Blog

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina
Revizii

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina

 

 

Autor: AGER

 

 

La data de 15.08.2022, Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1660577706084, cu valoarea estimată de 200 108 000 lei, fără TVA. Această achiziție a fost inclusă în planul actualizat de achiziții al autorității contractante, publicat pe pagina web la data de 02.08.2022.

La data de 20.09.2022, a avut loc deschiderea ofertelor. Conform informației disponibile în sistemul MTender, observăm că la licitație au fost depuse 2 oferte:

 

 

 

 

Monitorii AGER au analizat cele două oferte, concluziile fiind expuse în cele ce urmează.

 

 

 

Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi

Oferta cu prețul cel mai mic, 190 962 079,64 lei, fără TVA, a fost depusă de compania românească  Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi, înregistrată în Registrul Comerțului din România în anul 2004. Oferta nu este depusă în asociere cu alți operatori economici. Analizând oferta depusă de Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, ajungem la concluzia că aceasta este neconformă și pasibilă de a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente:

 

 

1. Documentul DUAE este completat incorect

Documentul DUAE este un document care se depune în mod obligatorii la depunerea ofertelor în sistemul MTender. Lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestuia atrage neconformitatea ofertei depuse. În DUAE prezentat de Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, este indicat ca și beneficiar efectiv administratorul companiei, deși acest lucru nu corespunde realității, în condițiile în care compania are un alt asociat unic, ce deține 100% cotă parte, lucru de care ne dăm seama din actele atașate în sistemul Mtender. 

 Potrivit informațiilor din Documentul Unic de Achiziții European, operatorul economic nu intenționează să subcontracteze vreo parte din contract.

 

 

 

 

Informații contradictorii reies din anexa nr. 16, unde sunt indicați 3 subcontractori: „LuxGaz” SRL, „Credo Industry” SRL și „NetSistem” SRL.

La punctul 4C.8 și 4C.9 din DUAE, operatorul economic a indicat efectivele medii anuale de personal angajat și membrii personalului de conducere pentru anii 2017 – 2019, deși urma să indice aceste informații pentru ultimii 3 ani.

De asemenea, în DUAE depus de ofertant, Credo Industry SRL este indicată ca și autoritate care poate pune la dispoziția autorității contractante toate documentele indicate în anunțul de participare și documentația de atribuire. În mod curios, până și adresa de contact este adresa de email indicată este a Credo Industry SRL.

 

 

 

 

2. Garanția bancară depusă nu emană de la ofertant

Deși oficial are doar calitatea de subcontractor și terț susținător, Credo Industry SRL a transferat garanția bancară în valoare de 1 910 000 lei la contul autorității contractante. Nici în contractul de subantrepriză atașat, și nici în declarația prin care Credo Industry își ia angajamentul de terț susținător nu reiese această obligație a sa.

 

 

În plus, având în vedere cifra de afaceri impresionantă declarată de ofertantul Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, nu este clar de ce acesta ar fi avut nevoie de angajamentul financiar din partea Credo Industry SRL în valoare de 20 milioane de lei (Anexa nr. 18).

 

 

3. Lipsește certificatul de lipsă a restanțelor la plata impozitelor

Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL a atașat la ofertă un certificat de atestare fiscală eliberat de Agenția de Administrare Fiscală din România care reflectă situația din 31.07.2022, dată anterioară inițierii licitației. Această informație nu poate fi considerată actuală. La ofertă a mai fost atașată o cerere de eliberare a informației din 14.09.2022, dar aceasta nu poate înlocui un certificat din registrele fiscale. Conform anunțului de participare, această informație este obligatorie spre a fi prezentată la depunerea ofertei, deci lipsa acestuia atrage neconformitatea ofertei.

 

 

4. Nu sunt indicate părțile din contract care se subcontractează 

În anexa nr. 16 la oferta Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, regăsim următorul tabel cu subcontractanții. Din tabel (anexa 16), observăm că ponderea lucrărilor ce urmează a fi realizate de subcontractori constituie 60%, iar valoarea lucrărilor subcontractate este de 114,110,008 lei, ceea ce constituie 59,75% din valoarea ofertei.

În tabelul menționat este indicat că toți cei 3 subcontractori vor executa lucrări la compartimentul electric conform anexei la contractele de subantrepriză. Contractele de subantrepriză nu conțin însă aceste anexe. Astfel, nu este clar ce lucrări revin ofertantului, și ce lucrări revin subcontractanților, responsabili de 60% din contract.

