Blog

Selectarea unei oferte neconforme și încălcarea deciziei ANSC la Primăria Stăuceni
Revizii

Selectarea unei oferte neconforme și încălcarea deciziei ANSC la Primăria Stăuceni

Autor: Olga Diaconu

Primăria comunei Stăuceni a desfășurat procedura de achiziție de lucrări de amenajare cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița ,,Sălcioara”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1677669247049, cu valoare estimată de 3 951 526 lei, fără TVA. Contractul în sumă de 4 124 979,5 lei, inclusiv TVA, a fost semnat cu operatorul economic ,,Foremcons” SRL, în pofida faptului că Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a constatat neconformitatea ofertei acestui operator economic. Acest contract a fost înregistrat de către Agenția Achiziții Publice la data de 20.06.2023, după ce anterior înregistrarea acestuia nu fusese acceptată, potrivit datelor pe care le regăsim pe pagina web.

Analizând procedura de achiziție menționată, am identificat mai mulți indicatori de risc, printre care:

 1. Limitarea participării la licitație din motive formale;
 2. Numărul mare de contestații, care au fost fie admise, fie respinse pe motive de procedură, nu din lipsă de temeinicie. Au fost depuse 3 contestații, una – asupra documentației de atribuire, iar celelalte două – asupra rezultatelor procedurii. Numărul mare de contestații este considerat un indicator de risc, deoarece denotă dezacord cu deciziile sau acțiunile autorității contractante. Admiterea acestor contestații confirmă în general admiterea unor erori sau încălcări;
 3. Ignorarea deciziei obligatorii a ANSC de către autoritatea contractantă și atribuirea repetată a contractului unui operator economic ce a depus o ofertă neconformă.

În continuare vom detalia incidența acestor indicatori de risc.

Una dintre condițiile incluse în anunțul de participare, era ca fiecare operator economic să efectueze, în mod obligatoriu, o vizită la fața locului. Varianta scanată de pe originalul procesului-verbal de efectuare a vizitei la fața locului, cu semnătură electronică, urma a fi atașată la oferta operatorului economic. În prealabil vizitei, potențialii ofertanți urmau să se înscrie și să confirme vizita la adresa de email oficială a autorității contractante, cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări.

Condiționarea posibilității unui operator economic de a participa la o licitație de prezentarea unui proces-verbal semnat de autoritatea contractantă poate fi considerată restrictivă. Vizita la fața locului ar putea fi confirmată și într-un alt mod, nu neapărat printr-un act semnat de autoritatea contractantă. La fel, este limitativ faptul că operatorilor economici li se permitea să se înscrie pentru vizită doar pe perioada clarificărilor, fiind neclar termenul până la care se putea expedia o solicitare în acest sens, iar nu pentru întreaga perioadă de depunere a ofertelor. În principiu, atunci când un caiet de sarcini este întocmit corect, un operator economic trebuie să poată elabora o ofertă conformă pe baza acestuia, chiar și în lipsa unei vizite la fața locului. Totuși, vizita la fața locului este binevenită și recomandată, pentru că dă posibilitatea potențialilor ofertanți să se familiarizeze mai bine cu circumstanțele de la fața locului.

În cazul dat, autoritatea contractantă a încercat să limiteze participarea unui ofertant prin respingerea cererii de efectuare a vizitei la fața locului, depusă cu mai puțin de 24 de ore înainte de expirarea termenului de solicitare a clarificărilor. Termenul de solicitare a clarificărilor urma să expire la data de 11.03.2023, la ora 08:30. Din partea operatorului economic ,,Alexgreen Concept” SRL a fost expediată o solicitare de înscriere pentru vizita la obiectiv la data de 10.03.2023, la ora 20:49. Ulterior, autoritatea contractantă a refuzat înscrierea la vizita la fața locului, pe motiv că termenul de înscriere ar fi expirat la data 10.03.2023, la ora 08:30, cu exact 24 de ore înainte de expirarea termenului de solicitare a clarificărilor. Urmare a acestui refuz, ,,Alexgreen Concept” SRL a depus o contestație la ANSC.

