Blog

Este suficientă experiența și capacitatea companiei care va repara podul de pe str. M. Viteazul?
Revizii

Este suficientă experiența și capacitatea companiei care va repara podul de pe str. M. Viteazul?

 

 

Autor: Olga Diaconu

 

 

La data de 22 iunie 2022, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău a semnat cu „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești”  un contract de achiziție de lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău, în sumă de 108 030 402,31 lei cu TVA. Contractul a fost atribuit în rezultatul desfășurării licitației deschise ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 și depășește cu aproximativ 12 milioane de lei, fără TVA, valoarea estimată a procedurii de achiziție.

Autoritatea contractantă a prevăzut un termen de executare a lucrărilor de aproximativ 26 de luni din momentul semnării contractului. Acest termen îndelungat se datorează complexității construcției și renovării podurilor, necesității obținerii unor acte permisive, cât și întreruperilor din perioada rece a anului. Ofertantul câștigător consideră că s-ar descurca în 18 luni, la care se adaugă perioada necesară pentru obținerea actelor și de întreruperile din perioada rece. La moment, lucrările de renovare a podului încă nu au început, tergiversarea datorându-se faptului că nu au fost încă eliberate toate actele permisive pentru începerea lucrărilor. Termenul de garanție pentru lucrări va fi de 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor.

 

 

 

Anterior, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație lansase alte 4 proceduri de licitație publică având același obiect, anulate fie din motiv că au fost admise erori, fie pentru motivul că nu a fost depusă nicio ofertă. Procedurile anterioare au fost lansate la 5 martie 2020 (ocds-b3wdp1-MD-1582880140792), 3 iunie 2020 (ocds-b3wdp1-MD-1590992480083),  9 iunie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1623227148876) și 28 iulie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1627451271597). Din anunțurile de participare denotă anumite diferențe, ce se referă la termenul de garanție a lucrărilor sau cifra de afaceri solicitată. Dacă la prima procedură de licitație autoritatea contractantă pretindea un termen de garanție a lucrărilor de 10 ani, ulterior acesta a fost redus la 5 ani. Cifra de afaceri solicitată și disponibilitatea de bani lichizi a crescut, în comparație cu procedurile anterioare.

Am analizat unica ofertă depusă în cadrul procedurii de achiziție. Deși suntem conștienți că autoritatea contractantă se confruntă cu dificultăți foarte mari în procesul de identificare a ofertanților pentru astfel de proceduri, având în vedere că în Republica Moldova nu există companii specializate pe construcția și renovarea podurilor, considerăm necesar să enumerăm o serie de riscuri asociate cu această ofertă:

 

 

 

1. Capacitatea companiei câștigătoare

 

Legătura cu compania mamă

Compania „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” a fost înregistrată în anul 2019, la adresa juridică MD-5301, str.Lenin , 127 or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, Republica Moldova. Aceasta reprezintă o sucursală a companiei ucrainene „Grandbudservice” SRL. Obiectul principal de activitate al companiei este construcția de poduri și tuneluri.

 

 

 

Din punct de vedere juridic, „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” este o subdiviziune separată a „Grandbudservice” SRL, fără personalitate juridică distinctă, care are propria ei conducere și dotare materială necesară pentru a desfășura o parte sau toate activitățile persoanei juridice.

Conform actelor atașate la ofertă, compania „Grandbudservice” SRL a fost fondată în anul 2011 și declară că are o experiență de 10 ani în construcția podurilor atât în Ucraina, cât și în afara țării. Unul dintre proiectele la realizarea căruia a participat „Grandbudservice” SRL, în calitate de subcontractor, a fost reparația drumului M3 Giurgiulești – Chișinău peste care au fost construite 11 poduri, beneficiar Administrația de Stat a Drumurilor, în cadrul unui proiect finanțat dintr-un credit de la BERD. În anul 2018, compania a intrat în componența grupului „Rensol”.

Între „Grandbudservice” SRL și  „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” a fost semnat acordul de colaborare Nr. 14-02/1 din 14.02.2022. Prin acest acord, părțile agreează că  „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” este responsabilă de executarea lucrărilor, beneficiind de suportul și coordonându-și acțiunile cu „Grandbudservice” SRL. Prin acordul de colaborare, „Grandbudservice” SRL își mai asumă să ofere suportul necesar „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” pentru executarea corespunzătoare a obligațiunilor sale, inclusiv, dar fără a se limita la asigurarea cu echipament, mașini, instrumente, informații, cunoștințe, expertiză și personal calificat.

