Blog

Lista de interdicție ca metodă de răzbunare a DÎTS Briceni
Revizii

Lista de interdicție ca metodă de răzbunare a DÎTS Briceni

 

Autor: Olga Diaconu

 

Versiunea în rusă poate fi accesată aici

Includerea în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice reprezintă o sancțiune pentru operatorii economici care și-au încălcat obligațiile contractuale și alte obligații ce reies din legislația privind achizițiile publice. În unele situații însă, autoritățile contractante utilizează lista de interdicție ca metodă de răzbunare. Este cazul Direcției de Învățământ și Tineret Briceni, despre care am scris și într-un material anterior

Materialul precedent se referă la refuzul autorității contractante de a executa 5 decizii ale ANSC, prin care s-au admis 5 contestații depuse în cadrul aceleași proceduri de achiziție de operatorul economic Casabella Group SRL. Încercând să pedepsească agentul economic pentru tupeul său, DÎTS Briceni a înaintat către Agenția Achiziții Publice un demers de includere în lista de interdicție a operatorului economic Casabella Group SRL, pe motiv că aceste contestații repetate ale Casabella Group SRL i-ar fi afectat activitatea. Demersul cu pricina a fost respins.

Disensiunile dintre autoritatea contractantă și operatorul economic Casabella Group SRL nu s-au oprit aici însă. Ele s-au manifestat și într-o altă procedură de achiziție, având ca obiect reparația capitală la sala de Sport la Liceul Teoretic Grimăncăuți. De această dată, autoritatea contractantă a reușit să includă în lista de interdicție operatorul economic Casabella Group SRL. Înainte de a scrie acest articol, am solicitat informații de la părțile implicate în acest caz, inclusiv de la DÎTS Briceni (solicitare expediată la 20 ianuarie 2023), care nu a reacționat în niciun fel. Actele pe care ne bazăm provin din datele disponibile în mediul public (MTender, Buletinele Achizițiilor Publice etc.), explicațiile operatorului economic Casabella Group SRL și actele din dosarul la care ne-a oferit acces Agenția Achiziții Publice.

Inițial, autoritatea contractantă a desemnat câștigătoare oferta depusă de un operator economic local pentru a efectua reparații la Liceul Teoretic Grimăncăuți. Acesta oferise cel mai mare preț. Decizia de atribuire a fost contestată de operatorul economic Casabella Group SRL, care oferise cel mai mic preț. 

 

 

 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestației a admis contestația depusă de Casabella Group SRL, constatând că autoritatea contractantă nu a asigurat operatorului economic posibilitatea de a justifica prețul aparent anormal de scăzut. 

După decizia ANSC, autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziție Casabella Group SRL pe data de 12.05.2022, deși nu a clarificat aspectele ce țineau de prețul aparent anormal de scăzut. După atribuirea contractului, au survenit și conflictele între autoritatea contractantă și Casabella Group SRL. 

Operatorul economic a sesizat AC încă din luna iunie 2022, despre faptul că situația de fapt este foarte diferită de caietului de sarcini, fiind necesare lucrări suplimentare. Autoritatea contractantă a ignorat în repetate rânduri solicitările de a stabili procesul tehnologic ce urmează a fi aplicat. DÎTS Briceni s-a eschivat să dea un răspuns la solicitările operatorului economic, repetând că acesta urmează să respecte caietul de sarcini. Operatorul economic susține că era în imposibilitate de a executa lucrările conform caietului de sarcini, deoarece tencuiala cădea de pe pereți în bucăți mari, iar aplicarea unui strat de tencuială de 5 mm, peste tencuiala veche (așa cum era prevăzut în caietul de sarcini), ar fi pus în pericol siguranța și chiar viața elevilor. O altă problemă sesizată de operatorul economic a fost lipsa ventilării din vestiare, care cauza producerea mucegaiului, din care cauză, la fel, nu puteau fi continuate lucrările.

Pe de altă parte, autoritatea contractantă a acuzat operatorul economic că nu se conformează caietului de sarcini, dar a acceptat încheierea unui acord de majorare a valorii contractului de achiziție spre finalul lunii august 2022. Deși a fost aprobată executarea unor lucrări mai ample, cum a fost aplicarea unui strat gros de tencuială, autoritatea contractantă a refuzat să prelungească termenul de execuție. În cele din urmă, autoritatea contractantă a solicitat includerea operatorului economic Casabella Group SRL în lista de interdicție pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, solicitare care a fost admisă de Agenția Achiziții Publice.

