Blog

Căror standarde vor corespunde ambulanțele livrate de operatorul economic ,,Deltamed” SRL
Revizii

Căror standarde vor corespunde ambulanțele livrate de operatorul economic ,,Deltamed” SRL

 

Autor: Olga Diaconu

 

 

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) și „Deltamed” SRL au încheiat contractul pentru achiziția de ambulanțe de tip B, conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Prespitalicească (CNAMUP), în rezultatul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887 (contractul e disponibil aici). 

Prin acest contract, Vânzătorul se obligă să livreze Ambulanțe de tip B, conform normei europene EN 1789/2007 redacția A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor cu modificările ulterioare; EN 1865 (specificații pentru brancarde și alte echipamente pentru transportul pacienților în ambulanță), directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale. Din această descriere a bunurilor, se crează impresia că ar urma să fie livrate ambulanțe conform standardelor europene enumerate. Alte prevederi ale contractului însă, lasă loc pentru dubii și spațiu de manevră, pentru că nu găsim nicăieri obligativitatea respectării acestor cerințe.

Conform pct. 1.4 din același contract „Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor”. 

Specificația nr 1 (Lista bunurilor) – anexa 1 (pag. 11 din documentul contractului) nu face referire la niciun standard, prin urmare, ar urma să fie aplicabile standardele sau alte reglementări autorizate în România, care este țara de origine a bunurilor, sau mai exact, țara în care au fost reutilate autovehiculele Renault Master în ambulanțe.

În același timp, pct. 2.2. din contract prevede că bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

„- invoice și factură fiscală – 3 ex.; 

– packing list – 3 ex.; 

– CMR – 1 ex.; 

– Certificatele de calitate indicate în Specificaţie (Anexa nr.1); 

– Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de română și engleză; 

– Contract de deservire tehnică/mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale pe perioada de garanție; 

– Contract de deservire tehnică și reparație a autosanitarelor pe perioada de garanție.”

 

Aceste prevederi sunt îngrijorătoare, deoarece creează premise pentru livrarea unor ambulanțe care nu vor fi certificate conform standardului EN1789/2007 cu modificările ulterioare. Menționăm că nerespectarea standardului EN1789 de operatorul economic „Deltamed” SRL a făcut obiectul contestațiilor depuse de alți trei operatori economici care au depus oferte la procedura de licitație menționată. Asta în condițiile în care, în sensul probării respectării standardului EN1789, „Deltamed” SRL a prezentat un raport de încercări emis de Registrul Auto Român (RAR). 

 

Într-un articol publicat pe revizia.md, ne-am exprimat opinia că raportul RAR nu putea fi acceptat ca și document confirmativ al corespunderii bunurilor din oferta depusă de „Deltamed” SRL, deoarece RAR nu dispune de capacități de efectuare a unor astfel de testări, prin urmare, raportul de încercări prezentat nu poate echivala cu un certificat EN1789. RAR este un organism tehnic de specialitate, desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii. În cazul certificării EN1789, se acordă o atenție și o importanță considerabilă cerințelor de conformitate atât ale dispozitivului, cât și ale structurii de fixare a acestuia, care trebuie să poată ține dispozitivul și să reziste la forța de accelerare și decelerare de 10G, atât longitudinal (înapoi și înainte), transversal (de la stânga la dreapta) și într-o cădere verticală de 10G. Punctul 4.5.9 din UNI EN1789 precizează că „toate persoanele și obiectele precum: dispozitivele medicale, instrumentele și obiectele utilizate în mod obișnuit la bordul ambulanței trebuie să fie depozitate, instalate sau ținute în așa fel încât să nu devină gloanțe (tr. eng. ,,bullets”) în caz de accelerare/decelerare cu o forță de până la 10G înainte, înapoi, vertical sau transversal. La testare, întregul produs nu ar trebui să provoace daune persoanelor din interiorul ambulanței, iar pacientul nu trebuie să se miște mai mult de 150 mm.

Din raportul RAR reiese că, corespunderea sistemelor de fixare și ținere din ambulanțele oferite de „Deltamed” SRL standardelor EN1789 ar fi confirmată prin încercările statice și dinamice efectuate de către TUV Rheinland în raportul de încercare nr. 135XS0175-02, emis la data de 30.10.2014 și TUV Austria în raportul de încercare nr. 14-TAHP-0020/IV, emis la data de 15.10.2010. Aceleași argumente le regăsim și în decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) nr. 03D-498-23 din 31.07.2023 (imaginea mai jos).  

