Blog

Achiziția lucrărilor la „Termoelectrica” SA – subiect de contestații la ANSC
Revizii

Achiziția lucrărilor la „Termoelectrica” SA – subiect de contestații la ANSC

 

Autor: AGER

 

Subiectul achiziției lucrărilor de reparație capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei, reparație capitală a generatorului TВФ-120-2УЗ Nr. 3 a stârnit multe discuții în mass-media. În acest articol însă vom examina ultimele informații cu privire la acest caz ce țin de două contestații examinate de către ANSC.

Pe data de 3 mai 2022 a fost lansată licitația deschisă, de către „Termoelectrica” SA, pentru efectuarea lucrărilor date cu valoarea estimată de 7 milioane de lei fără TVA. Ulterior, pe 3 iunie 2022 au fost deschise ofertele depuse și anume:

 

 

În urma examinării tuturor ofertelor, grupul de lucru a decis, pe data de 22 iunie 2022, anularea procedurii din motiv că nici una dintre oferte depuse nu corespundea necesităților autorității contractante. Această decizie a fost contestată de către ofertantul „TURBOENERGY POWER” SRL. În aceeași zi grupul de lucru a decis organizarea unei proceduri de negocieri fără publicare, iar rezultatele ei au fost, de asemenea, contestate de către „TURBOENERGY POWER” SRL.

Ambele proceduri de achiziție sunt guvernate de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

AO “AGER” a solicitat decizia de atribuire, corespondența dintre părți și contestațiile depuse de la „Termoelectrica” SA și de la ANSC, însă am primit refuz. În schimb, un membru al echipei AGER a participat la ședințele publice de examinare a ambelor contestații, care au avut loc pe 15 iulie 2022. În cadrul ședințelor publice, ne-au devenit cunoscute temeiurile de constatare a neconformitatii ofertei „TURBOENERGY POWER” SRL și motivele invocate în contestația „TURBOENERGY POWER” SRL. Nu cunoaștem temeiurile respingerii ofertelor depuse de “Horus” SRL și „ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ”, întrucât acestea nu ne-au fost puse la dispoziție. De asemenea, aceste temeiuri nu au făcut obiectul examinării în ședințele de la ANSC, deoarece acești operatori economici nu au contestat decizia de anulare a licitației.

Prin intermediul primei contestații, părțile au prezentat următoarele aspecte ce țin de decizia autorității contractante:

 

I. Scrisoarea de informare

 

Argumentele „TURBOENERGY POWER” SRL:

Potrivit contestatorului, „Turboenergy Power” SRL nu a fost informată în modul corespunzător cu privire la neconformitățile din oferta sa. A existat o solicitare de clarificări cu privire la aceleași aspecte invocate în scrisoarea de înștiințare la care el a răspuns. Entitatea contractantă nu a comunicat de ce răspunsurile la clarificări nu au fost suficiente în conformitate cu art. 64 alin. (4).

 

Argumentele „Termoelectrica” SA:

Prin scrisoarea nr. 79/147 din 22 iunie 2022 către “TurboEnergy Power” SRL, grupul de lucru a indicat în mod explicit fiecare problemă din oferta sa. 

 

Comentariile echipei AO „AGER”:

Deși nu cunoaștem întregul conținut al Scrisorii nr. 79/147 din 22 iunie 2022, declarațiile din cadrul ședinței fac dovada că aceasta a fost suficient de explicită. Or în această scrisoare au fost indicate, în mod expres, neconformitățile din oferta  “Turboenergy Power” SRL. Iar faptul că, în această scrisoare, nu se explică de ce răspunsurile oferite la solicitările de clarificări nu au fost suficiente, nu constituie o încălcare. Or art. 64  alin. (4) din Legea nr. 74/2020 impune obligația de informare cu privire la motivele respingerii unei oferte, însă ea nu presupune că entitatea contractantă trebuie să ofere o lecție despre achizițiile publice ofertantului respins. Această prevedere este pentru a contracara practica vicioasă cînd unele entități contractante indică că o ofertă este respinsă din motiv că este neconformă, fără a indica exact neconformitățile. Deci motivele trebuie indicate, nu și explicate în detaliu, așa cum o face ANSC în deciziile sale.  Iar simplul fapt al punctării motivelor era suficient.

