Blog

Achiziție cu ghicitoare: ce trotuare din centrul istoric vor fi reparate de 113 milioane de lei?
Revizii

Achiziție cu ghicitoare: ce trotuare din centrul istoric vor fi reparate de 113 milioane de lei?

 

Autor: Olga Diaconu

 

Tot mai des în ultimii ani, autoritățile municipale inițiază achiziții de lucrări, fără a indica unde vor fi realizate aceste lucrări. Ni se spune că vor fi reparate trotuare, fie instalate terenuri de joacă sau alte obiective, dar locația exactă rămâne un element de surpriză. Din documentația de atribuire lipsesc proiecte de execuție sau referințe la locații, fapt ce sugerează că autoritatea contractantă va decide unde vor fi realizate lucrările abia după ce va fi încheiat contractul de zeci sau sute de milioane de lei cu operatorul economic care a riscat să depună o ofertă doar în baza unor cantități de lucrări stabilite cu aproximație, fără a cunoaște situația din teren. Este și cazul licitației pentru achiziția de lucrări de reparație a trotuarelor din centrul istoric al capitalei, cu valoarea estimată de 113 milioane de lei, fără TVA, despre riscurile căreia ne vom expune în continuare.

La data de 01.07.2022, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a inițiat licitația deschisă de lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău ocds-b3wdp1-MD-1656680122714, cu valoarea estimată de 113 763 618 lei, fără TVA. Licitația respectivă se regăsește în Planul de achiziției pentru anul 2022 al autorității contractante, cu o valoare ceva mai mică, de 102 500 000 lei, fără TVA. Pe pagina autorității contractante nu apar informații despre modificarea planului de achiziții în sensul majorării sau micșorării valorii unor achiziții planificate.

Deși valoarea estimativă a procedurii de achiziție de lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric impune publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, depășind pragurile prevăzute la art. 2 alin (3) din Legea 131/2015, la pct. 28 din anunțul de participare este specificat că anunțurile de intenție și de participare nu au fost publicate în acest jurnal. De asemenea, posibilitatea operatorilor economici nerezidenți este limitată și prin faptul că documentația de atribuire a fost elaborată numai în limba română, dar nu și în limba engleză sau alte limbi de circulație internațională. Nepublicarea anunțului de intenție și anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene restricționează concurența prin faptul că limitează participarea operatorilor economici nerezidenți, care dispun de capacitatea de a realiza astfel de lucrări în mun. Chișinău.

 

Pe lângă cele menționate, în procesul de analiză a procedurii de achiziție, au fost observate următoarele riscuri:

 

1. Documentația de atribuire nu conține o listă cu străzile/adrese unde vor fi efectuate lucrări de reparație a trotuarelor. 

În ultimi ani au fost executate lucrări de reparație a trotuarelor pe mai multe străzi din perimetrul Centrului istoric din mun. Chișinău de Direcția Transport și de Administrația de Stat a Drumurilor. Lipsa unei liste cu străzile care sunt vizate de procedura de achiziție aflată în desfășurare riscă să ducă la suprapuneri cu alte lucrări de reparație a trotuarelor care au fost deja executate.

 

2. Nu a fost publicat un proiect de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă nu a publicat proiectul de execuție a lucrărilor în sistemul Mtender. Nu cunoaștem dacă un astfel de proiect există, însă cunoaștem că la data de 18.04.2022, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a inițiat procedura de licitație cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1650291086921 pentru achiziția de servicii de proiectare tehnică privind amenajarea și reparația curentă a trotuarelor din centrul istoric din or. Chișinău (A. Mateevici, M. Cebotari, M. Kogălniceanu). În caietul de sarcini pentru procedura de achiziție anulată în lipsa ofertelor, observăm că scopul acesteia era de elaborare a proiectului pentru amenajarea și reparația troturelot; destinație: zona pietonală pentru cele 3 străzi menționate: A. Mateevici, M. Cebotari, M. Kogălniceanu. Conform aceluiași caiet de sarcini, proiectul trebuia să prevadă: 

  • Accese pietonale;
  • Accesul pentru persoane cu dezabilități conform normativelor în vigoare și standadrelor EN adoptate / recunoscute pe teritoriul RM;
  • Zonă Verde;
  •  Forme arhitecturale mici;
  • Parcari auto, coordonate preventiv cu Beneficiarul;

