Blog

Contractul pentru reparația pavajului de pe b-dul G. Vieru, atribuit contrar prevederilor legale
Revizii

Contractul pentru reparația pavajului de pe b-dul G. Vieru, atribuit contrar prevederilor legale

 

Autor: Diaconu Olga

 

Într-un material publicat recent, am scris despre modul în care Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău a acceptat scrisori de garanție bancare care prezintă semne de falsificare, depuse de un operator economic în cadrul mai multor proceduri de achiziție publică. Între timp, am observat că aceeași autoritate contractantă a acceptat scrisori de garanție bancară neconforme și în alte proceduri de achiziție, desemnând câștigătoare oferte care ar fi trebuit descalificate. Drept exemplu în acest sens servește achiziția publică pentru lucrări de reparație curentă a trotuarelor în sect. Râșcani (bulevardul Grigore Vieru, trotuare dreapta, stânga), nr. ocds-b3wdp1-MD-1635512769773

În rezultatul evaluării ofertelor în procedura de achiziție publică de lucrări de reparație curentă a trotuarelor în sect. Râșcani, inițiată de Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de „Medalmir” SRL, cu prețul cel mai mic, de 1 599 558 lei, fără TVA. Contractul de achiziție publică, în valoare de 1919469,60 lei, a fost înregistrat la data de 23.12.2021.

 

 

Studiind oferta câștigătoare, depusă de operatorul economic „Medalmir” SRL, constatăm că scrisoarea de garanție bancară era destinată, și a fost prezentată și unei alte autorități contractante, Consiliul Raional Fălești, în cadrul unei alte proceduri de achiziție publică

 

 

 

Scrisoarea de garanție pentru Consiliul Raional Fălești nu putea fi nicidecum folosită pentru procedura de achiziție a Direcției Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău, pentru că această autoritatea nu ar fi putut încasa suma garanției bancare în cazul survenirii circumstanțelor prevăzute de legislație. Garanția pentru ofertă are rolul de a oferi autorității contractante un mecanism de responsabilizare a ofertanților, pentru situațiile în care aceștia ar fi tentați să se eschiveze de la executarea obligațiilor prevăzute de Legea 131/2015. Astfel, autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția bancară în cazul în care operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor, ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziţii publice sau nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. În acest mod, are loc materializarea principiilor eficientizării utilizării banilor publici și reducerii riscurilor autorității contractante. În condițiile în care ofertantul nu prezintă o garanție bancară validă, survine riscul că acesta ar putea să refuze să încheie contractul de achiziții publice sau să se sustragă  de la onorarea obligațiunilor prevăzute de legislație. 

Conform prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea 131/2015,  (4) Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. Pentru achizițiile de lucrări cu valoarea mai mică de 2 milioane de lei, autoritatea contractantă are dreptul să nu solicite garanție pentru ofertă. Totuși, odată ce documentația de atribuire stabilește obligativitatea prezentării garanției pentru ofertă, așa ca în cazul acestei achiziții, nici ofertantul, și nici autoritatea contractantă nu pot face abstracție de aceasta. Neprezentarea garanției bancare reprezintă temei de descalificare, deoarece aceasta reprezintă un element esențial al ofertei, care nu poate fi solicitată și/sau prezentată după deschiderea ofertelor.

Acceptarea unei scrisori de garanției destinate altei autorități contractante denotă lipsă de diligență, fie favorizarea unui operator economic, în cazul de față „Medalmir” SRL și denaturarea concurenței. Astfel de practici pot avea drept consecință cheltuirea banilor publici pentru procurarea unor bunuri, servicii sau lucrări de calitate necorespunzătoare și care nu răspund necesităților contribuabililor. 

Zilele trecute, în presă au apărut imagini cu o porțiune de pavaj surpată pe b-dul Grigore Vieru, unde se efectuează lucrări de reparație în cadrul acestei proceduri de achiziție publică. La momentul actual, nu putem afirma că aceste circumstanțe sunt sau nu o consecință a lipsei de diligență de care a dat dovadă autoritatea contractantă, atunci când a favorizat un agent economic ce a prezentat o ofertă neconformă.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).