 

 

II. Deschiderea specificațiilor de preț

 

Argumentele „TURBOENERGY POWER” SRL:

Potrivit contestatorului, entitatea contractantă urma să examineze mai întîi oferta tehnică și doar după să examineze oferta financiară. Iar dacă s-ar fi depistat că oferta tehnică nu este conformă, oferta financiară nu trebuia să fie deschisă.

 

Argumentele „Termoelectrica” SA:

„Termoelectrica” SA a afirmat că sistemul de achiziții MTender nu permite așa ceva.

 

Comentariile echipei AO „AGER”:

Legislația națională în domeniul achizițiilor sectoriale, dar și legislația Uniunii Europene, spre deosebire de regulamentele unor organizații internaționale, nu permit separarea ofertei tehnice de cea financiară astfel încît ele să fie examinate pe rînd.  Pct. 113, 114 și 131 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 986/2018 prevăd:

113. PEA (N.A. Deținător al platformei electronice de achiziții) va asigura ca ofertanții să poată consulta în orice moment ofertele depuse la procedura de achiziție după data deschiderii ofertelor de către grupul de lucru.

114. La expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, unitatea centrală de date și PEA se angajează să furnizeze grupului de lucru pentru organizarea procedurii de achiziție toate ofertele depuse pînă la data și ora stabilite în documentația de atribuire și să ofere instrumente de deschidere a acestora, indiferent de apariția ulterioară a motivelor respingerii ofertelor. […]

131. Toate informațiile și documentele publicate în SIA RSAP (MTender), în conformitate cu legislația în vigoare, sînt deschise și disponibile publicului. Documentele pot fi considerate confidențiale numai în cazuri excepționale, la cererea părții interesate, și în conformitate cu legislația relevantă (Legea nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial sau alte acte normative relevante).

Prin urmare, pretenția cu privire la deschiderea specificațiilor de preț ale „TURBOENERGY POWER” SRL sunt neîntemeiate.

 

 

III. Răspunsul la clarificări

 

Argumentele „TURBOENERGY POWER” SRL:

Entitatea contractantă a solicitat clarificări printr-o scrisoare din 16 iunie 2022 ora 17, oferind 3 zile lucrătoare pentru răspuns în conformitate cu art. 69 alin. (5) din Legea nr. 74/2020. Acest termen expiră pe 21 iunie 2022. Iar pe 21 iunie 2022 ora 21:20 este expediat în termen un răspuns la clarificări.  Contestatorul a afirmat că, prin acest răspuns, nu a fost modificată oferta depusă.

Reprezentanții „TURBOENERGY POWER” SRL au explicat că subcontractanții se schimbă permanent, chiar și pe parcursul executării contractului, respectiv nu ar fi o problemă faptul că, la solicitarea de clarificări, s-au indicat două companii noi care vor fi subcontractanți, una din Federația Rusă, iar alta din Ucraina.

 

Argumentele „Termoelectrica” SA:

Termenul limită de depunere a răspunsului a fost 21 iunie 2022, ora 17:00, respectiv răspunsul oferit nu s-a încadrat în termen. Mai mult, prin răspunsul oferit s-a modificat oferta. În primul rând au fost prezentate informații despre alte persoane care vor efectua lucrările decît persoanele care au fost indicate inițial în Lista cu privire la personalul de specialitate propus. Persoanele care efectuează acest tip de lucrări trebuie să dețină anumite certificări. Când s-au solicitat certificatele pentru persoanele indicate în anexele la ofertă, „TURBOENERGY POWER” SRL a prezentat certificate pentru alte persoane, numele cărora nu se regăsea în oferta inițială. La fel, s-a completat informația cu privire la subcontractanți, astfel, „TURBOENERGY POWER” SRL a indicat că intenționează să subcontracteze o întreprindere din Federația Rusă și una din Ucraina. Iar la atenționarea cu privire la abaterile din devize, „TURBOENERGY POWER” SRL a prezentat devizele modificate.

 

Comentariile echipei AO “AGER”:

Răspunsul la clarificări a fost oferit în termen. Ultima zi pentru răspuns a fost 21 iunie 2022, iar limitarea la ora 17:00 nu este justificată atîta timp cît răspunsul a fost expediat pe poșta electronică și respectiv a fost recepționat în aceeași zi.

