Blog

Favorizarea unui agent economic în cadrul achiziției de semințe pentru gazon
Revizii

Favorizarea unui agent economic în cadrul achiziției de semințe pentru gazon

Autor: Olga Diaconu

 

,,Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a încheiat un contract de achiziție publică cu operatorul economic Eximotor SA, fără a respecta termenul de așteptare, prevăzut de Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Ulterior, autoritatea contractantă a încercat să exercite presiuni asupra Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) să considere tardivă o contestație depusă în interiorul termenului de așteptare. Aceste reproșuri au fost aduse autorității contractante de consilierii ANSC în cadrul ședinței care a avut loc la data de 16.06.2023.

La procedura de achiziție de semințe de gazon și fertilizanți, nr. ocds-b3wdp1-MD-1683979466261, inițiată la data 13 mai 2023, autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze 7000 kg de semințe pentru gazon și 2750 kg de îngrășământ pentru gazon. Inițial, autoritatea contractantă a stabilit un termen de 15 zile pentru livrarea cantităților respective, ceea ce a provocat nemulțumirea unor operatori economici. Aceștia au acuzat autoritatea contractantă că limitează accesul la procedura de licitație, introducând obstacole nejustificate de natură să afecteze concurența. După părerea acestora, niciun operator economic nu păstrează așa cantități de semințe pentru gazon în stoc, decât dacă are certitudinea că va obține un contract. Drept răspuns la solicitările de ajustare a termenului de livrare, autoritatea contractantă a argumentat acest termen de 2 săptămâni foarte restrâns, prin faptul că semănatul necesită temperaturi de sub 24 grade, respectiv acesta se face de regulă din a doua jumătate a lunii martie, și până în luna mai. Considerăm aceste argumente ale autorității contractante ciudate, în condițiile în care procedura de licitație a fost inițiată abia la data de 13 mai, termenul de depunere a ofertelor fiind până la data de 24 mai. Respectiv, nu poate fi invocată o urgență, ci managementul defectuos, sau mai rău, o încercare de favorizare a unui anumit agent economic. Probabil sub influența nemulțumirilor create, autoritatea contractantă a ajustat termenul de livrare din anunțul de participare la 30 de zile.

La licitație au fost depuse două oferte de operatorii economici: Eximotor SA și Diolsem SRL. Valoarea inițială a ofertelor a fost de 682 650 lei, fără TVA și respectiv 687 024,78 lei, fără TVA. În urma licitației electronice, prețul ofertelor a fost scăzut semnificativ de ofertanți, cu mai mult de 100 000 lei, ajungând la 578 500 lei, fără TVA; și respectiv 579 000 lei, fără TVA.

La data de 30 mai 2023, ,,Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a informat ofertanții despre atribuirea contractului operatorului economici Eximotor SA. Conform legii 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de așteptare era de 6 zile, respectiv până la data de 5 iunie inclusiv. Respectiv, procedura de încheiere a contractul cu ofertantul desemnat câștigător nu putea fi inițiată înainte de data de 6 iunie 2023. Ofertantul plasat pe locul al doilea după prețul oferit, a depus o contestație în după amiaza zilei de 5 iunie 2023, deci în interiorul termenului de așteptare, dar și în termenul legal de așteptare. Această informație apare pe pagina web a ANSC, cât și în sistemul MTender. 

Conform afirmațiilor consilierilor ANSC din ședința de examinare a contestației, autoritatea contractantă a fost informată cu certitudine despre contestația depusă în dimineața zilei de 6 iunie 2023, iar acest lucru nu permitea autorității contractante să inițieze procedura de încheiere a contractului cu operatorul economic desemnat câștigător. În ședința de examinare a contestației, autoritatea contractantă nu a putut indica exact momentul recepționării informației despre contestație de la ANSC, dar a presupus că ar fi fost recepționată la data de 7 iunie 2023. Reprezentantul autorității contractante a afirmat că la momentul recepționării acestei informații, contractul cu operatorul economic Eximotor SA era deja semnat, iar darea de seamă, expediată către Agenția Achiziții Publice. În acest mod, reprezentantul autorității contractante a încercat să argumenteze tardivitatea contestației.

