Blog

Un operator economic specializat în panificație va amenaja scuarul din str. N. Dimo
Revizii

Un operator economic specializat în panificație va amenaja scuarul din str. N. Dimo

Autor: Diaconu Olga

Principiul asigurării eficienței utilizării banilor publici este unul dintre cele mai frecvent ignorate. O modalitate prin care autoritățile contractante irosesc banii publici este atribuirea contractelor de achiziții publice unor anumiți operatori economici, care nu au capacitate de a executa eficient contractele, fie din cauza lipsei de experiență relevantă sau din lipsa resurselor materiale și umane necesare. În rezultat, contractele riscă să fie executate deficitar și să nu răspundă necesităților destinatarilor. O astfel de situație de risc am identificat în licitația deschisă cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1596467476677 pentru achiziționarea de lucrări de amenajare a spaţiului verde (teren cu nr. cad. 0100424637) situat în oraşul Chişinău, sectorul Râşcani, str. N. Dimo, desfășurată de Pretura sect. Râșcani.

Despre intenția de implementare a proiectului investițional de amenajare și modernizare a scuarului din str. N. Dimo, pretorul Vlad Melnic anunțase încă în luna iulie, în cadrul unui eveniment de resfințire a bisericii „Tuturor sfinților proslăviți pe meleagurile Moldovei”, oficiat de Mitropolitul Moldovei, cu participarea președintelui Igor Dodon.

 

În caietul de sarcini al licitației au fost incluse următoarele lucrări:

      Iluminat electric exterior;

      Rețele exterioare de apeduct și canalizare;

      Soluții tehnologice havuz;

      Stația de pompare a apelor uzate;

      Reamenajarea teritoriului, care presupune inclusiv schimbarea pavajului;

      Construcția havuzului.

 

Constatăm că documentația de atribuire conține o serie de discrepanțe. Printre ele este termenul de executare a lucrărilor, care nu este indicat expres în documentația de atribuire. În condițiile în care termenul de valabilitate a contractului este până la data de 31.12.2020, anunțul de participare prevede că termenul de executare a lucrărilor este de 75 de zile din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/spațiului către Antreprenor.

 

 

Modelul de contract care face parte din documentația de atribuire prevede că termenul de executare a lucrărilor este 85 de zile. 

 

 

O altă discrepanță se referă la termenul de garanție pentru lucrări. Conform anunțului de participare, perioada de garanție pentru lucrări este de 36 de luni. De asemenea, antreprenorul răspunde pentru obligațiile ce-i revin pentru viciile ascune ale lucrărilor apărute într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării.

 

 

Pe de altă parte, conform modelului de contract atașat la documentația de atribuire, termenul de garanție pentru lucrări este de doar 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor.

 

 

Odată ce contractul de achiziții a fost semnat, acesta are prioritate față de alte prevederi din documentația de atribuire. În aceste condiții, autoritatea contractantă va avea drepturi mai restrânse în raport cu operatorul economic desemnat câștigător, decât specificate în anunțul de participare.

Acest aspect prezintă interes și din perspectiva faptului că termenul de executare a lucrărilor și termenul de garanție pentru lucrări au fost printre criteriile de evaluare a ofertelor. Ponderea acestora era de câte 10%.

 

 

 

Reiese că, deși ofertele au fost apreciate luându-se în considerație termenele de execuție și de garanție propuse, acestea nu au mai fost relevante la etapa semnării contractului. Ipotetic, un operator economic putea propune termene mai mari pentru a acumula puncte suplimentare și a câștiga procedura, ca ulterior să semneze contractul cu termenele prestabilite. Menționăm că nu primit deocamdată contractul de la autoritatea contractantă, deși acesta ne-a dat asigurări că ni-l va expedia. Respectiv nu cunoaștem cu certitudine ce prevederi conține acesta.

 

Documentația de atribuire a cauzat nemulțumirea mai multor operatori economici, care au depus 14 cereri de clarificare referitor la o serie de neclarități din documentația de atribuire. Aceștia au invocat că pe alocuri nu este clar ce materiale sau cantități urmează a fi utilizate la elaborarea ofertelor.

O altă pretenție era și limitarea accesului la proiectul de execuție, pentru că în caietul de sarcini ar fi unele poziții pentru care este necesară analizarea proiectului de execuție.

 

 

Autoritatea contractantă face referire doar la un răspuns anterior la o cerere de concretizare. În răspunsul la concretizare, autoritatea contractantă menționează că a publicat caietul de sarcini. Respectiv, potențialii ofertanți au fost lipsiți de posibilitatea de a lua cunoștință de proiectul de execuție în orice mod, fie în mod electronic sau fizic.