Modificarea în devizele de cheltuieli, chiar dacă acest lucru nu schimbă valoarea totală a ofertei, constituie o modificare a acesteia. Iar, conform art. 75 alin. (3) și (4) din Legea nr. 74/2020, “La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, cu condiția că explicațiile scrise nu modifică oferta, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete. Entitatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.”  Prin urmare, Entitatea contractantă a procedat corect cînd nu a acceptat modificările la ofertă făcute ca rezultat al clarificărilor. 

Cu privire la subcontractare, „TURBOENERGY POWER” SRL nu era în drept să indice la solicitarea de clarificări subcontractori care nu au fost inițial indicați în DUAE. Din practica ANSC, asemenea oferte trebuie să fie respinse or operatorul economic nu poate prezenta ulterior datei deschiderii ofertelor noi subcontractori. Conform art. 70 alin. (1) din Legea nr. 74/2020, la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici depun o declarație pe proprie răspundere care este un analog al DUAE. Iar alin. (3) din același articol prevede că “În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, declarația pe propria răspundere include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți.” 

 

 

IV. Abaterile din devize 

 

Argumentele „Termoelectrica” SA:

În cadrul ședinței au fost discutate cel puțin 3 neconformități. Însă Entitatea contractantă a indicat că există cel puțin 8 elemente din deviz care au fost modificate ca urmare a solicitării de clarificări.

Întîi, „TURBOENERGY POWER” SRL a indicat la Devizul nr. 8 – Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului, o singură unitate de personal, pe cînd s-a solicitat să fie două unități. În urma clarificărilor, „TURBOENERGY POWER” SRL a modificat oferta, astfel încît să fie 2 unități de personal, scăzând prețul la alte resurse. Deși „TURBOENERGY POWER” SRL pretinde că s-a prezentat calculul așa încât să fie mai clar pentru Entitatea contractantă, acest lucru este fals. Devizul a fost modificat. Art. 55 din Legea nr. 74/2020 prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu condițiile documentației de atribuire, fapt care nu a fost respectat de „TURBOENERGY POWER” SRL.

Doi, „TURBOENERGY POWER” SRL a indicat un preț nejustificat de mic la unele materiale. Prețul ofertat s-a comparat cu prețul cu care a achiziționat “Termoelectrica” SA aceleași materiale. În cazul vopselei, la două tipuri specifice de vopsea solicitate, entitatea contractantă le-a achiziționat în anul 2018 cu prețul de 7400 lei/kg și respectiv 4679 lei, pe cînd „TURBOENERGY POWER” SRL le-a ofertat pe ambele cu 400 de lei. Diferența totală de preț se ridică la 32796 lei.

Trei, la Devizul 11.2, construirea platformei pentru transportarea rotorului – volumul lucrărilor ofertat nu corespunde celui solicitat. În caietul de sarcini a fost stipulat că membrii echipei trebuie să fie de cel puțin 3-4 persoane și s-a estimat 64 ore cu 4 persoane. Însă ofertantul a indicat că va face această lucrare tot în 64 ore, dar cu o singură persoană. Rotorul are 30.8 tone, iar lucrările se efectuează cu cel puțin 3 persoane, în conformitate cu tehnica securității citată de Entitatea contractantă. În urma clarificărilor s-a schimbat devizul astfel încît să fie indicate 2 persoane.

 

Argumentele „TURBOENERGY POWER” SRL:

Avocatul “Turboenergy Power” SRL a menționat că nu contestă aspectele tehnice discutate de devizieri/ingineri în cadrul ședinței căci ele nu sunt obiect al prezentei contestații. Iar “Turbo Energy Power” SRL indică precum că temei de contestare ar fi informarea necorespunzătoare, respectiv ANSC ar urma să se expună doar asupra acestui fapt.

Cu privire la abaterile din devize, “Turbo Energy Power” SRL a indicat că aspectele invocate de Entitatea contractantă sunt irelevante, or contează pînă la urmă ca lucrarea să fie executată și nu contează câte ore-om sunt ofertate pentru fiecare poziție în parte. Iar prețul la materiale nu afectează oferta întrucât operatorii economici mereu găsesc prețuri mai joase decât autoritățile contractante. Totuși, acesta nu a justificat prețul de 400 lei/kg de vopsea. “Turbo Energy Power” SRL a evitat să răspundă însă cu privire la pretențiile autorității contractante că prețul la unele resurse a fost modificat pentru a menține costul total al ofertei același.