Un factor de risc este însă războiul din Ucraina și evoluția evenimentelor din țara vecină. În circumstanțele în care activitatea „Grandbudservice” SRL ar fi afectată de război, ar fi afectată și capacitatea „Grandbudservice SRL Ucraina sucursala Vulcănești” de a duce la bun sfârșit executarea contractului.

 

 

Cifra de afaceri

Conform anunțului de participare pentru achiziția în cauză, autoritatea contractantă a stabilit cifra de afaceri medie anuală de 40 de milioane de lei și disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim 5 milioane de lei. În formularul 3.3., ofertantul a prezentat următorul tabel, din care reiese că ar avea o cifră de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani de 49 361 430 lei. Menționăm că media anuală în USD este calculată eronat, deoarece operatorul economic a introdus suma cifrelor de afaceri pentru ultimii 3 ani, iar nu media.

 

 

 

Informația despre cifra medie de afaceri nu redă însă informația din situațiile financiare ale ofertantului  atașate în sistemul MTender de operatorul economic câștigător. Din situațiile financiare pentru anul 2019, observăm că, până la 31 decembrie 2019, acest operator economic nu a avut vânzări, ci doar cheltuieli și pierderi.

 

 

 

Nici pentru anul 2020, operatorul economic nu a înregistrat profit, ci pierderi de 1 491 526 lei, deși este indicată valoarea 1 la vânzări și 116384 la costul din vânzări.

 

 

 

Pentru anul 2021, ofertantul câștigător a înregistrat venituri de 16 514 222 lei și profit de 684884 lei.

 

 

 

 

Ofertantul câștigător a atașat la ofertă situațiile financiare pentru anii 2020 – 2021 ale companiei „Grandbudservice” SRL, de unde ne dăm seama că că se bazează pe cifra de afaceri a companiei mamă. Aceste situații au fost însă prezentate în limba ucraineană, fără traducere. Din aceste considerente, nu considerăm că aceste situații financiare reprezintă o probă satisfăcătoare a cifrei de afaceri declarate de ofertantul câștigător.

 

 

Capacitatea financiară a sucursalei fiind destul de redusă, aceasta nu îndeplinește de sine stătător nici condiția privind disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim 5 milioane de lei. Această condiție a fost asumată de compania mamă prin pct. 4.3.3 din acordul de colaborare 14/02-1 din 14.02.2022 încheiat între „GRANBUDSERVICE SRL UCRAINA SUCURSALA VULCANESTI” și „GRANBUDSERVICE” SRL. La pct. 4.6. al acordului este specificat că  „GRANBUDSERVICE” SRL nu are alte obligații financiare față de „GRANBUDSERVICE SRL UCRAINA SUCURSALA VULCANESTI”, cu excepția garanției de 5 milioane de lei.

 

 

Terții susținători

Ofertantul desemnat câștigător a încărcat în sistemul MTender mai multe scrisori de angajament de la terți susținători, după cum urmează:

  • „Gazpromresource” SRL;
  • „Rensol-Mostobud” SRL;
  • „Grandbudservice” SRL.

Scrisorile respective sunt elaborate după același model și conțin doar angajamente de ordin general, fără a indica expres cum va contribui terțul susținător la executarea contractului. Pentru „Rensol-Mostobud” SRL și „Grandbudservice” SRL au mai fost atașate suplimentar declarații privind echipamentul pe care își asumă să îl pună la dispoziție ofertantului câștigător pentru executarea contractului. Totuși, în sistemul MTender nu au fost atașate acte care să probeze concret că terții susținători dispun de acest echipament pe care își asumă să-l pună la dispoziție.

 

 

Subcontractori

Ofertantul câștigător nu s-a asociat cu alți operatori economici pentru depunerea ofertei și executarea contractului. În Documentul Unic de Achiziții European, ofertantul câștigător a indicat însă 2 subcontractori – SRL „Compania Electrică” și SRL „Genesis Internațional”, companii din Republica Moldova, responsabile de lucrări pe rețele de alimentare și de contact și, respectiv, lucrări de beton. Celor două companii subcontractante le revine un volum de lucru de 13% din volumul total al lucrărilor.

 

 

 

 

La ofertă nu au fost atașate contracte sau acorduri de colaborare pe care le-ar avea ofertantul câștigător cu subcontractanții. Au fost însă atașate acte ce se referă la capacitatea și experiența subcontractanților.

