Blog

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară
Revizii

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară

 

Autor: Olga Diaconu

 

Versiunea în rusă poate fi accesată aici

Renovarea Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor urma a fi finalizată până la sfârșitul lunii mai 2022, dar lucrările s-au prelungit până la finalul lunii decembrie. Nici resursele financiare, și nici de timp, nu s-au dovedit a fi suficiente. Astfel încât, la demersurile repetate ale antreprenorului, atât valoarea contractului, cât și termenii de realizare a lucrărilor au fost prelungite. Lucrările au fost și sistate în câteva rânduri, ceea ce a determinat autoritatea contractantă să rezoluționeze contractul și să solicite includerea operatorului economic în lista de interdicție. Ulterior, autoritatea contractantă s-a răzgândit și a anulat decizia de rezoluțiune a contractului și de solicitare de includere a operatorului economic în lista de interdicție. După anularea deciziei de rezoluțiune, autoritatea contractantă a acceptat demersurile antreprenorului de modificare a proiectului prin excluderea lucrărilor de executare a spetezelor pentru scaunele de la Teatrul de Vară. La scurt timp, autoritatea contractantă a achiziționat lucrări de executare a spetezelor printr-un alt contract, încheiat cu alt operator economic.

 

La data de 04.03.2022, a fost inițiată procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262 pentru lucrări de reparație curentă cu valoarea estimată de 5 236 220, lei, fără TVA. Întreprinderea Municipală „Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă a atribuit  contractul de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022 pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Valea Morilor”  SRL „CONSIT PRO” în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262. Operatorul economic a oferit cel mai mic preț, de 4.959.908,48, cu TVA, și și-a asumat să finalizeze lucrările în decurs de 60 de zile de la încheierea contractului. Pentru renovarea Teatrului de Vară, în planul de achiziții din 23.03.2022 al Întreprinderii Municipale „Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă din 23.03.2022 a fost prevăzută o sumă de 532 000 lei, fără TVA.

Lucrările de executare a contractului au început la data de 4 aprilie 2022. În următoarea zi, o comisie alcătuită din reprezentanții autorității contractante și operatorului economic, a constatat la fața locului necesitatea modificării volumelor de lucrări din proiect, caiet de sarcini și deviz, și anume:

 • majorarea volumului de decapare și transportare a betonului asfaltic cu 550 mp;
 • demontarea pilonilor de beton în cantitate de 1920 bucăți:
 • înlocuirea stâlpilor de beton cu 2008 stâlpi de metal din țeavă profilată cu dimensiunile de 80x80x4mm și lungimea de 1250 mm (adâncită în sol cu 800 mm și fixată în beton); 
 • înlocuirea spetezelor din scândură de specii tari cu dimensiunea de 100x30mm și lungimea de 2m cu scândură de pin cu dimensiunea de 100x40mm, fără modificarea costului.

În temeiul acestor constatări, operatorul economic a solicitat modificarea proiectului și devizului de lucrări, cât și majorarea valorii contractului de achiziție. Majorarea solicitată de operatorul economic depășea valoarea de 15% – limita prevăzută de Legea 131/2015, respectiv autoritatea contractantă nu a acceptat această majorare. După insistențele operatorului economic, care a avertizat că sistează lucrările, părțile au încheiat un acord de majorare a contractului de antrepriză cu suma de 731 136,11 lei, cu TVA (14,74%), la data de 20.04.2022. Anunțul de modificare a for publicată în Buletinul achizițiilor publice la data de 21 iunie 2022 (pag. 170 din BAP 48).

La data de 14 mai 2022, operatorul economic a solicitat prelungirea termenului de executare a lucrărilor, drept urmare a modificărilor proiectului și devizului, care conținea lucrări noi și operațiuni suplimentare ce schimbau tehnologia executarii lucrărilor. Drept urmare, la data de 26 mai 2022, a fost semnat un acord de extindere a termenului de executare a lucrărilor cu 53 de zile. 

Totodată, antreprenorul a continuat să înainteze solicitări de majorare a valorii contractului de achiziție, fie de încheiere a unui contract prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. La data de 14 iunie 2022, a mai fost întocmit un proces-verbal nr. 2, de constatare privind necesitatea de includere-excludere a lucrărilor. Printre modificările solicitate se numărau:

 • înlocuirea elementelor de fixare a scândurii pentru speteze;
 • demontarea și restabilirea pavajului în locurile instalării stâlpilor metalici;
 • instalarea bordurilor prefabricate;
 • înlocuirea plăcilor de beton cu grosimea de 40mm cu plăci cu grosimea de 60mm.

Printr-un alt proces verbal, nr. 3 din 30.06.2022, s-a decis includerea în documentația de proiect și în deviz a lucrărilor de prelucrare a scândurii pentru scaune – 45,5 m3/9030 m/l.