 

Comentariile echipei AO “AGER”:

Din înțelegerea noastră, în contestația depusă “TurboEnergy Power” SRL s-a referit doar la informarea necorespunzătoare. Respectiv ANSC ar urma să se expună doar asupra ei. În cazul în care “Turboenergy Power” SRL a fost informat corespunzător, și aceasta este părerea noastră, atunci contestația trebuie respinsă ca nefondată. Iar pretențiile față de motivele exacte de respingere a ofertei “Turboenergy Power” SRL urmau a fi indicate în textul contestației pentru a fi admise spre examinare, în caz contrar se constată că “TurboEnergy Power” SRL le-a acceptat implicit.

Totuși, dacă este să ne referim la fondul pretențiilor, constatăm că Entitatea contractantă are dreptate, or un operator economic nu poate să modifice normele din devizele de cheltuieli stabilite de Entitatea contractantă. Și contează nu doar respectarea denumirii lucrării ci și “rețeta”. În practica ANSC, pe marginea achizițiilor publice de lucrări, sunt examinate și evaluate abaterile inclusiv din “rețetele” lucrărilor, adică din Forma nr. 5 la devize. Aceeași practică ar trebui aplicată în mod analogic și la achizițiile sectoriale de lucrări. Deși aici nu există un Regulament al achizițiilor sectoriale de lucrări unde să fie determinate pragurile abaterilor semnificative, entitățile contractante ar trebui să justifice constatările cu privire la abateri. Iar după părerea noastră, în cadrul ședinței au fost prezentate aceste justificări.

Ce ține de prețul ofertei, acesta nu constituie un element formal al ofertei și, la fel din practica ANSC, acesta trebuie să fie justificat în modul corespunzător de ofertanți.

 

 

În cadrul celei de-a doua contestații, părțile au dezbătut următoarele aspecte.

 

I. Aplicabilitatea Legii nr. 131/2015 asupra achiziției sectoriale în cauză

 

Argumentele „TURBOENERGY POWER” SRL:

Contestatorul spune că se aștepta ca în cadrul procedurii de negociere fără publicare să fie organizate 3 runde de licitații electronice, atunci când participanții pot să reducă oferta. În acest sens, el se baza pe Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020, care prevede că la procedura de negociere fără publicare se fac 3 runde de licitații electronice. De asemenea ar trebui să fie aplicată și Legea nr. 131/2015. Conform art. 89 alin. (2) din Legea nr. 74/2020, Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura elaborarea și aprobarea actelor normative necesare pentru implementarea prezentei legi. Astfel, Regulamentul din 2020 ar trebui să fie aplicat și achizițiilor sectoriale.

Un alt aspect ține de perioada scurtă destinată pregătirii ofertelor. „TURBOENERGY POWER” SRL a primit documentația de atribuire pe 22 iunie 2022 ora 16:56, iar termenul de depunere a fost 24 iunie 2022 ora 9:00, astfel, a avut la dispoziție puțin peste o zi pentru pregătirea și depunerea ofertei, ceea ce constituie un termen prea scurt.

Pe lângă asta, ca și în cazul primei proceduri de achiziție, urma să fie examinată propunerea tehnică și financiară pe rând. Iar odată ce grupul de lucru a acceptat financiară, înseamnă că a acceptat și oferta tehnică. Iar la ambele achiziții au fost depuse aceleași oferte tehnice. În acest caz nu este clar de ce în cadrul primei achiziții oferta tehnică a sa a fost respinsă, iar în cadrul celei de-a doua a fost acceptată.

 

Argumentele „Termoelectrica” SA:

Entitatea contractantă a indicat că Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, dar și Legea nr. 131/2015 se aplică doar achizițiilor publice, nu și achizițiilor sectoriale. În conformitate cu art. 2 și 5 din Legea nr. 131/2015, aceasta nu se aplică achizițiilor sectoriale. În documentația de atribuire nu s-a indicat utilizarea licitației electronice.

Invitațiile de participare au fost expediate către 6 întreprinderi. Iar termenul scurt oferit pentru depunerea ofertelor a fost cauzat din necesitatea de a încheia cât mai repede contractul și a finaliza lucrările, ce durează 3,5 luni, pînă la 1 octombrie 2022. Mai mult, caietul de sarcini a fost exact același ca și la licitația deschisă, astfel, ofertanții urmau doar să corecteze greșelile și să stabilească prețul.

