Blog

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020
Rapoarte

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

Concluziile și recomandările Raportului de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate măsura în care autoritățile contractante respectă principiul transparenței achizițiilor publice prevăzut de legislația din domeniu.
La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritățile contractante. Monitorizarea a cuprins întregul ciclu al unei achiziții publice, începând cu etapa de planificare și finalizând cu cea de executare a contractelor, în măsura in care datele au fost accesibile. A fost analizată și monitorizată respectarea de către AC a prevederilor legislației in domeniul achizițiilor publice și, implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența și eficiența.
Una dintre constatările făcute în procesul de monitorizăre este că,la nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice.
Mai mult, reprezentanții societății civile nu cunosc despre acest drept conferit de cadru legal și procedura prin care pot solicita includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante. Autoritățile contractante trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă în desfășurarea procesului de achiziție publică, de la elaborarea documentației de atribuire până la implementarea contractului, luând în considerare interesul public și utilizarea resurselor financiare publice pentru procurările de bunuri, lucrări sau servicii.
În urma procesului de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate de către cele două autorități contractante din mun Bălți, au fost formulate următoarele recomandări

– Crearea / actualizarea paginii web, cu includerea unor rubrici dedicate achizițiior publice,
ce vor conține toată informația despre procesul achizițiilor publice;
– Informarea pe larg și implicarea activă a cetățenilor, societății civile și mediului de afaceri în procesul de achiziții publice
– Respectarea de către autoritățile contractante a prevederilor legale privind participarea reprezentanților societății civile (de remarcat că AC este obligată sa invite reprezentantul societății civile la ședința de evaluare a ofertelor a grupului de lucru și nu doar la cea de
deschidere).
– Asigurarea unui proces transparent în realizarea achizițiilor publice, în special la etapa de executare și monitorizare a contractelor de achiziții publice, care este și cea mai puțin transparentă;
– Actualizarea anuală și publicarea pe pagina web a autorității contractante a Planurilor și Rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice;
– Colaborare cu mass-media locală în vederea asigurării unui acces sporit la informație a tuturor cetățenilor pe toate domeniile de interes public (achiziții publice, elaborarea, aprobarea și executarea bugetului municipal; etc.);
– Asigurarea unui nivel corespunzător al concurenței în procesul de achiziție publică, care ar putea contribui la eficientizarea resurselor bugetare alocate pentru procurarea unor bunuri/servicii/lucrări
– Responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru o monitorizare mai responsabilă a executării conforme a contractelor de achiziție publică
– Instruirea permanentă a specialiștilor în achiziții și a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții în domeniu prin participarea acestora la diverse instruiri organizate, atât de instituțiile publice (Agenția Achiziții Publice, Academia de Administrare Publică, ANSC, etc.), cât și de societatea civilă (diverse proiecte, ONG-uri).

Descarcă Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

LEX21_Raport_AP_Balti_apr_2020