Blog

Proceduri anulate din motive necunoscute . . .
Revizii

Proceduri anulate din motive necunoscute . . .

În ultima perioadă, tot mai multe proceduri de achiziții publice anunțate prin intermediul sistemului MTender sunt anulate. Pentru unele proceduri explicația ar rezida în dificultățile de ordin tehnic, cu care se confrunta autoritățile contractante, de la introducerea noului sistem. Însa, probabil, sunt și alte cauze, pe care publicul nu le poate cunoaște din cauza că autoritățile contractante nu publica, în acest sens, nicio informație pe MTender.

Conform Legii 131 privind achizițiile publice, anularea procedurii de achiziție publică poate avea loc atunci când:

(1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
a) nu a fost depusă nicio ofertă;
b) numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire;
c) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;
d) au fost depuse numai oferte care:
– sunt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
– sunt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor;
– nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
– conțin, în propunerea financiară, preţuri care nu sînt un rezultat al liberei concurenţe şi care nu sînt justificate temeinic;
– conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
– depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi;
– au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;
– prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
e) s-a constatat comiterea unui act de corupţie, unor acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6.

(2) După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, anularea procedurii, în cazurile prevăzute la alin.(1), se efectuează doar de către Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv în cazul în care a fost depusă o ofertă după data-limită de depunere a ofertelor, iar imposibilitatea depunerii în termen se datorează exclusiv acţiunilor sau inacţiunilor autorităţii contractante.

Totodată, o buna parte dintre proceduri au fost anulate încă la etapa solicitării clarificărilor, or majoritatea motivelor expuse în lege se refera la anumite probleme legate de etapa evaluării ofertelor.

Mai mult decât atât, legea mai prevede ca “autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.” Iar în cazul anularii procedurii la etapa de solicitarea a clarificărilor, dar și la etapa de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă nu poate realiza aceasta obligație din motivul ca participanții la procedura nu îi sunt cunoscuți. Astfel, publicarea unei informații referitor la motivele anulării procedurii este extrem de importantă. Sistemul MTender conține, în acest sens, un spațiu, special dedicat, la secțiunea “raport despre procedura” (sub-secțiunea “clarificări, modificări sau anulari), care, spre regret, rămâne neutilizată.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.