Entitatea contractantă a examinat ofertele pe rând la ambele achiziții. Întâi se examinează oferta cea mai mică după preț și, dacă ea corespunde cerințelor, se declară câștigătoare, dacă nu, se examinează următoarea și tot așa mai departe. Conform pct. 132 alin. 1) din Legea nr. 74/2020, În procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru: analizează și verifică oferta atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În cazul procedurii de negociere fără publicare, ofertantul cu cel mai mic preț a fost “Horus” SRL a cărui ofertă era cu circa 300 mii le mai mică decât oferta “Turbo Energy Power” SRL. “Horus” SRL a corectat greșelile din oferta tehnică depusă inițial la licitația deschisă și la procedura de negociere a depus o ofertă tehnică conformă. Respectiv oferta “Turbo Energy Power” SRL care avea un preț mai mare nu a fost examinată.

 

Argumentele „Horus” SRL:

Operatorul economic declarat câștigător a indicat că Legea nr. 131/2015 a fost adoptată în 2015 și ea tot prevedea că Guvernul timp va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege și va asigura aprobarea actelor normative prevăzute de lege într-un anumit interval de timp. Însă Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere a fost adoptat la 12 august 2020. Aceeași situație este și în cazul achizițiilor sectoriale, chiar dacă Legea a fost adoptată în 2020, nu înseamnă că Guvernul deja a aprobat regulamentele subordonate legii date. 

Mai mult, Legea nr. 74/2020 a fost adoptată în luna mai, iar Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere a fost adoptat la 12 august 2020, respectiv la acel moment era deja Legea nr. 74/2020 și, în caz că legiuitorul ar fi vrut ca Regulamentul să se aplice și achizițiilor sectoriale, ar fi indicat acest lucru.

 

Comentariile echipei AO “AGER”:

Legea nr. 74/2020 face referință exhaustivă la anumite prevederi din Legea nr. 131/2015 care sunt sau pot fi aplicate în achizițiile sectoriale și acestea sunt: definirea contractului de achiziții publice, motivele de excludere prevăzut la art. 19, criteriile de selecție specificate la cap. IV, procedura de soluționare a contestațiilor prevăzută la cap. X. Legea 74/2020 nu face referire la aplicabilitatea regulamentelor subsecvente ce se referă la Legea 131/2015. Actualmente, mai multe entități contractante utilizează regulamentele subsecvente Legii 131/2015, în lipsa altora. Deși este o problemă faptul că Guvernul nu a adoptat încă legislația secundară aplicabilă achizițiilor sectoriale, în condițiile în care în documentația de atribuire nu se face o mențiune expres că entitatea contractantă aplică aceste regulamente, acest fapt nu permite anularea procedurii de achiziție sectorială.

Totuși, remarcăm că termenul de depunere a ofertelor la procedura de negociere fără publicare a fost foarte scurt. Deși au fost trimise invitații către doar 6 operatori economici, concurența era restricționată de faptul că termenul de o zi era insuficient pentru pregătirea unei oferte. Respectiv, puteau depune oferte doar operatorii economici care le aveau deja pregătite pentru licitația deschisă ce tocmai fusese anulată.  

Totodată, Legea nr. 74/2020 nu prevede un termen expres în acest sens, care de fapt ar trebui să fie în legislația secundară în domeniul achizițiilor secundare. Prin urmare,  nu putem spune că vreun termen a fost încălcat atîta timp cît el nu este reglementat. Menționăm însă că pe 6 iulie 2022, deci după finalizarea procedurii în cauză, Guvernul a adoptat Normele metodologice privind modul de atribuire al contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Conform pct. 110 din aceste Norme “În vederea depunerii ofertelor, entitatea contractantă stabilește un termen minim rezonabil între data transmiterii invitației la negociere și data limită de depunere a acestora. Termenul respectiv este corelat cu gradul de complexitate al contractului și trebuie să fie suficient pentru a permite operatorilor economici elaborarea ofertei”. Prevederea citată însă nu pot fi aplicate retroactiv procedurii deja finalizate.

