipamentelor de joacă pentru copii, cu valoarea estimată de  6 250 000 lei. După ce ANSC a decis anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertelor prezentate, DGLCA a anulat procedura de atribuire, motivând expirarea termenului de valabilitate al ofertelor. Însă prin scrisoarea nr. 05/853/19 din 08.05.2019, ANSC a atras atenția autorității contractante despre necesitatea examinării oportunității solicitării prelungirii termenului valabilității ofertelor, recomandări care au fost ignorate. 

Un caz identic am identificat și în procedura  nr. ocds-b3wdp1-MD-1551882556342, inițiată, de asemenea, de către DGLCA, privind achiziționarea de echipamente de fitness, cu valoarea estimată de 6 580 000 lei. Ca și în cazul precedent, AC a anulat procedura după ce ANSC a dispus anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertelor. Și de această dată motivul invocat de AC a fost expirarea valabilității ofertelor, după ce ignorase cerința Agenţiei cu privire la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a ofertelor prezentate de ofertanți. Procedura fiind contestată repetat, ANSC a constatat abuzul admis de AC și crearea artificială a circumstanțelor de anulare a procedurii de achiziție publică, însă a respins contestația asupra deciziei de anulare, fiind în imposibilitate de a adopta măsuri de remediere.

Nici ÎM Regia „EXDRUPO” nu excelează la capitolul respectării prevederilor legale privind achizițiile publice. În cadrul procedurii privind achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2019-2020, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1551168115093 (valoarea estimată – 300 000 lei), ANSC a pronunțat patru decizii asupra contestațiilor depuse, fără a reuși să disciplineze autoritatea contractantă.

Prima decizie a anulat decizia de atribuire și a obligat autoritatea contractantă să reevalueze ofertele primite în cadrul procedurii. Fără a ține cont de decizia ANSC, prin decizia grupului de lucru nr. 35 din 23.05.2019, AC a anulat procedura, motivând că dispune de dreptul de a lua această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică în situația în care ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare.

 Prin cea de-a doua Decizie ANSC, s-a anulat decizia de anulare și s-a dispus reevaluarea ofertei „Garanție” S.A. AC a dispus însă descalificarea operatorului economic „Garanție” S.A. sub pretextul neprezentării unui act solicitat prin DUAE în decurs de o zi și a anulat procedura. 

Prin cea de-a treia Decizie ANSC, a fost anulată decizia de anulare și dispusă repetat reevaluarea ofertei „Garanție” S.A., constatând că documentația de atribuire nu conținea referințe cu privire la termenul de o zi de prezentare a actelor prevăzute în DUAE. De această dată, AC a anulat procedura sub pretextul expirării termenului de valabilitate al ofertelor. De menționat că prin scrisoarea nr. 05/875/19 din 14.05.2019, ANSC indicase expres că autoritatea contractantă urmează să examineze oportunitatea solicitării prelungirii termenului valabilității ofertelor, dar aceasta a fost ignorată.

Prin cea de-a patra Decizie, ANSC a constatat că ÎM Regia „EXDRUPO” a creat artificial circumstanțe de anulare a procedurii de achiziţie publică, aceste acţiuni ale membrilor grupului de lucru trezind bănuială rezonabilă de încălcare a legislaţiei. Totuși contestația a fost respinsă, în lipsa prerogativelor ANSC de remediere a situației respective.

Un alt caz de sfidare a deciziilor ANSC a fost constatat în cadrul procedurii ocds-b3wdp1-MD-1550245627957 (valoarea estimată – 6 825 000 lei) privind achiziționarea de materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie, inițiată de IP USMF „Nicolae Testimițanu”.

Prin Decizia ANSC a fost anulată decizia de atribuire din considerentul descalificării neîntemeiate a unui ofertant din motiv că nu prezentase anumite acte care, printre altele, nici măcar nu fuseseră solicitate de AC conform documentației de atribuire. În rezultatul reevaluării ofertelor, unele loturi au fost anulate de autoritatea contractantă.

