Blog

Revizii

Licitații aranjate la Primăria mun. Bălți

Autor: Diana Grosu, Asociația ADO LEX XXI

Pe data de 26.04.2019, Primaria municipiului Bălți a lansat procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1556274343665 pentru achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenurilor universale de sport. Valoarea estimată a lucrărilor  a fost  stabilită la suma de 4 800 000 lei cu TVA.

La această procedura și-au  depus ofertele următorii operatori economici:

  1. „DANLEVITA” SRL – suma de 3 332 221,00 lei, fără TVA;
  2. „Vladmih Company” SRL – suma de 3 601 505,00 lei, fără TVA;
  3. „Foremcons” SRL – cu suma de 3 623 605,49 lei, fără TVA;
  4. „A.S. Vest Grup” SRL – cu suma de 3 950 089,00 lei, fără TVA.

Ofertele cu cele mai mici prețuri, clasate de sistem conform criteriului „cel mai mic preț”, au fost descalificate. E de menționat că diferența de preț dintre oferta clasată pe primul loc după criteriul celui mai mic preț și oferta desemnată câștigătoare era de 291 384, 49 lei.

Potrivit informației din sistemul de achiziții MTender, operatorul economic care a oferit cel mai mic preț, „Danlevita” SRL, a fost descalificat pe motiv că nu a justificat prețul anormal de scăzut. În mod special, autoritatea contractantă s-a referit la faptul că operatorul economic nu a argumentat prețul pentru oferta sa în raport cu documentația de proiect și deviz pentru executarea lucrărilor, unde ar fi fost prevăzut că „stratul din cauciuc fărâmițat va fi așternut ca o învelitoare monolită de calitate înaltă cu grosimea de 13 mm.”

Monitorii au luat legătura cu „Danlevita SRL” pentru a afla punctul de vedere al acestora. Danlevita SRL ne-a comunicat că a contestat decizia grupului de lucru la ANSC. Reprezentantul companiei a susținut că Primăria Bălți a admis contradicții în documentația de atribuire față de proiectul lucrărilor. Astfel, potrivit datelor din proiect, autoritatea contractantă a solicitat prețul combinat pentru cauciuc fărâmițat EPDM+SBR.

Pe de altă parte, în caietul de sarcini a indicat numai EPDM. Acesta relatează că astfel au fost induși mulți operatori economici în eroare, având în vedere că EPDM-ul este de 10 ori mai scump și îi revine numai 3 mm din 13 mm.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis parțial contestația nr. 02/404/19 din 07.06.2019, depusă de către „DANLEVITA” SRL și a anulat procedura de achiziții.

ANSC a constatat ca autoritatea contractantă nu a elaborat lista cu cantitățile de lucrări clară și precisă, în strictă concordanță cu documentația de proiect, ceea ce a dus la o interpretare diferită a cerințelor stipulate în documentația de atribuire. Astfel, participanții au depus oferte cu abordări tehnice și financiare diferite, ceea ce face imposibilă evaluarea obiectivă a ofertelor prezentate. Din considerentele celor menționate, Agenția a reținut că omisiunea autorității contractante privind indicarea în caietul de sarcini a informațiilor cu caracter contradictoriu în coraport cu documentația de proiect, este de așa natură, încât ofertele nu pot fi evaluate obiectiv. Aceasta constituie o abatere gravă conform art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/15, respective s-a dispus anularea procedurii.

Din informația din sistemul MTender se mai observă că oferta unui alt participant la procedura de achiziții – „Vladmih Company” SRL, a fost respinsă din motiv că nu a fost prezentat graficul de execuție a lucrărilor cu indicarea concretă a datei, adresei și consecutivitatea lucrărilor planificate.

Pe de altă parte, nici ofertantul desemnat câștigător (înainte de anularea procedurii prin decizia ANSC) nu prezentase un grafic de executare cu indicarea concretă a datei, adresei și consecutivitatea lucrărilor planificate, conform cerințelor din pct. 16 al Anunțului de participare.

Mai mult, la oferta desemnată desemnată câștigătoare nu a fost anexată o procură care ar acorda drepturi inginerului la lucrări de proiect și deviz din cadrul „Foremcons” SRL să semneze oferta și actele aferente. Deși acest lucru nu a fost specificat expres în documentația de atribuire, autoritatea contractantă urma să le solicite clarificări și prezentarea împuternicirilor semnatarului.