Menționăm aici că entitatea contractantă era constrânsă și de faptul că licitațiile anterioare, care au fost organizate de Banca Mondială și care includeau aceste lucrări au fost anulate din motivul atribuirii contractului către consorțiul „Horus” SRL și „Силовые Машины” – operator economic inclus în lista SUA de sancțiuni. Astfel, termenul rămas pentru executarea lucrărilor a fost unul scurt.

Ce ține de evaluarea pe rând a ofertelor, considerăm aceasta drept o practică normală în achizițiile publice, inclusiv și cele sectoriale. La multe dintre achiziții sunt depuse 10 sau 20 de oferte și atunci examinarea tuturor ofertelor ar consuma foarte mult timp în mod inutil. Este mult mai optim ca ofertele să fie examinate pe rînd atunci cînd criteriu de atribuire este prețul cel mai scazut. Astfel, se examinează pe rând ofertele pînă cînd se găsește o ofertă care este conformă.

Mai mult, în ceea ce privește licitația electronică, în conformitate cu pct. 107 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, “Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea licitației electronice în etapa finală numai în cazul în care acest fapt a fost indicat în anunțul de participare și în documentația descriptivă/de atribuire.”

Suntem de părere însă că ANSC va respinge contestația din motiv că ea privește nu atît decizia de atribuire, cît documentația de atribuire, iar contestarea documentației de atribuire nu poate fi făcută după deschiderea ofertelor. Contestatorul are pretenții față de ne-aplicarea licitației electronice, care nu a fost inclusă în documentația de atribuire, dar și termenul scurt de depunere a ofertelor, care la fel ține de documentația de atribuire.

Ținem să precizăm că AO „AGER” nu se poate expune asupra conformității ofertelor depuse în cadrul procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare, pentru că nu a avut posibilitatea de a lua cunoștință de acestea.

 

II. Remediile posibile

În cadrul ședinței, atît entitatea contractantă cît și operatorul economic declarat câștigător au indicat că contractul deja a fost încheiat și este în proces de executare, iar la această etapă a fost dezasamblat generatorul în proporție de circa 30%. Prin urmare lucrările nu mai pot fi stopate. Contestatorul a remarcat că, dacă până acum s-au făcut 30%, atunci în luna august deja se vor finaliza lucrările și respectiv nu a fost necesară această grabă. La acest aspect entitatea contractantă a clarificat că s-au efectuat 30% din o parte din lucrări, însă întreg procesul de lucru va dura în total 3,5 luni, respectiv lucrările vor dura mai mult.

Consilierii pentru soluționarea contestațiilor au întrebat contestatorul ce măsuri ar putea adopta ANSC în contextul în care lucrările deja se efectuează. Acesta a spus că soluția ar fi amendarea entității contractante. 

 

Comentariile echipei AO “AGER”:

Conform art. 65 alin. (1) și (3) a) din Legea nr. 74/2020, “(1) Contractele de achiziții/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. (3) Respectarea termenului prevăzut la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când contractul de achiziții este atribuit în urma desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;”. Astfel, entitatea contractantă era în drept să încheie contractul după atribuirea lui însă pînă la depunerea contestației. 

Contestatorul avea opțiunea să solicite, de îndată ce a fost luată decizia de atribuire, suspendarea ei pînă la soluţionarea fondului cauzei în conformitate cu art. 85 alin. (14) din Legea nr. 131/2015. Însă nu s-a făcut uz de această posibilitate.

Totuși apare întrebarea ce remedii poate aplica ANSC în cazul depunerii contestației după ce contractul a fost încheiat. În conformitate cu art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, persoana interesată poate să conteste orice act al autorității contractante, totuși, la art. 87 este indicată o normă specială care prevede că nulitatea sau anularea contractului se soluționează de către instanța de judecată. Astfel, ANSC poate să anuleze doar decizia de atribuire, însă constatarea nulității contractului sau anularea lui o poate face doar instanța de judecată. Iar sancțiunile pentru entități contractante, în conformitate cu art. 88 alin. (3) pot fi aplicate de asemenea doar de către instanța de judecată. Prin urmare, în cazul de față ANSC se poate expune doar asupra deciziei de atribuire/documentației de atribuire.

În concluzie, suntem de părere că ambele contestații ale “Turboenergy Power” SRL vor fi respinse de către ANSC, prima ca fiind neîntemeiată, iar a doua ca tardivă.

 

 

 

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.