Blog

Denaturarea concurenței prin acorduri-cadru la DGLCA
Revizii

Denaturarea concurenței prin acorduri-cadru la DGLCA

 

Autor: Diaconu Olga

 

Planificarea achizițiilor publice este una dintre etapele cele mai neglijate de către autoritățile contractante. În unele cazuri, ajung să fie inițiate achiziții de valoare considerabilă care nu apar în planurile de achiziții ale autorităților contractante menționate. 

Drept exemplu în acest sens este Direcția Generală Locativ-Comunală a mun. Chișinău, care a inițiat licitații publice pentru contractarea de lucrări prin procedura de acord cadru în valoare de 182 559 000 lei, fără TVA. În total, au fost inițiate următoarele licitații, după cum urmează:

  1. Licitația publică pentru achiziția de lucrări de modernizare a acoperișurilor de locuințe, nr. ocds-b3wdp1-MD-1623938649387, cu valoarea estimată de 32 500 000 lei, fără TVA;
  2. Licitația publică pentru achiziția de lucrări de montare a ascensoarelor noi, în blocurile de locuințe, nr. ocds-b3wdp1-MD-1624542266689, cu valoarea estimată de 45 000 000 lei, fără TVA;
  3. Licitația publică pentru achiziția de lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC, nr.  ocds-b3wdp1-MD-1624462001543, cu valoarea estimată de 25 000 000 lei, fără TVA;
  4. Licitația publică pentru achiziția de lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ, nr. ocds-b3wdp1-MD-1624975400128, cu valoarea estimată de 34 167 000 lei, fără TVA.
  5. Licitația publică pentru modernizarea sistemelor inginerești în blocurile de locuințe, nr. ocds-b3wdp1-MD-1625493890498, cu valoarea estimată de 26 625 000 lei, fără TVA;
  6. Licitația publică pentru construcția stadioanelor de minifotbal în curțile blocurilor de locuințe, nr. ocds-b3wdp1-MD-1625490886303, cu valoarea estimată de 12 500 000, fără TVA;
  7. Licitația publică pentru construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe, nr. ocds-b3wdp1-MD-1625490982348, cu valoarea estimată de 6 667 000 lei, fără TVA;      

 

 

Lipsa achizițiilor în planul de achiziții al DGLCA

Dintre toate lucrările pe care intenționează să le contracteze Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău, în planul de achiziții pentru anul 2021 apar numai lucrări de modernizare a ascensoarelor din blocurile de locuințe, în limita sumei de 20 833 333 lei, fără TVA. Celelalte tipuri de lucrări nu apar în planul de achiziții publicat pe pagina web a primăriei mun. Chișinău. Planul de achiziții a fost ajustat la data de 31.05.2021 și poate fi accesat pe pagina Primăriei mun. Chișinău

Anunțurile de intenție din procedurile de achiziție menționate nu conțin informații cu privire la cantitatea, și nici cu privire la obiectivele la care urmează a fi realizate aceste lucrări. Spre exemplu, deși autoritatea contractantă își propune să realizeze lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC în valoare de 25 000 000 lei, nu este clar câte geamuri urmează a fi schimbate și la ce instituții. La fel, nu este clar cum a fost estimată valoarea acestor lucrări, în condițiile în care nu sunt identificate instituțiile și nici starea tâmplăriei din instituțiile menționate, care urmează a fi înlocuită. Nu este clar nici câte stadioane urmează a fi reconstruite sau câte terenuri de fotbal sau de baschet urmează a construite, câte ascensoare urmează a fi montate, sau câte acoperișuri urmează a fi modernizate, și nici amplasarea acestora. Conform prevederilor art. 4 alin. 17 din Legea 131/2015, „În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziţii publice ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată”.

 

 

Riscurile procedurilor de acord cadru

  • Denaturarea concurenței și favorizarea unor operatori economici

Utilizarea acordului-cadru în acest caz poate avea ca efect denaturarea concurenței, eliminând din competiție operatorii economici care nu au capacitate de a executa contracte foarte mari. 