 

Prima contestație

Contestatorul ,,Alexgreen Concept” SRL a motivat că termenul de înscriere pentru a vizita locul nu a fost depășit, fiindcă în anunț scria că înscrierea pentru vizită la fața locului urma să se efectueze cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări. Totodată, ,,Alexgreen Concept” SRL a afirmat că această cerință le încalcă dreptul de a participa la procedura de achiziție și nu ar trebui să fie obligatorie. Respectiv, contestatorul a solicitat excluderea cerinței obligatorii de prezentare la ofertă a procesului verbal al vizitei la fața locului din documentația de atribuire sau, eventual, acceptarea solicitării sale de a efectua vizita la fața locului pentru eliberarea confirmării/procesului – verbal.

Prin decizia nr. 03D-198-23 din 07.04.2023, ANSC a admis parțial contestația, obligând autoritatea contractantă să înscrie pentru vizită la fața locului operatorul economic „Alexgreen Concept” SRL, cu organizarea vizitei la obiectivul preconizat pentru proiectare și amenajare, spre a face cunoștință cu relieful și amplasarea acestuia. ANSC a constatat că din anunțul de participare sau din alte documente de atribuire nu rezultă cert o oră-limită privind înaintarea solicitărilor de înscriere pentru vizită la fața locului, data de 10.03.2023 ora 08:30 reprezentând interpretarea proprie a autorității contractante a acestei cerințe. Totodată, în motivarea deciziei se face referire la prevederile art. 388 alin. (3), (4) și (6) din Codul civil dacă s-a stabilit că un anumit termen durează până la o anumită zi, se prezumă că termenul include şi ziua respectivă, iar termenul expiră la ora 24:00 a zilei respective.

În același timp, ANSC a respins argumentele autorității contractante, expusă în ședința de examinare a contestației, precum că cerința a fost formulată în acest mod pentru a asigura posibilitatea de efectuare a modificărilor în documentația de atribuire, deoarece pe de o parte, termenul de câteva ore se poate dovedi a fi oricum insuficient, iar pe de altă parte, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art.35, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. 

A doua contestație

După ce contractul a fost atribuit operatorului economic ,,Foremcons” SRL, a fost depusă o contestație asupra rezultatelor procedurii de atribuire de operatorul economic ,,Altaprim” SRL. Contestatorul a invocat că oferta desemnată câștigătoare nu corespunde specificațiilor stabilite de autoritatea contractantă. Pretențiile ce au fost formulate de contestator asupra ofertei desemnate câștigătoare sunt următoarele:

 • De către S.C. ,,Foremcons” SRL nu a fost respectată cerința față de pașaportul tehnic pentru fiecare unitate de echipament de joc, cu specificarea dimensiunilor complete, pentru a putea îndeplini cerințele pentru executarea contractului, fapt care contravine art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015;
 • Documentația tehnică pentru complexul de joacă nr. 1 și pentru complexul de joacă nr. 4 nu este corectă.  Vederea de sus pentru cele două complexe este aceeași, dar datele generale ale acestor panouri sunt diferite, ceea ce nu este posibil, prin urmare, dimensiunile ar fi eronate;
 • Complexul de joacă nr. 6 nu corespunde specificațiilor autorității contractante. Potrivit caietului de sarcini, aceasta ar trebui să includă 2 scaune, care lipsesc în ofertă. Mai mult ca atât, complexul de joacă nr. 6 din fișa tehnica are aplicat un logo (marcă comercială) a altui producător – ,,MERIDA” și care nu corespunde cu produsul și marca comercială declarată de S.C. ,,Foremcons” SRL. în ofertă;
 • Complexul de joacă nr. 6 nu corespunde specificațiilor autorității contractante. Potrivit caietului de sarcini, aceasta ar trebui să includă 4 scaune, care lipsesc în ofertă;
 • Referitor la pct. 61 (panou de joacă nr. 1); pct. 62 (panou de joacă nr. 2); pct. 63 (panou de joacă nr. 3): În documentația tehnică a acestor panouri, ce urmează să fie produse și livrate de un producător străin, de către S.C. ,,Foremcons” SRL a fost prezentată o fotografie cu lucrări realizate în parcul Valea Trandafirilor de contestatorul SRL. ,,Altaprim”. Contestatorul a prezentat acte care confirmă că echipamentul din imagini a fost instalat de compania pe care o reprezintă.
 • Echipamentele din oferta ,,Foremcons” SRL nu corespund standardelor din documentația de atribuire, deoarece se referă la bancă de șezut, nu la spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă.
 • Lipsește confirmarea tehnică documentară cu dimensiunile exacte pentru următoarele elemente structurale încorporate: tobogan tub, echipament de cățărare, tobogan drept, acoperiș, pod de conexiune, tobogan dublu drept, scaunele incorporate, pardoseala turnului hexagonal. Astfel, descrierea este vagă și aproximativă, folosind astfel de expresii ca: „dimensiunile minime”, „înălțimea minimă”, „grosimea minimă” sau „unități minime”.
 • Documentația tehnică prezentată de ,,Foremcons” SRL nu corespunde tuturor cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă prin specificație pentru următoarele unități de echipament de joc: Leagăn dublu (punctele 46,47), Leagăn dublu (punctul 47, pagina 104), Premergător pentru copii (punctul 50, pagina 107, 135), Balansoar cu spătar (punctul 51, pagina 136), Carusel (punctul 52, paginile 109, 137).
 • Pagina 110 și 111 – înălțimile echipamentului descrise nu corespund desenului tehnic. La fel, se menționează că se folosește vopseaua electrostatică praf (după prelucrarea suprafeței, se aplică vopseaua praf și se introduce în cuptor pentru coacere la o temperatură de 200°C sau mai mare, ceea ce asigură topirea). Adică trece prin tratament termic în cuptor. Această vopsea este utilizată pentru produse metalice, respectiv nu corespund cerințelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă. 
 • Înălțimea echipamentului este prezentată de 8 (opt) metri.

La pretențiile contestatorului, autoritatea contractantă a argumentat că a fost selectată oferta ce corespundea cerințelor de calificare, cerințelor tehnice și aplicând criteriul de atribuire și anume – cel mai mic preț.

Ofertantul desemnat câștigător a argumentat că a fost prezentat pașaportul tehnic/cartea echipamentului pentru fiecare echipament în parte, fiind indicate schițele cu dimensiuni de gabarit și dimensiunile zonei de securitate în preajma echipamentului, care corespund dimensiunilor minime indicate de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini. De asemenea, ofertantul câștigător a declarat că unele elemente pot să nu fie vizibile în schițe, pentru că sunt incorporabile, dar că ele vor fi livrate.

Prin decizia ANSC nr. 03D-314-23 din 24.05.2023, contestația a fost admisă parțial, fiind dispusă anularea deciziei de atribuire. ANSC a constatat neconformitatea ofertei ,,Foremcons” SRL, referindu-se la faptul că în oferta tehnică a operatorului economic câștigător „Foremcons” SRL, în partea ce ține de „Scaunele 27 incorporate vor fi confecționate din LLDPE cu dimensiunea minimă de 110x29cm și grosimea minimă de 30 cm”. Această descriere a fost considerată ca fiind incertă, astfel oferta depusă de către „Foremcons” SRL nu este una fermă, fiind incerți parametrii propuși pentru pozițiile litigante. De asemenea, ANSC atestă că oferta depusă de către „Foremcons” SRL nu corespunde în totalitate cerințelor stabilite, în partea ce ține de Complexul de joacă nr.6 și nr.7, iar argumentele înaintate de către ofertantul desemnat câștigător în vederea susținerii poziției sale, nu pot fi reținute. Conform deciziei ANSC, Primăria comunei Stăuceni nu a depus diligența necesară în timpul examinării ofertei depuse de către „Foremcons” SRL în cadrul procedurii de achiziție publică din litigiu, respectiv, nu a evaluat oferta prin prisma propriilor cerințe din documentația de atribuire, în măsura în care, în anunțul de participare a fost solicitat „Pașaport tehnic/cartea echipamentului pentru fiecare echipament și a schițelor cu dimensiuni”, iar autoritatea contractantă a evaluat oferta tehnică doar prin prisma informației prezentate de către contestator în devizul ofertă – Formularul nr.7. Respectiv, având în vedere faptul că ofertantul desemnat câștigător a transpus/copiat cerințele tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă, însă din pașaportul tehnic atașat la oferta acestuia, autoritatea contractantă nu a putut deduce corespunderea parametrilor tehnici ai bunului (complexului) ofertat, în partea ce ține de „Scaunele incorporate”, se constată că grupul de lucru a examinat superficial oferta desemnată câștigătoare, eludând propriile cerințe din documentația de atribuire. 