 

În ceea ce ne privește, nu considerăm că două rapoarte foarte vechi, datând din 2010, și respectiv 2014, ar putea proba corespunderea cu standardele EN1789, deoarece aceste standarde au fost modificate de mai multe ori de la emiterea acestor rapoarte. În general, standardele EN1789 sunt modificate o dată la șapte ani, ultima modificare fiind din 2020.

Cel mai probabil, rapoartele de încercări care au stat la baza emiterii raportului RAR se referă la o altă ambulanță produsă de „Deltamed” SRL. Pe pagina web a ofertantului „Deltamed” SRL regăsim un singur produs – ambulanță, reutilată pe șasiu Renault Master. Este vorba de o ambulanță de tip C, pentru terapie intensivă, foarte diferită de ambulanțele din oferta prezentată în cadrul licitației, care sunt de tip B. Menționăm, în cadrul ședinței de examinare a contestației, la întrebările oponenților, reprezentantul „Deltamed” SRL a declarat că nu a prezentat o autorizație de producere și comercializare a ambulanțelor din ofertă în UE, deoarece acest lucru nu a fost solicitat în caietul de sarcini.

Prin decizia nr. 03D-498-23 din 31.07.2023, ANSC a respins contestațiile, care aveau ca obiect lipsa unor acte care ar proba corespunderea cu EN1789. ANSC a considerat că, pe de o parte, din cerințele caietului de sarcini al CAPCS nu reiese că ar fi fost necesar un act ce ar proba întrunirea acestei cerințe, iar pe de altă parte, contestatorii nu au demonstrat că, prin probe pertinente, concludente că Raportul de încercări nr. 182/23 nu ar putea face dovada întrunirii cerinței nominalizate. Cităm din decizia ANSC „… reieșind din cele constatate, luând în considerare cerința autorității contractante, astfel cum aceasta a fost formulată „Norma europeană EN 1789/2007, ediția A2 privind vehiculele și echipamentele medicale, cu modificările ulterioare”, Agenția reține că pe de o parte pretențiile contestatorilor la aspectul analizat se fundamentează pe interpretarea proprie, subiectivă a cerinței nominalizate, în măsura în care nu a fost solicitat expres actul care urmează a fi prezentat în vederea demonstrării întrunirii cerinței, iar pe altă parte, contestatorii au eșuat în a demonstra prin probe pertinente, concludente că Raportul de încercări nr. 182/23 nu ar putea face dovada întrunirii cerinței nominalizate”. Respectiv, ANSC a făcut uz de principiul disponibilității părților și nu a mers mai departe de argumentele invocate de părți, spre a elucida dacă raportul RAR poate proba corespunderea unor standarde esențiale pentru ambulanțe. În același timp, ANSC a constatat că, în timp ce contestatorii invocă lipsa unor documente ce atestă conformitatea EN1789 la oferta câștigătoare, nici aceștia nu au probat că le dețin, unii declarând că ar urma să le obțină până la semnarea contractului. Aici ANSC face aluzie la lipsa de interes a contestatorilor în depunerea contestațiilor deoarece, și în situația în care ar fi necesare aceste acte, oricum nici contestatorii nu le-ar deține, respectiv nu ar avea șanse să obțină contractul dacă aceste principii s-ar aplica. Deși înțelegem raționamentele ANSC în acest context, nu putem să nu observăm că această decizie poate avea ca efect livrarea unor ambulanțe neconforme, care ar putea pune în pericol viața și sănătatea pacienților și personalului medical.

 

Concluzii

„Deltamed” SRL nu a obținut vreun certificat care să confirme corespunderea standardelor EN1789 pentru ambulanța din oferta depusă la achiziția CAPCS, nici până la momentul depunerii ofertei, nici până la momentul încheierii contractului. Pe de o parte, acest proces ia timp, pe de altă parte, din prevederile contractului nici nu reiese această cerință, pentru că ar fi suficiente standardele din țara producătorului. Producătorul fiind din România, aceste ambulanțe ar trebui să corespundă standardelor EN1789. Totuși, observăm că atât autoritatea contractantă CAPCS, cât și autoritatea beneficiară – CNAMUP, au considerat perfect acceptabil din acest punct de vedere un raport eliberat de RAR, în baza ale altor rapoarte TUV Austria, care nu se referă la ambulanța din ofertă. Astfel, este puțin probabil că vor avea cerințe mai mari la momentul livrării ambulanțelor, în contextul în care nu au indicat necesitatea prezentării unor acte însoțitoare care să probeze conformitatea acestora. Nici ANSC nu a făcut mai multă lumină în acest caz, oferind undă verde CAPCS și CNAMUP să accepte ambulanțe care ar putea să nu corespundă standardelor EN1789, fiind potențial periculoase pentru viața și sănătatea pacienților și personalului medical.

 

 

Sursa foto: sanatateinfo.md

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).