Printr-o a doua Decizie ANSC, s-a constatat că autoritatea contractantă folosise drept pretext pentru anularea loturilor nr. 564, nr. 567 – 569, faptul că nu ar fi fost respectate principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice stabilite la art. 7 din Legea nr. 131/15, în special cel al tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, precum și cel al asigurării concurenței. ANSC a mai constatat că AC a decis anularea loturilor nr. 572 – 575 din considerentul că valoarea ofertelor prezentate depășește valoarea estimată. În rezultatul examinării contestației, ANSC a apreciat că temeiurile invocate de autoritatea contractantă nu sunt prevăzute de legislația în vigoare. Agenția a apreciat că art. 7 din Legea nr. 131/15 reglementează principiile relațiilor privind achizițiile publice, însă nu poate fi aplicat în scopul anulării procedurii de achiziție publică sau a loturilor aferente acesteia. Efectiv, IP USMF „Nicolae Testemițanu” a desconsiderat aprecierea legală emisă de către instituția competentă pentru soluționarea contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, distorsionând sensul acestora în favoarea sa. 

O altă autoritate contractantă, Consiliul Raional Cahul a abordat tactica jocului de-a șoarecele și pisica cu ANSC, desemnând câștigătoare, repetat, oferte constatate ca fiind neconforme prin decizii anterioare ale ANSC în procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1552554291364 privind achiziționarea pubelelor (valoarea estimată – 2 446 250 lei).

Prin prima Decizie ANSC s-a dispus anularea deciziei de atribuire în favoarea  „Inoxplus” SRL, constatându-se neconformitatea ofertei acestui operator economic. AC a desemnat repetat câștigătoare aceeași ofertă.

Prin cea de-a doua Decizie ANSC s-a anulat repetat decizia de atribuire, avându-se în vedere constatările din prima Decizie ANSC. AC a desemnat repetat câștigătoarea aceeași ofertă.

Astfel, prin decizia nr. 03d-415-19, ANSC a anulat pentru a treia oară decizia de atribuire a contractului de achiziții aceluiași operator economic – „Inoxplus” SRL. Nu cunoaștem dacă, din acest moment, AC a decis să respecte legislația sau dacă alți ofertanți au obosit să mai conteste rezultatele procedurii de achiziții.

Am identificat și operatori economici ale căror oferte au atins performanța de a fi desemnate câștigătoare repetat, în pofida Deciziilor ANSC, în mai multe proceduri de achiziții.

Oferta „Intermed” SRL depusă în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1552315096405 privind achiziționarea „Dispozitivelor medicale Unitate ecografică şi Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie”, inițiată de către IMSP Spitalul Raional Fălești, a fost considerată neconformă prin Decizia ANSC. AC a desemnat din nou câștigătoare aceeași ofertă, respectiv, a fost depusă o nouă contestație, în rezultatul căreia ANSC a decis anularea procedurii din motivul neconformității tuturor ofertelor depuse, prin decizia nr.03D-333-19.

Similar, în procedura  nr. 19/00007 din 23.04.2019, inițiată de CAPCS privind achiziționarea centralizată a protezelor de șold totală necimentată tip 1, a fost emisă decizia de atribuire în favoarea operatorului economic „Intermed” SRL. Decizia de atribuire a fost anulată prin Decizia ANSC nr. 03D-327-19, iar ulterior AC a emis o nouă decizie de atribuire în favoarea aceluiași operator economic. Prin Decizia nr. 03D-454-19, ANSC a anulat procedura.

