Blog

Milioane de lei „cu dedicație” pentru terminale radio în standard TETRA
Revizii

Milioane de lei „cu dedicație” pentru terminale radio în standard TETRA

Autor: Diaconu Olga

Timp de mai mulți ani, autoritățile statale au achiziționat terminale radio în standard TETRA (terrestrial trunked radio), necesare autorităților guvernamentale, serviciilor de urgență, instituțiilor militare și rețelelor de securitate publică. O parte dintre acestea au fost procurate în cadrul proiectului ”Asigurarea unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru scopuri operaționale în cadrul Poliției”. 

Începând cu luna septembrie 2019, Inspectoratul General de Poliție a inițiat 5 proceduri de achiziții publice. Rând pe rând, acestea au fost anulate, după ce unii operatori economici au manifestat reacții negative, sub formă de cereri de clarificare sau contestații asupra documentației la ANSC. Aceștia au invocat favorizarea unui anumit operator economic prin specificații restrictive. 

Prima procedură de achiziție de terminale radio în standard TETRA, cu valoarea estimată de 5 790 000 lei, a fost inițiată la data de 13 septembrie 2019. Conform informației din sistemul MTender, procedura a fost anulată din cauza unor erori tehnice. 

A doua procedură de achiziție de terminale radio în standard TETRA, a fost inițiată la data de 18.09.2019. Singurul ofertant a fost compania cu capital străin „S&T Mold” SRL, unic acționar al căreia este „S&T AG”, societate pe acțiuni din Austria. Aceeași companie austriacă –  „S&T AG”, mai deține cota majoritară din capitalul social al „Bass System” SRL, recent redenumită în „S&T IT Services” SRL. Un operator economic s-a plâns atunci că, în modul în care a fost elaborată, documentația de atribuire restricționează concurența, deoarece specificațiile tehnice ar face referire la un anumit producător – Motorola Solutions. Autoritatea contractantă a recunoscut erorile admise. 

Pe cazul dat, a fost formulată și o contestație la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Prin Decizia nr. 03D-674-19 din 06.11.19, contestația a fost admisă. Operatorul economic a invocat faptul că specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă, cumulate, fac referire directă și exclusivă, către producătorul „Motorola Solutions”, și anume parametrii: 

  1. ATG; 
  2. Posibilitatea de mapare TMO/DMO; 
  3. Mod de operare: Asistat sau A-GPS; 
  4. Suport GPS asistat sau autonom; 
  5. Bluetooth 4.0 Suportă Security Manager (SM); 
  6. Reglare contrast imagine; 
  7. Folder „favorit”. 
  8. Număr minim pentru parametrii: DGNA – min. 50 grupuri;
  9. Lista CC și NC – min. 20.

De asemenea, acesta nu era de acord cu stabilirea unor cerințe suplimentare, după cum urmează:

1) Existența unui service centru autorizat; 

2) Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova. 

ANSC a reiterat dreptul autorității contractante de a decide asupra necesităților sale obiective și modalității de satisfacere a lor, precizând însă că această decizie nu trebuie să creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurilor de achiziție publică. ANSC a constatat că IGP  „nu a probat faptul că așa cum a indicat parametrii tehnici, inclusiv în combinație, ar putea să depună oferte mai mulți operatori economici. Totodată, aceasta a omis să descrie clar și explicit în documentația de atribuire ce reprezintă aceste cerințe/funcționalități (în speță: ATG; Posibilitatea de mapare TMO/DMO; Mod de operare: Asistat sau A-GPS; Suport GPS asistat sau autonom; pentru Bluetooth 4.0 – Security Manager (SM)), iar contestatorul, din declarațiile reprezentanților acestuia din cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, a confirmat că ar putea să propună bunurile solicitate care să răspundă necesităților autorității contractante însă nu în forma în care s-au indicat specificațiile tehnice”. Pretențiile contestatarului au fost admise în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia „autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire”. ANSC a conchis că autoritatea contractantă urma să indice clar funcționalitățile bunurilor reieșind din necesitatea obiectivă a acesteia, necesitate care să poată fi probată și justificată, ci nu doar a se limita la niște abrevieri sau funcționalități care sunt denumite într-un fel anume de diferiți producători.