 

În ceea ce urmează, am analizat mai multe probleme identificate în procedura de achiziție respectivă, și anume:

 

1. Planificare și documentație de atribuire necalitativă;

Planificarea defectuoasă reiese din faptul că autoritatea contractantă nu a realizat o expertiză tehnică a obiectivelor ce urmau a fi supuse reparației. Conform listei serviciilor și specificațiilor tehnice, de pe pereții sălii de sport și vestiarelor aferente sălii de sport urma a fi înlăturată vopseaua, după care urma a fi efectuată grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor, aplicarea tencuielilor interioare de 5 mm grosime și chitului pe bază de ipsos, și iar grunduirea și vopsirea acestora.

În realitate, potrivit operatorului economic, situația de la fața locului era cu totul alta, și pentru realizarea calitativă a reparației, erau necesare mai multe lucrări. După începerea lucrărilor, Casabella Group SRL a înaintat mai multe scrisori de informare autorității contractante, prin care a adus la cunoștință despre necorespunderea caietului de sarcini cu situația de fapt, și anume:

  • În urma curățirii stratului de vopsea în ulei aplicate pe suprafețele pereților, au început să cadă și să se macine tencuiala veche prezentă pe pereți, conform tehnologiei corecte urma a fi demontată până la suprafața elementelor de bază (cotileț, piatră etc.). 
  • Tencuiala pe bază de ciment nu corespundea GOST-ului 31375-2007, astfel că pe porțiunile pe care aceasta era aplicată, era sfărâmicioasă și urma a fi eliminată toată pentru a putea fi întărită suprafața. 
  • După demontarea linoleumului din sala sportivă, s-a depistat un strat de smoluri bituminoase care este anexat către shapa curentă, demontarea fiind imposibilă. La fel, s-au depistat devieri foarte mari a pardoselii, care nu puteau fi corectate cu un strat mediu de 3 cm grosime de mortar. 

Astfel, operatorul economic a solicitat Beneficiarului efectuarea unei analize pentru a da apreciere pereților și a lua o decizie prin care să fie asigurat un proces tehnologic corect.

Ca răspuns la notele informative ale Casabella Group SRL, la 11.07.2022, Beneficiarul a informat că lucrările trebuie efectuate conform caietului de sarcini și că autoritatea contractantă nu va permite nicio abatere de la caietul de sarcini. Ca răspuns, Casabella Group SRL a solicitat efectuarea expertizei tehnice a obiectivelor, pentru a da o definiție procesului tehnologic care urma a fi aplicat conform caietului de sarcini și pentru a stabili care a fost cauza evaluării incorecte a poziției „Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime”, în caz contrar nefiind posibilă oferirea unei garanții de 5 ani.

Abia la data de 01.08.2022, a fost semnat un acord adițional prin care au fost incluse modificări la caietul de sarcini în legătură cu neconformitățile depistate, valoarea contractului fiind majorată cu 36 868 lei, cu TVA.

 

2. Evaluarea necorespunzătoare a ofertelor 

În rezultatul licitației electronice, oferta depusă de Casabella Group SRL s-a clasat pe locul I după preț. Oferta Casabella Group SRL a fost respinsă din considerentul că nu a fost justificat prețul aparent anormal de scăzut (72,91% din valoarea estimată). Agenția Națională pentru Soluționarea Contestației a admis contestația depusă de Casabella Group SRL, constatând că autoritatea contractantă nu asigurat operatorului economic posibilitatea de a justifica prețul aparent anormal de scăzut. Autoritatea contractantă a solicitat contestatorului, în mod vag, fără referire la anumite poziții concrete „documentele necesare care vor justifica prețul anormal de scăzut”. Drept urmare, prin scrisoarea din 29.03.2022, „Casabella Group” SRL a oferit explicații, justificând sub formă de clarificări aspecte ce țin de oferta sa financiară pe care le considera relevante reieșind din demersul formulat general al autorității contractante. Ulterior oferta „Casabella Group” SRL a fost respinsă din considerentul că „Discountul de care beneficiază operatorul economic cu întreprinderile SA „Supraten”, „Bicar Bimpex” SRL și altele, este în mărime de 7%, 12% și 15%, însă prețul este scăzut aproximativ cu 27,5%. Prin urmare, Casabella Group SRL nu i s-a oferit posibilitatea de a aduce contraargumente pentru motivele de respingere, ce se referă la costul materialelor de construcție.

