Blog

Rezultatele licitației pentru achiziția celor 100 de autobuze – contestate la ANSC
Revizii

Rezultatele licitației pentru achiziția celor 100 de autobuze – contestate la ANSC

Autor: Olga Diaconu

 

Evaluarea ofertelor în procedura de achiziționare a celor 100 de autobuze s-a soldat cu desemnarea câștigătoare a ofertei Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş, care a propus un preț de 260 030 640.00 lei.

Decizia de atribuire a contractului către Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş a fost contestată de toți ceilalți participanți la procedura de achiziție. Printre argumentele invocate de contestatari se numără:

  • Nu au fost prezentate împuternicirile semnatarului ofertei

Oferta depusă de Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş nu este însoțită de o procură care ar proba limita împuternicirilor acordate semnatarului. O mențiune cu privire la o procură eliberată la data de 03.08.2020 se face în DUAE. 

Contestatarii au invocat că, potrivit pct.122 din Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor  publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”  (MTender) aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 986 din 10.10.2018, „În cazul în care certificatul  digital nu poate lega direct semnatarul de poziția și autoritatea pe care o reprezintă, partea interesată  urmează să prezinte un document electronic oficial care să indice legătura dintre persoana semnatară și autoritatea pe care o reprezintă”. 

Această situație a fost clarificată prin depunerea procurii după deschiderea ofertelor, ceea ce corespunde în general opiniei experților în achiziții publice.

  • Garanția bancară prezentată de ofertantul câștigător nu corespunde specificațiilor tehnice  din caietul de sarcini în ceea ce privește perioada de garanția pentru ofertă. 

Conform pct. 3.8. din termenul de valabilitate al ofertei și implicit al garanției bancare trebuie să fie de 120 de zile. Garanția pentru ofertă depusă de către Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş este emisă la data de 8 septembrie 2020 și este valabilă pînă la data de 15 noiembrie 2020. Respectiv  garanția este valabilă pentru o perioadă mai mică decît 120 de zile. Autoritatea contractantă a răspuns la această pretenție prin faptul că ofertantul câștigător a expediat în original o altă scrisoare de garanție prin corespondență în adresa Primăriei mun. Chișinău, cu același număr și dată, cu termenul de valabilitate 15.01.2021. Scrisoarea a ajuns la autoritatea contractantă la data de 14.10.2020, deci după expirarea perioadei de depunere a ofertelor. Reprezentanții Isuzu nu au prezentat acte care confirmă la ce dată a fost expediată scrisoarea de garanție, ci doar au argumentat că ambele garanții bancare au fost obținute în aceeași zi, și urmau a fi încărcate în sistemul MTender. Aceștia au explicat că doar garanția bancare cu un termen de valabilitate mai mic s-a încărcat în sistem, în timp ce a doua scrisoare de garanție, cu un termen mai mare, nu s-ar fi încărcat din cauza unei defecțiuni tehnice. Din acest motiv, Isuzu ar fi expediat imediat actul prin corespondență.

Unii dintre contestatari au fost de părerea că e posibil că cele două scrisori de garanție nu ar fi fost eliberate în aceeași zi, deși au același număr și dată. Potrivit opiniei acestora, numerele de ieșire ale actelor eliberate de bancă denotă un interval semnificativ de timp dintre între emiterea celor două scrisori. De asemenea, aceștia invocă faptul că nu a fost probată nici defecțiunea tehnică care ar fi survenit la momentul depunerii actelor, și nici data la care a fost expediată garanția bancară cu termen de valabilitate corespunzător în adresa autorității contractante, respectiv dacă aceasta a fost expediată în interiorul termenului de depunere a ofertelor.

În cazuri similare, ANSC s-a expus că o scrisoare de garanție cu un termen nu corespunde perioadei de valabilitate solicitată de către autoritatea contractantă denotă neconformitatea ofertei, iar potrivit prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă nu acceptă oferta dacă aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Prin Decizia 03D-750-19 din 09.12.19, similară speței, ANSC a constatat că admiterea unei modificări a termenului de valabilitate al ofertei după deschiderea ofertelor ar încălca prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 131/15, potrivit cărora „autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea”. 

  • Admiterea conflictelor de interese  în legătură cu reparația pe garanție a autobuzelor

Conform argumentelor contestatarilor, scrisoarea cu privire la reparația pe garanție (Warranty Reparation Letter), ofertantul câștigător oferă Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” posibilitatea de a efectua reparațiile pe perioada garanției la centrul de service al acestei autorități. Conform aceleiași scrisori, această schemă ar permite Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” să încaseze venituri suplimentare, conform unei înțelegeri prealabile în privința tarifelor ce vor fi plătite de Isuzu. Contestatari argumentează că o asemenea abordare ar fi inacceptabilă din punctul de vedere al conflictelor de interese, avînd în vedere că Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” este o întreprindere municipală, fondată de Consiliul Municipal Chișinău, iar persoane din cadrul  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” au fost membri ai grupului de lucru, respectiv au participat la elaborarea caietului de sarcini și organizarea licitației publice.

