Blog

Blocaj sau încălcarea cu bună știință a legii la Consiliul Raional Ialoveni
Revizii

Blocaj sau încălcarea cu bună știință a legii la Consiliul Raional Ialoveni

Autor: Diaconu Olga

 

Pe data de 10 septembrie 2020, Consiliul Raional Ialoveni anunța pe rețelele de socializare despre întâlnirea Administrației raionului cu reprezentanții Asociației primarilor din r-nul Ialoveni, care a avut drept subiect principal de discuție suspendarea lucrărilor de întreținere a drumurilor raionale datorită blocării neîntemeiate a contractului de achiziții publice de către Trezoreria de Stat.

Conform informației, directorul SA „Drumuri Ialoveni” a venit cu un raport despre lucrările deja executate în baza contractului care i-a fost atribuit pentru reparația drumurilor care duc spre localitățile Cărbuna și Cigârleni. Se mai menționează că dna Victoria Marian-Bogos, vicepreședinte al raionului, a adus la cunoștință celor prezenți faptul că s-au executat lucrări în valoare de aprox. 4 milioane de lei din suma totală a contractului de aprox. 7 milioane. 

Pentru a elucida cauza suspendării lucrărilor, ne-am adresat cu o solicitare la Ministerul Finanțelor, care ne-a informat despre anularea contractului de achiziții publice încheiat de Consiliul Raional Ialoveni, ca urmare a neconformării deciziilor obligatorii ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Contractul despre care se vorbește are la bază licitația publică pentru achiziționarea de lucrări pentru întreținerea de rutină și reparația drumurilor cu litera „L” locale CRI”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1588750652584, cu valoarea estimată de 7 993 437, lei, fără TVA. În rezultatul evaluării ofertelor, la data de 29.05.2020, contractul de achiziții a fost atribuit S.A. „Drumuri Ialoveni”. 

Rezultatele procedurii de achiziții au fost contestate de operatorul economic „Vicoliv Grup” SRL. Contestatorul a invocat că oferta sa a fost descalificată neîntemeiat. Totodată, acesta nu este de acord cu desemnarea drept câștigătoare a ofertei „Drumuri Ialoveni” SA, motivând că acest operator economic a trișat când a întocmit oferta sa financiară prin faptul că a cotat mai multe resurse cu prețul de 0,00 (zero) lei, după cum urmează: 

– Nisip bitumat – 70,56 tone; 

– Bumbac de șters – 11,7 kg; 

– Oțel pătrat lam. cald lt = 30 mm – 317,52 kg; 

– Macara de fereastră; 

– Agregat pentru ridicat mortar, etc.

 

Contestatrul „Vicoliv Grup” SRL a mai menționat că „dacă „Drumuri Ialoveni” SA, întocmea oferta conform tuturor cerințelor din caietul de sarcini și chiar dacă, includea cele mai mici prețuri reale la resursele materiale menționate supra, oferta acestuia, se clasa cu mult peste oferta sa de preț, motivând că, doar la resurse „Nisip bitumat” avea un cost direct de 10584 lei și încă 3921 lei, pentru „Oțel pătrat”, pe când diferența dintre oferta operatorului economic contestator și oferta desemnată câștigătoare este de doar 704 lei”. 

Prin Decizia nr. 03d-410-20 din 26.06.2020, ANSC a constatat că „Drumuri Ialoveni” SA a depus o ofertă aparent anormal de scăzută, însă autoritatea contractantă nu a solicitat justificarea prețului. În acest sens, ANSC face referire la pct. 136 sub-pct. 7) din Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, în procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru are obligația în cazul unei oferte a cărei valoare constituie mai puțin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, să solicite justificări ale prețului anormal de scăzut și să efectueze controlul 10 calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice stipulate în caietul de sarcini. ANSC a mai menționat că operatorii economici nu trebuie să vicieze rezultatul procedurii, prin ofertarea unor prețuri fără suport legal, fapt pentru care autoritatea contractantă are obligația de a evalua ofertele financiare ținând seama de toate elementele avute în vedere la stabilirea acestui preț, pentru a se asigura de fezabilitatea și sustenabilitatea prețului propus în acest sens. În acest temei, constatându-se că oferta S.A. „Drumuri Ialoveni” este neconformă, ANSC a anulat decizia de atribuire și a dispus reevaluarea ofertelor.