 

 

2. Experiența redusă a companiei câștigătoare

Ofertantul câștigător nu a executat de sine stătător contracte similare. Experiența similară este probată însă prin contracte la executarea cărora a participat compania mamă. La ofertă a fost atașată declarația privind participarea „Grandbudservice” SRL în calitate de subcontractant la executarea contractului „Reabilitarea drumului M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800-km 171+290 și km 179+650-km 190 + 750”, Beneficiar ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, valoarea lucrărilor subcontractate către „Grandbudservice” SRL fiind de 2 630 755 EUR.

 

 

 

La ofertă au mai fost atașate și unele acte care confirmă finalizarea lucrărilor subcontractate către „Grandbudservice” SRL în proiectul respectiv.

 

Ofertantul câștigător a atașat și alte declarații ce țin de executarea unor contracte de lucrări, inclusiv poduri, de „Grandbudservice” SRL din anii 2016, și respectiv 2018. Au fost prezentate și unele acte de predare-primire, care nu au fost însă traduse din limba ucrainiană. Respectiv, valoarea probantă a acestora este redusă, deoarece ofertantul nu a respectat condiția de prezentare actelor atașate la ofertă în limba română. Chiar dacă am admite declarațiile privind experiența similară din ultimii 5 ani a companiei „Grandbudservice” SRL, cu riscul unor erori datorate de faptul că actele de predare-primire sunt în limba ucraineană, acestea nu întrunesc condiția de experiență similară prevăzute în documentația de atribuire. Potrivit documentației de atribuire, ofertantul trebuie să demonstreze  că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract şi/sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Această condiție nu a fost îndeplinită, respectiv, oferta nu era conformă.

Din actele atașate în sistemul MTender, și anume din declarațiile privind experiența similară a subcontractorilor „Genesis” SRL și „Compania Electrică” SRL, ne dăm seama de intenția ofertantului de a se lua în calcul și experiența acestora la determinarea îndeplinirii criteriilor de calificare. Acest lucru nu este însă corect, deoarece aceștea nu au calitatea de asociați, ci de subcontractanți, care vor executa anumite părți din lucrări, volumul total cumulat fiind de 13%. Chiar dacă am admite luarea în calcul a valorii contractelor executate de „Genesis” SRL și „Compania Electrică” SRL, aceasta nu poate fi considerată experiență similară, deoarece nu se referă la reparația podurilor.

 

 Concluzii

Starea precară a podurilor rutiere din mun. Chișinău determină necesitatea reparării de urgență a acestora. Aceasta nu justifică însă atribuirea contractelor de achiziții de lucrări de reparație a acestor poduri unor operatori economici cu capacitate și experiență redusă în acest sens, pentru că executarea lucrărilor riscă să fie tergiversată excesiv sau, mai rău, se pot executa lucrări de calitate proastă, ce pot pune în pericol viața participanților la traficul rutier.

Înțelegem că autoritățile se confruntă, în repetate rânduri, cu o lipsă de oferte la procedurile de licitație anunțate. În Republica Moldova, nu există companii specializate în astfel de lucrări. Pe de altă parte, companiile din străinătate nu par a fi foarte interesate să depună oferte în cadrul acestor proceduri de achiziții publice, fie nu sunt create suficiente condiții în acest sens. Reprezentanții autorității contractante tind să creadă că posibilitățile de implicare a ofertanților din străinătate sunt în general limitate la companii provenind din Rusia, Ucraina sau România, unde există o experiență de utilizare a aceleiași tehnologii și normative, dar și experiența de exploatare în timp a acestor obiecte de infrastructură. În condițiile războiului din țara vecină, există riscuri suplimentare legate de contractarea companiilor care provin atât din Rusia, cât și din Ucraina. Pe de altă parte, unii specialiști în domeniu spun că ar putea fi stimulată participarea companiilor din alte state dacă autoritățile contractante ar pregăti caietele de sarcini după metode care ar permite companiilor din alte state decât cele vecine să pregătească oferte, așa cum se întâmplă în proiectele implementate de Agenția Germană de Cooperare (GIZ), fie în proiectele finanțate din credite de la BERD. O altă modalitate de a da posibilitatea unui număr mai larg de potențiali ofertanți să participe ar fi publicarea anunțurilor de intenție și de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, indiferent că valoarea estimată a achiziției era mai mică decât pragul minim de la care publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).