Un alt caz în care care autoritatea contractantă a ignorat dispozițiile ANSC este procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1553073087282 privind achiziționarea lenjeriei de pat/echipament de protecție, inițiată de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Astfel, ANSC a dispus, prin Decizia nr. 03D-340-19, anularea deciziei de atribuire a contractului, în parte ce ține de lotul „Plapume” și a obligat AC, ca măsură de remediere, să reevalueze ofertele cu luarea în considerare a constatărilor referitor la faptul că ofertantul desemnat câștigător („Millinertex” SRL) nu a prezentat un document care ar confirma cert specificația tehnică ce ține de „densitatea materiei prime de 682 g/m2”, or certificatul de conformitate nr. OCICC13C0005832-19 prezentat de OE nu reflectă toți parametrii tehnici, și anume densitatea plapumelor. AC a atribuit repetat operatorului economic „Millinertex” SRL contractul la procedura de achiziție publică. Deși autoritatea contractantă și-a argumentat decizia de atribuire repetată prin faptul că operatorul a prezentat la solicitare certificatul de conformitate în partea ce ține de densitatea materiei prime de 682 g/m2, studiind documentele cu pricina însă, am observat că informațiile privind conformitatea bunului oferit sunt contradictorii or, pe de o parte, la ofertă operatorul economic a prezentat certificatul de conformitate emis de către „Inspecție-Certificare-Calitate” în baza raportului de încercări nr. 158-19C din 16.04.2019, potrivit căruia „mostrele pătură țesută „Армейское” corespund densității de 823 g/m2, iar pe de altă parte pentru a confirma faptul că bunul oferit corespunde specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă (682 g/m2), operatorul economic prezintă un alt raport de încercări emis de către „Pielart-AIRIN” SRL cu nr. 278-19 din 19.06.2019, care nu are nicio legătură cu certificatul de conformitate nr. OCICC13C0005832-19 din 22.04.2019, cel din urmă document fiind o cerință obligatorie a autorității contractante prevăzute la pct. 6.3.9 în anunțul de participare și care la rândul său a fost emis în baza altui raport de încercări (nr. 158-19C din 16.04.2019).

Abia după două decizii ale ANSC de anulare a deciziilor de atribuire, în urma reevaluării ofertelor, autoritatea contractantă a respins, la data de 19.07.2019, oferta desemnată anterior câștigătoare de două ori, din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. 

Și mai grav este faptul că unele autorități contractante reușesc să înregistreze contracte de achiziții în pofida Deciziilor ANSC. În cadrul procedurii de achiziții ocds-b3wdp1-MD-1559301571076 privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Centrului de Sănătate din s. Copceac, UTA Găgăuzia, cu valoarea estimată de 1 986 158,34 lei, inițiată de Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Găgăuziei, prin decizia de atribuire din 20.06.2019, contractul de achiziții a fost atribuit operatorului economic  „Vizol-Studio” SRL. La data de 25.06.2019, decizia de atribuire a fost contestată de operatorul economic „Eusevas Cons” SRL. Fără a ține cont de contestația depusă, autoritatea contractantă a încheiat, la data de 28.06.2019, contractul de achiziții nr. 19/21008632 cu operatorul economic desemnat câștigător. Suplimentar, autoritatea contractantă a înregistrat contractul pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice și la Trezoreria Teritorială Sud. Deși prin Decizia ANSC nr. 03D-449-19 s-a dispus anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice din 20.06.2019, inclusiv a contractului nr. 19/21008632 din data 28.06.2019 și toate actele subsecvente acestuia, pe pagina Agenției Achiziții Publice apare, în continuare, acest contract de achiziții. Respectiv, se atestă, pe de o parte, desconsiderarea prevederilor legale și a deciziei ANSC de către AC, iar pe de altă parte, asistăm neputincioși la ilegalitățile admise de AC.

Problema neexecutării Deciziilor ANSC a fost constatată și în Raportul din 01.08.2019 al Comisiei economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului asupra audierii Raportului de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Dl Igor Munteanu, președinte al Comisiei, a menționat în raport: […] Comisia a constatat o problemă ce ține de neexecutarea deciziilor emise de către ANSC, fapt ce denotă o ignoranță din partea managementului ANSC […].

Este pertinentă oare această afirmație în legătură cu responsabilitatea deplină a managementului ANSC pentru problema neexecutării deciziilor, ținând cont de faptul că, actualmente, cadrul legal nu stabilește prerogative sau mecanisme prin care această instituție ar putea asigura executarea propriilor decizii? Totodată, trebuie să menționăm că, în prezent, singura modalitate prin care o parte poate obține executarea dispozițiilor ANSC este prin intermediul instanței de judecată, însă durata excesivă a proceselor de judecată și lipsa încrederii în justiție descurajează recurgerea la instanță. Ar rămâne, probabil, să mizăm pe o implicare mai activă a organelor competente în examinarea fraudelor comise în procedurile de achiziții publice, în speranța că perspectiva atragerii la răspundere ar disciplina persoanele responsabile din cadrul autorităților contractante.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.