Contestatarii critică această abordare inclusiv din punctul de vedere al legislației privind protecția concurenței, prin faptul că ar favoriza Isuzu în raport cu alți ofertanți. De asemenea, însăși deservirea pe garanție pare a fi condiționată de acceptarea ofertei Isuzu cu privire la reparația pe garanție. 

Considerăm această pretenție întemeiată, deoarece probarea reparației pe perioada de garanție reprezintă un criteriu de calificare a ofertanților. În condițiile în care nu este prevăzută o modalitatea de onorare acestor obligații în lipsa acceptării ofertei Isuzu, survine riscul că Isuzu ar putea refuza să efectueze reparația pe garanție în cazul neacceptării condițiile oferite de Isuzu. De asemenea, înțelegerea prealabilă între Isuzu și Parcul Urban de Autobuze sugerează un posibil interes al autorității contractante pentru atribuirea contractului anume acestui operator economic. Asemenea înțelegeri prealabile sunt de natură să creeze premise pentru trucarea achizitiilor publice.

  • Incertitudinea veridicității certificatelor de omologare 2007/46/EC type approvals

Conform pretențiilor contestatarilor, certificatele de omologare 2007/46/EC type approvals pentru autobuzele cu emisie de motor EURO 5 ofertate de de Isuzu au fost emise în anul 2018, respectiv 2019. Contestatarii afirmă însă că, potrivit Regulamentului Comisiei Europene no 582/2011, după data de 31.12.2013, omologările de tip 2007/46/EC pot fi eliberate doar pentru vehicule cu emisie de tip EURO 6, iar nu pentru vehicule de cu emisie de tip EURO 5. Respectiv, contestatarii consideră că certificatele de omologare de tip 2007/46/EC type approvals”, prezentate de Isuzu, nu aparțin vehiculelor ofertate, iar această situație ar putea fi asimilată prezentării de documente false.

Deși e dificil să ne expunem asupra aspectului menționat, considerăm că, în cazul în care pretențiile menționate se confirmă, ar reieși că ofertantul câștigător nu s-a conformat criteriului de calificare de prezentare a certificatelor sau altor acte echivalente ce probează calitatea autobuzelor.

În ședința de examinare au fost aduse și argumente referitor la neconformitatea ofertelor depuse de alți operatori economici. 

Cu referire la oferta depusă de OOO «Автотехкомплект», autoritatea contractantă și-a exprimat opinia că aceasta ar fi neconformă, deoarece operatorul economic nu a demonstrat veridicitatea semnăturii electronice și cifra de afaceri solicitată de autoritatea contractantă. Conform poziției exprimate de reprezentantul OOO «Автотехкомплект», actele au fost semnate cu semnătură electronică în conformitate cu legislația Federației Ruse, care ar fi valabilă pentru a fi utilizată și în Republica Moldova. Totodată, OOO «Автотехкомплект» s-a obligat să remită ANSC documentele care probează veridicitatea semnăturii electronice. Cu referire la cifra de afaceri, reprezentantul OOO «Автотехкомплект» susține că din documentația de atribuire, reiese că ofertantul trebuie să prezinte cifra de afaceri cumulată cu cea a producătorului.

Cu referire la oferta depusă de „Deniauto” SRL, reprezentantul Otokar Kent LF consideră că autobuzele ofertate nu s-ar conforma cerințelor privind capacitatea totală de călători de 100 de persoane, și că spațiul indicat ar fi suficient doar pentru 75 de persoane. De asemenea, reprezentantul Otokar Kent LF afirmă că acest operator economic a prezentat informație neveridică referitor la subcontractanți, respectiv că BMC Otomotiv Sanazi ve Ticaret A.Ș nu subcontractează servicii, în timp ce în alte secțiuni a indicat că va utiliza serviciile „Deniauto” SRL pentru deservirea autobuzelor livrate. Alte aspecte neclare ar ține de modalitatea de executare a contractului de achiziții publice. Reprezentantul BMC Otomotiv Sanazi ve Ticaret A.Ș a argumentat că ar fi vorba de niște erori minore care au fost admise la pregătirea ofertei.

Reieșind din argumentele expuse de părți, examinate în ședință, considerăm că ANSC are suficiente temeiuri de a anula decizia de atribuire a contractului de achiziții publice operatorului economic Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A Ş și de a dispune reevaluarea ofertelor.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).