La data de 8 noiembrie 2019, a fost inițiată a treia procedură similară de achiziții. Autoritatea contractantă a ajustat caietul de sarcini, prin includerea sintagmei „sau echivalent” în dreptul specificațiilor constatate ca fiind restrictive în cadrul procedurii anterioare și explicând unele noțiuni și abrevieri. Autoritatea contractantă a stabilit totuși termenul de livrare a bunurilor până la data de 20.12.2019.

Acest termen poate fi considerat restrictiv, având în vedere că deschiderea ofertelor a fost stabilită pentru data de 26 noiembrie 2019. 

Admitem că examinarea ofertelor depuse și solicitarea/recepționarea clarificărilor ar mai putea dura 2-3 zile, până la desemnarea câștigătorului, deci aproximativ până la 29 noiembrie. După desemnarea câștigătorului, părțile erau obligate să aștepte 11 zile, conform prevederilor art. 32 din Legea 131/2015, conform cărora (1) Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:

  1. a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”.

Contractul de achiziții publice intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, conform prevederilor art. 74, alin. (8). Astfel, operatorul economic desemnat câștigător avea la dispoziție mai puțin de 10 zile pentru livrarea bunurilor. Luând în calcul cantitatea de 370 de terminale radio mobile TETRA achiziționate, pentru a se încadra în termenii de livrare stabiliți, un operator economic trebuia să dețină deja în stoc bunurile solicitate. 

La licitație și-au depus ofertele 2 operatori economici. Niciun operator economic nu a contestat documentația de atribuire în ceea ce privește termenul de livrare. IGP a respins oferta „BASS Systems” SRL din motivul prețului majorat, desemnând învingătoare a oferta operatorului economic „Fors Computer” SRL, ținând cont de criteriul de evaluare prețul cel mai scăzut pentru întregul lot. Decizia de atribuire a fost contestată de „BASS Systems” SRL (actualmente „S&T IT Services” SRL), invocând că oferta câștigătoare este neconformă din mai multe motive, inclusiv pentru că „Fors Computer” SRL a prezentat formularul F4.2 „Specificații de preț”, potrivit căruia propune livrarea terminalelor radio, în termen de „până la 25 de zile”, deci contrar documentației de atribuire. Procedura de achiziție a fost anulată pe acest temei.

La data de 2 martie 2020, procedura de achiziție a terminalelor radio TETRA a fost inițiată pentru a patra oară. De această dată, autoritatea contractantă a inclus și specificații ce țin de dimensiunea bunurilor. În plus, au fost excluse explicațiile asupra noțiunilor și abrevierilor.

Noile specificații au provocat și de această dată pretenții, exprimate în secțiunea secțiunea „Clarificări”. În opinia persoanei care le-a înaintat, dimensiunile solicitate corespundeau exclusiv producătorului „Motorola”.

Așa cum se vede și din răspunsul autorității contractante la solicitarea de clarificare, procedura de achiziția a fost anulată repetat.

La data de 20 martie 2020, procedura de achiziționare a terminalelor radio TETRA a fost lansată pentru a cincea oară. Și de această dată, specificațiile tehnice au provocat controverse. La procedura din sistemul MTender, au fost formulate 9 solicitări de clarificare. Majoritatea clarificărilor se referă, și de această dată, la cerințe restrictive din caietul de sarcini, printre care, prezentarea mostrelor. Conform alegațiilor persoanei care a solicitat clarificarea, importul mostrelor de terminale cu criptare TEA1 în Republica Moldova, necesită o licență specifică, care poate fi obținută într-un termen nu mai mic de 30 de zile. Conform opiniei exprimate, termenele reduse de prezentare a mostrelor ar oferi un avantaj exclusiv companiei care deja deține aceste echipamente, datorită faptului că a furnizat până acum echipamentele respective Ministerului Afacerilor Interne.

