Blog

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”
Revizii

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”

Autor: AGER

ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat un contract de achiziție în perioada în care la ANSC se afla pe rol o contestație, încălcînd astfel prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale (Capitolul XIII. Soluționarea litigiilor și răspunderea juridică articolul 87, punctul (2) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale se realizează conform cap. X din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Articolul 87 punctul (11) menționează expres “Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolute”.)

În acest articol se examinează procedura de achiziție a lucrărilor de reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere, inițiată la 13 aprilie 2022. Valoarea estimată fără TVA 3 800 000 MDL.

Problemele legate de această achiziție au fost depistate în urma participării unui reprezentant al AGER la ședințele de examinare a contestațiilor de către ANSC.

La 26 mai 2022, ÎM „Regia Transport Electric” a atribuit contractul ofertantului „Aeroc” SRL, iar „Mega Nord Construct” SRL, un alt ofertant la licitație, a depus o contestație care a fost parțial admisă prin Decizia ANSC Nr. 03D-383-22 din 07.07.2022.

Prima încălcare constatată de către ANSC este că, deși drept criteriu de atribuire a fost stabilit cel mai bun raport calitate-preț conform pct. 25 din Anunțul de participare, entitatea contractantă a evaluat doar oferta cu cel mai mic preț. Subliniem aici că pe MTender Public Portal (gov.md) este indicat drept criteriu de evaluare cel mai mic preț, iar acest lucru ar fi putut duce la confuzie în rîndul potențialilor ofertanți. Totuși prioritate are anunțul de participare, întrucît este un document emis și semnat de autoritatea contractantă.

În mod logic, nu poate fi aplicat criteriul de evaluare – cel mai bun raport calitate-preț, atunci cînd autoritatea contractantă a stabilit doar prețurile ofertelor, fără a examina aspectele calitative ale ofertelor depuse. ANSC a indicat că „entitatea contractantă urmează să evalueze toate ofertele prezentate pentru  determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic.”

O a doua încălcare constatată ține de faptul că, deși s-a solicitat prezentarea certificatului de conformitate pentru membrane bituminoase, “Aeroc” SRL a prezentat două declarații de performanță și o fișă tehnică a produsului. Totuși, acestea nu constituie un certificat de conformitate și nici nu îl înlocuiesc. După cum a indicat ANSC, “noțiunea de ”certificat de conformitate” care potrivit art. 2 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, reprezintă un document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile.”

În urma acestor constatări, ANSC a anulat decizia de atribuire și a dispus reevaluarea tuturor ofertelor depuse la licitație. Deciziile ANSC sunt obligatorii. Conform art. 87 din Legea nr. 74/2020 “(2) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale se realizează conform cap. X din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.” Iar art. 86 alin. (11) din Legea nr. 131/2015, din cadrul cap. X a aceleiași legi prevede: “(11) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi.”

ÎM „Regia Transport Electric” a ignorat Decizia ANSC, atribuind repetat contractul de achizitii publice “Aeroc” SRL, deși ultimul nu a prezentat un certificat de conformitate pentru membranele bituminoase. În locul certificatului de conformitate CE, obligatoriu conform anunțului de participare, „Aeroc” SRL a prezentat doar o declarație de conformitate de la producător. Entitatea contractantă a acceptat în mod nejustificat această declarație în locul certificatului CE, pe care însăși entitatea contractantă îl stabilise ca și obligatoriu anterior. La fel ca și în primul caz, entitatea contractantă nu a evaluat toate ofertele pentru a aplica corect criteriul de evaluare “cel mai bun raport calitate preț”.

Această decizie ilegală de atribuire a fost în mod repetat contestată de “Mega Nord Construct” SRL la 25 iulie 2022. Fără a ține cont de contestația depusă, ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat contractul de achiziție cu “Aeroc” SRL în următoarea zi. Conform art. 85 alin. (18) din cap. X din Legea nr. 131/2015, “(18) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor”.