După anularea deciziei de atribuire, autoritatea contractantă a dispus reevaluarea ofertelor. În acest sens, a solicitat de la ofertanți prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor, inclusiv prelungirea termenului de valabilitate a garanției pentru fiecare ofertă. În rezultatul reevaluării, a fost desemnată repetat câștigătoare oferta depusă de ,,Foremcons” SRL. Oferta depusă de ,,Altaprim” SRL a fost respinsă, pe motiv că termenul garanției pentru ofertă a fost prelungit cu 14 zile mai puțin decât solicitase autoritatea contractantă.

A treia contestație

„Altaprim” SRL a depus o contestație asupra deciziei prin care contractul a fost atribuit repetat operatorului economic ,,Foremcons” SRL. Prin decizia nr. 03D-372-23 din 19.06.2023, contestația a fost respinsă ca fiind lipsită de interes. În argumentarea deciziei sale, ANSC a explicat că, odată ce garanția pentru ofertă a fost prelungită pentru un termen mai scurt cu 14 zile decât a solicitat autoritatea contractantă, oferta depusă de „Altaprim” SRL este neconformă. 

Potrivit practicii ANSC, un ofertant al cărui ofertă nu corespunde, pierde șansa, respectiv interesul, de a obține un contract. Din acest considerent, ANSC consideră lipsit de eficiență să examineze contestația depusă de un ofertant  care oricum nu mai are șansa de a obține un contract. Anterior, ne-am expus că deși înțelegem abordarea ANSC, aceasta are tendința să încurajeze autoritățile contractante care acționează cu rea-credință să atribuie contractul unor operatori economici a căror ofertă nu corespunde, dacă se constată că oferta unui potențial contestator, la fel, nu corespunde.

Totuși, ANSC a constatat că Primăria com. Stăuceni a atribuit repetat contractul unui operator economic care a depus o ofertă neconformă, contrar prevederilor legale. ANSC a reiterat faptul că ,,Foremcons” SRL a prezentat o ofertă care nu corespunde specificațiilor și a fost declarată câștigătoare, ceea ce duce la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achiziţiile publice prevăzute de art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015, și anume tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanților şi operatorilor economici. Din decizia ANSC mai cităm următoarele: …pe parcursul examinării contestației nu au fost furnizate dovezi cu privire la existența ofertei tehnice – formularul nr. 7 al ofertantului S.R.L. ”Foremcons”, fără încălcări, cu dimensiuni precise și semnătură electronică. Subliniem faptul că aceste documente tehnice sunt prioritare în determinarea câștigătorului în cadrul acestei licitații (deoarece elaborarea acestor documente a generat controverse și contradicții) și au fost menționate expres ca măsură de remediere în Decizia ANSC pe marginea acestui caz. Prin urmare, în timpul primei contestații, ANSC a indicat încălcările admise de autoritatea contractantă la evaluarea ofertei S.R.L. ”Foremcons”, iar autoritatea contractantă a solicitat de la S.R.L. ”Foremcons” să prezinte anumite acte și informații. De asemenea, S.R.L. ”Foremcons” nu a oferit explicații referitoare la oferta tehnică în privința aspectelor disputate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă induce participanții la procedura de achiziție și ANSC în eroare, neavând toate documentele enumerate. Or, potrivit scrisorii adresate de contestator către ANSC noi am solicitat următoarele.

Concluzii:

Având în vedere încălcările admise de autoritatea contractantă în legătură cu această procedură de achiziție, Trezoreria de Stat ar trebui să blocheze transferarea resurselor financiare pentru executarea acestuia contract. Autoritatea contractantă ar trebui să realizeze o nouă procedură de achiziție, cu respectarea prevederilor legale.

Sursa foto: publika.md

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).