Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice repetat aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997, ce țin de modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în cadrul achizițiilor publice.

 

Astfel, conform prevederilor  art.117 al.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.102 din 18.06.20, publicată în Monitorul Oficial nr. 159/30.06.20 art.299:

 

Începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

 

Reieșind din prevederile enunțate mai sus, obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor survine la respectarea următoarelor condiții:

– bunurile/serviciile livrate reprezintă obiecte impozabile cu TVA;

– bunurile/serviciile sînt livrate de către entitățile ce dețin statut de plătitor a taxei pe valoarea adăugată;

– livrarea bunurilor/serviciilor are loc în cadrul achizițiilor publice, cadrul legal al cărora este prevăzut prin Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărîrea „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” nr.665 din 27.05.2016;

– livrarea bunurilor/serviciilor are loc începînd cu 1 ianuarie 2021 (indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice).

 

Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale “e-Factura” (SIA e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr. 317 din 26.06.2020.

 

Furnizorii pot elibera factura fiscală electronică alegînd ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia. Ciclul lung presupune că factura fiscală electronică obţine statutul „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură electronică de către cumpărător. La emiterea facturii fiscale prin ciclul scurt ea obţine statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a furnizorului.

 

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (www.servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

 

De asemenea, pentru utilizarea sistemului „e-Factura” utilizatorul urmează să dețină semnătura digitală, eliberată de un centru de certificare acreditat.

 

Concomitent vă informăm, că neutilizarea facturii fiscale electronice va fi sancționată conform prevederilor Titlului V al Codului Fiscal.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More