Blog

Cum s-au irosit zeci de milioane pentru crearea Centrului comun de instruire a personalului MAI
Revizii

Cum s-au irosit zeci de milioane pentru crearea Centrului comun de instruire a personalului MAI

Autor: Olga Diaconu

 

Planificarea deficitară duce la irosirea banilor publici, dar și a resurselor umane și de timp. Este și cazul proiectului pentru crearea Centrului comun de instruire a personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene (în continuarea CIPAL). Crearea CIPAL este unul dintre obiectivele din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020, implementat cu suportul bugetar al Comisiei Europene pentru Reforma poliției. 

Pornind de la constatările Curții de Conturi, la 26.12.2017, MAI a achiziționat documentația de proiect și deviz pentru construcția Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI, costurile finale pentru construcția căruia se ridicau la 735,0 mil. lei (37,0 mil. euro). Din contul suportului bugetar pentru Reforma poliției au fost alocate doar 10,0 mil. euro (estimativ 233,2 mil. lei), ceea ce reprezenta doar 27% din suma totală necesară. Respectiv, proiectul nu avea acoperire financiară în proporție de 70%.

Centrul urma a fi construit pe adresa Nicolae Dimo 30, iar din mijloacele alocate pentru construcția acestuia au fost cheltuite 17,8 mil. lei pentru studiul de fezabilitate CIPAL, elaborarea documentației de proiect și deviz, expertiza proiectului. Alte 4,8 milioane de lei au fost utilizate pentru cheltuieli de personal și pentru acoperirea altor costuri. 

În luna iulie 2019, Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului de Interne a desfășurat procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1562567188816 pentru achiziționarea de servicii de elaborare a documentației de proiect și devize pentru rețelele tehnico-edilitare exterioare al obiectivului CIPAL al MAI, cu valoarea estimată de 1 408 000 lei, fără TVA. Adresa obiectivului este str. N. Dimo, nr. 30, conform caietului de sarcini. La documentația de atribuire a fost atașat și certificatul de urbanism nr. 768/16 din 22 decembrie 2017, prin care se certifică elaborarea documentației de proiect pentru construirea CIPAL pe adresa str. N. Dimo, nr. 30. În certificatul de urbanism se constată că pe suprafața terenului există focare de alunecări de teren, care nu au trezit îndoieli, aparent, pentru oportunitatea amplasării CIPAL pe acel teritoriu.

 

 

Deși se cunoștea despre riscul de alunecări de teren, dar și despre lipsa acoperirii financiare, încă din anul 2017, abia la începutul anului 2020, după ce a cheltuit peste 22,6 milioane de lei pentru studii și elaborarea documentației de proiect, s-a decis schimbarea locației CIPAL, în edificiul Academiei „Stefan cel Mare” din str. Sfînta Vineri, nr. 7, pe motiv că terenul pentru construcție din str. Nicolae Dimo 30 ar fi supus alunecărilor de pământ, fiind depistate ape subterane, iar proiectul de construcție a CIPAL nu este acoperit financiar (70,0%).  În același raport al Curții de Conturi se spune că, în lipsa documentației de proiect și deviz, din suma de 60,0 mil. lei alocată în anul 2020 pentru construcția CIPAL, urmare rectificărilor de buget din 23.04.2020, au fost realocate 37,0 mil. lei pentru reparația imobilelor AȘM din str. Sfînta Vineri, nr.7, CIPAL urmând a fi lichidat prin absorbție de către AȘM.

Pe parcursul anului 2020, Academia „Ștefan cel Mare” a încheiat mai multe contracte de achiziții publice de lucrări de reparație a sediului din str. Sfânta Vineri, nr. 7. Valoarea cumulată a contractelor de achiziție de lucrări de reparație, încheiate pe parcursul anului 2020, este de 19 601 616,1 lei.