 

Această practică, de a limita accesul la proiectul de execuție, foarte frecventă în achizițiile Preturilor mun. Chișinău, este abuzivă, deoarece restricționează dreptul participanților la licitație, dar și a societății civile de a lua cunoștință de proiectul tehnic. Aceasta este o încălcare a art. 34 alin. (1) din Legea 131/2015, care prevede că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de participare”.

Drept urmare a procedurii de achiziție, a fost desemnată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut – „Adrika” SRL, un operator economic specializat în furnizarea de produse alimentare, dar fără experiență de executare a lucrărilor de amenajare.

Contractul de achiziție ar urma a fi executat de firma „Adrika” SRL în asociere cu „Capillati” SRL. În calitate de unic fondator și administrator al ambelor companii este Covaș Adrian. Numele fondatorului Covaș Adrian a apărut anterior în unele materiale ale AGER  și investigații jurnalistice legat de unele contracte de achiziții publice frauduloase atribuite firmelor SRL Litarcom, AVI Borș SRL și „Capillati” SRL de Consiliul Raional Rezina. Conform unei alte investigații, Covaș Adrian ar fi fost director executiv al firmei „Litarcom” SRL, ajunsă în lista de interdicție pentru neexecutarea obligațiilor contractuale într-o serie de proceduri de achiziție de lucrări de construcție a stațiilor de epurare, cu finanțare din FEN, în mai multe sate din Republica Moldova. Unul dintre aceste cazuri este reflectat aici.

  

Revenind la achiziția desfășurată de Pretura sect. Rîșcani, considerăm că oferta depusă de operatorul „Adrika” SRL este neconformă, având în vedere lipsa experienței relevante – condiție obligatorie conform documentației de atribuire.

 

Conform acordului de asociere între „Adrika” SRL și „Capillati” SRL, implicarea fiecărui ofertant este de 60%, respectiv 40%.

 

 

Conform contractului de asociere, „Adrika” SRL va realiza lucrările de construcție-montaj, iar „Capilatti” va realiza lucrările de amenajare.

 

Deși „Adrika” SRL va realiza lucrările de construcție-montaj, nu a prezentat niciun act care demonstra experiența sa de executare a lucrărilor similare. Anunțul de participare prevede că ofertantul sau membrii asocierii trebuie să demonstreze că au executat un contract cu valoarea de cel puțin 75% din valoarea prezentului contract, respectiv contractul a fost atribuit unui ofertant care nu a dovedit această experiență.

Conform informațiilor disponibile pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, toate contractele de achiziții publice încheiate de acest operator economic, cu excepția procedurii examinate, sunt pentru produse alimentare. Observăm că unul din clienții fideli ai acestuia este și Pretura sect. Rîșcani.

Conform anunțului de participare, oferta conține un aviz de la Agenția de Supraveghere Tehnică, eliberat pe data de 02.09.2020, adică cu numai o zi înainte de deschiderea ofertelor, pentru operatorul economic „Capillati” SRL. Acest aviz constată că nu au fost înregistrate încălcări la legislația în construcții și neconformități. Totuși acest anunț nu este relevant, deoarece „Capillati” SRL nu va executa lucrări de construcții, această parte din contract revenindu-i „Adrika” SRL. La fel, anexele la ofertă fac referire la experiența similară de construcții-montaj a operatorului economic „Capillati” SRL, deși acesta nu urmează a executa astfel de lucrări în cadrul acestui contract. Totuși nici experiența „Capillati” SRL nu este demonstrată prin contracte și acte de recepție finală, conform rigorilor impuse de documentația de atribuire.

 

Astfel, problemele principale pe care le-am constatat în procedura respectivă sunt modul de elaborare a documentației de atribuire, care pune într-o poziție dezavantajoasă autoritatea contractantă, și atribuirea contractului de achiziții unui operator economic care nu corespunde condițiilor de eligibilitate. În modul în care a fost elaborată, documentația de atribuire reduce posibilitatea autorității contractante de a solicita sancționarea operatorului economic în cazul în care nu respectă termenii de executare a contractului sau dacă apar defecte după 1 an de la recepția lucrărilor, deși termenul de garanție oferit inițial era de 60 de luni. Pe de altă parte, fără a ține cont de condițiile de eligibilitate, a fost selectat un operator economic care nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, astfel denaturând concurența. Mai mult, lipsa experienței ofertantului câștigător poate determina cu ușurință calitatea proastă a lucrărilor și apariția defectelor la scurt timp de la recepția acestora. Toate aceste circumstanțe pot avea drept consecință irosirea banilor publici

 

Rezultatele procedurii de achiziție au fost contestate la ANSC de operatorul economic „Staci Grup” SRL. Contestația a fost însă retrasă din motive necunoscute. Menționăm că retragerea contestațiilor reprezintă un indicator de risc în procedurile de achiziții publice, despre care s-a menționat într-un alt articol.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).