În punctul său de vedere, entitatea contractantă a indicat: “Așadar, ÎM „Regia transport electric” respectând condițiile art. 65 alin. 1) al Legii 74/2020, la data de, 26.07.2022 a încheiat contractul nr. 85/1 cu operatorul economic desemnat câștigător. Necesitatea negocierii prompte a unui contract își are explicația din următoarele argumente:

– având în vedere specificul lucrărilor demarate perioada favorabilă pentru executarea acestora fiind perioada caldă a anului;

– contestația depusă anterior ( nr. 02/376/22 din 31.05.2022) a cauzat o tardivitate semnificativă a înfăptuirii obiectului de achiziție; La caz, relevăm faptul că la data negocierii contractului ÎM „Regia transport electric” nu cunoștea despre contestația depusă de către „MegaNord Construct” SRL, respectiv fiind informată de către ANSC la data de 27.07.2022.”

Totuși entitatea contractantă este cea care urma să depună diligența necesară și să verifice dacă a fost depusă o contestație în termenul legal. ANSC publică informații cu privire la contestațiile înregistrate pe site-ul www.ansc.md, iar contestația depusă de “Mega Nord Construct” SRL a fost înregistrată la data de 25 iulie 2022 pe pagina web. Informații despre contestația depusă au apărut și pe portalul MTender în secțiunea „contestații depuse”, respectiv ÎM „Regia transport electric” nu putea să invoce că nu cunoștea despre aceasta. Un reprezentant al AGER a asistat la ședința de examinare a contestației. La întrebarea membrilor completului pentru soluționarea contestațiilor dacă grupul de lucru a verificat portalul Mtender pentru a se convinge că nu au fost depuse contestații, reprezentantul entității contractante a spus că nu au verificat.

În ceea ce privește tergiversarea procedurii, aceasta a fost cauzată nu de contestator, ci de ÎM „Regia Transport Electric”, care a adoptat în mod repetat decizii de atribuire contrar prevederilor legale și contrar propriei documentații de atribuire.

În urma examinării fondului contestației, s-a constatat că “Aeroc” SRL nu a prezentat niciun document care ar confirma că membranele bituminoase întrunesc cel puțin două din cele 4 standarde de asigurare a calității solicitate de entitatea contractantă. La întrebarea membrilor completului pentru soluționarea contestației unde în declarațiile prezentate se regăsesc aceste standarde, “Aeroc” SRL a comunicat: “în declarația dată nu se regăsesc următoarele două standarde EN 13859 și EN 13956, mai mult ca atât eu nu știu ce reprezintă la momentul de față standardele date, eu nu le-am analizat…”.

La întrebarea membrilor completului pentru soluționarea contestațiilor dacă lucrările au început și la ce etapă se află, reprezentantul entității contractante a comunicat că lucrările deja se efectuează însă nu cunoaște la ce etapă acestea sunt. Mai mult de atît, din declarațiile reprezentantului ÎM „Regia Transport Electric” reiese că lucrările nici măcar nu au fost suspendate atunci cînd membrii grupului de lucru au conștientizat că au încheiat un contract ilegal.

Întrucît contractul nr. 85/1 din 26.07.2022, încheiat între ÎM „Regia Transport Electric” și “Aeroc” SRL este nul de drept, orice plată făcută în baza lui este nejustificată și lezează bugetul Întreprinderii Municipale. Dacă în cazul entităților contractante – autorități publice, contractul de achiziție trebuie înregistrat la Trezoreria de Stat care exercită un control suplimentar asupra modului de gestiune a banilor, iar în cazul de față ar refuza înregistrarea contractului. Însă în cazul de față, entitatea contractantă este o Întreprindere Municipală și ar putea face aceste plăți, totuși ele oricum vor fi ilegale.

Suplimentar la acestea, contestatorul „Mega Nord Construct” SRL a indicat că ”autoritatea contractantă, dorește să achiziționeze lucrările la un preț cu peste un milion mai mare decât la procedura de achiziție precedentă, cu ofertantul care nu are dreptul moral să participe la procedura de achiziție, odată ce nu a executat lucrările în baza primei proceduri de achiziție, s-au poate lucrările s-au executat, iar ofertantul doar dorește să încaseze diferența de preț și din aceste considerente entitatea contractantă nici nu a evaluat ofertele, doar a desemnat câștigătoare oferta „Aeroc” SRL”.

Aceste declarații ANSC le-a tratat drept declarative indicînd “Agenția le consideră declarative, ori contestatorul nu aduce probe în susținerea declarațiilor sale. Totodată, potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 74/2020, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie sectorială. La caz, contestația este depusă pe marginea procedurii de achiziție MD-1649827704378. Iar pentru contestarea procedurii anterioare, putea fi efectuată doar în termenii și în condițiile Legii nr.74/2020 și, respectiv, a prevederilor capitolul X din Legea nr.131/2015.”