După ce, în urma contestației, ANSC a anulat procedura prin decizia nr 03D-367-19 din data de 26.06.19, Primăria mun. Bălți a început să verifice minuțios lucrările executate anterior de compania contestatară, începând cu anul 2017. Întrebarea care ne preocupă este de ce persoanele responsabile nu au analizat aceste lucrări, nu au înaintat pretenții, nu au discutat subiectul cu atâtea emoții la sedințele operative care au loc destul de des și nu au scris pretenții decât după formularea contestației de către compania respectivă. Mai mult, la ședința operativă din 03.07.2019 au fost date indicații de către primarul mun. Bălți, Nicolae Grigorișin, să se scrie plângere la Procuratură și la Ministerul de Interne. Primarul a menționat că „pur și simplu, aceștia au furat banii” (începând cu min. 39 https://esp.md/podrobnosti/2019/07/08/skandal-so-stroitelstvom-sportivnyh-poley-v-belcah-primar-i-podryadchik?fbclid=IwAR2xvsfYZk7-LBa2GjVPr__IdiuICSJ3-f_g19ZwUlH03q2r3roNmlMZYbs ).

Atragem atenția că aceste lucrări au fost supravegheate de Întreprinderea Municipală „Comanditar Unic”, iar Comisia a semnat procesele-verbale la terminarea lucrărilor. Respectiv, scandalul iscat pare să fi urmărit intimidarea operatorilor economici și descurajarea contestării pe viitor a deciziilor grupului de lucru pentru achiziții publice a mun. Bălți, dacă vor să mai câștige proceduri de achiziții publice la Bălți.

Asociația ADO Lex XXI constată încă o problemă la această procedură, și anume faptul că toate terenurile sportive din această achiziție (4 la număr ) de pe 4 adrese din tot municipiul Bălți au fost incluse într-un singur lot. Aceasta este o metodă de a exclude întreprinderile mici din cursă, deoarece valoarea totală a contractului e mare și companiile mici nu pot asigura banii lichizi și garanțiile de bună execuție, calculate proporțional prețului ofertei. Lotizarea în cazul dat este argumentată și din punct de vedere economic și din punct de vedere tehnic. Cu toate că primăria municipiului Bălți putea împărți executarea acestor lucrări pe loturi conform celor 4 adrese, nu a facut această lotizare și nici nu a argumentat decizia. La solicitarea verbală pentru motivarea deciziei organizării licitației pe un singur lot, membrii grupului de lucru, reprezentanții serviciului achiziții au invocat motivul executării lucrărilor în același stil. Această discuție a avut loc în cadrul ședinței de evaluare a ofertelor la care era prezent reprezentantul din partea societății civile.

În rezultat, procedura a fost anulată și anunțată una nouă. În cadrul procedurii noi și-a prezentat oferta doar agentul economic căruia grupul de lucru i-a atribuit contractual în cadrul primei proceduri, anulată de ANSC.

Președinta Asociației ADO Lex XXI, Diana Grosu, a fost inclusă la procedura repetată în calitate de membru al grupului de lucru din partea societății civile prin dispoziția primarului. La ședința de evaluare a ofertelor, Dna Grosu a constatat prezența reprezentantului unicului ofertant la ședința de evaluare a ofertelor, care nu este una publică. Doar după ce Diana Grosu a atenționat că la această ședință nu pot fi prezenți reprezentanți ai ofertanților, acesta a fost rugat să părăsească sala.

Un alt aspect regretabil legat de achiziționarea celor 4 terenuri sportive construite din bani publici în valoare de 4 800 000 de MDL, este faptul că, în contextul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, unii aleși locali au folosit lucrările efectuate din bani publici pentru a extrage dividende politice. Astfel, la data de 04 septembrie 2019, fostul primar Nicolae Grigorișîn (în acea perioadă candidat la funcția de consilier municipal) a organizat o întâlnire cu locatarii în preajma unui teren de sport de pe strada Ivan Krîlov din mun. Bălți, unde a invocat eforturile dumnealui pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locatarilor invitați la această adunare.

La o altă întâlnire cu alegătorii, organizată pe stadionul municipal Bălți, la data de 20 septembrie 2019, Renato Usatîi a vorbit despre terenul de sport pe care el l-a construit din fondurile personale în parcul central din municipiul Bălți. Or, acel teren de sport workout a fost construit într-un monument de cultură aflat în registrul monumentelor culturii la care nu poate fi efectuată nici o intrvenție fără avizul autorităților responsabile de protecția monumentelor de cultură. De asemenea, el a vorbit despre terenurile universale de sport construite în prezent în cartierele municipiului, menționând că va continua să mai construiască asemenea terenuri, însă fără a preciza că astfel de lucrări se fac din bani publici. Acest fapt poate fi confirmat prin postarea pe pagina https://www.facebook.com/RU1.md/videos/941201136253181/.

Considerăm că oamenii trebuie să  fie informați despre lucrările care se efectuează din banii lor în condițiile lipsei totale de concurență și că nici un funcționar public sau concurent electoral nu are dreptul să le prezinte ca fiind merite personale.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.