Terminalele radio se regăsesc în partea I (Lista produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare), pct. 5A2 (Sisteme, echipamente și componente) din Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului, anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 606/2002. Conform pct. 2.7 din aceeași Hotărâre de Guvern, „Agenția Servicii Publice va elibera sau va refuza să elibereze autorizaţia de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice şi va anunţa solicitantul acestei autorizaţii despre decizia luată în termen de 30 de zile calendaristice după primirea tuturor documentelor necesare pentru solicitarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice”.

Prevederile din documentația de atribuire legate de termenii restrânși de livrare și/sau de prezentare a mostrelor de pe echipamente favorizează nu doar echipamentele unui anumit producător, dar și nemijlocit furnizorul care a livrat anterior astfel de echipamente și deține mostre în stoc. Menționăm că anterior compania „BASS Systems” SRL (actualmente S&T IT Services SRL), a livrat 303 terminale radio în standard TETRA pentru IGP în baza unei proceduri de achiziții din 2018 și 1000 de bucăți pentru IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în baza unei proceduri de achiziționare a echipamentului de telecomunicații cu valoare de 25 milioane de lei din 2019.

Un operator economic a formulat o contestație asupra documentației de atribuire. Contestația a fost însă restrasă după ce autoritatea contractantă a agreat unele măsuri de remediere. ANSC nu a pronunțat o decizie pe acest caz.

Specificații similare a solicitat și Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, în cadrul procedurii de achiziție a 100 de terminate radio în standard TETRA, inițiată la data de 3 aprilie 2020, cu valoarea estimată de 2 000 000 lei. Achiziția a fost însă anulată de autoritatea contractantă din motiv că nu ar fi fost incluse corect cantitățile în lot.

Procedura repetată a fost inițiată la data de 6 aprilie 2020. Și în această procedură, autoritatea contractantă pare să fi comis anumite erori, întrucât valoarea estimată a achiziției în caietul de sarcini este de 2 400 000 lei, față de 2 000 000, cât este indicat în sistemul MTender și în anunțul de participare.

Includerea specificațiilor restrictive în privința bunurilor ce urmează a fi achiziționate, favorizând astfel un anumit producător sau furnizor, contravine prevederilor art. 37 al Legii 131/2015, potrivit cărora „(9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. Conform alin. (5) din același articol, „…descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale”. Respectiv, autoritatea contractantă nu ar fi avut temei de a indica dimensiunile bunurilor achiziționate, și nici alte detalii de natură fizică. Contestațiile formulate asupra procedurilor de achiziții respective sau posibilitatea contestării, par să fi spulberat intențiile autorității contractante de a procura bunuri din aceeași sursă ca și în trecut. Potrivit unor informații neoficiale însă, pentru eludarea procedurilor de achiziții transparente, s-ar încerca recurgerea la alte tactici, sub pretextul stării de urgență.

Recent, am intrat în posesia unei scrisori prin care Ministerul Afacerilor Interne ar fi încercat să schimbe procedura de achiziționare a acestor echipamente de la o licitație deschisă, spre o procedură de negociere fără publicare, prin care este mult mai simplu să atribui contractul antreprenorului dorit. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, ar fi solicitat, reieșind din importanța și necesitatea urgentă de asigurare a capacităților de comunicare eficientă în situația actuală de criză, acceptul Guvernului de a fi examinată, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, posibilitatea de aplicare a unei proceduri centralizate de achiziții pentru 600 terminale radio în standard TETRA în sumă de aproximativ 11 500 mii lei, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu producătorul sistemului. Deocamdată, nu cunoaștem dacă scrisoarea a fost expediată prim-ministrului.

În cazul în care s-ar recurge la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, s-ar oferi undă verde autorităților contractante menționate de încheia contracte de achiziții cu compania „S&T IT Services SRL” ( până recent „BASS Systems” SRL). Compania respectivă este vizată în dosarele de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care este vizat fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc. Recent, zdg.md a scris că, în luna februarie curent, prin ordonanța procurorului Alexandru Cernei, a fost scos sechestrul aplicat pe capitalul statutar și pe unele conturi operaționale ale companiei.