Blog

Documentul Unic de Achiziții European întră pe deplin în drepturi – confirmat în speța ANSC
Revizii

Documentul Unic de Achiziții European întră pe deplin în drepturi – confirmat în speța ANSC

Documentul Unic de Achiziții European* (DUAE) a fost introdus recent în lista documentelor utilizate în procedurile de achiziții publice (începînd cu modificarea din 01.10.2018 a Legii 131). La cîteva zile după a fost aprobat formularul standard al DUAE, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 177 din 09.10.2018.

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, autoritatea contractantă acceptă DUAE, care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 20 (1) din Lege.

Multe Autorități Contractante, din necunoaștere, deprindere sau din dorința de a se asigura suplimentar, pe lîngă DUAE solicitau și alte certificate de confirmare. Ba mai mult, la examinarea ofertelor, unele Autorități Contractante acordau atenție certificatelor depuse, în timp ce DUAE depuse nu erau examinate cu diligența necesară. Acest fel de abordare din partea autorității contractante ducea la respingerea ofertei.

Un caz recent vine să confirme faptul că DUAE este un document prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Astfel, în luna decembrie 2018, Direcția de Poliție a mun. Chișinău a desfășurat achiziția de Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice, cu valoarea estimată de 1 329 000 lei fără TVA.  Procedura utiizată a fost Cererea Ofertelor de Prețuri, care a avut patru loturi. Pentru fiecare lot au fost depuse de la două pînă la cinci oferte.

Pe data de 16.12.2018, ora 14:00 a avut loc deschiderea ofertelor,și tot în acea zi a avut loc atribuirea contractelor (Decizia nr. 1023 din 16.12.2018). Operatorii economici au fost informați despre rezultatele examinării ofertelor pe data de 20.12.2018, iar în MTender informația a fost postată  pe 22.12.2018.

Anterior datei de informare a operatorilor economici, și fără a fi respectate termenele de așteptare, pe 19.12.2018 au fost înregistrate la Agenția de Achiziții Publice Contractele cu operatorii economici cîstigători.

Pe data de 21.12.2018, operatorul economic „5AQ INVEST” SRL a depus contestație la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție, cerînd anularea ei. În argumentarea sa, „5AQ INVEST” SRL a indicat că a aflat că oferta sa a nu a fost acceptată din cauza că nu a prezentat:
1. Declaraţia privind experienţa similară,
2. declaraţia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an,
3. lista subcontractanţilor.
„5AQ INVEST” SRL a menționat că a incărdat DUAE care conține toate informațiile solicitate.

ANSC a constatat că autoritatea contractantă nu a examinat cu diligența necesară documentul DUAE. În Decizia publicată în data de 14.01.2019, ANSC a decis:
1. Admiterea contestației depuse de către „5AQ INVEST” SRL,
2. Anularea deciziei nr. 1023 din 16.12.2018 de atribuire a contractului, în partea ce ține de loturile 2 și 4, inclusiv actele subsecvente ale acesteia . . .

* Documentul Unic de Achiziții European – document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanţelor, constînd în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.