Blog

Contrar deciziilor ANSC, „Credo Industry” SRL a demarat lucrările de reparație a trotuarelor din str. Bernardazzi
Revizii

Contrar deciziilor ANSC, „Credo Industry” SRL a demarat lucrările de reparație a trotuarelor din str. Bernardazzi

 

Autor: Diaconu Olga

 

Compania „Credo Industry” SRL a demarat lucrările de reparație a trotuarelor din str. Bernardazzi, mun. Chișinău. Contractul de achiziție de lucrări de amenajare și reabilitare a trotuarelor, în valoare de 11 510 204.45 lei, fără TVA, a fost atribuit „Credo Industry” SRL în rezultatul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1625915944996 inițiată de Pretura sect. Centru la data de 10.07.2021. Valoarea estimată de Pretura Centru pentru achiziția respectivă era de 12 821 508,30 lei, fără TVA, deși conform planului de achiziții al Preturii Centru pentru anul 2021, a fost alocată o sumă de doar 4 300 000 lei, cu TVA.

 

 

 

 

 

 

 

Totuși, procedura de achiziție a lucrărilor de reabilitare nu s-a desfășurat fără abateri de la prevederile legale în materie de achiziții publice, care atrag, de jure, nulitatea absolută a contractului de achiziții publice atribuit „Credo Industry” SRL. Este vorba despre faptul că Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor a constatat, prin două decizii diferite, neconformitatea ofertei depuse de operatorul economic  „Credo Industry” SRL, ceea ce nu a împiedicat Pretura sect. Centru să încheie contractul de achiziții și să-l înregistreze. Asta deși art. 86 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice prevede expres că „(10) Decizia prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă. (11) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută.

Prima decizie a ANSC

Prima contestația la Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor a fost depusă de operatorul economic „KVM Cons” SRL, care a motivat că grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta operatorului economic „Credo Industry” SRL, în condițiile în care acesta „nu a aplicat semnătura electronică pe propunerea financiară, DUAE, cererea de participare,  declarația privind valabilitatea ofertei, garanția pentru ofertă, devizele de cheltuieli și altele”. 

Prin Decizia ANSC Nr. 03D-640-21 din 09.09.2021, se constată că actele menționate de contestator nu conțin semnături electronice, iar lipsa semnăturii electronice de pe ofertă constituie un viciu care implică nevalabilitatea juridică a ofertei. ANSC a apreciat că omisiunea de a semna electronic oferta, care a fost încărcată în SIA „RSAP” (MTender) până la termenul-limită de depunere al ofertelor, nu probează faptul că ofertantul își asumă conținutul acesteia, or art. 1 din Legea nr. 131/2015 definește clar noțiunea de „ofertă – act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice”. În decizia sa, ANSC mai face referire la pct. 105 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018, conform căruia depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia, dar și la pct. 121 din același regulament toate documentele ofertelor încărcate, precum și contractele rezultate în urma procedurii de achiziție publică urmează a fi semnate digital, utilizând semnătura electronică avansată calificată. În același context, ANSC evidențiază și prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. Totodată alin. (5) din același articol, prevede că oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. 

Contestația a fost admisă, a fost anulată decizia de atribuire a contractului de achiziții publice operatorului economic „Credo Industry” SRL, iar autoritatea contractantă a fost obligată să reevalueze oferta, luând în considerație constatările din decizia ANSC. În pofida deciziei ANSC, Pretura sect. Centru a atribuit repetat contractul de achiziție publică operatorului economic „Credo Industry” SRL.

A doua decizia a ANSC

Decizia nr. 03D-676-21 Data: 23.09.2021 a fost emisă drept urmare a unei contestații asupra deciziei Preturii Centru de atribuire repetată a contractului operatorului economic „Credo Industry” SRL, deși prin decizia precedentă a ANSC se constatase neconformitatea acesteia. ANSC a accentuat că „din conținutul motivării deciziei supra menționate nu rezultă posibilitatea autorității contractante de a solicita operatorului economic desemnat câștigător clarificări suplimentare, în privința aprecierii corespunderii ofertei sale cu cerințele documentației de atribuire, fiind constatat caracterul neconform al acesteia, fapt indicat expres în Decizia prenotată, or, odată ce oferta operatorului economic vizat nu poate fi acceptată la procedura de achiziție publică în cauză din motivele nominalizate, autoritatea contractantă nu mai dispune de pârghii legale de a solicita clarificări suplimentare în sensul obținerii unui angajament ferm de la „Credo Industry” SRL că își „[…] menține valabilă oferta la procedura de 8 achiziții „Amenajarea și reabilitarea trotuarelor din Chișinău, str. Bernardazzi” […]”.

Astfel, și a doua decizie a autorității contractante de a atribui contractul de achiziții publice „Credo Industry” SRL a fost anulată de ANSC.

Deși neconformitatea ofertei operatorului economic „Credo Industry” SRL a fost constatată prin două decizii ale ANSC, Pretura Centru a atribuit contractul de achiziție aceluiași operator economic, deja pentru a treia oară, prin decizia nr. 14 din 30 septembrie 2021. Decizia de atribuire poate fi accesată aici.

Deși a luat notă de deciziile ANSC, Pretura Centru a decis să nu se conformeze acestora. În interpretarea acestora, ANSC ar fi încercat să decidă pentru autoritatea contractantă atribuirea unui contract către un anumit operator economic. 

ANSC a depus o sesizare la organele de drept în legătură cu încheierea contractului de achiziții publice de către Pretura Centru cu încălcarea deciziei ANSC. 

Nici Pretura Centru nu s-a lăsat mai prejos și a depus o sesizare către Președinția RM, Parlamentul RM, Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Aceștia au invocat că ANSC ar fi decis, prin deciziile sale, atribuirea contractului de achiziții publice operatorului economic, care a depus o ofertă cu prețul cu 737 778,66 lei mai mare.

 

Nerespectarea deciziilor obligatorii ale ANSC rămâne a fi o problemă, în condițiile în care nu există mecanisme de asigurare a executării acestora, iar autoritățile contractante care încheie contracte de achiziții publice cu contrar deciziilor ANSC nu sunt sancționate. În concluzie, reiterăm necesitatea instituirii unui mecanism de monitorizare a cazurilor de neexecutare a deciziilor Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor de către autoritățile contractante și de sancționare a persoanelor responsabile. 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).