Autoritatea contractantă nu a recepționat nicio ofertă pentru elaborarea serviciilor de proiectare până la termenul limită de depunere a ofertelor. Pe pagina web a Agenției Achiziții Publice nu apar informații despre atribuirea unui astfel de contract în temeiul unor proceduri competitive sau necompetitive. Nici în documentația de atribuire pentru procedura de licitație deschisă de achiziție a lucrărilor de reparație a trotuarelor din centrul istoric nu se face referire la vreun proiect, de care operatorii economici interesați ar putea lua cunoștință în prealabil elaborării ofertei.  

 

3. Caietul de sarcini oferă informații rudimentare pentru elaborarea unei oferte

În sistemul MTender a fost încărcat un caiet de sarcini (listă cu cantitățile de lucrări). În condițiile în care lipsește un proiect de execuție și nu sunt delimitate străzile și suprafața pe care vor fi realizate aceste lucrări, deducem că la elaborarea listei cu cantitățile de lucrări nu s-a ținut cont de situația reală din teren. Caietul de sarcini atașat la documentația standard prevede doar reguli foarte vagi pentru elaborarea unei oferte tehnice. Astfel de abordare a autorității contractante tinde să descurajeze unii operatori economici, care nu sunt „favoriți” ai autorității contractante, deoarece orice neclaritate va putea fi interpretată în detrimentul lor. 

 

4. Prevederile anunțului de participare par să favorizeze anumiți operatorii economici 

Pct. 12 din tabelul cu criteriile de eligibilitate a operatorilor economici din anunțul de participare modificat la data de 08.07.2022 prevede prezentarea „după caz” unui aviz pozitiv al subdiviziunilor Consiliului Municipal și ale Primăriei mun. Chișinău. 

 

În anunțul de participare inițial, era prevăzută obligativitatea prezentării acestui aviz. 

 

Astfel de condiții controversate au provocat nemulțumirea unor potențiali ofertanți, care au considerat că poate fi vorba despre favorizarea unor anumiți agenți economici apropiați autorităților municipale, lucru de care ne dăm seama din clarificările din secțiunea respectivă.

 

 

Chiar și după ce anunțul de participare a fost actualizat ca să exclusă obligativitatea prezentării avizului pozitiv al subdiviziunilor Consiliului Municipal și ale Primăriei mun. Chișinău, unii potențiali ofertanți au considerat în continuare că și sintagma „după caz” este discriminatorie și de natură să favorizeze anumiți ofertanți.

 

Dacă revenim la obligația ignorată a autorității contractante de publica anunțul de intenție și anunțul de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aceasta ar avea rolul de a facilita accesul operatorilor economici nerezidenți la aceste proceduri de achiziție. Presupunem că la licitație ar vrea să participe un operator economic din România sau orice altă țară, care a realizat astfel de lucrări în alte capitale, dar nu la Chișinău. Acestui operator economic, care presupunem că ar avea capacitate să realizeze aceste lucrări la Chișinău, ar fi defavorizat prin faptul că nu va putea obține un aviz pozitiv de la subdiviziunile Consiliului municipal și primăriei mun. Chișinău.

 

 

 

Concluzii:

Modul în care Direcția de transport și căi de comunicație desfășoară procedurile de achiziție de lucrări de reparație curentă favorizează practicile de corupție și trucarea achizițiilor publice. Faptul că autoritatea contractantă nu publică și nu pune la dispoziție operatorilor economici proiecte de execuție și nu e clar ce trotuare urmează a fi reparate, exclude posibilitatea de monitorizarea a executării volumelor de lucrări preconizate inițial. Înțelegeri frauduloase între autoritatea contractantă și operatorul economic desemnat câștigător pot să apară și la etapa de recepție a lucrărilor. Autoritatea contractantă ar putea accepta lucrările chiar dacă acestea vor fi executate cu defecte grave. Fiind lucrări de reparație curentă, care intră în categorii unor lucrări cu un scurt ciclu de viață, performanța contractantului este greu de evaluat, deoarece monitorizarea implementării, din punct de vedere al calității, este foarte dificilă.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).