Blog

Revizii

Încălcări în achizițiile publice la Ministerul Afacerilor Interne

Autor: Olga Diaconu

Când vorbim de încălcări admise în procedurile de achiziții publice, de cele mai multe ori, autoritățile contractante dau vina pe necunoașterea unor aspecte legale sau pe lipsa experienței în aplicarea normelor de drept relevante. Mai gravă este situația în care însăși organele cu atribuții de asigurare a respectării normelor de drept cad în această capcană, desemnând câștigătoare oferte ale operatorilor economici care au anexat acte nesemnate sau chiar falsificate.

Un astfel de caz este procedura privind achiziționarea de lucrări de reconstrucție și renovare a Izolatoarelor de detenție provizorie (faza 2 – instalare sisteme de video monitorizare, alarmă, comunicații), cu valoarea estimată de 2 865 919 lei, inițiată de Inspectoratul General de Poliție. În procedura de achiziții respectivă, autoritatea contractantă Inspectoratul General de Poliție a desemnat câștigătoare, pe 5 din cele 6 loturi scoase la licitație, oferta operatorului economic  „Abi-Grup” SRL. Accentuăm, oferta, pentru că „Abi-Grup” SRL a depus o singură ofertă pentru toate cele 5 loturi la care a participat, cu valoarea de 1 419 953,33 lei, în loc să pregătească câte o ofertă pentru fiecare dintre loturile la care a participat, deși pe platforma Mtender, prețul a fost indicat pentru fiecare lot în parte. În același timp, ofertantul „Abi-Grup” SRL a anexat aceeași scrisoare de garanție cu valoarea calculată din prețul total la fiecare lot.

La verificarea ofertei pe platforma Msign, am constatat că pe oferta câștigătoare nu a fost aplicată semnătura electronică, fapt ce contravine prevederilor Legii 131/2015. Respectiv, autoritatea contractantă a desemnat ilegal drept câștigătoare o ofertă nesemnată.

Mai mult de atât, este o mare probabilitate ca certificatul de lipsă a restanțelor față de bugetul național a fost falsificat. Motivul suspiciunii este faptul că data eliberării respectivului certificat nu corespunde cu data la care certificatul a fost extras din sistemul informațional SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” (vedeți în imaginea de mai jos).

Inițial, aproape la fiecare poziție din caietele de sarcini a fost indicat producătorul, la unele dintre acestea lipsind sintagma „sau echivalent”, ceea ce contravine prevederilor art. 37 alin. (6) din Legea 131/2015, conform cărora  „În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.

O altă procedură dubioasă este cea inițiată de Ministerul Afacerilor Interne privind achiziționarea de lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ din bd. Ștefan cel Mare, nr.75, cu valoarea estimată de 3 225 850 MDL. 

Deși în cadrul acestei proceduri și-au depus ofertele șase operatori economici, procedura a fost anulată de autoritatea contractantă, care a motivat că numărul de ofertanți care întrunesc cerințele de calificare este mai mic decât numărul minim prevăzut (nu există cel puțin trei ofertanți calificați). Probabil că numărul ofertanților calificați ar fi fost mai mare, în cazul în care autoritatea contractantă ar fi acordat atenție celor 27 de solicitări de clarificare formulate de operatori economici referitor la corectitudinea elaborării caietului de sarcini. La toate solicitările de corectare și clarificare formulate, autoritatea contractantă a îndemnat agenții economici să se conformeze caietului de sarcini sau să solicite clarificări specialistului (proiectantului) la telefon, deși acest lucru este ilegal. Totuși prevederile respective contrazic prevederile art. 33 alin. (1) din Legea 131/2015, care stabilește că „Toate comunicările și schimburile de informații în temeiul prezentei legi sînt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace de comunicare”.

Cert este că Ministerul Afacerilor Interne a inițiat repetat o nouă procedură privind achiziționarea de lucrări capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ din bd. Ștefan cel Mare, nr. 75 (repetat), cu același obiect, însă caietul de sarcini a fost elaborat cu aceleași erori. Și de această dată, caietul de sarcini întocmit greșit a stârnit nemulțumirea operatorilor economici, fapt care reiese din numărul mare de solicitări de clarificare pe aceleași aspecte ca și în procedura precedentă. 

O altă discrepanță majoră pe care am identificat-o în procedura repetată ține de criteriul de atribuire a contractului. Deși în invitația de participare este specificat criteriul „cel mai mic preț”, documentația standard prevede un alt criteriu – „raport calitate-preț”. 

Mai mult, documentația de atribuire nu prevede cum va fi aplicat criteriul „raport calitate-preț”, respectiv cum va fi calculat punctajul oferit fiecărui ofertant.

Menționăm că această discrepanță dintre criteriul de atribuire stabilit în anunțul de participare față de documentația de atribuire, inclusiv omisiunea autorității contractante de a indica expres metodologia de calcul/algoritmul de calcul, constituie o abatere gravă în sensul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea 131/15. Astfel

autoritatea contractantă ajunge în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 din aceeași lege. O astfel de abatere constituie temei de anulare a procedurii de către autoritatea contractantă sau de ANSC după data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică.

În cadrul unei alte proceduri de achiziții inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, privind achiziționarea de lucrări de reparație capitala a sistemului de încălzire a blocului administrativ din bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 75, mun. Chișinău, cu valoarea estimată de 1 834 000 MDL, autoritatea contractantă a desemnat o ofertă câștigătoare semnată electronic de o altă persoană decât cea indicată în ofertă. Astfel, deși în ofertă este indicat ca și semnatar dl Nicolae Mihailov, administrator al

„Consistcom” SRL, platforma MSign indică că actele depuse au fost semnate de o altă persoană, fără a fi prezentată o procură cu împuterniciri în acest sens. La pagina 25 din documentația de atribuire, autoritatea contractantă a specificat expres obligativitatea atașării formularului 3.2. privind împuternicirile de semnare odată cu depunerea ofertei, prin urmare, lipsa acestuia echivalează cu lipsa unei semnături valide pe oferta depusă de operatorul economic câștigător.

Alte nereguli din procedura respectivă se referă la prețurile de 0 lei la unele resurse, circumstanțe ce contravin prevederilor legale și sunt incompatibile cu principiul liberei concurențe în domeniul achizițiilor publice.

Procedura a fost contestată de ofertantul „Foremcons” SRL, însă contestația a fost retrasă din motive necunoscute, iar contractul a fost semnat cu „Consistcom” SRL.

Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici care au admis încălcări grave, de tipul celor descrise, este de natură să perpetueze fraudarea ulterioară a procedurilor de achiziții, determinând utilizarea ineficientă a banilor publici și denaturarea concurenței. Prezentarea de acte false, în special, obligă autoritatea contractantă să sesizeze Agenția Achiziții Publice în vederea includerii operatorului economic „trișor” în lista de interdicție, lucru care nu a avut loc însă. În acest sens, apreciem critic lipsa de vigilență de care au dat dovadă autoritățile responsabile pentru asigurarea ordinii de drept la realizarea achizițiilor publice.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.