După decizia ANSC, autoritatea contractantă a atribuit contractul către Casabella Group SRL, fără a clarifica corespunzător aspectele legate de prețul ofertei. Din textul deciziei Agenției Achiziții Publice privind includerea în lista de interdicție a operatorului economic Casabella Group SRL, reiese că autoritatea contractantă a invocat neconformitatea ofertei acestui operator economic. Conform celor declarate de autoritatea contractantă, autoritatea contractantă a atribuit contractul către Casabella Group SRL în baza deciziei ANSC din 05.05.2022.

 

Aici observăm că autoritatea contractantă, în loc să reevalueze oferta Casabella Group SRL, așa cum a dispus ANSC, i-a atribuit contractul fără reevaluare acestui operator economic. În contextul conflictelor anterioare dintre DÎTS Briceni și Casabella Group SRL, în rezultatul mai multor contestații admise la ANSC, o astfel de „favorizare” ridică semne de întrebare, pentru că ar putea indica o încercare a autorității contractante de a „învăța minte” pe reprezentanții operatorului economic.

 

3. Documentarea necorespunzătoare a pretinselor lucrări necalitative.

Responsabilul tehnic al autorității contractante a întocmit actul intitulat „Observații și recomandări pentru recepționarea lucrărilor din procesul-verbal de recepționare a lucrărilor în valoare de 260 287 lei. La toate pozițiile care nu au fost acceptate de responsabilul tehnic, a fost indicat în mod general că lucrarea este executată necalitativ, fără a fi indicate exact deficiențele sau măsurile de remediere. În acest temei, autoritatea contractantă a refuzat să transfere integral sumele conform facturilor emise de Casabella Group SRL.

Operatorul economic nu a fost de acord cu actul întocmit de responsabilul tehnic, din considerentul că nu au fost indicate exact neconformitățile și a solicitat repetat recepția lucrărilor de reparație, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente. Reprezentanții Casabella Group SRL susțin că s-au adresat unui expert tehnic spre a soluționa divergențele apărute, însă au primit refuz din considerentul că actul emis de responsabilul tehnic nu corespunde prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Au urmat două cereri prealabile pentru a obliga autoritatea contractantă să recepționeze lucrările.

În timp ce operatorul economic Casabella Group SRL solicita autorității contractantă să recepționeze lucrările efectuate, dar și să indice explicit ce neconformități au fost depistate și ce măsuri de remediere urmau a fi întreprinse, autoritatea contractantă a expediat mai multe solicitări în adresa antreprenorului, prin care solicitau definitivarea lucrărilor, inclusiv după depunerea demersului de includere în lista de interdicție.

 

4. Agenția Achiziții Publice a dat o apreciere subiectivă circumstanțelor la examinarea demersului de includere în lista de interdicție

Orice contract presupune un echilibru între drepturile și obligațiile fiecărei părți la contract. În procedura supusă examinării, există un decalaj pronunțat între drepturile și obligațiile autorității contractante și cele ale operatorului economic. În primul rând, acest decalaj reiese din faptul că nu există niciun fel de consecințe pentru autoritatea contractantă care a planificat incorect achiziția. Nefiind efectuată o expertiză tehnică, a fost elaborat un caiet de sarcini necalitativ, pentru lucrări de reparație mai degrabă cosmetice, în pofida faptului că denumirea procedurii de achiziții face referire la lucrări capitale. Atunci când operatorul economic se pomenește în situația că sunt necesare lucrări esențiale, care nu au fost incluse în caietul de sarcini, acesta rămâne vulnerabil în fața voinței autorității contractante, care fie acceptă să ajusteze contractul, fie șantajează operatorul economic cu includerea în lista de interdicție, dacă operatorul economic refuză să execute lucrările în modul în care acestea au fost incluse în caietul de sarcini. 