În urma verificării contractelor atribuire în Buletinul Achizițiilor Publice am depistat că la data de 2 februarie 2022, ÎM „Regia Transport Electric” și “Aeroc” SRL au încheiat un contract în valoare de 2 136 000 lei cu un obiect similar. Contractul a fost încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1633503085424, unde de asemenea a cîștigat „Aeroc” SRL, deși de această dată se afla pe locul 2 după preț. Am solicitat de la ÎM „Regia Transport Electric” să ne comunice de ce s-a organizat din nou o procedură cu același obiect pentru care a încheiat un contract, însă nu am primit un răspuns pînă la moment.

Însă în planul de achiziții publice pentru anul 2022, ÎM „Regia Transport Electric” a prevăzut la pct. 62 pentru lucrări de reparație a acoperișurilor 1 800 000 lei. Iar lansarea licitației a fost planificată pentru luna ianuarie, deși vedem că prima s-a lansat în februarie, iar a doua în aprilie. Încălcarea planului de achiziții publice, constituie un steguleț roșu.

ANSC a admis contestația depusă și, prin Decizia ANSC Nr. 03D-510-22 din 16.08.2022 a subliniat că contractul încheiat între ÎM „Regia Transport Electric” și “Aeroc” SRL este lovit de nulitate absolută indicînd:

 

 

 

 

De asemenea, ANSC a dispus reevaluarea ofertelor.

Pe lîngă faptul că ÎM „Regia Transport Electric” a încălcat în mod flagrant prevederile legale, aceasta a și gestionat ineficient procedura de achiziție. Astfel, din cauza adoptării unor decizii ilegale în mod repetat, procedura de achiziție se tergiversează, iar lucrările riscă să nu poată fi executate la timp. Conform anunțului de participare, lucrările urmau a fi făcute timp de 90 de zile pînă la sfîrșitul acestui an. Însă dacă și acum s-ar adopta o decizie deja corectă de entitatea contractantă și s-ar respecta termenul legal de așteptare pînă la încheierea contractului și înregistrarea corespunzătoare a acestuia, vor rămîne doar cîteva zile de vară, astfel termenul de executare s-ar prelungi pînă spre sfîrșitul toamnei cînd ploile și înghețurile pot să împiedice finisarea lucrărilor în acest an.

Această procedură de achiziție arată cît de important este ca entitățile contractante să aplice în mod profesionist și corect legislația aplicabilă achizițiilor sectoriale. 

Conform art. 88 din Legea nr. 74/2020, “Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală în conformitate cu legislația în vigoare.” În cazul de față, membrii grupului de lucru din cadrul entității contractante au comis o serie de ilegalități și considerăm că urmează să poartă răspundere pentru asta. Iar dacă și grupul de lucru al entității contractante este compus din persoane care nu cunosc legislația aplicabilă achizițiilor, acest fapt nu-i absolvește de răspundere. Or, necunoașterea legii nu eliberează de răspundere. Dacă este să rezumăm încălcările/stegulețele roșii acestea sunt:

1. Nerespectarea Deciziei ANSC Nr. 03D-383-22 din 07.07.2022 prin care s-a dispus reevaluarea tuturor ofertelor și acceptarea ofertei “Aeroc” SRL doar dacă va prezenta certificatul de conformitate la membrana bituminoasă. ÎM „Regia Transport Electric” a făcut contrariul și a încălcat art. 87 din Legea nr. 74/2020, coroborat cu 86 alin. (11) din Legea nr. 131/2015.

2. Încheierea contractului dintre ÎM „Regia Transport Electric” și “Aeroc” SRL pe perioada cînd pe marginea achiziției în cauză a existat o contestație pe rol la ANSC, contrar art. 87 din Legea nr. 74/2020 coroborat cu art. 85 alin. (18) din Legea nr. 131/2015.

3. Nerespectarea de către ÎM „Regia Transport Electric” a propriei documentații de atribuire, prin faptul că a desemnat câștigătoare oferta “Aeroc” SRL, deși acest ofertant nu a prezentat certificate de conformitate obligatorii conform documentației de atribuire, și nu a aplicat criteriul de evaluare cel mai bun raport calitate preț, fapt prin care s-a încălcat art. 55 alin. (1), art. 75 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2020.

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.