Argumentele expuse în contestație

În ședința de examinare a contestației, reprezentantul Diolsem SRL a invocat mai multe circumstanțe care determinau neconformitatea ofertei câștigătoare, descrise în cele ce urmează.

Ofertantul câștigător are restanțe la bugetul de stat

Reprezentantul Diolsem SRL a adus acest argument în ședința de examinare a contestației, conducându-se de prevederile art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea 131/2015, care prevede că autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.

ANSC nu a acceptat și nu a pus în discuție acest argument, din considerentul că nu a fost inclus în documentul contestației, și nici într-un supliment la contestație, ceea ce denotă tardivitatea acestei pretenții. De asemenea, consilierii ANSC au afirmat că nu pot fi puse în discuție pretenții despre care parte adversă nu a fost informată, și respectiv pentru care nu a avut posibilitatea să pregătească contraargumente.

Făcând abstracție de faptul că aceste pretenții au fost înaintate cu întârziere și ANSC nu se putea expune asupra lor, în cazul în care operatorul economic Eximotor SA avea restanțe la buget, oferta acestuia urma într-adevăr, să fie respinsă de autoritatea contractantă, care era obligată să examineze cu diligență acest aspect. Faptul că autoritatea contractantă nu a verificat dacă operatorul economic și-a onorat obligațiile de plată a impozitelor denotă neglijență, sau mai rău, încălcarea cu bună știință a acestei obligații.

Eximotor SA nu a încărcat un certificat de lipsă a restanțelor în sistemul MTender, respectiv acesta urma a fi solicitat suplimentar de autoritatea contractantă, fie autoritatea contractantă urma să verifice aceste informații în bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat. Din datele disponibile online la momentul actual, este imposibil să verificăm dacă Eximotor SA avea restanță la buget la momentul depunerii sau deschiderii ofertei. La data examinării contestației, în baza de date figurează într-adevăr restanța la buget a Eximotor SA.

Ofertantul câștigător nu a atașat certificatul de calitate/conformitate sau alt act echivalent pentru bunurile ce urmau a fi livrate

Contestatorul a invocat că autoritatea contractantă a acceptat oferta Eximotor SA, în pofida faptului că nu a fost prezentat un certificat de calitate/conformitate sau alt act echivalent  pentru bunurile ce urmau a fi livrate. Un astfel de act era obligatoriu conform anunțului de participare, deși cerința era destul de neclară, pentru că nu se indica standardul căruia trebuiau să corespundă bunurile. La solicitarea autorității contractante, Eximotor SA a prezentat un certificat fitosanitar pentru un lot de bunuri similare livrat anterior, motivând că un certificat pentru lotul ce urmează va fi obținut abia la import.

Contestatorul a invocat că certificatul fitosanitar nu este echivalent unui certificat de calitate/conformitate. Potrivit argumentelor expuse, certificatul fitosanitar se referă la faptul că bunurile nu au dăunători sau anumite boli. Certificatul de calitate se referă la calitatea semințelor, gradul și metoda de germinare etc. Oricum, oferta desemnată câștigătoare nu conținea nici un certificat de calitate/conformitate, și nici un certificat fitosanitar.

Consilierii ANSC au întrebat reprezentantul Diolsem SRL dacă oferta lor corespunde acestei cerințe din anunțul de participare, pentru a aprecia interesul său în depunerea contestației. Acesta au afirmat că a fost prezentat un certificat de calitate corespunzător.

Obligația autorității contractante de a respecta termenele de așteptare reiese din prevederile art. 32 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia (1) Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:

  1. a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
  2. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). 

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede expres nulitatea contractelor de achiziții încheiate cu încălcarea termenului de așteptare (2) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei legi, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sînt lovite de nulitate.

În concluzie, raportat la acest caz, atât încălcarea termenului de așteptare, cât și acceptarea unei oferte ce nu corespunde condițiilor din anunțul de participare constituie indicatori de risc, sub aspectul favorizării unui anumit ofertant. 

 

 

Sursa foto: fb/Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).