Analizând actele din dosarul Agenției Achiziții Publice, am ajuns la concluzia că au fost luate în calcul argumentele aduse de autoritatea contractantă cu privire la neexecutarea obligațiilor contractuale de Casabella Group SRL, și mai puțin argumentele aduse de agentul economic, referitor la neexecutarea obligațiilor legale și contractuale de autoritatea contractantă. Astfel, nu s-a luat în calcul faptul că documentația de atribuire a fost executată necorespunzător, caietul de sarcini nu reflecta situația de fapt, nefiind efectuată o expertiză tehnică, și nici faptul că autoritatea contractantă nu enumerat explicit neconformitățile și măsurile de remediere.

Decizia Agenției Achiziții Publice a fost privind includerea în lista de interdicție a operatorului economic a fost contestată în instanța de judecată. Instanța nu a acceptat să suspende decizia AAP pe durata examinării fondului cauzei.

 

5. Favorizarea unui anumit agent economic și pretinse acțiuni de sabotaj a operatorului economic din partea autorității contractante.

Conduita autorității contractante duce cu gândul la favorizarea unui agent economic local. Înainte de decizia ANSC, autoritatea contractantă desemnase câștigătoare oferta operatorul economic Nordglavstroi SRL, plasată pe locul III după preț.  La fel, în procedura de achiziție de lucrări de reparație capitală la Liceul Grigore Vieru, nr. ocds-b3wdp1-MD-1646983111782, DÎTS Briceni desemnase câștigător acest ofertant în repetate rânduri, în pofida deciziilor ANSC, prin care se dispunea reevaluarea ofertei Casabella Group SRL. Nordglavstroi SRL este o companie locală, cu adresa juridică în r-ul Ocnița, s. Hădărăuți, care a executat anterior mai multe contracte în beneficiul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, dar și altor autorități contractante din raioanele de Nord ale țării. Este posibil că acest operator economic a fost desemnat câștigător reieșind din proiectele anterioare realizate pentru această autoritate contractantă. Totuși, legislația privind achizițiile publice consfințește principiile concurenței loiale și interzice favorizarea unor anumite companii. 

Pe de altă parte, anumite acțiuni ale autorității contractante denotă sabotaj. În demersul către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă a menționat că oferta depusă de Casabella Group SRL era neconformă, cu toate acestea a desemnat-o câștigătoare, fără a efectua o reevaluare a acesteia, după cum s-a dispus prin decizia ANSC. Ulterior, autoritatea contractantă a refuzat  să conlucreze constructiv cu operatorul economic, după ce au fost depistate abateri majore în caietul de sarcini. Fiecare solicitare a agentului economic s-a confruntat cu eschivarea autorității contractante de la îndeplinirea obligațiilor sale, ceea ce a și dus la tergiversări. O altă acuzație din partea Casabella Group SRL se referă la faptul că reprezentanții autorității contractante au accesat date ce reprezintă secret fiscal în privința companiei, pentru a pretinde că ar fi fost depuse date false la depunerea ofertei. Reprezentanții Casabella susțin că au depus sesizări la organele de urmărire penală.

În dosarul de la Agenția Achiziții Publice se regăsesc și declarațiile Casabella Group SRL din care reies alte suspiciuni de sabotaj. Potrivit acestora, de la șantier au dispărut în repetate rânduri instrumente de lucru, chiar și echipa de muncitori a părăsit locul de muncă într-un caz, după ce ar fi fost telefonați de persoane necunoscute care i-au avertizat că nu vor fi remunerați pentru lucrul efectuat. Într-un alt caz, o persoană necunoscută ar fi depus o sesizare la Inspectoratul de Stat al Muncii, declarând că este angajat al operatorului economic la șantier și a suferit un accident de muncă, după care ar fi fost operat. Nu ne putem expune asupra acestora.

  

În cele din urmă, contractul a fost rezoluționat de operatorul economic care a declarat că este în imposibilitate de a executa contractul, în urma acțiunilor autorității contractante. Darea se seamă privind rezoluțiunea contractului a fost publicată în Buletinul Achizițiilor Publice din 30.12.2022.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).