 

 

 

5. Lipsește o declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de către ofertant

Conform anunțului de participare, ofertantul era obligat să depună declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate până la data limită de depunere a ofertelor. La ofertă a fost atașată anexa nr. 13 (DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate), semnată de „NetSistem” SRL, care are calitatea de subcontractant, nu de ofertant. Acest document trebuie să emane de la ofertant. Lucrările executate în ultimul an de activitate de către unul dintre subcontractanți nu au relevanță pentru stabilirea corespunderii cerințelor de experiență similară de către ofertant, în special în condițiile în care nu este clară dacă acestea au relevanță și pentru lucrările ce vor fi executate nemijlocit de acest subcontractant. 

 

 

6. Lipsesc rapoartele financiare ale ofertantului

În anunțul de participare este indicată obligativitatea prezentării rapoartelor financiare până la data limită de depunere a ofertelor. Analizând actele atașate, observăm că ofertantul nu a atașat rapoartele financiare solicitate, ceea ce face dificilă aprecierea veridicității informației privind cifra de afaceri declarată. Au fost atașate rapoartele financiare ale subcontractanților, care au și calitatea de terți susținători. Totuși, acestea nu pot înlocui rapoartele financiare ale ofertantului. În plus, rapoartele financiare ale ofertantului sunt necesare pentru aprecierea veridicității informațiilor prezentate cu privire la cifra de afaceri.

 

 

7. Existența unor dubii privind valabilitatea semnăturii electronice aplicate pe acte de reprezentantul companiei Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL

Pe actele ce emană de la ofertant, este aplicată o semnătură electronică în sistemul Adobe, cu numele administratoarei companiei, aplicată la data de 19.09.2022, conform inscripției. Sistemul Msign din Republica Moldova detectează această semnătură electronică, ceea ce denotă că semnăturile în sistemul Adobe ar fi recunoscute oficial. Totuși, semnătura apare ca fiind nevalidă, iar data semnării necunoscută. În același timp, observăm că semnătura ar aparține organizației Aqua Park SRL. Din documentele atașate la ofertă, aflăm că Aqua Park SRL a fost denumirea companiei, până la modificarea denumirii acesteia în ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. la data de 24.12.2020. Prin urmare, deși compania și-a schimbat denumirea acum aproape 2 ani, administratorul companiei folosește o semnătură electronică care conține denumirea veche. Prin urmare, este posibil că această semnătură este expirată, circumstanțe care, de regulă, ar urma să fie concretizate de autoritatea contractantă în vederea asigurării respectării prevederilor art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit cărora „pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică”.

Menționăm că monitorii AGER nu au analizat devizele locale atașate la ofertă, prin urmare nu ne putem expune asupra conformității acestora.

 

 

 

Nouconst SRL

Cea de-a doua ofertă a fost depusă de asocierea Nouconst SRL și Compania Electrică SRL. Potrivit anexei 17 (Informații privind asocierea), companiei Nouconst SRL îi revine 67% din contract, și anume partea ce ține de executarea lucrărilor de drum, construcție, apeduct, canalizare, gaz, iar asociatului Compania Electrică îi revine 33% din lucrări, care se referă la executarea rețelelor electrice, semafoare, iluminare, contact, telefonice. Nouconst SRL intenționează să mai subcontracteze Polimer Gaz Construcții SRL pentru strămutarea gazoductului, rețelelor exterioare de gaze presiune medie, joasă, rețele interioare de gaze, ponderea acestor lucrări constituind 2,3% din contract (5,545 mln lei).

Examinând actele depuse de cei doi asociați, nu am identificat documente lipsă din cele prevăzute în anunțul de participare, și nici incidența unor temeiuri de excludere din procedura de achiziție. Totuși, menționăm că monitorii AGER nu au analizat, și prin urmare nu se pot expune asupra conformității devizelor locale încărcate în sistemul MTender de asocierea Nouconst SRL și Compania Electrică SRL. 

 

Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău nu a desfășurat, până la acest moment, nicio ședință a grupului de lucru pentru evaluarea ofertelor depuse. Potrivit secretarei grupului de lucru al autorității contractante, în contextul complexității procedurii de achiziție, în grupul de lucru vor fi incluși mai mulți experți din afara direcției, dar și reprezentanți ai societății civile. 

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).