Printr-un alt proces verbal, nr. 4 din 30.06.2022 (despre care nu cunoaștem dacă a fost semnat de toate părțile), s-a constatat necesitatea de a exclude din deviz lucrările de procurare și instalare a spetezelor scaunelor din lemn brut (neprelucrat) din specii tari în volum de 18,06 m3, cu micșorarea valorii contractului de bază. Antreprenorul a solicitat micșorarea valorii contractului, în partea ce ține de această excludere, cu suma de 308 820 lei, ceea ce ar permite acoperirea costurilor suplimentare pe care susținea că le-ar fi suportat și, ulterior, inițierea unei proceduri de achiziție pentru achiziționarea materialelor excluse.

Solicitările repetate și insistente de înlocuire a spetezelor din scândură de specii tari cu dimensiunea de 100x30mm și lungimea de 2m cu scândură de pin cu dimensiunea de 100x40mm, fără modificarea costului au fost argumentate prin scrisori de la anumiți experți tehnici și de la furnizorul SRL MIF, care recomandau speciile de rășinoase ca fiind mai potrivite pentru acest scop, deoarece lemnul din specii tari ar fi mai ușor degradabil în rezultatul condițiilor climaterice. Totodată, furnizorii au menționat că nu au posibilitatea de a pune la dispoziție certificate de calitate pentru scânduri din lemn din specii tari. 

Solicitările repetate de majorarea a valorii contractului și prelungire a termenului de executare, sistarea repetată a lucrărilor, pe de o parte, și refuzurile autorității contractante, pe de altă parte, au dus la un conflict. Autoritatea contractantă nu a mai fost dispusă să accepte solicitările repetate de modificare a documentației de proiect, devizului și contractului, și nici sistările repetate ale lucrărilor. Astfel, aceasta a constatat prejudiciul cauzat de antreprenor, a solicitat înlăturarea neconformităților și evacuarea spațiului. Mai exact, autoritatea contractantă a acuzat antreprenorul de cauzarea următoarelor prejudicii:

 • deteriorarea (distrugerea/ruinarea parțială) a peretelui orchestral împreună cu vazoanele decorative din piatră și beton, împreună cu scările scenei, în procesul de decapare și evacuare a pilonilor din beton ale scaunelor, și de decapare a stratului de asfalt;
 • nerestituirea materialelor de construcție în rezultatul demontării scaunelor din lemn din sala pentru spectatori a Teatrului de Vară;
 • vopsirea necalitativă a unor suporturi ale scaunelor din metal și existența unei multitudini de zgârieturi și defecțiuni ale stratului superior de vopsea;
 • cheresteaua pentru șezut nu ar fi corespuns calității, fiind deformată și nefiind respectate formele geometrice;
 • scândura pentru șezut nu ar fi fost prelucrată și ar fi avut multiple așchii semnificative care puteau duce la deteriorarea hainei și crearea diverselor incomodități pentru spectatori/vizitatori, precum și pericol pentru sănătatea oamenilor.

La data de 28 iulie 2022, autoritatea contractantă a adoptat o decizie cu privire la rezilierea unilaterală a contractului și a emis și un acord adițional de reziliere unilaterală a contractului de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022. Mai mult, autoritatea contractantă a adoptat decizia din 15.08.2022 privind solicitarea includerii operatorului economic SRL „CONSIT PRO” în Lista de interdicție a operatorilor economici. Anunțul de rezoluțiund a fost publicat în BAP din 19 august 2022 (pag. 188 din BAP 65 ).

 

 

 

 

Informațiile despre rezoluțiunea contractului nu apar pe pagina Agenției Achiziții Publice, fie că au fost excluse sau nu au fost înregistrate. Secțiunile despre tipul acordului adițional sunt necompletate, așa cum se vede în imaginea de mai jos.

 

 

 

 

 

La scurt timp, autoritatea contractantă s-a răzgândit. Conform anunțului nr. 5 din 30.09.2022 (publicat în BAP 95 din 02.12.2022, pag. 196), autoritatea contractantă a anulat decizia de rezoluțiune a contractului, cât și decizia privind solicitarea includerii operatorului economic Consit Pro SRL în lista de interdicție. 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă și-a argumentat decizia prin faptul că alocația bugetară acordată pentru reabilitarea/repararea Teatrului de Vară în scopul asigurării condițiilor minime confortabile pentru activități de concert și pentru spectatori în baza Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021 nu a fost valorificată în întregime. Prin aceeași decizie, autoritatea contractantă a decis efectuarea modificărilor la Proiectul de execuție 15960-PG, OLC și devizul local, conform proceselor-verbale de constatare nr. 2 din 14.06.2022 și nr. 3 din 30.06.2022 cu privire la excluderea unor lucrări și includerea lucrărilor noi apărute în urma modificărilor la proiect, precum și conform procesului-verbal de constatare nr. 4 din 30.06.2022 cu privire la excluderea lucrărilor de executare a spetezelor scaunelor din sala de spectatori din lemn brut de specii tari cu secțiunea 100 x 30 mm. Anterior, autoritatea refuzase să modifice contractul de antrepriză conform acestor procese verbale. Totuși, valoarea contractului de antrepriză nu a fost micșorat odată cu excluderea lucrărilor de executare a spetezelor scaunelor. Termenul de executare a lucrărilor a fost prelungit până la 30.11.2022.

