Blog

Suspiciuni de fraudă sau cum a selectat primăria Chișinău între două oferte neconforme?
Revizii

Suspiciuni de fraudă sau cum a selectat primăria Chișinău între două oferte neconforme?

Autor: Diaconu Olga

 

Versiunea în limba rusă poate fi accesată aici

 

Așa cum am scris într-unul dintre articolele precedente, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus anularea deciziei Primăriei mun. Chișinău de atribuire a contractului de achiziție pentru 100 de autobuze companiei MAZ. Prin Decizia sa cu nr. 03D-340-21 din 03.06.2021, ANSC a constatat că din documentele tehnice atașate reiese că MAZ nu a întrunit condiția că autobuzele trebuie să aibă capacitatea minimă de 100 de persoane. 

De fapt, însăși cerința privind capacitatea minimă de 100 de pasageri este formulată destul de neclar în documentația de atribuire. Deși se cere ca autobuzele să fie dotate cu trapă pentru persoanele cu mobilitate redusă, din documentația de atribuire, nu este clar dacă în calculul celor 100 de pasageri trebuie să se regăsească și un pasager cu mobilitate redusă, în scaun cu rotile. În cadrul ședinței din 19.05.2021 de examinare a contestației Isuzu asupra primei decizii de atribuire, reprezentanții Primăriei mun. Chișinău au afirmat că în calculul de 100 de pasageri trebuie să fie inclus și un pasager în scaun cu rotile. Din decizia emisă după examinarea contestației, nu este clar dacă ANSC a acceptat ca fiind valide explicațiile reprezentanților Primăriei mun. Chișinău. Respectiv, nu este clar nici dacă constatările privind neconformitatea ofertei examinate se raportează la capacitatea de 100 de pasageri care ar include sau nu un pasager cu mobilitate redusă în scaunul cu rotile.

După anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziție companiei OOO „MAZ”, Primăria mun. Chișinău a reevaluat ofertele și a atribuit contractul de achiziție „Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi vs Ticaret Anonim Sirketi”.

Operatorul economic MAZ, care fusese desemnat câștigător inițial, a depus o contestație. Aceasta a fost respinsă de ANSC, fără a examina motivele aduse. ANSC a apreciat că oferta MAZ a fost deja constatată ca neconformă și nu mai are oricum șansa de a câștiga contractul de achiziții. Respectiv, examinarea pretențiilor din contestație nu ar mai avea rost. Prin această decizie ANSC a oferit undă verde Primăriei mun. Chișinău să încheie contractul de achiziție a celor 100 de autobuze cu Isuzu.

Ne-am pus totuși întrebarea dacă alte oferte depuse în cadrul aceleiași proceduri de achiziție întrunesc condiția de capacitate de minim 100 de pasageri și care ar fi fost situația dacă ANSC ar examina totuși contestațiile depuse după desemnarea câștigătoare a operatorului economic Isuzu. Am comparat ofertele MAZ și Isuzu prin prisma motivelor care au stat la baza constatării neconformității ofertei MAZ.

Neconfomitatea ofertei MAZ

ANSC a constatat că MAZ a omis să indice tipul de habitaclu aferent modelului de autobuz declarat în Formularul F4.1, și nu a atașat documentele tehnice, broșurile, dosarul tehnic al producătorului aferente acestei „combinații” din care să rezulte cu exactitate greutatea autobuzului cu toate echipamentele aferente solicitate de către autoritatea contractantă, și capacitatea totală de îmbarcare pasageri, etc., iar necorespunderea într-o eventualitate a capacității totale de pasageri, așa cum a argumentat Primăria Municipiului Chișinău, nu poate fi considerată o abatere neînsemnată în sensul art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015, în măsura în care aceste abateri nu pot fi înlăturare fără a afecta esența ofertei respective.

Conform argumentelor prezentate de reprezentanții Isuzu, capacitatea autobuzelor MAZ ar fi de doar 96,66 de pasageri. Aceste calcule au la bază următoarele date:

  • Masa maximă admisibilă – 18 000 kg;
  • Masa autobuzului gol, de 11 125,9 kg (conform raportului de testare SORT 1, 2 și 3), plus masa unui rezervor plin cu 300 litri (252 kg) și masa dispozitivului de aer condiționat (aproximativ 225 kg)
  • Masa medie a unui pasager – 68 kg, conform reglementărilor europene.

