Blog

Revizii

Este nevoie de o mai bună înțelegere a noilor prevederi referitoare la DUAE

Deși recentele modificări la Legea 131 privind achizițiile publice au oferit, printre altele, și posibilitatea simplificării depunerii ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante abia urmează să înțeleagă cum, când și de ce trebuie utilizat acest instrument. Este vorba despre Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), care, conform Anexei nr.1  la Ordinul  nr. 177 din 9 octombrie 2018 al Ministerul Finanțelor, ”este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe”. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, așa cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere.

Legea 131 prevede în art. 181  (8) că înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. Totodată, același articol oferă posibilitatea autorității contractante să solicite ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Mai multe autorități contractante însă solicită atît completarea DUAE, cît și prezentarea tuturor actelor confirmative necesare, conform prevederilor vechi. Astfel, deși ofertantul semnează o declarație, pe propria răspundere (DUAE), cu privire la informațiile solicitate în documentele confirmative, i se solicită să prezinte și documentele respective.  Intuim că la mijloc este o insuficientă înțelegere a esenței acestui DUAE, mai degrabă, decît o rea-intenție a autorităților contractante. Drept dovadă, în documentul pdf atașat puteți vedea unul din răspunsurile la o solicitare de clarificare în acest sens.

Această eroare se înâlnește suficient de des, dacă e să analizăm procedurile desfășurate prin intermediul platformei Mtender și, din păcate, mai adaugă încă un document pe care ofertanții trebuie să-l completeze pentru participarea la achiziție. Iar scopul instituirii DUAE este anume simplificarea, și nu complicarea depunerii ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.