Deși ANSC a constatat neconformă oferta S.A. „Drumuri Ialoveni”, Consiliul Raional Ialoveni a desemnat repetat câștigătoare această ofertă prin Decizia de atribuire nr. 7 din 01.07.2020. Această decizie a fost contestată la ANSC de „Vicoliv Grup” SRL, care a invocat că autoritatea contractantă a selectat repetat oferta „Drumuri Ialoveni” SA, în temeiul scrisorii nr. 85 din 30.06.2020, prin care operatorul economic ar fi confirmat că are stocate materiale refolosibile (nisip bituminat 70,56 tone, oțel pătrat laminat 317,52 kg, bumbac de șters 11,7 kg) în cantități necesare și calitate admisibilă pentru executarea lucrărilor de amenajare a straturilor din mixturi asfaltice. „Drumuri Ialoveni” SA a mai menționat că garantează îndeplinirea lucrărilor conform volumelor fizice a lucrărilor din caietul de sarcini, prețurilor din deviz, anexelor, condițiilor tehnice și legislației în vigoare pe obiectul respectiv”, iar ca document justificativ s-a anexat o declarație pe proprie răspundere privind confirmarea existenței la depozit a materialelor refolosibile menționate.

 

Prin Decizia nr. 03D-514-20 din: 24.07.2020, ANSC a reținut că autoritatea contractantă a încălcat decizia sa precedentă, desemnând oferta S.A. „Drumuri Ialoveni” câștigătoare în mod repetat. ANSC mai reiterează că „Drumuri Ialoveni” SA nu a justificat prețul de 0,00 (zero) lei pentru utilaje, iar argumentele expuse de către acesta în conținutul scrisorii nr. 85 din 30.06.2020, au un caracter declarativ și nu pot fi reținute, or, în conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 131/2015, ofertanții sunt obligați să justifice/confirme prin probe concludente, admisibile și pertinente prețurile unitare indicate în ofertă și anume că acestea sunt prețuri reale bazate pe oferte/contracte comerciale etc., care în consecință determină executarea corespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, fără a exista dubii și incertitudini în acest sens, iar la caz, se atestă că în oferta operatorului economic câștigător nu există nici o mențiune precum că prețul materialelor, include și prețul utilajului relevant în acest sens. Prin urmare, ANSC a anulat decizia de atribuire repetată a contractului operatorului economic S.A. „Drumuri Ialoveni” în vederea constatării neconformității acesteia.

 

Fără a aștepta decizia ANSC, la data de 13 iulie 2020, Consiliul Raional Ialoveni  a încheiat contractul de achiziții publice cu operatorul economic  S.A. „Drumuri Ialoveni”. Pe acest fapt a fost depusă o contestație repetată la ANSC.

 

Prin Decizia nr. 03D-568-20 din 12.08.2020, ANSC a constatat nulitatea absolută a contractului de achiziții semnat de Consiliul Raional și S.A. „Drumuri Ialoveni la 13.07.2020.  ANSC face referire la art. 72 din Legea nr. 131/2015, unde este prevăzut expres că contractul de achiziții publice se atribuie în temeiul principiului selectării ofertei celei mai avantajoase, dar în același timp și în temeiul respectării legii și ordinii de drept, iar în coroborare cu principiul asigurării concurenței și combaterii 6 concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice și principiului minimizării riscurilor autorității contractante, prevăzut la art. 7 din aceeași lege, acesta împiedică autoritățile contractante să atribuie contracte de achiziții publice operatorilor economici care oferă, în cadrul procedurilor de achiziții publice, prețuri nejustificate prin documente confirmative, viciind, astfel, procedura de achiziție.”

ANSC mai menționează că, din conținutul motivării Deciziei ANSC nr. 03D-514-20 din 24.07.2020 nu rezultă posibilitatea autorității contractante de a solicita operatorului economic desemnat câștigător prezentarea explicațiilor și documentelor justificative cu privire la cele constatate, în privința aprecierii corespunderii ofertei sale cu cerințele documentației de atribuire, fiind constatat caracterul neconform al acesteia, fapt indicat expres în Decizia prenotată, or, odată ce oferta nu corespunde fără ai aduce modificări substanțiale, autoritatea contractantă nu mai dispune de pârghii legale de a aprecia oferta respectivă drept conformă. 

 

Încheind contractul de achiziții din 13.07.2020, Consiliul Raional Ialoveni a încălcat prevederile art. 85 alin. (18) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor”. Art. 86 alin. (11) al aceleiași legi mai prevede că „Contractul de achiziții publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută”.

Ajungem la Concluzia că, ignorând contestațiile depuse și deciziile ANSC, prin care se constată caracterul neconform al ofertei S.A. „Drumuri Ialoveni”, Consiliul Raional Ialoveni a încheiat ilegal contractul de achiziții din 13.07.2020. Vedem deci, că blocarea finanțării pentru continuarea lucrărilor de reparație a drumurilor se datorează de fapt, acțiunilor ilegale ale grupului de lucru din cadrul Consiliului Raional Ialoveni.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).