Reprezentanții Isuzu au scăzut din masa maximă admisibilă a unui autobuz MAZ conform certificatelor prezentate, de 18 000 kg, masa autobuzului gol, de 11 125,9 kg (conform raportului de testare SORT 1, 2 și 3), plus masa unui rezervor plin cu 300 litri (252 kg) și masa dispozitivului de aer condiționat (aproximativ 225 kg). Ar rămâne disponibile circa 6573,5 kg pentru pasagerii ce ar urma a fi transportați cu autocarul. Raportând diferența de 6573,5 kg  la masa medie de 68 kg, conform reglementărilor europene, se obține o valoare de 96,66 pasageri care ar putea fi transportați cu autobuzul (6 573,5 kg ÷ 68 = 96,66). 

Neconformitatea ofertei Isuzu

Conformitatea ofertei Isuzu nu a fost examinată de ANSC, deși decizia de atribuire a fost contestată de operatorii economici MAZ și Temsa. Nici autoritatea contractantă nu pare să fi examinat oferta Isuzu prin prisma aceleași criterii care au determinat neconfomitatea ofertei MAZ.

Am solicitat de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor textul contestațiilor formulate de MAZ și Temsa asupra deciziei de atribuire a contractului de achiziție a celor 100 de autobuze operatorului economic Isuzu. ANSC ne-a pus la dispoziție contestațiile menționate. 

În contestația operatorului economic MAZ am identificat calcule similare celor de mai sus, care se referă la oferta depusă de Isuzu și care demonstrează, în opinia reprezentanților MAZ, neconformitatea ofertei Isuzu din exact aceleași motive care au dus la descalificarea ofertei MAZ.

Potrivit  reprezentanților operatorului economic MAZ, capacitatea autobuzelor Isuzu ar fi de 93 de persoane dacă nu este inclus un pasager cu mobilitate redusă, și de doar 90 de pasageri, în cazul în care este inclus un pasager cu mobilitate redusă, în scaunul cu rotile. 

La aceste concluzii, reprezentantul MAZ a ajuns în baza următoarelor calcule extrase din textul contestației:

 

 

Contestatorul a invocat că masa maximă admisibilă a autobuzelor MAZ ar fi de 17900 kg, circumstanțe care ar reieși din specificațiile tehnice prezentate de Isuzu în formularul F4.1, „Masa maximă tehnică admisibilă este de 17 900 kg (“Weights (kg) – Gross Vehicle Weight = 17900 kg”)”. Reprezentantul Isuzu mai face referire și la Manualul Utilizatorului Citiport prezentat de Isuzu la licitația precedentă de autobuze: „Front axle capacity – 6 300 kg, Rear axle – 11 600 kg” în Română: “Capacitatea axei din față – 6 300 kg, capacitatea axei din spate – 11 600 kg”. În total 6 300 kg + 11 600 kg = 17 900 kg. Astfel autobuzele Citiport au o masă maximă admisibilă cu tot cu încărcătură de 17 900 kg.

Reieșind din datele menționate, reprezentanții MAZ au aplicat următoarele formule de calcul a capacității autobuzelor:

„[ Masa maximă admisibilă – masa autobuzului în stare echipată (cu tot cu șofer, rezervor cu combustibil și toate echipamentele opționale) ] / 68 (masa convențională a unui pasager) = nr. total de pasageri.

Astfel, nr. total de pasageri în cazul autobuzului ofertat de Isuzu (fără monitoare, și fără sistemul de ungere centralizat) este:

(17 900 kg – 11 532,3 kg ) / 68 kg = 93,64 (93 de pasageri).

Dacă este inclus și un pasager în scaun cu rotile, atunci formula este următoarea:

[ Masa maximă admisibilă – masa autobuzului în stare echipată (cu tot cu șofer, rezervor cu combustibil și toate echipamentele opționale) – masa pasagerului cu rotile cu tot cu scaun cu rotile de 250 kg ] / 68 (masa convențională a unui pasager) + 1 (pasagerul cu rotile) = nr. total de pasageri.