 

Alte proceduri de achiziție de lucrări de reparație au fost inițiate în sistemul MTender, fără a fi desemnați deocamdată câștigătorii. Una dintre aceste proceduri este procedura de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1597818721108, pentru achiziția de lucrări de reparații a căminului Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, cu valoarea estimată de 25 329 150 lei, fără TVA. În cadrul acestei proceduri de achiziție au fost depuse 3 oferte:

 

 

În MTender, licitația apare ca fiind la etapa calificării ofertelor. Acest lucru nu este veridic, deoarece la secțiunea „Procedura de contestare”, observăm că 2 din cei 3 ofertanți – „Verilaproiect” SA și „Igostaff Construct” SRL, au formulat contestații asupra rezultatelor procedurii de achiziție la 29 și respectiv 30 septembrie 2020. Acest lucru înseamnă fie că autoritatea contractantă a atribuit contractul „Mega Nord Construct” SRL, fie că procedura de achiziție a fost anulată. Ambele contestații au fost însă retrase din motive necunoscute. Într-un material publicat anterior pe pagina noastră, se vorbește despre faptul că retragerea contestațiilor ar putea fi un indicator de risc în privința fraudării procedurilor de achiziții.

 

O eroare pe care am identificat-o în această procedură este condiția că fiecare ofertant trebuie să prezinte toate actele de calificare, împreună cu DUAE. În anunțul de participare, autoritatea contractantă a prevăzut 24 de criterii minime/acte de eligibilitate. Printre actele solicitate sunt și contractele individuale de muncă pentru toți muncitorii prezenți în lista de personal (dar nu mai puțin de 50), pentru anul 2020, fișa individuală pentru securitatea muncii pentru fiecare angajat, și adeverință și extras din procesul-verbal de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă. 

 

 

Autoritatea contractantă a specificat că nu va accepta ofertele ce nu prezintă unul dintre actele solicitate.

 

 

Pe de o parte, această solicitare este disproporționată, în condițiile în care, completând DUAE, operatorii economici declară că dispun de personalul de specialitate necesar pentru implementarea contractului, și își asumă răspundere legală pentru executarea contractului, dar și pentru respectarea legislației muncii față de autoritățile competente. Pe de altă parte, atașarea în sistemul MTender a contractelor individuale de muncă și celorlalte acte solicitate pentru toți muncitorii din lista de personal este de natură să încalce prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și  art. 92 din Codul Muncii, care interzice comunicarea datelor personale ale salariaților fără acordul scris al acestora. Ofertanții au prezentat însă contractele individuale de muncă ale angajaților, deoarece în caz contrar ar fi riscat descalificarea. Unii dintre ei au prezentat doar primele pagini ale acestor contracte, ceea ce nu oferă nicio garanție că acestea ar fi fost efectiv semnate, dar sunt suficiente pentru a expune date cu caracter personal ale muncitorilor angajați în lucrări.

Pentru a elucida acest aspect, ne-am adresat cu o scrisoare Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Deși CNPDCP nu a dat un răspuns explicit referitor la legalitatea acestor solicitări din documentația de atribuire, aceștia au accentuat că „În speță, o pondere deosebită prezintă principiul pertinenței și neexcesivității și care este orientat spre o prelucrare doar a datelor care sunt adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate și/sau ulterior prelucrate”. CNDCP mai menționează că, chiar și în cazurile în care ar exista temeiuri pentru colectarea datelor,  autorității contractante îi revine obligația de a asigura implementarea principiilor de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal.

 

La data de 25 septembrie 2020, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a inițiat licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1601039904763 privind achiziția de lucrări de reparație la sediul CIPAL conform necesităților Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri 7 mun. Chișinău, cu valoarea estimată de 3 759 479 lei, fără TVA. Caietul de sarcini a provocat nemulțumirea unor potențiali ofertanți, care au solicitat clarificarea unor discrepanțe în caietul de sarcini. Autoritatea contractantă i-a redirecționat pe solicitanți către același caiet de sarcini.

O altă licitație a fost inițiată la 7 octombrie 2020. De această dată, Academia Ștefan cel Mare a MAI își propune să achiziționeze lucrări de reparație la sediul CIPAL Blocul B conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri, 7 mun. Chișinău, cu valoarea estimată de 4 449 283, 38 lei, fără TVA. Ambele proceduri se află la etapa de calificare a ofertanților. 

Analizând documentația de atribuire, constatăm că și în aceste proceduri, autoritatea contractantă a admis erorile referitor la DUAE și solicitarea contractelor de muncă și altor acte care conțin date cu caracter personal ale angajaților. 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).