 

 

 

 

Am solicitat Agenției Achiziții Publice să ne remită decizia adoptată în legătură cu solicitarea de includere în lista de interdicție a operatorului economic Consit Pro SRL. Agenția Achiziții Publice a răspuns că dosarul a fost restituit autorității contractante, după ce aceasta a adoptat decizia de retragere a solicitării de includere în lista de interdicție.

 

 

 

 

 

 

 

O nouă licitație pentru achiziționarea spetezelor de scaune

La 12 zile de la decizia de excludere a lucrărilor de executare a spetezelor pentru scaunele de la Teatrul de Vară, autoritatea contractantă a inițiat o procedură de licitație privind instalarea spetezelor din lemn a băncilor din Parcul Valea Morilor, cu valoarea estimată de 963 888 lei, fără TVA. Termenul de executare a lucrărilor de instalare a spetezelor a fost stabilit până la 25.12.2022. În documentația de atribuire nu se face nicio mențiune cu privire la faptul că spetezele de scaune ar urma a fi instalate la Teatrul de Vară. Totuși, din caietul de sarcini observăm că specificațiile tehnice corespund în totalitate celor ce urmau a fi instalate la Teatrul de Vară. 

 

 

 

 

Cantitatea de speteze ce urmează a fi instalată este de 24,080 m3, deci ceva mai mare decât cantitatea prevăzută în contractul anterior, încheiat în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262, de 21,240 m3. 

 

 

 

 

Analizând planul de achiziții din 23.03.2022 al autorității contractante (nu a fost publicat niciun plan actualizat între timp), constatăm că în plan nu erau prevăzute alte lucrări de reparație în Parcul Valea Morilor decât cele de la Teatrul de Vară.

Contractul de lucrări de instalare a spetezelor, în valoare de 822 186,50 lei cu TVA, a fost atribuit operatorului economic Master Construct SRL, unicul ofertant în cadrul procedurii de achiziție.

 

 

 

 

Darea de seamă privind atribuirea contractului de achiziții de lucrări de instalare a spetezelor de scaune la teatrul de vară, pag 275 din BAP 97.1

 

 

 

Concluzii

Procesul de achiziționare a lucrărilor de reparație a Teatrului de Vară a fost afectat de o combinație dintre planificarea defectuoasă și abuzul unui operator economic care, deși și-a asumat să execute lucrările la un preț aparent anormal de scăzut (78,93% din valoarea estimată), din a doua zi de la începerea lucrărilor, a solicitat în permanență majorarea valorii contractului. Planificarea necorespunzătoare reiese atât din faptul că valoarea estimată a achiziției depășea de aproape 10 ori suma alocată în plan, cât și din faptul că autoritatea contractantă a calificat aceste lucrări ca fiind „reparații curente”. În realitate, aceste reparații nu pot fi curente, odată ce a fost înlăturat asfaltul și scaunele vechi. Chiar și în reportajele de știri, autoritățile vorbeau despre o reparație capitală. De cele mai multe ori, lucrările de reparație capitală sunt calificate eronat ca și „reparații curente”, pentru a fi eliminată necesitatea de a elabora proiecte de execuție. În acest caz, autoritatea contractantă dispunea de un proiect de execuție, însă acesta nu corespundea situației de fapt. De aici a apărut necesitatea de a face ajustări repetate la proiect și de a include lucrări neplanificate inițial. Pe de altă parte, este greu de crezut că operatorul economic care a propus un preț mult mai mic decât valoarea estimată, nu ar fi anticipat posibilitatea apariției de lucrări neplanificate, în condițiile în care Teatrul de Vară nu a mai fost reparat capital de la construirea lui în 1957. Astfel se întâmplă cu multe proiecte de lucrări de reparație, lipsa proiectelor, fie proiectele neactualizate, duc la apariția lucrărilor „neprevăzute”. Aici apare spațiu de manevră, și implicit riscuri de corupție, deoarece devine dificil să mai putem diferenția lucrările necesare, care chiar nu au putut fi prevăzute, de cele care sunt introduse abuziv sau fictiv cu scopul majorării sumelor ce vor fi plătite antreprenorilor.

 

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).