(17 900 kg – 11 532,3 kg – 250 kg ) / 68 kg + 1 = 90,96 (90 de pasageri).”

Din certificatul de conformitate atașat de operatorul economic Isuzu la oferta sa, reiese că greutatea maximă admisibilă ar fi de 18700 de kg. Totuși, pe de o parte, documentul intitulat certificat de conformitate nu este un certificat emis de o autoritate acreditată în acest sens, ci este eliberat de managerul controlului calității din cadrul Isuzu și mai are și mențiunea „SAMPLE”, adică „mostră”. Prin urmare, nu putea fi luat în considerare la evaluarea ofertei.

 

Pe de altă parte, în contestație MAZ mai face referire și la prevederile pct. 5 al Hotărârii de Guvern nr 1073/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, potrivit căruia, limita maximă de greutate admisă pe drumurile naționale din Republica Moldova pentru autovehiculele cu 2 axe (din categoria cărora fac parte și autobuzele din ofertele MAZ și Isuzu) este de 18 tone. Astfel, masa maximă admisibilă pentru autobuze, utilizată pentru calcularea capacității maxime de pasageri, nu poate depăși limita de 18 tone, având în vedere că acestea urmează să circule pe drumurile publice din Republica Moldova, chiar dacă documentele tehnice ar admite o greutate admisibilă mai mare. 

Deși nu declarăm că aderăm în totalitate la explicațiile și calculele efectuate de reprezentanții MAZ, ajungem la concluzia că Primăria mun. Chișinău nu a depus diligența necesară la evaluarea ofertelor, desemnând câștigătoare inițial oferta MAZ, iar apoi oferta Isuzu, ambele neconforme. Neexaminarea ofertei Isuzu prin prisma acelorași motive pentru care a fost respinsă oferta MAZ constituie un indicator de risc și de favorizare a unei oferte neconforme.

Decizia ANSC nr. 03D-416-21 din 24.06.2021 

La data de 24.06.2021, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a emis decizia prin care au fost respinse contestațiile MAZ și Temsa asupra rezultatelor procedurii de achiziție ca fiind lipsite de interes în procedura de achiziționare a celor 100 de autobuze de Primăria mun. Chișinău. Prin această decizie, Primăria a obținut undă verde pentru a încheia contractul de achiziție cu operatorul economic Isuzu. ANSC și-a motivat decizia de respingere prin faptul că acești operatori economici „au pierdut interesul în obținerea contractului urmare a constatării caracterului neconform al ofertelor acestora ca rezultat al deciziilor Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor menționate. În acest sens, este de menționat că ofertele acestora nu mai pot căpăta un statut de oferte acceptabile și, respectiv, contestatorii să aibă șansa reală de a le fi atribuit contractul de achiziții publice ca urmare a desfășurării procedurii din litigiu, iar în rezultat se constată și lipsa dreptului vătămat al acestora în urma cărui fapt au suportat sau pot suporta prejudicii”.

ANSC a mai constatat că prin reglementarea interesului în obținerea unui contract de achiziții publice, legiuitorul stabilește, de asemenea, limitele competenței Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Spre final, se mai adaugă că solicitarea aplicării măsurilor de remediere sub forma anulării procedurii de achiziție publică ar putea fi asimilată unei sancțiuni pentru eventuale încălcări admise de autoritatea contractantă, dar că astfel de măsuri ar trebui aplicate, în mod separat, independent de procedura de soluționare a contestațiilor, acesta urmând a face obiectul controlului instituțiilor abilitate cu astfel de atribuții. 