Ofertantul care ar participa la licitația pentru achiziția de lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC ar urma să obțină o scrisoare de garanție bancară în valoare de 1% din valoarea ofertei. Estimativ, ar fi vorba despre aproximativ 250 000 lei. În cazul în care ofertantul este desemnat câștigător, el urmează să prezinte o garanție de bună execuție de 5% (aproximativ 1 000 000 lei, având în vedere valoarea estimată a achiziției).

Ofertantul care ar participa la licitația pentru achiziția de lucrări de montare a ascensoarelor noi ar urma să prezinte o scrisoare de garanție bancară în sumă de aproximativ 450 000 lei, în funcție de valoarea ofertei, dar având în vedere valoarea estimată a achiziției. În cazul în care este desemnat câștigător, acesta ar urma să prezinte o garanție de bună execuție în valoare de aproximativ 1 800 000 lei.

Aceste sume reprezintă un efort financiar foarte mare pentru companiile mici și mijlocii, care de cele mai multe ori nu își permit să blocheze sume semnificative din conturile bancare pentru a participa la aceste licitații.. Astfel, au fost eliminați din competiție operatorii economici care nu au posibilitatea de a prezenta o garanție bancară de 1% din valoarea estimată a achiziției și o garanție de bună execuție de 5% din valoarea contractului. Pe de altă parte, dacă autoritatea contractantă ar fi desfășurat proceduri de achiziție separate pentru fiecare instituție sau ar fi împărțit pe loturi aceste proceduri, mai mulți operatori economici mici și mijlocii ar fi avut posibilitatea de a depune oferte și obține contracte de achiziție proporționale capacității lor tehnice și financiare.

Un alt element de natură să restrângă concurența este și experiența relevantă care urmează a fi demonstrată de operatorii economici care vor depune oferte în cadrul procedurii de achiziție. 

Pe de altă parte, autoritatea contractantă solicită și întrunirea unor condiții de experiență similară proporționale valorii totale a procedurilor de achiziție menționate. Ofertanții trebuie să probeze executarea unui contract în valoare de minim 75% din suma acordului-cadru pe parcursul ultimilor 5 ani sau contracte de o valoare cumulativă egală sau mai mare pe parcursul ultimului an de activitate. De asemenea, în fiecare dintre aceste proceduri de achiziție, autoritatea contractantă a mai solicitat întrunirea condițiilor specifice de experiență asemănătoare, care pot fi întrunite de un număr extrem de redus de operatori economici.

Astfel, în procedura de reconstrucție a stadioanelor, DGLCA a solicitat probarea experienței de construcție a cel puțin 30 stadioane cu gazon sintetic.

 

 

Pentru achiziția de lucrări de instalare a ascensoarelor, ofertanții trebuie să probeze inclusiv instalarea unui număr de cel puțin 45 de ascensoare.

 

 

Cerințele referitor la experiența similară sunt identice și pentru celelalte proceduri de achiziție. Aceste cerințe restrâng disproporționat cercul operatorilor economici care ar avea capacitatea de a executa lucrările. Pe de altă parte, împărțirea pe loturi a achizițiilor și/sau desfășurarea unor proceduri de achiziție mai mici ar fi oferit posibilitatea mai multor organizații să depună oferte. Contractarea furnizorilor de lucrări prin procedura de acord cadru sugerează încercarea de a evita lotizarea.

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 131/2015, „…autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că „Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”.

 

  • Criterii de evaluare neclare

Criteriul de evaluare practicat de autoritatea contractantă este „prețul cel mai scăzut”. Cu toate acestea, având în vedere că în documentația de atribuire nu se găsește nicio referință la modalitatea de estimare a costurilor, pentru că nu este estimată nici cantitatea de lucrări necesare sau materialele ce vor fi utilizate. În documentația de atribuire se găsește doar un formular de deviz cu lista cu cantitățile de lucrări per unitate (m2, m, t). Această modalitate de estimare este una inexactă, deoarece prețul cel mai mic per unitate nu reflectă neapărat și prețul cel mai mic pentru lucrările executate. 

Aceste circumstanțe enumerate crează impresia că autoritatea contractantă a urmărit finalitatea de a restrânge concurența pentru achizițiile menționate pentru o perioadă de 3 ani. Legiuitorul a prevăzut posibilitatea utilizării abuzive a procedurii de acord-cadru. Astfel, art. 61 alin. (6) din Legea 131/2015 interzice expres acest lucru „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurenţa”.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).