Deși ANSC oferă o explicație suficient de rezonabilă deciziei de respingere a contestațiilor ca fiind lipsite de interes, aceasta poate crea un precedent periculos, facilitând încercările unor actori de  fraudare a achizitiilor publice. Ipotetic, o astfel de abordare ar putea încuraja unele autorități contractante să adopte următoare tactică pentru a atribui contracte operatorilor economici favoriți: 

  1. Autoritatea contractantă desemnează câștigătoare o ofertă a unui operator economic care nu este favorit. Este mai simplu dacă oferta conține și unele nereguli.
  2. Operatorul economic favorit contestă rezultatele procedurii de achiziție. Dacă există unele abateri în prima ofertă, e mai simplu să obțină anularea acesteia.
  3. ANSC anulează decizia de atribuire, dacă se constată neconformități.
  4. Autoritatea contractantă desemnează câștigătoare oferta operatorului economic favorit. 
  5. Operatorul economic a cărui ofertă a fost desemnată inițial câștigătoare pierde dreptul de a contesta decizia de atribuire repetată, indiferent de gravitatea abaterilor din oferta operatorului economic favorit. 

Astfel, ajungem la situația în care lipsirea unor operatori economici a căror oferte conțin abateri, de a reclama abaterile din ofertele altor operatori economici. Această situație ar putea fi asimilată lipsirii de dreptul la un recurs efectiv și implicit prejudicierii interesului public. Mai grav, refuzul ANSC de a examina contestațiile operatorilor economici ale căror oferte au fost constatate ca neconforme afectează interesul public. Astfel, autoritățile contractante ajung să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări neconforme sau de proastă calitate, la prețuri mai mari. La această etapă, alte mecanisme funcționale pentru a constata și sancționa posibile încălcări lipsesc, nu mai rămâne nicio cale de a stopa astfel de abuzuri. Singura soluție ar fi apelarea la instanța de judecată, dar probabil că instanța ar da o decizie mult după executarea contractului.

Cazuri precedente în care ANSC a constituit un factor cheie în favorizarea unor ofertanți

Revenind la decizia ANSC nr. 03D-416-21 din 24.06.2021 în achiziția de autobuze, amintim că nu este prima dată când ANSC devine acel factor cheie care a determinat încheierea unui contract de achiziții de autobuze de Primăria mun. Chișinău cu operatorul economic Isuzu, la fel, în perioadă de campanie electorală.

Dintr-un articol referitor la licitația pentru achiziția a 31 de autouze, desfășurată în anul 2019, reiese că în acel caz, ÎM „Parcul Urban de Autobuze” a semnat contractul de achiziționare a 31 de autobuze pentru mun. Chișinău, la numai 2 zile după depunerea unei contestații. Astfel a fost încălcată Legea 131 privind achizițiile publice, care prevede că autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziții publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestației de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

După depunerea contestației respective, în circumstanțe stranii, pe pagina web a ANSC, devin nefuncționale rubricile „Depunere contestații” și „Contestații în examinare”. Astfel, informația despre contestația depusă de S.C. BMC Truck&Bus S.A. a devenit indisponibilă, iar informația arhivată a paginii web despre adresarea respectivă a fost ștearsă. Rubricile menționate au rămas nefuncționale pe parcursul a mai mult de două săptămâni, fără ca utilizatorii paginii să fie informați în vreun fel de către ANSC despre motivele și perioada indisponibilității datelor privind contestațiile depuse și deciziile aprobate.

În așa mod, au fost asigurate toate condițiile, ca la 20 februarie 2019, primarul interimar al mun. Chișinău, Ruslan Codreanu, să declare pentru newsmaker.md, că licitația nu a fost de nimeni contestată, fiind respectate toate termenele legale privind semnarea contractului.

Încălcările din procedura de achiziții respectivă sunt evidențiate și în acest articol de pe revizia.

 

 

În cadrul unei conferințe de presă din luna decembrie 2020, am explicat de ce considerăm inoportună achiziția celor 100 de autobuze de către Primăria mun. Chișinău. Unul dintre motive ar fi faptul că autobuzele de achiziționează dintr-un credit de la Moldova Agroindbank, iar rata dobânzii nu a fost făcută publică, deși sarcina returnării creditului aparține cetățenilor. Alt motiv ar fi că, producându-se o cantitate atât de mare de autobuze, toate se vor defecta în același ritm și aproximativ la același moment. Ar fi recomandabilă în acest sens achiziționarea autobuzelor treptat, în partide mai mici, din economiile autorității contractante, iar nu din credite. Pe de altă parte, unii experți consideră că ar exista soluții mai ecologice decât achiziționarea a 100 de autobuze Diesel.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).